Такође погледајте: и
U+5C0D, 對
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0D

[U+5C0C]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5C0E]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: duì  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

041

Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 8

 1. 15 挪亞
  1. 15 Shén duì nuó yà shuō,
   1. 15. Тада рече Бог Ноју говорећи:
    1. 14 16

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи

 1. 一對一对 (yīduì)
 2. 三對六面三对六面
 3. 三曹對案三曹对案
 4. 三頭對案三头对案
 5. 不對不对 (bùduì)
 6. 不對勁不对劲 (bùduìjìn)
 7. 不對盤不对盘
 8. 不對眼不对眼
 9. 不對碴兒不对碴儿
 10. 不對胃口不对胃口
 11. 不對腔板不对腔板
 12. 不對賬不对账
 13. 不對頭不对头
 14. 不搭對不搭对
 15. 不當不對不当不对
 16. 主題派對主题派对
 17. 作對作对 (zuòduì)
 18. 借對借对
 19. 假對假对
 20. 偶句對偶句对
 21. 出雙入對出双入对
 22. 切對切对
 23. 劈排定對劈排定对
 24. 劈牌定對劈牌定对
 25. 劈牌放對劈牌放对
 26. 反對反对 (fǎnduì)
 27. 反對黨反对党 (fǎnduìdǎng)
 28. 吟詩作對吟诗作对
 29. 唱對臺戲唱对台戏
 30. 問對问对
 31. 單句對单句对
 32. 夜雨對床夜雨对床
 33. 大對大对
 34. 大對決大对决
 35. 失對失对
 36. 奏對奏对
 37. 婚對婚对
 38. 對上对上 (duìshàng)
 39. 對不上號对不上号
 40. 對不住对不住 (duìbùzhù)
 41. 對不是对不是
 42. 對不起对不起 (duìbùqǐ)
 43. 對了檻兒对了槛儿
 44. 對仗对仗 (duìzhàng)
 45. 對付对付 (duìfu)
 46. 對位对位
 47. 對保对保
 48. 對偶对偶 (duì'ǒu)
 49. 對光对光
 50. 對光兒对光儿
 51. 對分对分
 52. 對列对列
 53. 對刺对刺
 54. 對副对副
 55. 對勁对劲
 56. 對勘对勘
 57. 對半对半
 58. 對口对口
 59. 對口瘡对口疮
 60. 對口相聲对口相声
 61. 對口詞对口词
 62. 對句对句
 63. 對合对合
 64. 對吵对吵
 65. 對味对味
 66. 對命对命
 67. 對品調用对品调用
 68. 對唔住对唔住
 69. 對唱对唱 (duìchàng)
 70. 對嘴对嘴
 71. 對嘴子对嘴子
 72. 對嘴對舌对嘴对舌
 73. 對圓对圆 (duìyuán)
 74. 對坐对坐
 75. 對堵对堵
 76. 對壘对垒 (duìlěi)
 77. 對外貿易对外贸易
 78. 對天發誓对天发誓
 79. 對天祝告对天祝告
 80. 對天長嘆对天长叹
 81. 對奕对奕 (duìyì)
 82. 對子对子
 83. 對對对对
 84. 對對胡对对胡
 85. 對對角对对角
 86. 對局对局
 87. 對岸对岸 (duì'àn)
 88. 對峙对峙 (duìzhì)
 89. 對席对席
 90. 對帳对帐
 91. 對床夜語对床夜语
 92. 對床風雨对床风雨
 93. 對弈对弈
 94. 對式对式
 95. 對待对待 (duìdài)
 96. 對得起对得起 (duìdeqǐ)
 97. 對應对应 (duìyìng)
 98. 對手对手 (duìshǒu)
 99. 對打对打
 100. 對扣对扣
 101. 對抗对抗 (duìkàng)
 102. 對抗賽对抗赛
 103. 對折对折
 104. 對換对换 (duìhuàn)
 1. 對支对支
 2. 對敵对敌 (duìdí)
 3. 對數对数 (duìshù)
 4. 對方对方 (duìfāng)
 5. 對於对于 (duìyú)
 6. 對景对景
 7. 對景傷情对景伤情
 8. 對本对本
 9. 對枰对枰
 10. 對棋对棋
 11. 對歌对歌
 12. 對比对比 (duìbǐ)
 13. 對比色对比色
 14. 對決对决 (duìjué)
 15. 對泣对泣
 16. 對流对流 (duìliú)
 17. 對流層对流层 (duìliúcéng)
 18. 對流雨对流雨
 19. 對消对消
 20. 對準对准 (duìzhǔn)
 21. 對焦对焦 (duìjiāo)
 22. 對照对照 (duìzhào)
 23. 對牌对牌
 24. 對牛彈琴对牛弹琴 (duìniútánqín)
 25. 對狀对状
 26. 對獎对奖
 27. 對理对理
 28. 對生对生
 29. 對當对当
 30. 對症对症 (duìzhèng)
 31. 對症下藥对症下药 (duìzhèngxiàyào)
 32. 對白对白 (duìbái)
 33. 對看对看
 34. 對眼对眼
 35. 對稱对称 (duìchèn)
 36. 對空射擊对空射击
 37. 對空策对空策
 38. 對立对立 (duìlì)
 39. 對筆跡对笔迹
 40. 對等对等
