Пређи на садржај

Такође погледајте: и
U+5200, 刀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5200

[U+51FF]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5201]

(кинески)

U+5200, 刀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5200

[U+51FF]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5201]
Објашњење.
Нож

Изговор:

пинјин: dāo  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

18

Значења:

...

Примери:

 1. 16
  1. 16 Dāo ā, guī zài yòubiān, bǎi zài zuǒbiān, miànxiàng fāng, jiù xiàng fāng shālù.
   1. 16. Дао га је да се углади да се узме у руку; мач је наоштрен и углађен, да се да у руку убици.

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи

Изведене речи:
 1. 一刀 (yīdāo)
 2. 一刀一割
 3. 一刀兩斷一刀两断 (yīdāoliǎngduàn)
 4. 一刀兩段一刀两段
 5. 一刀切
 6. 一刀圭
 7. 三停刀
 8. 三刀夢三刀梦
 9. 上刀山
 10. 亂刀乱刀
 11. 二把刀 (èrbǎdāo)
 12. 代人捉刀
 13. 佩刀
 14. 保險刀片保险刀片
 15. 借刀殺人借刀杀人
 16. 倭刀
 17. 兩面三刀两面三刀
 18. 兩面刀两面刀
 19. 八刀
 20. 冰刀
 21. 刀下留人
 22. 刀仗
 23. 刀俎
 24. 刀傷刀伤
 25. 刀光
 26. 刀光劍影刀光剑影
 27. 刀兵 (dāobīng)
 28. 刀具 (dāojù)
 29. 刀刀見血刀刀见血
 30. 刀刃 (dāorèn)
 31. 刀切斧砍
 32. 刀切豆腐
 33. 刀削冰
 34. 刀削麵刀削面 (dāoxiāomiàn)
 35. 刀割針扎刀割针扎
 36. 刀創藥刀创药
 37. 刀劍刀剑 (dāojiàn)
 38. 刀劍無情刀剑无情
 39. 刀叉 (dāochā)
 40. 刀口
 41. 刀圭 (dāoguī)
 42. 刀子 (dāozi)
 43. 刀子嘴
 44. 刀子嘴豆腐心 (dāozi zuǐ dòufu xīn)
 45. 刀尺
 46. 刀山
 47. 刀山劍林刀山剑林
 48. 刀山劍樹刀山剑树
 49. 刀山火海 (dāoshānhuǒhǎi)
 50. 刀布
 51. 刀幣刀币
 52. 刀把 (dāobà)
 53. 刀把兒刀把儿
 54. 刀斧手 (dāofǔshǒu)
 55. 刀札
 56. 刀杖器械
 57. 刀板
 58. 刀柄
 59. 刀械
 60. 刀槍刀枪
 61. 刀槍不入刀枪不入 (dāoqiāngbùrù)
 62. 刀法
 63. 刀片
 64. 刀牌手
 65. 刀環刀环
 66. 刀疤
 67. 刀痕
 68. 刀筆刀笔
 69. 刀筆吏刀笔吏
 70. 刀箭 (dāojiàn)
 71. 刀耕火種刀耕火种
 72. 刀耕火耨
 73. 刀背
 74. 刀螂 (dāoláng)
 75. 刀鋒刀锋
 76. 刀鋸刀锯 (dāojù)
 77. 刀鋸不辭刀锯不辞
 78. 刀鋸鼎鑊刀锯鼎镬
 79. 刀錐刀锥
 80. 刀鎗
 81. 刀鎗劍戟刀鎗剑戟
 82. 刀鎗無眼刀鎗无眼
 83. 刀鑷工刀镊工
 84. 刀靶兒刀靶儿
 85. 刀鞘 (dāoqiào)
 86. 刀頭刀头
 87. 刀頭舔血刀头舔血
 88. 刀頭蜜刀头蜜
 89. 刀馬旦刀马旦
 90. 利刀
 91. 刺刀 (cìdāo)
 92. 刻刀
 93. 刻鏤刀刻镂刀
 94. 剃刀 (tìdāo)
 95. 剃刀邊緣剃刀边缘
 96. 剃頭刀剃头刀
 97. 剃鬚刀剃须刀 (tìxūdāo)
 98. 剪刀 (jiǎndāo)
 99. 割刀
 100. 劈刀 (pīdāo)
 101. 劍樹刀山剑树刀山
 102. 動刀动刀 (dòngdāo)
 103. 動刀兵动刀兵 (dòng dāobīng)
 104. 勛刀勋刀
 105. 千刀萬剁千刀万剁
 106. 千刀萬剮千刀万剐
 107. 千牛刀
 108. 卯金刀
 109. 口快如刀
 110. 古定刀 (Gǔdìng dāo)
 111. 吃板刀麵吃板刀面
 112. 吞刀刮腸吞刀刮肠
 113. 吞刀吐火
 114. 咽刀子
 115. 善刀而藏
 116. 單刀单刀
 117. 單刀會单刀会
 118. 單刀直入单刀直入
 119. 單刀破槍单刀破枪
 120. 單刀赴會单刀赴会
 121. 墊刀頭垫刀头
 122. 壓衣刀压衣刀
 123. 大刀 (dàdāo)
 124. 大刀會大刀会
