Пређи на садржај

U+843D, 落
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843D

[U+843C]
CJK Unified Ideographs
[U+843E]

Кинески


Објашњење.

Изговор:

пинјин: luò  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

144

Значења:

...

Примери:

ВикицитатиМатеј, глава 13

 1. 8
  1. 8 Yòu yǒu luò zài hǎo tǔ lǐ de, jiù jiēshi, yǒu yī bǎibèi de, yǒu liùshí bèi de, yǒu sānshí bèi de.
   1. 8. А друга падоше на земљу добру, и доношаху род, једно по сто, а једно по шездесет, а једно по тридесет.
    1. 1 Мој. 26:12
     1. 7 9

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

...
 1. 一塊石頭落了地一块石头落了地
 2. 一塊羊肉落在狗口裡一块羊肉落在狗口里
 3. 一無下落/一无下落
 4. 一落
 5. 一落千丈
 6. 一落索
 7. 一錢不落虛空地一钱不落虚空地
 8. 七上八落
 9. 七零八落 (qīlíngbāluò)
 10. 三上五落
 11. 三落
 12. 上窮碧落下黃泉/上穷碧落下黄泉 (shàng qióng bì luò xià huángquán)
 13. 上落 (shàngluò)
 14. 下落 (xiàluò)
 15. 不上不落
 16. 不利落
 17. 不知下落
 18. 不落
 19. 不落人後/不落人后
 20. 不落俗套
 21. 不落屋
 22. 不落眼
 23. 不落空
 24. 不落窠臼
 25. 不著不落
 26. 不零不落
 27. 丟三落四/丢三落四 (diūsānlàsì)
 28. 中落 (zhōngluò)
 29. 乾淨俐落/干净俐落
 30. 乾落/干落
 31. 乾落得/干落得
 32. 了落
 33. 人頭落地/人头落地
 34. 伏落
 35. 低落 (dīluò)
 36. 俐落
 37. 倒冠落佩
 38. 停雲落月/停云落月
 39. 傒落
 40. 儘落尾/尽落尾
 41. 光明磊落 (guāngmínglěiluò)
 42. 兔起鶻落/兔起鹘落
 43. 冷冷落落
 44. 冷落 (lěngluò)
 45. 凋落
 46. 出落
 47. 分落
 48. 刊落
 49. 利落 (lìluo)
 50. 剋落/克落
 51. 剝落/剥落
 52. 剝落斑殘/剥落斑残
 53. 勞落/劳落
 54. 區落/区落
 55. 千村萬落/千村万落
 56. 半上落下
 57. 半落不合
 58. 半零不落
 59. 原子落塵/原子落尘
 60. 參前落後/参前落后
 61. 受冷落
 62. 吃排落
 63. 吊桶落在井裡/吊桶落在井里
 64. 同是天涯淪落人/同是天涯沦落人 (tóngshì tiānyá lúnluòrén)
 65. 名落孫山/名落孙山
 66. 告一段落
 67. 喪魂落魄/丧魂落魄
 68. 噹啷落地/当啷落地
 69. 四分五落
 70. 四紛五落/四纷五落
 71. 坍落
 72. 坐落 (zuòluò)
 73. 垂落
 74. 塵埃落定/尘埃落定 (chén'āiluòdìng)
 75. 墜茵落溷/坠茵落溷
 76. 墜落/坠落 (zhuìluò)
 77. 墟落
 78. 墮落/堕落 (duòluò)
 79. 壁落
 80. 大大落落
 81. 大星殞落/大星殒落
 82. 大權旁落/大权旁落
 83. 大碑落
 84. 大落
 85. 大落落
 86. 大處落墨/大处落墨
 87. 大起大落
 88. 天落饅頭狗造化/天落馒头狗造化
 89. 天要落雨,娘要嫁人
 90. 失神落魄
 91. 失落 (shīluò)
 92. 失落的一代
 93. 失魂落魄 (shīhúnluòpò)
 94. 奚落 (xīluò)
 95. 女落子
 96. 孟嘉落帽
 97. 安家落戶/安家落户 (ānjiāluòhù)
