Пређи на навигацију Пређи на претрагу
U+0E2F, ฯ
THAI CHARACTER PAIYANNOI

[U+0E2E]
Тај
[U+0E30]

Тајски[уреди]

Етимологија[уреди]

Compare Кмерски .

Знак интерпункције[уреди]

 1. an abbreviation marker (named or ).

  Usage notes[уреди]

  • This marker is used to shorten phrases. Examples:
  Full form Short form
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
  song-prá-gà-rú-naa bpròot-glâao-bpròot-grà-mɔ̀ɔm hâi bprà-gàat wâa
  (literally) "His Majesty, with his excellent kindness towards every head and fontanel, has this proclamation made"
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประกาศว่า
  song-prá-gà-rú-naa bpròot-glâao hâi bprà-gàat wâa
  (literally) "His Majesty, with his excellent kindness towards every head, has this proclamation made"
  กรุงเทพมหานครเชียงใหม่
  grung-têep-má-hǎa-ná-kɔɔn tʉ̌ng chiiang-mài
  "Bangkok Metropolis to Chiang Mai"
  กรุงเทพเชียงใหม่
  grung-têep tʉ̌ng chiiang-mài
  "Bangkok to Chiang Mai"
  คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา มีคำสั่งดังนี้
  ká-ná-gam-má-gaan-ban-yàt-sàp-ní-dtì-sàat gɔɔng-tam-má-sàat-lɛ́-gaan-mʉʉang râat-chá-ban-dìt-dtà-yá-sà-paa mii kam-sàng dang-níi
  "The Commission for Coinage of Legal Terms, under the Academy of Moral and Political Sciences, the Royal Society of Thailand, issues the following order"
  คณะกรรมการ มีคำสั่งดังนี้
  ká-ná-gam-má-gaan mii kam-sàng dang-níi
  "The Commission issues the following order"
  ตามประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้ เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาล ลงวันที่ มกราคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้...
  dtaam bprà-gàat sǎan-jang-wàt-chiiang-mài rʉ̂ʉang hâi gɔɔ-gɔɔ-gɔɔ bpen kon-rái-kwaam-sǎa-mâat lɛ́ yùu nai kwaam-à-nú-baan long wan-tîi nʉ̀ng má-gà-raa-kom sɔ̌ɔng pan hâa rɔ́ɔi hâa-sìp gâao sǎan-jang-wàt-chiiang-mài dâai
  "Pursuant to the Announcement of the Chiang Mai Provincial Court Re: AAA adjudged incompetent and placed under curatorship, dated 1 January 2016, the Chiang Mai Provincial Court has..."
  ตามประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ มกราคม ศาล ได้...
  dtaam bprà-gàat sǎan-jang-wàt-chiiang-mài long wan-tîi nʉ̀ng má-gà-raa-kom sɔ̌ɔng pan hâa rɔ́ɔi hâa-sìp gâao sǎan dâai
  "Pursuant to the Announcement of the Chiang Mai Provincial Court dated 1 January 2016, the Court has..."
  • Formally, the phrases shortened by this marker are read in full.
  • According to the style guide published by the Thai government, this marker is not preceded by a space. But a space is set after the marker, except when the marker is followed by nothing else or by a full stop or some other marks. Examples:
   "xxx xxx"
   "xxx"
   "xxx. xxx."
   "xxx, xxx, xxx."
   "xxx (xxx) xxx"
  • In old usage, this marker was placed before and after the shortened phrase, without any space between them. For example, ข้าพเจ้า was shortened as ข้า.
  • In old usage, this marker could be used to indicate the end of a sentence or paragraph in the same manner as Кмерски .
  • In old usage, this marker was also used to indicate dates under the lunar calendar. For example, = Sunday, the second day of the waning moon of the third month (Sunday, the first day of the week, is represented by the figure one placed before the marker . The second day of the waning moon is represented by the figure two placed below the marker; if it is the day of the waxing moon, the figure will be placed above the marker. And the third month is represented by the figure three placed after the marker).

  Related terms[уреди]