 41. 對等條約对等条约
 42. 對等貿易对等贸易
 43. 對答对答 (duìdá)
 44. 對答如流对答如流 (duìdá rú liú)
 45. 對策对策 (duìcè)
 46. 對簿对簿
 47. 對簿公堂对簿公堂
 48. 對耦对耦
 49. 對聯对联 (duìlián)
 50. 對聯兒对联儿
 51. 對胃口对胃口 (duìwèikǒu)
 52. 對脫对脱
 53. 對膝对膝
 54. 對臉对脸
 55. 對臨对临
 56. 對臺戲对台戏
 57. 對茌兒对茌儿
 58. 對號对号
 59. 對號入座对号入座
 60. 對號列車对号列车
 61. 對號快車对号快车
 62. 對號鎖对号锁
 63. 對蝦对虾 (duìxiā)
 64. 對街对街
 65. 對襟对襟
 66. 對襯对衬
 67. 對視对视 (duìshì)
 68. 對親对亲
 69. 對角線对角线
 70. 對訴对诉
 71. 對詞对词
 72. 對話对话 (duìhuà)
 73. 對調对调
 74. 對談对谈 (duìtán)
 75. 對講对讲
 76. 對講機对讲机 (duìjiǎngjī)
 77. 對證对证
 78. 對象对象 (duìxiàng)
 79. 對質对质 (duìzhì)
 80. 對賴对赖
 81. 對路对路
 82. 對轉对转 (duìzhuǎn)
 83. 對造对造
 84. 對過对过
 85. 對還对还
 86. 對邊对边
 87. 對酌对酌
 88. 對酒當歌对酒当歌
 89. 對針对针
 90. 對錯对错 (duìcuò)
 91. 對門对门 (duìmén)
 92. 對門而居对门而居
 93. 對開对开
 94. 對陣对阵
 95. 對面对面 (duìmiàn)
 96. 對頭对头 (duìtóu)
 97. 對頭親对头亲
 98. 對題对题
 99. 對食对食
 100. 對飲对饮
 101. 屬對属对
 102. 廷對廷对
 103. 引對引对
 104. 愧對愧对
 1. 應對应对 (yìngduì)
 2. 應對不窮应对不穷
 3. 應對如流应对如流
 4. 成對成对 (chéngduì)
 5. 成雙作對成双作对
 6. 成雙捉對成双捉对
 7. 戶對門當户对门当
 8. 扇對扇对
 9. 扇面對扇面对
 10. 打對打对
 11. 打對臺打对台
 12. 找對頭找对头
 13. 折對折对
 14. 抱柱對抱柱对
 15. 抵對抵对
 16. 抽黃對白抽黄对白
 17. 招對招对
 18. 捉對捉对
 19. 掂對掂对
 20. 接對接对
 21. 擠對挤对
 22. 擲刀對泣掷刀对泣
 23. 支對支对
 24. 放對放对
 25. 敵對敌对 (díduì)
 26. 文不對題文不对题
 27. 新亭對泣新亭对泣
 28. 望衡對宇望衡对宇
 29. 本對本对
 30. 查對查对
 31. 校對校对 (jiàoduì)
 32. 校對員校对员 (jiàoduìyuán)
 33. 核對核对 (héduì)
 34. 條對条对
 35. 棋逢對手棋逢对手
 36. 楚囚對泣楚囚对泣
 37. 楚囚相對楚囚相对
 38. 正對正对
 39. 死對頭死对头 (sǐduìtou)
 40. 死無對證死无对证
 41. 比對比对 (bǐduì)
 42. 沒對没对
 43. 派對派对 (pàiduì)
 44. 流水對流水对
 45. 無言以對无言以对
 46. 牛衣對泣牛衣对泣
 47. 犯對犯对
 48. 異類對异类对
 49. 當句對当句对
 50. 當門對戶当门对户
 51. 當面對質当面对质
 52. 登對登对 (dēngduì)
 53. 相對相对 (xiāngduì)
 54. 相對多數相对多数 (xiāngduì duōshù)
 55. 相對時間相对时间
 56. 相對溼度相对湿度
 57. 相對無言相对无言
 58. 相對論相对论 (xiāngduìlùn)
 59. 磨對磨对
 60. 空對空空对空
 61. 答對答对
 62. 絕對绝对 (juéduì)
 63. 絕對主義绝对主义
 64. 絕對值绝对值 (juéduìzhí)
 65. 絕對多數绝对多数
 66. 絕對數字绝对数字
 67. 絕對時間绝对时间
 68. 絕對溫度绝对温度
 69. 絕對溼度绝对湿度
 70. 絕對論绝对论
 71. 絕對零度绝对零度 (juéduì língdù)
 72. 絕對音樂绝对音乐 (juéduì yīnyuè)
 73. 絕對高度绝对高度
 74. 聯綿對联绵对
 75. 胡支對胡支对
 76. 臨軍對壘临军对垒
 77. 臨軍對陣临军对阵
 78. 臨風對月临风对月
 79. 葉面對稱叶面对称
 80. 虛字對虚字对
 81. 言對言对
 82. 買進對沖买进对冲
 83. 質對质对 (zhìduì)
 84. 賭對赌对
 85. 蹉對蹉对
 86. 迴文對回文对
 87. 連珠對连珠对
 88. 遙遙相對遥遥相对
 89. 適銷對路适销对路
 90. 配對配对 (pèiduì)
 91. 酬對酬对
 92. 針對针对 (zhēnduì)
 93. 針鋒相對针锋相对 (zhēnfēngxiàngduì)
 94. 門對门对
 95. 門當戶對门当户对 (méndānghùduì)
 96. 門高莫對门高莫对
 97. 陰陽對轉阴阳对转
 98. 隆中對隆中对
 99. 雙雙對對双双对对
 100. 面對面对 (miànduì)
 101. 面對面面对面 (miànduìmiàn)
 102. 頭對头对
 103. 風雨對床风雨对床
 104. 點對点对


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Глава

{} {+} {++} {+++}