 98. 家道中落
 99. 寥落 (liáoluò)
 100. 實落/实落
 101. 屯落 (túnluò)
 102. 崩落 (bēngluò)
 103. 嶔崎歷落/嶔崎历落
 104. 嶔崎磊落
 105. 平沙落雁
 106. 座落
 107. 廓落
 108. 廝落/厮落
 109. 強迫降落/强迫降落
 110. 得便宜是落便宜
 111. 從寬發落/从宽发落
 112. 從輕發落/从轻发落
 113. 徯落
 114. 心寒膽落/心寒胆落
 115. 心殞膽落/心殒胆落
 116. 心驚膽落/心惊胆落
 117. 忽起忽落
 118. 慣落/惯落
 119. 手起刀落 (shǒu qǐ dāo luò)
 120. 打了個落花流水/打了个落花流水
 121. 打落
 122. 打落水狗 (dǎ luò shuǐ gǒu)
 123. 打落牙齒和血吞/打落牙齿和血吞 (dǎluò yáchǐ huò xiě tūn)
 124. 扯落
 125. 抑塞磊落
 126. 拂落
 127. 拓落
 128. 拓落不羈/拓落不羁
 129. 拖人落水
 130. 振落
 131. 掉落 (diàoluò)
 132. 掐尖落鈔/掐尖落钞
 133. 掛落兒/挂落儿
 134. 搖搖落落/摇摇落落
 135. 搖落/摇落
 136. 摽落
 137. 撒落
 138. 撲落/扑落
 139. 擊落/击落 (jīluò)
 140. 擯落/摈落
 141. 擺落/摆落
 142. 敗落/败落
 143. 散散落落
 144. 散落 (sànluò)
 145. 數落/数落 (shǔluo)
 146. 斷落/断落
 147. 日不落國/日不落国
 148. 日落 (rìluò)
 149. 日落大道
 150. 日落西山
 151. 星落雲散/星落云散
 152. 暴起暴落
 153. 曳落河
 154. 月落參橫/月落参横
 155. 月落星沉
 156. 月落烏啼/月落乌啼
 157. 有落兒/有落儿
 158. 有著落
 159. 朝榮暮落/朝荣暮落
 160. 木落
 161. 村落 (cūnluò)
 162. 東零西落/东零西落
 163. 果熟自落
 164. 架落
 165. 桑落
 166. 桑落酒
 167. 植物群落
 168. 樹高千丈,落葉歸根/树高千丈,落叶归根
 169. 欹嶔歷落/欹嶔历落
 170. 此起彼落 (cǐ qǐ bǐ luò)
 171. 歷歷落落/历历落落
 172. 歷落/历落
 173. 殂落
 174. 殘頭落腳/残头落脚
 175. 段落 (duànluò)
 176. 水落 (shuǐluò)
 177. 水落歸槽/水落归槽
 178. 水落石出
 179. 沉落
 180. 沉魚落雁/沉鱼落雁 (chényúluòyàn)
 181. 沒了落/没了落
 182. 沒落/没落 (mòluò)
 183. 沒落兒/没落儿
 184. 沒落子/没落子
 185. 沒著沒落/没著没落
 186. 沒著落/没著落
 187. 沒顏落色/没颜落色
 188. 河落海乾/河落海干
 189. 泥菩薩落水/泥菩萨落水
 190. 活落圈
 191. 流水落花
 192. 流落 (liúluò)
 193. 流落不偶
 194. 流落異鄉/流落异乡
 195. 流落街頭/流落街头
 196. 淪落/沦落 (lúnluò)
 197. 淪落人/沦落人
 198. 滑落 (huáluò)
 199. 滴落
 200. 滾落/滚落
 201. 漏落
 202. 漲落/涨落
 203. 潑皮破落戶兒/泼皮破落户儿
 204. 濩落
 205. 濺落/溅落
 206. 灑落/洒落 (sǎluò)
 207. 熟落
 208. 牢落
 209. 瓜熟蒂落
 210. 瓠落
 211. 瓶落水
 212. 疏落
 213. 發落/发落
 214. 發蒙振落/发蒙振落
 215. 白落
 216. 直落
 217. 直落三
 218. 眼張失落/眼张失落
 219. 破丟不落/破丢不落
 220. 破落 (pòluò)
 221. 破落戶/破落户
 222. 破零二落
 223. 碧落
 224. 碧落黃泉/碧落黄泉
 225. 磊磊落落
 226. 磊落 (lěiluò)
 227. 磊落不羈/磊落不羁
 228. 磊落軼蕩/磊落轶荡
 229. 秋風掃落葉/秋风扫落叶 (qiūfēng sǎo luòyè)
 230. 秋風落葉/秋风落叶
 231. 稱鎚落井/称鎚落井
 232. 空弦落雁
