Извор: Викиречник
Jump to navigation Jump to search

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: dāng  
Loudspeaker.svg
(датотека)
данг

Радикал:

102

Карактер

Традиционално Традиционално Једноставно


Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 7

 1. 6 洪水氾濫地上時候挪亞六百
  1. 6 Dāng hóngshuǐ fánlàn zài dìshàng de shíhou, nuó yà zhěng liùbǎi suì.
   1. 6. А беше Ноју шест стотина година кад дође потоп на земљу.
    1. 5 7

Синоними:

...

Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...


Изведене речи:

Изведене речи:

 1. 一了百當一了百当
 2. 一以當十一以当十
 3. 一力承當/一力承当
 4. 一大郎當/一大郎当
 5. 一馬當先/一马当先 (yīmǎdāngxiān)
 6. 丁丁當當/丁丁当当
 7. 丁當/丁当 (dīngdāng)
 8. 不值當/不值当
 9. 不可當/不可当 (bùkě dāng)
 10. 不敢當/不敢当 (bùgǎndāng)
 11. 不當不對/不当不对
 12. 不當不正/不当不正
 13. 不當人/不当人
 14. 不當人子/不当人子
 15. 不當官/不当官
 16. 不當家/不当家
 17. 不當耍處/不当耍处
 18. 不當道/不当道
 19. 亞當/亚当 (yàdāng)
 20. 以一當十/以一当十
 21. 伴當/伴当
 22. 何以克當/何以克当
 23. 何當/何当
 24. 便當/便当 (biàndang)
 25. 充當/充当 (chōngdāng)
 26. 克當量/克当量
 27. 兩當一/两当一
 28. 冒鏑當鋒/冒镝当锋
 29. 列當/列当
 30. 利字當頭/利字当头
 31. 勢不可當/势不可当 (shì bùkě dāng)
 32. 勾當/勾当 (gòudàng)
 33. 化學當量/化学当量 (huàxué dāngliàng)
 34. 匡當/匡当
 35. 十郎八當/十郎八当
 36. 又當別論/又当别论
 37. 另當別論/另当别论
 38. 只當/只当
 39. 合當/合当 (hédāng)
 40. 合當有事/合当有事
 41. 吉丁當/吉丁当
 42. 吊兒郎當/吊儿郎当 (diào'erlángdāng)
 43. 名不當實/名不当实
 44. 向當/向当
 45. 吾當/吾当 (wúdāng)
 46. 問當/问当
 47. 噶當派/噶当派 (Gádāngpài)
 48. 囊溫郎當/囊温郎当
 49. 大敵當前/大敌当前
 50. 奮勇當先/奋勇当先
 51. 安步當車/安步当车
 52. 定當/定当
 53. 寧當玉碎/宁当玉碎
 54. 對酒當歌/对酒当歌
 55. 巧當兒/巧当儿
 56. 徒步當車/徒步当车
 57. 快快當當/快快当当
 58. 怒臂當車/怒臂当车
 59. 悔不當初/悔不当初
 60. 惡運當頭/恶运当头
 61. 想當然/想当然 (xiǎng dāngrán)
 62. 想當然耳/想当然耳
 63. 愧不敢當/愧不敢当
 64. 應時當令/应时当令
 65. 應當/应当 (yīngdāng)
 66. 戶對門當/户对门当
 67. 才當曹斗/才当曹斗
 68. 打當/打当
 69. 承當/承当
 70. 承當不起/承当不起
 71. 挖耳當招/挖耳当招
 72. 排當/排当
 73. 擔當/担当 (dāndāng)
 74. 擔當不起/担当不起
 75. 擔當不過/担当不过
 76. 支當/支当
 77. 故當/故当
 78. 敢作敢當/敢作敢当
 79. 敢做敢當/敢做敢当 (gǎnzuògǎndāng)
 80. 敢勇當先/敢勇当先
