ಮರಿಯಳು

Idi na navigaciju Idi na pretragu

ಮರಿಯಳು (kanada)

Primeri:

Vikicitatiಅಧ್ಯಾಯ 27

56 ಅವರಲ್ಲಿ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಸೇಯ ಇವರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯು ಇದ್ದರು.
56 Avaralli magdalada mariyaḷu yākōba mattu yōsēya ivara tāyiyāda mariyaḷu mattu jebedāyana makkaḷa tāyiyu iddaru.