Такође погледајте: и
U+696D, 業
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696D

[U+696C]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+696E]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: транскрипција  
Аудио: noicon(датотека)

Радикал:

...

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. 22 就是以色列 永遠
  1. 22 Jiùshì cì tā de pú rén yǐsèliè wèi yè, yīn tā de cí'ài yǒngyuǎn cháng cún.
   1. 22. У достојање Израиљу, слузи свом; јер је довека милост Његова;

Навигатор

... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一貫作業一贯作业
 2. 三業三业
 3. 不務正業不务正业 (bùwùzhèngyè)
 4. 丕業丕业
 5. 世業世业 (shìyè)
 6. 中小企業中小企业 (zhōngxiǎoqǐyè)
 7. 事業事业 (shìyè)
 8. 事業年度事业年度
 9. 五小工業五小工业
 10. 企業企业 (qǐyè)
 11. 企業化企业化
 12. 企業家企业家 (qǐyèjiā)
 13. 企業管理企业管理
 14. 企業網路企业网路
 15. 企業行銷企业行销
 16. 企業集團企业集团 (qǐyè jítuán)
 17. 休業休业 (xiūyè)
 18. 休業式休业式
 19. 伯業伯业 (bàyè)
 20. 作業作业 (zuòyè)
 21. 作業員作业员 (zuòyèyuán)
 22. 作業平臺作业平台
 23. 作業研究作业研究
 24. 作業簿作业簿
 25. 作業系統作业系统 (zuòyè xìtǒng)
 26. 保全業保全业
 27. 保險業保险业
 28. 修業修业 (xiūyè)
 29. 偉業伟业 (wěiyè)
 30. 停業停业 (tíngyè)
 31. 儒業儒业
 32. 充分就業充分就业
 33. 兢兢業業兢兢业业 (jīngjīngyèyè)
 34. 公共事業公共事业 (gōnggòngshìyè)
 35. 公營事業公营事业
 36. 公營企業公营企业
 37. 公用事業公用事业
 38. 公益事業公益事业 (gōngyì shìyè)
 39. 共同企業共同企业
 40. 共業共业
 41. 典業典业
 42. 冤業冤业
 43. 冷業冷业
 44. 別業别业
 45. 前業前业
 46. 前置作業前置作业
 47. 副業副业 (fùyè)
 48. 創業创业 (chuàngyè)
 49. 創業垂統创业垂统
 50. 創業守成创业守成
 51. 創業維艱创业维艰
 52. 創業興家创业兴家
 53. 功業功业 (gōngyè)
 54. 功業彪炳功业彪炳
 55. 加工業加工业
 56. 勛業勋业
 57. 化學工業化学工业 (huàxué gōngyè)
 58. 卒業卒业 (zúyè)
 59. 即時作業即时作业
 60. 受業受业 (shòuyè)
 61. 口業口业
 62. 各行各業各行各业 (gèhánggèyè)
 63. 同業同业 (tóngyè)
 64. 同業公會同业公会
 65. 名山事業名山事业
 66. 商業商业 (shāngyè)
 67. 商業區商业区 (shāngyèqū)
 68. 商業影片商业影片
 69. 商業設計商业设计
 70. 商業銀行商业银行
 71. 單機作業单机作业
 72. 嗣業嗣业
 73. 國營事業国营事业
 74. 國際企業国际企业
 75. 坑家敗業坑家败业
 76. 執業执业
 77. 基業基业 (jīyè)
 78. 報業报业
 79. 塑膠工業塑胶工业
 80. 墮業堕业
 81. 夕陽工業夕阳工业
 82. 多國企業多国企业
