മല

Такође погледајте: മുല

Малајалам

Etymology

Cognate with Tamil மலை (malai) and Telugu మల (mala), Kannada ಮಲೆ (male).

Pronunciation

Noun

മല (mala)

  1. hill
  2. mountain
    Синоним: പർവ്വതം (parvvataṃ)

Descendants

  • Byzantine Greek: Μαλέ (Malé, Malabar)
  • Арапски: مَلَبَار‎(malabār, Malabar)