pait

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

11 Tasol God i lukim pasin bilong ol arapela manmeri i nogut tru. Long olgeta hap bilong graun ol i wok long pait na bikhet tasol.

[[|Ese 8.17]], [[|Hab 2.8]], [[|Hab 2.17]], [[|Ro 3.10-19]]


Библијске све речи: 006

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 6:11:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)