 83. 大事業大事业
 84. 大型企業大型企业
 85. 大業大业 (dàyè)
 86. 大業千秋大业千秋
 87. 失業失业 (shīyè)
 88. 失業人口失业人口
 89. 失業保險失业保险
 90. 失業救助失业救助
 91. 失業救濟失业救济
 92. 失業率失业率 (shīyèlǜ)
 93. 契約農業契约农业
 94. 始業式始业式
 95. 子承父業子承父业
 96. 學業学业 (xuéyè)
 97. 學業有成学业有成
 98. 守業守业 (shǒuyè)
 99. 安土樂業安土乐业
 100. 安堵樂業安堵乐业
 101. 安家樂業安家乐业
 102. 安家立業安家立业 (ānjiālìyè)
 103. 安居樂業安居乐业
 104. 安業安业
 105. 安身樂業安身乐业
 106. 完全就業完全就业 (wánquán jiùyè)
 107. 官業官业
 108. 家庭作業家庭作业 (jiātíng zuòyè)
 109. 家庭副業家庭副业
 110. 家成業就家成业就
 111. 家業家业 (jiāyè)
 112. 家業凋零家业凋零
 113. 實業实业 (shíyè)
 114. 實業家实业家 (shíyèjiā)
 115. 實業界实业界
 116. 實業計畫实业计画
 117. 專業专业 (zhuānyè)
 118. 專業人員专业人员
 119. 專業人才专业人才
 120. 專業化专业化
 121. 專業區专业区
 122. 專業村专业村
 123. 專業科目专业科目
 124. 專業警察专业警察
 125. 小業種小业种
 126. 就業就业 (jiùyè)
 127. 就業市場就业市场
 128. 就業服務就业服务
 129. 就業輔導就业辅导
 130. 居業居业
 131. 工商業工商业
 132. 工廠工業工厂工业
 133. 工業工业 (gōngyè)
 134. 工業中毒工业中毒
 135. 工業分類工业分类
 136. 工業動員工业动员
 137. 工業化工业化 (gōngyèhuà)
 138. 工業區工业区 (gōngyèqū)
 139. 工業區位工业区位
 140. 工業國家工业国家
 141. 工業園區工业园区 (gōngyè yuánqū)
 142. 工業團體工业团体
 143. 工業城工业城
 144. 工業局工业局
 145. 工業工程工业工程
 146. 工業廢汙工业废污
 147. 工業政策工业政策
 148. 工業服務工业服务
 149. 工業權工业权
 150. 工業活動工业活动
 151. 工業港工业港
 152. 工業用圖工业用图
 153. 工業用水工业用水
 154. 工業病工业病
 155. 工業社會工业社会
 156. 工業節工业节
 157. 工業經濟工业经济
 158. 工業設計工业设计 (gōngyè shèjì)
 159. 工業連鎖工业连锁
 160. 工業革命工业革命 (Gōngyè Gémìng)
 161. 工業體系工业体系
 162. 帖括業帖括业
 163. 帝業帝业
 164. 常業犯常业犯
 165. 廢時失業废时失业
 166. 廢業废业
 167. 建功立業建功立业
 168. 建業建业
 169. 建築業建筑业 (jiànzhùyè)
 170. 影業影业
 171. 待業待业 (dàiyè)
 172. 從業人員从业人员 (cóngyè rényuán)
 173. 從業員从业员 (cóngyèyuán)
 174. 復業复业
 175. 德業長昭德业长昭
 176. 志業志业
 177. 惡業恶业
 178. 惡緣惡業恶缘恶业
 179. 意業意业
 180. 慈善事業慈善事业
 181. 慧業慧业
 182. 成家立業成家立业 (chéngjiā lìyè)
 183. 手工業手工业 (shǒugōngyè)
 184. 打業錢打业钱
 185. 拋家失業抛家失业
 186. 按家伏業按家伏业
 187. 授業授业 (shòuyè)
 188. 攮業攮业
 189. 改業改业
 190. 放牧業放牧业
 191. 敗業傾家败业倾家
 192. 敬業敬业 (jìngyè)
 193. 敬業樂群敬业乐群
 194. 敬業精神敬业精神
 195. 文化事業文化事业
 196. 旅遊業旅游业
 197. 旅館業旅馆业