 81. 敢當/敢当 (gǎndāng)
 82. 文君當壚/文君当垆
 83. 旗鼓相當/旗鼓相当
 84. 最高當局/最高当局
 85. 有勾當/有勾当
 86. 本當/本当 (běndāng)
 87. 本色當行/本色当行
 88. 正當/正当 (zhèngdàng)
 89. 正當中/正当中 (zhèngdāngzhōng)
 90. 武當山/武当山 (Wǔdāng Shān)
 91. 武當派/武当派
 92. 每當/每当 (měidāng)
 93. 沒擔當/没担当
 94. 沽酒當爐/沽酒当炉
 95. 滿滿當當/满满当当
 96. 烈日當空/烈日当空
 97. 爾當/尔当
 98. 猥當大任/猥当大任
 99. 獨步當時/独步当时
 100. 獨當/独当
 101. 獨當一面/独当一面
 102. 理固當然/理固当然
 103. 理所當然/理所当然 (lǐsuǒdāngrán)
 104. 理當/理当
 105. 瓦當/瓦当
 106. 瓦當文/瓦当文
 107. 用一當十/用一当十
 108. 當下/当下 (dāngxià)
 109. 當不得/当不得
 110. 當不起/当不起
 111. 當不過/当不过
 112. 當世/当世 (dāngshì)
 113. 當世儒宗/当世儒宗
 114. 當世才度/当世才度
 115. 當世無敵/当世无敌
 116. 當中/当中 (dāngzhōng)
 117. 當之無愧/当之无愧 (dāng zhī wú kuì)
 118. 當事/当事 (dāngshì)
 119. 當事人/当事人 (dāngshìrén)
 120. 當事者/当事者 (dāngshìzhě)
 121. 當仁不讓/当仁不让
 122. 當今/当今 (dāngjīn)
 123. 當今無輩/当今无辈
 124. 當代/当代 (dāngdài)
 125. 當令/当令
 126. 當來/当来 (dānglái)
 127. 當便/当便
 128. 當值/当值 (dāngzhí)
 129. 當元/当元
 130. 當先/当先 (dāngxiān)
 131. 當兒/当儿 (dāngr)
 132. 當兵/当兵 (dāngbīng)
 133. 當初/当初 (dāngchū)
 134. 當前/当前 (dāngqián)
 135. 當務之急/当务之急 (dāngwùzhījí)
 136. 當勞之急/当劳之急
 137. 當午/当午
 138. 當即/当即 (dāngjí)
 139. 當原/当原
 140. 當口/当口
 141. 當句對/当句对
 142. 當合/当合
 143. 當啷/当啷
 144. 當國/当国
 145. 當地/当地 (dāngdì)
 146. 當坊土地/当坊土地
 147. 當堂/当堂
 148. 當場/当场 (dāngchǎng)
 149. 當場出彩/当场出彩
 150. 當場出醜/当场出丑
 151. 當場獻醜/当场献丑
 152. 當場隻手/当场只手
 153. 當堵/当堵
 154. 當塗/当涂
 155. 當壚/当垆
 156. 當夕/当夕
 157. 當夜/当夜 (dāngyè)
 158. 當官/当官
 159. 當官追究/当官追究
 160. 當室/当室
 161. 當家/当家 (dāngjiā)
 162. 當家人/当家人
 163. 當家和尚/当家和尚
 164. 當家小生/当家小生
 165. 當家的/当家的
 166. 當家立事/当家立事
 167. 當家花旦/当家花旦
 168. 當局当局 (dāngjú)
 169. 當局者迷/当局者迷
 170. 當巡/当巡
 171. 當差当差 (dāngchāi)
 172. 當差的/当差的
 173. 當年当年 (dāngnián)
 174. 當廚当厨
 175. 當役/当役
 176. 當待/当待
 177. 當心当心 (dāngxīn)
 178. 當意/当意
 179. 當手/当手
 180. 當撐/当撑
 181. 當攔/当拦
 182. 當政/当政
 183. 當敵/当敌
 184. 當斷不斷/当断不断
 185. 當日当日 (dāngrì)
 186. 當是/当是
 187. 當時当时 (dāngshí)
 188. 當時得令/当时得令
 189. 當晚/当晚 (dāngwǎn)
 190. 當曲河/当曲河
 191. 當月/当月
