kapa

kapa

kapa (srpski, lat. kapa)[uredi]

Imenica[uredi]

kapa, ž

Kategorije: ob.ob.ob.rib.


Oblici:

 1. kȁpa [1]
 1. kȁpa [1]
 2. kȁpa Vašica Pačir Deronje [2], kápa [1]
 3. kȁpa Žabalj Begeč [3] [4] [1]
 4. kápa [1]
 5. kȁpa Sremska Rača Sivac Bašaid Botoš [5] [1]

Značenja:

 1. Deo odeće koji se stavlja na glavu, raznog oblika, veliči ne i ma te ri ja la. [1]
 2. Vrsta ženske kape ukrašene zlatovezom. [1]
 3. Isto. [1]
 4. Okrugla plitka čohana kapa, beretka. [1]
 5. Deo pčelarskog pribora, kapa sa mrežicom na licu. [1]
 6. Ono što pokriva vrh čega, što se nalazi odozgo, što natkriljuje nešto. [1]
 7. Nebeski svod, nebo. Novo Miloševo[1]
 8. Prostor u saću gde je med. [1]
 9. Isto. [1]
 10. Ukrasni završetak na kamari u obliku naročito uvezane kraće kukuruzovine ili slame. [1]
 11. Prednji i zadnji kraj čuna. [1]
 12. Prednji kraj čamca. [1]
 13. Poklopac na barčici. [1]

Primeri:

 1. Sva ki mla dić u Sre mu, ka da po đe pr vi put u ko lo, mo ra da po nese ka pu ( — NK; JT) [PČ VIII 148; ČMSK 65; ŠN 68]. [6] [1]
 2. Po mogúćnosti, kȁpe su bѝle stràganske, móro da bȕde prȁvi stràgan. Bačinci [1]
 3. Sàmo smo dȍbӣli trȁke i kȁpe, vòjnӣčke. Martonoš [1]
 4. Kȁpe ȉmadu, pa kȁpe sa granátima šarѐnӣma i sa štókama izvézene. Tomaševac [1]
 5. Na glávi šešíre, a zȋmi kȁpe persijȃnske. [7] [8] [9] Vršac Sremska Mitrovica Beška Šimanovci Đurđevo Begeč Novi Sad Kovilj Padej Novo Miloševo Ilandža Čenta Izbište [1]
 6. Svekrova obaveza [je] da snahi kupi i džegu, „če pac”, ka pu zla ta ru, ili „ubra đaj” ko je su mla de že ne no si le u sve ča nim pri li ka ma po sle uda je. [1]
 7. Na gla vu bi že na, od mah po sle uda je, sta vlja la „zlat nu ka pu” ko ju bi no sila sve dok ne rodi prvo dete ili pak dok u kuću ne dođe druga nova mlada ( — Jr) [EGJ 97; PČ II 118]. [10] [1]
 8. Pčȅlār ѝma pčȅlārsku kȁpu s mrȅžom. [11] Sremski Karlovci Neštin Pećinci Bačko Petrovo Selo Bačko Gradište Radojevo [1]
 9. Al ȉsto bes fràncӯske kȁpe nȉko níje smȅo da ѝde. Novi Sad [1]
 10. Kȁpa, na lícu je žȉca. [11] Srpski Krstur Karlovčić Novi Karlovci Sombor Kać Banatsko Aranđelovo Novi Kneževac Bašaid Konak Plandište Bavanište Kovin [1]
 11. Ȉma kȁpa, ko sȕknja za kȍšnicu od rȁžane slȁme, uvȇžu gȍre kȉtu, ȍno dȍle šȋru i mȅtu na kȍšnicu. [11] Bela Crkva Erdevik Klenak Jarak Svetozar Miletić Bačko Petrovo Selo Bačko Gradište Bođani Banatsko Aranđelovo Mokrin Melenci Tomaševac Alibunar Dolovo Dupljaja Bavanište Dubovac Omoljica Kovin [1]
 12. On da sam ras tvorȉo i natȁko odgȍre kȁpu, takȏ da tȃj rȍgoz svud ȍkolo stȍji kao na stȃre kȕće s trskȁma što su bíle pokrivȅne. Izbište [1]
 13. Ȍnda je dòšlo tȏ da se nàpra vi lo kȁpa, tȏ se prȁvi lo od tráve vȅli ke, pa se ȍnda tà ko zàvēže. Ruma [1]
 14. Gȍre je mȅdna kȁpa, a pȍsle ovȃmo kad bȉdne pȕna, ȍnda se séče. [11] Sefkerin Erdevik Sremska Mitrovica Kać Radojevo Margita [1]
 15. Mȅdna kȁpa — kad je gȏrnji dȅo sȃta ѝspunjen mȅdom, zȋmi se ȍne méšaju, zȋmi ȉdu prema mȅdnoj kȁpi. Alibunar [1]
 16. Tȏ se zòve kápa il kápac na fùruni. [2] Stari Slankamen Begeč [1]
 17. Gore ti je [na čunu] kapa, prednja kapa i stražnja kapa. Sremski Karlovci [1]
 18. Deran sedi u kapi, ide on malo da probućka... Zadnja [kapa] je šira, a prednja je uža. [12] Futog Bačka Palanka [1]
 19. Mi držimo [stvari] pozadi. Neko ga zove štujer, mi kažemo kapa... nazad i napred. Novi Sad [1]
 20. Prȅdnja gláva, kápa i kràncla se tȏ kòd nās zòve. [13] Kovilj [1]
 21. Krancl je ona prednja kapa, pa prednja kapa i zadnja kapa. To se obično zna na svakom čamcu. [12] Bačka Palanka Sremski Karlovci Futog Gardinovci [1]
 22. Nek odvali onu kapu samo malu popreko što drži, te poklopce di se zatvaraju. [12] Klenak [1]