 198. 書業书业
 199. 服務業服务业 (fúwùyè)
 200. 木材工業木材工业
 201. 本業本业 (běnyè)
 202. 林業林业 (línyè)
 203. 業主业主 (yèzhǔ)
 204. 業主權益业主权益
 205. 業主資本业主资本
 206. 業人业人
 207. 業冤业冤
 208. 業力业力
 209. 業務业务 (yèwù)
 210. 業務公電业务公电
 211. 業務員业务员
 212. 業務會報业务会报
 213. 業因业因
 214. 業報业报
 215. 業履业履
 216. 業已业已 (yèyǐ)
 217. 業師业师
 218. 業果业果 (yèguǒ)
 219. 業根业根
 220. 業業业业
 221. 業業兢兢业业兢兢
 222. 業次业次
 223. 業海业海
 224. 業火业火 (yèhuǒ)
 225. 業田业田
 226. 業界业界 (yèjiè)
 227. 業畜业畜
 228. 業相业相
 229. 業種业种 (yèzhǒng)
 230. 業簿业簿
 231. 業精於勤业精于勤
 232. 業經业经 (yèjīng)
 233. 業緣业缘
 234. 業績业绩 (yèjì)
 235. 業者业者 (yèzhě)
 236. 業貫盈业贯盈
 237. 業鏡业镜
 238. 業障业障 (yèzhàng)
 239. 業餘业余 (yèyú)
 240. 業餘選手业余选手
 241. 業餘電臺业余电台
 242. 業鬼业鬼
 243. 榕壇問業榕坛问业
 244. 樂業乐业 (lèyè)
 245. 樂業安居乐业安居
 246. 樹功立業树功立业 (shùgōng lìyè)
 247. 機械工業机械工业
 248. 歇業歇业
 249. 正業正业 (zhèngyè)
 250. 民業民业
 251. 民營企業民营企业
 252. 永業田永业田
 253. 洪業洪业
 254. 海洋漁業海洋渔业
 255. 淡水漁業淡水渔业
 256. 淨業净业
 257. 淫業淫业
 258. 漁業渔业 (yúyè)
 259. 漁業氣象渔业气象
 260. 無業无业
 261. 無業游民无业游民
 262. 無業遊民无业游民 (wúyèyóumín)
 263. 營建業营建业
 264. 營業营业 (yíngyè)
 265. 營業利益营业利益
 266. 營業員营业员 (yíngyèyuán)
 267. 營業收入营业收入
 268. 營業日营业日
 269. 營業機關营业机关
 270. 營業稅营业税
 271. 營業費用营业费用
 272. 營業車营业车
 273. 營業額营业额 (yíngyè'é)
 274. 父業父业
 275. 牧業牧业 (mùyè)
 276. 物業物业 (wùyè)
 277. 特殊營業特殊营业
 278. 特許行業特许行业
 279. 王業王业
 280. 生態農業生态农业
 281. 生業生业
 282. 產業产业 (chǎnyè)
 283. 產業工人产业工人
 284. 產業稅产业税
 285. 產業資本产业资本
 286. 產業道路产业道路
 287. 產業革命产业革命
 288. 畜牧業畜牧业 (xùmùyè)
 289. 畢業毕业 (bìyè)
 290. 畢業典禮毕业典礼
 291. 畢業式毕业式
 292. 畢業旅行毕业旅行
 293. 畢業歌毕业歌
 294. 畢業生毕业生 (bìyèshēng)
 295. 畢業考試毕业考试
 296. 畢業論文毕业论文 (bìyè lùnwén)
 297. 畢業證書毕业证书 (bìyè zhèngshū)
 298. 發業发业
 299. 白業白业
 300. 百年之業百年之业
 301. 百貨業百货业
 302. 矜矜業業矜矜业业
 303. 石化工業石化工业
 304. 破家散業破家散业
 305. 破業失產破业失产
 306. 礦業矿业 (kuàngyè)
 307. 礦業權矿业权
 308. 礦業法矿业法
 309. 祖業祖业
 310. 福業相牽福业相牵
 311. 窯業窑业
 312. 立業立业 (lìyè)
 313. 立業安邦立业安邦
 314. 第二職業第二职业
 315. 粗放農業粗放农业
 316. 紙上作業纸上作业
 317. 紙業纸业
 318. 素業素业