 192. 當朝/当朝
 193. 當朝宰相/当朝宰相
 194. 當村/当村
 195. 當案/当案
 196. 當槽/当槽
 197. 當機立斷/当机立断
 198. 當權/当权 (dāngquán)
 199. 當此/当此
 200. 當歸/当归 (dāngguī)
 201. 當災/当灾
 202. 當然/当然 (dāngrán)
 203. 當爐/当炉
 204. 當牢節級/当牢节级
 205. 當班/当班
 206. 當番/当番 (dāngfān)
 207. 當當丁丁/当当丁丁
 208. 當盧/当卢
 209. 當直/当直
 210. 當直巡邏/当直巡逻
 211. 當直的/当直的
 212. 當眼/当眼
 213. 當眼處/当眼处
 214. 當眾/当众 (dāngzhòng)
 215. 當空/当空 (dāngkōng)
 216. 當緊/当紧
 217. 當罏/当罏
 218. 當罏紅袖/当罏红袖
 219. 當者披靡/当者披靡
 220. 當艄拿舵/当艄拿舵
 221. 當艄順/当艄顺
 222. 當花/当花
 223. 當著不著/当著不著
 224. 當行/当行
 225. 當行出色/当行出色
 226. 當行家/当行家
 227. 當街/当街
 228. 當該/当该
 229. 當賭/当赌
 230. 當路/当路
 231. 當路子/当路子
 232. 當軸/当轴
 233. 當道/当道
 234. 當選/当选 (dāngxuǎn)
 235. 當選無效/当选无效
 236. 當門對戶/当门对户
 237. 當門戶/当门户
 238. 當門抵戶/当门抵户
 239. 當門牙齒/当门牙齿
 240. 當間/当间
 241. 當關/当关
 242. 當院/当院
 243. 當面/当面 (dāngmiàn)
 244. 當面唾罵/当面唾骂
 245. 當面對質/当面对质
 246. 當面錯過/当面错过
 247. 當頭一棒/当头一棒
 248. 當頭人/当头人
 249. 當頭棒喝/当头棒喝 (dāngtóubànghè)
 250. 當頭炮/当头炮
 251. 當頭陣/当头阵
 252. 當風秉燭/当风秉烛
 253. 白當/白当
 254. 百不當一/百不当一
 255. 百當/百当
 256. 相當/相当 (xiāngdāng)
 257. 知名當世/知名当世
 258. 石敢當/石敢当 (shígǎndāng)
 259. 禁當/禁当
 260. 窮當益堅/穷当益坚
 261. 立當/立当
 262. 紅日當午/红日当午
 263. 罪當萬死/罪当万死
 264. 罰不當罪/罚不当罪
 265. 老婆當軍/老婆当军
 266. 老熊當道/老熊当道
 267. 老當益壯/老当益壮
 268. 老羆當道/老罴当道
 269. 耕當問奴/耕当问奴
 270. 臥狼當道/卧狼当道
 271. 自當/自当 (zìdāng)
 272. 臭不可當/臭不可当
 273. 莫當/莫当 (mòdāng)
 274. 萬夫不當/万夫不当
 275. 萬夫莫當/万夫莫当
 276. 藝壓當行/艺压当行
 277. 覆車當戒/覆车当戒
 278. 覷當/觑当
 279. 計白當黑/计白当黑
 280. 該當/该当 (gāidāng)
 281. 該當何罪/该当何罪
 282. 豺狼當塗/豺狼当涂
 283. 豺狼當路/豺狼当路
 284. 豺狼當道/豺狼当道
 285. 賞不當功/赏不当功
 286. 賞罰不當/赏罚不当
 287. 身做身當/身做身当
 288. 身當其境/身当其境
 289. 身當矢石/身当矢石
 290. 這個當兒/这个当儿
 291. 這當兒/这当儿
 292. 那當兒/那当儿
 293. 郎當/郎当
 294. 銜缺相當/衔缺相当
 295. 鐵索郎當/铁索郎当
 296. 門當戶對/门当户对 (méndānghùduì)
 297. 雜當/杂当
 298. 難當/难当 (nándāng)
 299. 難當重任/难当重任
 300. 首當其衝/首当其冲
 301. 鴻運當頭/鸿运当头
 302. 麥當勞/麦当劳 (Màidāngláo

Сродни чланци са Википедије:


Преводи

Референце

Спољашње везе

 • [archchinese.com[1]]