ي

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found. Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:scripts/recognition data' not found.

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ي / ي‍ـ‍ / ‍ـي‍ـ / ـي(yāʾ)

 1. Двадесет осмо и последње слово арапског алфабета. Његово име је ياء (yāʾ) и његов еквивалент у српском језику је глас ј (када је у питању сугласник) или и (када је у питању самогласник. Претходи му و(w).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ي ـي ـيـ يـ

Види још[уреди]


Изговор[уреди]

 • Име слова: МФА(кључ): [jæː', jaː', jɑː', je] invalid IPA characters (), replace ' са ˈ, ' са ˈ, ' са ˈ
 • Фонема: МФА(кључ): /j, iː/ (у књижевном арапском)
 • Фонема: МФА(кључ): /j, i(ː), e(ː)/ (у арапским дијалектима и позајмљеницама)

Употреба[уреди]

 • После касре се изговара као дуго ī МФА(кључ): /iː/ или y МФА(кључ): /j/ после фатхе, даме и пре других вокала.
 • У крајњем облику alif maqṣūra (أَلِف مَقْصُورَة(ʾalif maqṣūra), 'Сломљени елиф') увек се пише без дијакритичких тачака (ـى). Alif maqṣūra увек следи фатху, и транскрибује се као дуго ā. Такође се назива и alif layyina (ألف لينة‎, 'флексибилни елиф').
 • У Египту и Судану, крајњи облик слова yāʾ пише се без дијакритичких тачака и визуелно је сличан alif maqṣūri.

Број[уреди]

ى(yāʾ)

 1. Десето слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ط(), а следи га ك(k).

Суфикс[уреди]

ي * (-ī)

 1. мени, мој (заменички суфикс у косом падежу)
  لي (lī) — мени

Види још[уреди]

 • ی (персијско ye, урду ćho.tī yé)

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ي ـي ـيـ يـ
 1. Тридесет четврто слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

klaka ye - ي

 1. Четрдесет прво слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ي ـي ـيـ يـ

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ۀ
 • Следеће слово: ې

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ye - ي

 1. Тридесет друго слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ي ـي ـيـ يـ

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ئى