 319. 紡織業纺织业
 320. 終南別業终南别业
 321. 結業结业 (jiéyè)
 322. 絕業绝业
 323. 經業经业
 324. 網漁業网渔业
 325. 網路作業网路作业
 326. 緒業绪业
 327. 緣業缘业
 328. 繼業继业
 329. 纖維工業纤维工业
 330. 罪業罪业
 331. 罪業深重罪业深重
 332. 聯合企業联合企业
 333. 職業职业 (zhíyè)
 334. 職業團體职业团体
 335. 職業婦女职业妇女
 336. 職業學校职业学校
 337. 職業學生职业学生
 338. 職業工會职业工会
 339. 職業教育职业教育
 340. 職業水準职业水准
 341. 職業病职业病 (zhíyèbìng)
 342. 職業訓練职业训练
 343. 職業輔導职业辅导
 344. 職業選手职业选手
 345. 肄業肄业 (yìyè)
 346. 自由報業自由报业
 347. 自由業自由业
 348. 自由職業自由职业 (zìyóu zhíyè)
 349. 興家立業兴家立业
 350. 興業公司兴业公司
 351. 舉業举业 (jǔyè)
 352. 舊業旧业 (jiùyè)
 353. 航太工業航太工业
 354. 航業航业
 355. 苦業苦业
 356. 茶業茶业
 357. 蒙故業蒙故业
 358. 藝業艺业
 359. 行業行业 (hángyè)
 360. 行業語行业语
 361. 補助商業补助商业
 362. 製造業制造业 (zhìzàoyè)
 363. 複合企業复合企业
 364. 觀光事業观光事业
 365. 課業课业 (kèyè)
 366. 課業輔導课业辅导
 367. 請業请业
 368. 豐功偉業丰功伟业
 369. 買賣業买卖业
 370. 資訊工業资讯工业
 371. 賤業贱业
 372. 跨國企業跨国企业
 373. 輕工業轻工业 (qīnggōngyè)
 374. 轉業转业 (zhuǎnyè)
 375. 農業农业 (nóngyè)
 376. 農業化學农业化学
 377. 農業區农业区
 378. 農業國农业国 (nóngyèguó)
 379. 農業推廣农业推广
 380. 農業改革农业改革
 381. 農業社會农业社会
 382. 農業經營农业经营
 383. 近海漁業近海渔业
 384. 近郊農業近郊农业
 385. 造船工業造船工业
 386. 連線作業连线作业
 387. 進德修業进德修业
 388. 運輸業运输业
 389. 道業道业
 390. 遠洋漁業远洋渔业
 391. 遭業遭业
 392. 遺業遗业
 393. 配業配业
 394. 酪農業酪农业
 395. 醫藥分業医药分业
 396. 重工業重工业 (zhònggōngyè)
 397. 重操舊業重操旧业
 398. 重溫舊業重温旧业
 399. 金融業金融业
 400. 銀髮產業银发产业
 401. 鋼鐵工業钢铁工业
 402. 門業门业
 403. 開業开业 (kāiyè)
 404. 關係企業关系企业 (guānxì qǐyè)
 405. 陶業陶业
 406. 離線作業离线作业
 407. 零售業零售业 (língshòuyè)
 408. 電子業电子业
 409. 電影業电影业 (diànyǐngyè)
 410. 霸業霸业 (bàyè)
 411. 風流冤業风流冤业
 412. 食品工業食品工业
 413. 養殖漁業养殖渔业
 414. 餘業遺烈余业遗烈
 415. 駿業宏發骏业宏发
 416. 駿業宏興骏业宏兴
 417. 高業弟子高业弟子
 418. 高空作業高空作业
 419. 鴻業鸿业
 420. 黑箱作業黑箱作业


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Тамилски:
 • Непалски:
 • Арапски:
 • Корејски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:
 • Хинди:
 • Хебрејски:

Референце

Спољашње везе

 • [[]]
 • [[]]

Претходна Страна Наредна

 • ... broj strane ... broj strane