Пређи на садржај

Викиречник:О Ган

Wiktionary uses the following system to transcribe Nanchang dialect of Gan Chinese. Видите Модул:gan-pron for the codes.

Иницијали[уреди]

IPA Транскрипција Пример Белешка
/p/ b
/pʰ/ p
/m/ m
/f/ f
/t/ d
/tʰ/ t
/l/ l
/t͡s/ z
/t͡sʰ/ c
/s/ s
/t͡ɕ/ j only before high front vowels
/t͡ɕʰ/ q only before high front vowels
/n̠ʲ/ ny only before high front vowels
/ɕ/ x only before high front vowels
/k/ g
/kʰ/ k
/ŋ/ ng
/h/ h

Риме[уреди]

IPA Транскрипција Пример Белешка
/z̩/ i only after /t͡s/, /t͡sʰ/, /s/
/i/ i
/u/ u
/y/ y
/a/ a
/ia/ ia
/ua/ ua
/o/ o
/uo/ uo
/e/ e
/ie/ ie
/ue/ ue -
/ye/ ye
/ɵ/ eo
/m̩/ m zero initial
/n̩/ n zero initial
/ŋ̍/ ng zero initial
/ai/ ai
/uai/ uai
/oi/ oi - only used for interjections
/ei/ ei - only used in contractions
/ɨi/ i only after /f/
/ui/ ui
/au/ au
/ɛu/ eu
/iɛu/ ieu
/ɨu/ iu only after /t͡s/, /t͡sʰ/, /s/
/iu/ iu
/an/ an
/uan/ uan
/ɵn/ on
/uɵn/ uon
/yɵn/ yon
/ɛn/ en
/iɛn/ ien
/ɨn/ iin
/in/ in
/un/ un
/yn/ yn
/aŋ/ ang
/iaŋ/ iang
/uaŋ/ uang
/ɔŋ/ ong
/iɔŋ/ iong
/uɔŋ/ uong
/uŋ/ ung
/iuŋ/ iung
/at̚/ at
/uat̚/ uat
/ɵt̚/ ot
/uɵt̚/ uot
/yɵt̚/ yot
/ɛt̚/ et
/iɛt̚/ iet
/uɛt̚/ uet
/ɨt̚/ iit
/it̚/ it
/ut̚/ ut
/yt̚/ yt
/aʔ/ ah
/iaʔ/ iah
/uaʔ/ uah -
/ɔʔ/ oh
/iɔʔ/ ioh
/uɔʔ/ uoh
/uʔ/ uh
/iuʔ/ iuh

Suprasegmentals[уреди]

Тонови[уреди]

Tone name Tone value Transcription Example Notes
dark level 42 1
light level (A) 24 2 only with aspirated initials
rising 213 3
light level (B) 35 4 only with unaspirated initials
departing 11 5
dark checked 5 6
light checked 2 7
neutral (unmarked)

Tone sandhi[уреди]

Stress[уреди]

Stress is indicated by an apostrophe (') before the syllable.

今日 (jīnrì) 'jin1 nyit6
水果 sui3 'guo3

Референце[уреди]