Пређи на садржај

U+534A, 半
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534A

[U+5349]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+534B]

(кинески)

Редослед писања карактера 半.

Изговор:

пинјин: bàn  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

02409

Значења:

  1. пола
  2. половина

Примери:

  1. 应该小时
    1. Wǒ yīnggāi děng tā bàn gè xiǎoshí.
      1. Морам да га чекам пола сата.

Синоними:


Хомофони:

Хомографи:

...

ХСК ниво:

3

Асоцијације:

...

一名半職一名半职
一大半
一字半句
一官半職一官半职

一差半錯/一差半错 一年半載/一年半载 (yīniánbànzài) 一時半刻/一时半刻 一時半霎/一时半霎 一班半點/一班半点 一男半女 一知半解 (yīzhībànjiě) 一絲半氣/一丝半气 一絲半粟/一丝半粟 一絲半絲/一丝半丝 一言半句 一言半字 一言半語/一言半语 一言半辭/一言半辞 一階半級/一阶半级 一階半職/一阶半职 一鱗半爪/一鳞半爪 一鱗半甲/一鳞半甲 三更半夜 上半 (shàngbàn) 上半晌 (shàngbànshǎng) 下半夜 下半天 (xiàbàntiān) 下半年 (xiàbànnián) 下半旗 下半晌 下半月 下半輩子/下半辈子 不成半器 中南半島/中南半岛 (Zhōngnán Bàndǎo) 九龍半島/九龙半岛 事倍功半 (shìbèi-gōngbàn) 事半功倍 (shìbàn-gōngbèi) 二半破子 二尺半 伊豆半島/伊豆半岛 兩句半/两句半 八兩半斤/八两半斤 利弊參半/利弊参半 前半晌 劉半農/刘半农 力倍功半 功過參半/功过参半 北半球 (běibànqiú) 半三不四 半上落下 半世 半中腰 半些兒/半些儿 半亞/半亚 半人半鬼 半仙 半仙戲/半仙戏 半低元音 半信不信 半信半疑 半個/半个 (bàn ge) 半個人/半个人 半偏 半價/半价 半價倍息/半价倍息 半元音 (bànyuányīn) 半分 (bànfēn) 半刻 半刻工夫 半包兒/半包儿 半半拉拉 半半羅羅/半半罗罗 半合元音 半合兒/半合儿 半吊子 半吐半吞 半吐半露 半吞半吐 半唐番 (bàntángfān, “"half Chinese" person”) 半圓/半圆 (bànyuán) 半圓規/半圆规 半坡遺址/半坡遗址 半垓 半塗而罷/半涂而罢 半壁 半壁江山 半壁河山 半夏 (bànxià) 半夜 (bànyè) 半夜三更 (bànyèsāngēng) 半大不小 半大小子 半天 (bàntiān) 半子 半官方 半導體/半导体 (bàndǎotǐ) 半屏山 半山腰 (bànshānyāo) 半島/半岛 (bàndǎo, “peninsula”) 半工半讀/半工半读 半師之分/半师之分 半弓 半彪子 半影 (bànyǐng) 半徑/半径 (bànjìng) 半恰 半憨子 半成品 半截 (bànjié) 半截入土 半截塔 半截漢子/半截汉子 半截門兒/半截门儿 半扎 半抄兒/半抄儿 半抖音 半折 半拆 半指 半掐 半推半就 (bàn tuī bàn jiù) 半掩半開/半掩半开 半數/半数 (bànshù) 半斤八兩/半斤八两 (bànjīnbāliǎng) 半新 半新不舊/半新不旧 半日 半日片刻 半早 半明半暗 