 125. 大刀闊斧大刀阔斧 (dàdāo kuò fǔ)
 126. 大刀頭大刀头
 127. 大砍刀
 128. 大馬金刀大马金刀
 129. 太公鼓刀
 130. 契刀
 131. 安全刀片
 132. 容刀
 133. 寶刀宝刀 (bǎodāo)
 134. 寶刀不老宝刀不老
 135. 寶刀未老宝刀未老 (bǎodāowèilǎo)
 136. 小試牛刀小试牛刀
 137. 尖刀
 138. 屠刀 (túdāo)
 139. 并刀
 140. 弄刀
 141. 彈簧刀弹簧刀
 142. 心如刀剉
 143. 心如刀割 (xīnrúdāogē)
 144. 心如刀攪心如刀搅
 145. 心如刀絞心如刀绞
 146. 心如刀鋸心如刀锯
 147. 懼刀避劍惧刀避剑
 148. 戒刀
 149. 手起刀落 (shǒu qǐ dāo luò)
 150. 拔刀斷席拔刀断席
 151. 拔刀相助
 152. 拔刀相濟拔刀相济
 153. 拖刀計拖刀计
 154. 拿刀動杖拿刀动杖
 155. 拿刀靶兒拿刀靶儿
 156. 持刀動杖持刀动杖
 157. 持刀弄棒
 158. 指揮刀指挥刀
 159. 挑刀
 160. 挨刀的
 161. 挫刀
 162. 捉刀 (zhuōdāo)
 163. 捉刀人
 164. 掉刀
 165. 掣刀 (chèdāo)
 166. 提刀 (tídāo)
 167. 提刀弄斧
 168. 操刀 (cāodāo)
 169. 操刀傷錦操刀伤锦
 170. 操刀必割
 171. 擲刀對泣掷刀对泣
 172. 放下屠刀
 173. 書刀书刀 (shūdāo)
 174. 朝歌鼓刀
 175. 朴刀
 176. 板刀
 177. 柳葉刀柳叶刀
 178. 柴刀
 179. 楊志賣刀杨志卖刀
 180. 槓刀杠刀
 181. 槓刀布杠刀布
 182. 橫刀奪愛横刀夺爱
 183. 歐刀欧刀
 184. 武士刀
 185. 殺千刀杀千刀
 186. 氣鼓撓刀气鼓挠刀
 187. 滾刀滚刀
 188. 滾刀筋滚刀筋
 189. 潑風刀泼风刀
 190. 潛水刀潜水刀
 191. 火刀
 192. 火海刀山
 193. 火耨刀耕
 194. 燒刀子烧刀子
 195. 牛刀 (niúdāo)
 196. 牛刀割雞牛刀割鸡
 197. 牛刀小試牛刀小试
 198. 獵刀猎刀
 199. 瓦刀
 200. 短刀 (duǎndāo)
 201. 短彎刀短弯刀 (duǎnwāndāo)
 202. 石刀
 203. 砍刀
 204. 砧刀
 205. 破風刀破风刀
 206. 磨刀 (módāo)
 207. 磨刀石 (módāoshí)
 208. 磨刀霍霍
 209. 秋刀魚秋刀鱼 (qiūdāoyú)
 210. 笑裡藏刀笑里藏刀
 211. 筆刀硯城笔刀砚城
 212. 絞刀绞刀
 213. 羞刀難入羞刀难入
 214. 耳刀兒耳刀儿
 215. 肉腰刀
 216. 腰刀
 217. 舞刀 (wǔdāo)
 218. 舞刀躍馬舞刀跃马
 219. 莒刀
 220. 菜刀 (càidāo)
 221. 萬剮千刀万剐千刀
 222. 螺絲刀螺丝刀 (luósīdāo)
 223. 裁刀
 224. 解手刀
 225. 試刀试刀
 226. 賣刀買牛卖刀买牛
 227. 賣刀買犢卖刀买犊
 228. 跨刀
 229. 車刀车刀
 230. 軍刀军刀 (jūndāo)
 231. 軟刀子软刀子
 232. 金刀
 233. 金錯刀金错刀
 234. 針挑刀挖针挑刀挖
 235. 鈍刀慢剮钝刀慢剐
 236. 鉋刀刨刀
 237. 鉛刀铅刀
 238. 鉸刀铰刀 (jiǎodāo)
 239. 銀刀银刀
 240. 銑刀铣刀 (xǐdāo)
 241. 銼刀锉刀 (cuòdāo)
 242. 鋼刀钢刀
 243. 錐刀锥刀
 244. 錐刀之利锥刀之利
 245. 錐刀之末锥刀之末
 246. 錐刀之用锥刀之用
 247. 錯刀错刀
 248. 鍘刀铡刀 (zhádāo)
 249. 鏨刀錾刀
 250. 鐮刀镰刀 (liándāo)
 251. 長刀长刀 (chángdāo)
 252. 開刀开刀 (kāidāo)
 253. 開山刀开山刀
 254. 閘刀開關闸刀开关
 255. 關刀关刀
 256. 陌刀
 257. 雁翎刀
 258. 雕刻刀
 259. 雷射刀
 260. 電鬍刀电胡刀
 261. 電鬚刀电须刀
 262. 韶刀
 263. 頂刀頭顶刀头
 264. 順刀顺刀
 265. 風刀霜劍风刀霜剑
 266. 風快的刀风快的刀
 267. 飛刀飞刀
 268. 餐刀 (cāndāo)
 269. 馬刀马刀 (mǎdāo)
 270. 駑馬鉛刀驽马铅刀
 271. 鬢若刀裁鬓若刀裁
 272. 鬼頭刀鬼头刀
 273. 魚刀鱼刀
 274. 鸞刀鸾刀
 275. 麻刀
 276. 鼎鑊刀鋸鼎镬刀锯
 277. 鼓刀


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:
 • Тибетански:

Референце

 • [www.archchinese.com [1]]
 • [wordproject [2]]
 • [Biblija [3]]

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

017 019

Шаблон:Lista 018