lukautim

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

9 Bihain Bikpela i askim Kein olsem, “We stap Abel, brata bilong yu?” Na Kein i tok, “Mi no save. Olsem wanem? Yu ting mi stap tasol bilong lukautim brata bilong mi?”


Библијске све речи: 004 {{{2}}}

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 4:9:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)