 233. 空梁落燕泥
 234. 空空落落
 235. 空落落
 236. 窮日落月/穷日落月
 237. 窮途落魄/穷途落魄
 238. 籬落/篱落
 239. 索落
 240. 羊肉落在狗嘴裡/羊肉落在狗嘴里
 241. 羊落虎口
 242. 群落
 243. 翦落
 244. 老落
 245. 聚落 (jùluò)
 246. 聚落保存
 247. 聽候發落/听候发落
 248. 肚腸閣落裡邊/肚肠阁落里边
 249. 肥水不落外人田 (féi shuǐ bù luò wàirén tián)
 250. 脣腐齒落/唇腐齿落
 251. 脫落/脱落 (tuōluò)
 252. 膽落/胆落
 253. 自甘墮落/自甘堕落
 254. 自由落體運動/自由落体运动 (zìyóu luòtǐ yùndòng)
 255. 芟落
 256. 菌落
 257. 落下 (luòxià)
 258. 落不是
 259. 落不的
 260. 落了
 261. 落了灶
 262. 落井下石 (luò jǐng xià shí)
 263. 落人口實/落人口实
 264. 落人笑柄
 265. 落伍 (luòwǔ)
 266. 落作
 267. 落便宜
 268. 落保
 269. 落個直過兒/落个直过儿
 270. 落價/落价
 271. 落兒/落儿
 272. 落卷
 273. 落可便
 274. 落單/落单 (luòdān)
 275. 落地 (luòdì)
 276. 落地幫/落地帮
 277. 落地生根 (luòdì shēnggēn)
 278. 落坎兒/落坎儿
 279. 落坐
 280. 落場/落场
 281. 落塵/落尘
 282. 落塵量/落尘量
 283. 落墨
 284. 落套
 285. 落子
 286. 落子館/落子馆
 287. 落孫山/落孙山
 288. 落寞 (luòmò)
 289. 落寞寡歡/落寞寡欢
 290. 落實/落实 (luòshí)
 291. 落局
 292. 落山風/落山风
 293. 落差 (luòchā)
 294. 落帳/落帐
 295. 落帽孟嘉
 296. 落幕 (luòmù)
 297. 落度
 298. 落彀
 299. 落後/落后 (luòhòu)
 300. 落後國家/落后国家
 301. 落得
 302. 落得河水不洗船
 303. 落忍
 304. 落成 (luòchéng)
 305. 落成典禮/落成典礼
 306. 落戶/落户 (luòhù)
 307. 落手
 308. 落托
 309. 落拓 (luòtuò)
 310. 落拓不羈/落拓不羁 (luòtuò bùjī)
 311. 落敗/落败 (luòbài)
 312. 落文
 313. 落日
 314. 落暉/落晖
 315. 落月屋梁
 316. 落末
 317. 落枕 (làozhěn)
 318. 落架
 319. 落梅風/落梅风
 320. 落榜
 321. 落槽
 322. 落款 (luòkuǎn)
 323. 落水 (luòshuǐ)
 324. 落水狗
 325. 落水狗上岸
 326. 落水管
 327. 落泊 (luòbó)
 328. 落淚/落泪 (luòlèi)
 329. 落湯螃蟹/落汤螃蟹
 330. 落湯雞/落汤鸡 (luòtāngjī)
 331. 落潮 (luòcháo)
 332. 落炕
 333. 落照
 334. 落生
 335. 落白事
 336. 落盤/落盘 (luòpán)
 337. 落石
 338. 落磐 (luòpán)
 339. 落磯山/落矶山
 340. 落神
 341. 落禮兒/落礼儿
 342. 落空 (luòkōng)
 343. 落第 (luòdì)
 344. 落筆/落笔
 345. 落筆點蠅/落笔点蝇
 346. 落籍
 347. 落紅/落红 (luòhóng)
 348. 落紙如飛/落纸如飞
 349. 落索
 350. 落網/落网 (luòwǎng)
 351. 落翅仔
 352. 落背弓
 353. 落脈/落脉
 354. 落腮鬍/落腮胡
 355. 落腳/落脚 (luòjiǎo)
 356. 落腳貨/落脚货
 357. 落腳點/落脚点
 358. 落膽/落胆 (luòdǎn)
 359. 落臺/落台
 360. 落色
 361. 落花 (luòhuā)
 362. 落花媒人
 363. 落花有意,流水無情/落花有意,流水无情 (luòhuā yǒuyì, liúshuǐ wúqíng)
 364. 落花流水
 365. 落花生 (luòhuāshēng)
