U+7684, 的
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7684

[U+7683]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+7685]

Кинески


(кинески)

Изговор:

пинјин: de  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

106

Значења:

prisvojna rečca

Примери:

 1. 这是我的书。 Ovo je moja knjiga

ВикицитатиПриче Соломунове, глава 12

Синоними:

..


Хомофони:

,

Хомографи:

-dí

ХСК ниво:

1

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 下死的
 2. 下的
 3. 不到的
 4. 不由的
 5. 不的
 6. 不道的
 7. 中的 (zhòngdì)
 8. 乍猛的
 9. 乖乖的
 10. 似的 (shìde)
 11. 你家的
 12. 來的来的
 13. 保家的
 14. 俺家的
 15. 倒水的
 16. 倒頭的倒头的
 17. 偏不的
 18. 做公的
 19. 做的個做的个
 20. 偷偷的
 21. 兀的
 22. 兀的不
 23. 兜的
 24. 出的
 25. 到不的
 26. 包頭的包头的
 27. 匾匾的
 28. 可兀的
 29. 可可的
 30. 唱的
 31. 囚攮的
 32. 地下的
 33. 堋的
 34. 夠瞧的够瞧的
 35. 天殺的天杀的
 36. 女招的
 37. 委的
 38. 娘的
 39. 家的
 40. 家裡的家里的 (jiālǐde)
 41. 小的 (xiǎode)
 42. 就就的
 43. 屋裡的屋里的
 44. 帶條的带条的
 45. 忽的
 46. 怎的
 47. 怪不的
 48. 怪俊的
 49. 怪膩的怪腻的
 50. 恁的
 51. 悄悄的
 52. 懶懶的懒懒的
 53. 我的天
 54. 手長的手长的
 55. 扒糞的扒粪的
 56. 打眼的
 57. 打談的打谈的
 58. 打鐵的打铁的
 59. 打雜的打杂的
 60. 打頭的打头的
 61. 扛叉的
 62. 把梢的
 63. 拍花的
 64. 挨刀的
 65. 掌案的
 66. 掌灶的
 67. 撈毛的捞毛的
 68. 撐的慌撑的慌
 69. 撲的扑的
 70. 收小的
 71. 放囊的
 72. 散散的
 73. 旁的
 74. 是的 (shìde)
 75. 有你的
 76. 有機的有机的
 77. 有的 (yǒude)
 78. 有的是 (yǒu de shì)
 79. 朗格的
 80. 札的
 81. 標的标的 (biāodì)
 82. 標的物标的物
 83. 毛毛的
 84. 沒忽的没忽的
 85. 沒揣的没揣的
 86. 沒斷的没断的
 87. 沒的没的
 88. 沒的家没的家
 89. 沒眼的没眼的
 90. 沒短的没短的
 91. 準的准的
 92. 溜的
 93. 灶上的
 94. 犯的上
 95. 狠狠的
 96. 猛的
 97. 獃獃的
 98. 玩陰的玩阴的
 99. 甚的
 100. 當家的当家的
 101. 當差的当差的
 102. 當直的当直的
 103. 痛痛的
 104. 的些
 105. 的信
 106. 的士 (díshì)
 107. 的實的实
 108. 的是
 109. 的歷的历
 110. 的決的决
 111. 的溜溜
 112. 的然
 113. 的當的当
 114. 的的
 115. 的皪
 116. 的盧的卢
 117. 的知
 118. 的確的确 (díquè)
 119. 的篤戲的笃戏
 120. 的耗
 121. 的見的见
 122. 皮皮的
 123. 目的 (mùdì)
 124. 目的地 (mùdìdì)
 125. 目的物 (mùdìwù)
 126. 真格的
 127. 瞧香的
 128. 破的
 129. 磣的慌碜的慌
 130. 禿的秃的
 131. 突突的
 132. 端的 (duāndì)
 133. 老的
 134. 聽事的听事的
 135. 肯分的
 136. 膩的慌腻的慌
 137. 花的花
 138. 落不的
 139. 要不的
 140. 要飯的要饭的 (yàofànde)
 141. 親愛的亲爱的 (qīn'ài de)
 142. 說話的说话的
 143. 賣腰的卖腰的
 144. 質的质的
 145. 赤緊的赤紧的
 146. 走堂的
 147. 走報的走报的
 148. 越越的
 149. 趕腳的赶脚的
 150. 趕車的赶车的
 151. 轟的轰的
 152. 這的这的
 153. 這的是这的是
 154. 過路的过路的
 155. 遠遠的远远的
 156. 重重的
 157. 鋪的铺的
 158. 門上的门上的
 159. 降降的
 160. 陪床的
 161. 靜靜的静静的
 162. 領家的领家的
 163. 顧不的顾不的
 164. 飽飽的饱饱的
 165. 驀的蓦的
 166. 鬧的慌闹的慌
 167. 鵠的鹄的
 168. 鼓鼓的


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

 • [Biblija [1]]
 • [wordproject.org [2]]

Шаблон:Pleco Шаблон:Kateg

 1. 1,0 1,1 箴言 12:1[5]