半星 半晌 (bànshǎng) 半會/半会 半月 (bànyuè) 半月刊 半月瓣 半朝鑾駕/半朝銮驾 半歇 半死 半死不活 半死半活 半母音 半流體/半流体 半灌木 半熟茶 半球 (bànqiú) 半球體/半球体 半瓶醋 (bànpíngcù) 半生 (bànshēng) 半生不熟 半生半熟 半痴不顛/半痴不颠 半瘋兒/半疯儿 (bànfēngr) 半癱兒/半瘫儿 半百 半睡半醒 半票 半禮/半礼 半空 (bànkōng) 半空中 半空裡/半空里 半窄 半箭之功 半籃腳/半篮脚 半籌/半筹 半籌不納/半筹不纳 半籌莫展/半筹莫展 半米兒/半米儿 半粒 半紀/半纪 半絲麻線/半丝麻线 半綹/半绺 半老徐娘 半自動/半自动 半舊/半旧 半舌音 半舍 半菽 半菽不飽/半菽不饱 半落不合 半薪 半衰期 (bànshuāiqī, “half life”) 半製品/半制品 半規/半规 半規管/半规管 半語子/半语子 半豹 半路 (bànlù) 半路出家 半蹲 半身 (bànshēn) 半身不遂 (bànshēn bùsuí) 半輩子/半辈子 半透明 (bàntòumíng) 半透明體/半透明体 半途 (bàntú) 半途而廢/半途而废 (bàntú'érfèi) 半途自畫/半途自画 半道兒/半道儿 半邊/半边 半邊天/半边天 (bànbiāntiān) 半邊家庭/半边家庭 半邊蓮/半边莲 (bànbiānlián) 半酣 (bànhān) 半醉 半金屬/半金属 半鑑/半鉴 半門子/半门子 半閉元音/半闭元音 半開元音/半开元音 半開化/半开化 半開半掩/半开半掩 半開眼/半开眼 半開門/半开门 半間不界/半间不界 半零不落 半霎 半霎俄延 半青半黃/半青半黄 半面 (bànmiàn) 半面之交 半面之舊/半面之旧 半音 (bànyīn) 半音階/半音阶 (bànyīnjiē, “chromatic scale”) 半餉/半饷 半高元音 半鹹水湖/半咸水湖 半點/半点 (bàndiǎn) 半齒音/半齿音 南半球 (nánbànqiú) 印度半島/印度半岛 參半/参半 另一半 (lìngyībàn) 各半 土埋半截 多半 (duōbàn) 多半日 夜半 (yèbàn) 夜半三更 大半 (dàbàn) 大半天 (dàbàntiān) 大半年 大半拉 大半生 (dàbànshēng) 大半輩子/大半辈子 太半 套半車/套半车 好半天 寸絲半粟/寸丝半粟 對半/对半 小半 居其大半 山東半島/山东半岛 (Shāndōng Bàndǎo) 巴丹半島/巴丹半岛 平半 強半/强半 後半世/后半世 後半夜/后半夜 後半天/后半天 後半晌/后半晌 徐娘半老 (xúniángbànlǎo) 得失相半 思過半/思过半 恆春半島/恒春半岛 慢半拍 憂喜參半/忧喜参半 打了半跪 折半 (zhébàn) 搜索半徑/搜索半径 晚半天兒/晚半天儿 暴風半徑/暴风半径 更深半夜 月半 朝鮮半島/朝鲜半岛 (Cháoxiǎn Bàndǎo) 東半球/东半球 (dōngbànqiú) 核半徑/核半径 毀譽參半/毁誉参半 水半球 泰半 涼了半截/凉了半截 深更半夜 (shēngēngbànyè) 減半/减半 片鱗半爪/片鳞半爪 疑信參半/疑信参半 矮了半截 破壞半徑/破坏半径 紙半張/纸半张 老半天 西半球 (xībànqiú) 西奈半島/西奈半岛 (Xīnài Bàndǎo) 赭衣半道 軟半/软半 過半/过半 (guòbàn) 過半數/过半数 遼東半島/辽东半岛 (Liáodōng Bàndǎo) 降半旗 陸半球/陆半球 雷州半島/雷州半岛 頭半天/头半天 馬來半島/马来半岛 (Mǎlái Bàndǎo) 黑更半夜

Изведене речи:

...


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

Референце

Шаблон:Pleco