 366. 落英 (luòyīng)
 367. 落草 (luòcǎo)
 368. 落草為寇/落草为寇
 369. 落草為盜/落草为盗
 370. 落荒 (luòhuāng)
 371. 落荒而走 (luòhuāng ér zǒu)
 372. 落荒而逃 (luòhuāng ér táo)
 373. 落莫
 374. 落落
 375. 落落大方 (luò luò dàfāng)
 376. 落落寡合
 377. 落落寡歡/落落寡欢
 378. 落落穆穆
 379. 落落難合/落落难合
 380. 落葉/落叶 (luòyè)
 381. 落葉松/落叶松 (luòyèsōng)
 382. 落葉林/落叶林
 383. 落葉果樹/落叶果树
 384. 落葉樹/落叶树 (luòyèshù)
 385. 落葉歸根/落叶归根
 386. 落葉知秋/落叶知秋
 387. 落著臉/落著脸
 388. 落葵 (luòkuí)
 389. 落蓐之身
 390. 落薄
 391. 落虧欠/落亏欠
 392. 落褒貶/落褒贬
 393. 落解
 394. 落解粥
 395. 落話/落话
 396. 落足
 397. 落路
 398. 落選/落选 (luòxuǎn)
 399. 落鄉/落乡
 400. 落鈔/落钞
 401. 落錢/落钱
 402. 落雁沉魚/落雁沉鱼
 403. 落難/落难 (luònàn)
 404. 落雨 (luòyǔ)
 405. 落雪 (luòxuě)
 406. 落雷 (luòléi)
 407. 落題/落题
 408. 落馬/落马 (luòmǎ)
 409. 落體/落体
 410. 落髮/落发
 411. 落魄
 412. 落魄不羈/落魄不羁
 413. 落鼻祖
 414. 葉落歸根/叶落归根
 415. 葉落歸秋/叶落归秋
 416. 葉落知秋/叶落知秋
 417. 葉落糞本/叶落粪本
 418. 著落 (zhuóluò)
 419. 蓮花落/莲花落 (liánhuālào)
 420. 薄落
 421. 虎落平原
 422. 虎落平原被犬欺
 423. 虎落平陽被犬欺/虎落平阳被犬欺
 424. 衰落 (shuāiluò)
 425. 角落 (jiǎoluò)
 426. 觸機落阱/触机落阱
 427. 訪落/访落
 428. 訴落/诉落
 429. 說落/说落
 430. 豁落
 431. 起落 (qǐluò)
 432. 起落架
 433. 趁勢落篷/趁势落篷
 434. 跌落 (diēluò)
 435. 踳落
 436. 踹落
 437. 蹇落
 438. 輻射落塵/辐射落尘
 439. 遠遠落後/远远落后
 440. 遺落/遗落
 441. 遼落/辽落
 442. 避井落坑
 443. 避坑落井
 444. 部落 (bùluò)
 445. 重落
 446. 重重落落
 447. 銀河落九天/银河落九天 (yínhé luò jiǔtiān)
 448. 銅落/铜落
 449. 錯落/错落 (cuòluò)
 450. 錯落有致/错落有致
 451. 鐵怕落爐,人怕落囤/铁怕落炉,人怕落囤
 452. 鐵落/铁落
 453. 開落/开落
 454. 閣落/阁落
 455. 闊落/阔落 (kuòluò)
 456. 關門落鎖/关门落锁
 457. 關門落閂/关门落闩
 458. 降落 (jiàngluò)
 459. 降落傘/降落伞 (jiàngluòsǎn)
 460. 院落 (yuànluò)
 461. 陬落
 462. 陷落 (xiànluò)
 463. 隕落/陨落 (yǔnluò)
 464. 零落 (língluò)
 465. 零落山丘
 466. 零零落落
 467. 靜落落/静落落
 468. 頹落/颓落
 469. 風在那裡起,雨在那裡落/风在那里起,雨在那里落
 470. 飄茵落溷/飘茵落溷
 471. 飄落/飘落
 472. 駁落/驳落
 473. 駒齒未落/驹齿未落
 474. 魂亡膽落/魂亡胆落
 475. 魚沉雁落/鱼沉雁落
 476. 鳳凰無寶處不落/凤凰无宝处不落
 477. 黃梅不落青梅落/黄梅不落青梅落
 478. 黃落/黄落
 479. 齒落舌鈍/齿落舌钝
 480. 齒落髮白/齿落发白
 481. 龍山落帽/龙山落帽
 482. 龍落子/龙落子


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Спољашње везе

 • [archchinese.com [1]]
 • [hsk.academy [2]]