Izrazi:

 1. dao bi nekome ikapu s glave ("biti nesebičan, velikodušan"). [1]
 2. pȕnakȁpa ("dosta, previše, suviše"). Novo Miloševo [1]
 3. delitikapom i šakom ("obilato, nesebično davati, pomagati, poklanjati"). Sombor [1]
 4. imati vrapcapodkapu ("ne skidati kapu sa glave"). Vršac [1]
 5. Davati i šakom ikapom ("obilato, nesebično davati, pomagati, poklanjati"). Novo Miloševo [1]
 6. tamankȁpa za Jovu ("baš kako, koliko treba"; "Taman kȁpa za Jóvu"). Novo Miloševo [1]
 7. žena mu krojikapu ("žena odlučuje o svemu"). [1]
 8. skídatikȁpu dole ("odavati priznanje kome, ceniti, uvažavati nekoga"). Novo Miloševo [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. 2,0 2,1 Gordana Vuković, Terminologija kuće i pokućstva u Vojvodini. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1988, 508 str.
 3. Žito. 1988, 208 str, str. 121.
 4. Gordana Dragin, Iz ratarske i povrtarske terminologije Šajkaške. — SDZb, HHHVII, 1991, 623—708.
 5. Gordana Vuković—Žarko Bošnjaković—Ljiljana Nedeljkov, Vojvođanska kolarska terminologija. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1984, 258 str.
 6. Milica Bošković, Ćurčiski zanat u Sremu. — Rad, 6, 1957, 95—120, str. 117.
 7. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 79.
 8. Stari zanati u Vojvodini. 1992, 340 str, str. 147.
 9. Svetlana Malin-Đuragić, Ćurčijski zanat u Kovilju (rukopis).
 10. Rajko R. Nikolić, Šajkaška narodna nošnja. Srpske narodne nošnje u Vojvodini. Novi Sad (Matica srpska), 1953, 57—75, str. 72.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Ljiljana Nedeljkov, Pčelarska terminologija Vojvodine (rukopis doktorske disertacije).
 12. 12,0 12,1 12,2 Velimir Mihajlović—Gordana Vuković, Srpskohrvatska leksika ribarstva. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1977, 457 str.
 13. Svetlana Malin-Đuragić, Ribarska terminologija Koviljskog rita (rukopis magistarskog rada).

Napomene[uredi]