ة

Такође погледајте: ه[U+0647 ARABIC LETTER HEH], ھ[U+06BE ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE], ۀ[U+06C0 ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE], и ہ[U+06C1 ARABIC LETTER HEH GOAL]

ة U+0629, ة
ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ب
[U+0628]
Арапски ت
[U+062A]
U+FE93, ﺓ
ARABIC LETTER TEH MARBUTA ISOLATED FORM

[U+FE92]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE94]
U+FE94, ﺔ
ARABIC LETTER TEH MARBUTA FINAL FORM

[U+FE93]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE95]
ة U+0629, ة
ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ب
[U+0628]
Арапски ت
[U+062A]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

تاء مربوطة‎ - „женско Т“

  1. ة‎ (tāʾ marbūṭa) је варијанта слова ت(t) (tāʾ), која се користи само на крају речи.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ة ـة

Види још[уреди]

Употреба[уреди]

  • Углавном се јавља у граматичком облику речи женског рода. Увек следи фатху ـَ(-a) („a“), и у паузалном говору нема глас у савременом арапском језику, а /t/ се додаје у генитивној вези إضافة „iḍāfa“), и мења се у обично ت(t) (tāʾ), када му се дода суфикс, нпр. غُرْفَةٌ ḡurfa („соба“) -> غرفتي (ḡurfatī) („моја соба“):
  • غرفة се додаје ة, које постаје ت и спаја се са ـي, чиме настаје غرفتي.
  • Када се у речи мења кроз падеже у класичном језику, или у формалном MSA (књижевном арапском језику), непаузално ة‎ се изговара као /t/ (којем претходи углавном изостављена fatḥa „a“), на коме се налази крајњи вокал -u/un, -i/-in, -a/an, нпр. لُغَةٌ(luḡatun) - "luḡa" (паузални неформални облик), "luḡatun" формални, непаузални изговор (неодређени номинатив).
Одређен облик Неодређен облик Падеж
اللُّغَةُ لُغَةٌ Номинатив
اللُّغَةِ لُغَةٍ Генитив
اللُّغَةَ لُغَةً Акузатив
  • Прилози који у себи имају tāʾ marbūṭa не додају alif (ا‎) са fatḥatān (ознака за неодређени акузатив), fatḥatān се додаје директно на tāʾ marbūṭa, па се „женско Т“ изговара са завршетком „-an“, нпр. عادةً(ʿādatan) „углавном“.
  • У неформалнијој ортографији, ة‎ се замењује словом ه(h) (hāʾ) са истим изговором, нарочито у Египту и Судану.
  • Позајмљенице које у себи садрже tāʾ marbūṭa, транскрибују се углавном са завршетком на „a“ и „e“, а ређе са „ah“ и „at“.