Модул:etymology

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Документацију овог модула можете да направите на страници Модул:etymology/док

local export = {}


--[[	If language is an etymology language, iterates through parent languages
		until it finds a non-etymology language. ]]
function export.getNonEtymological(lang)
	while lang:getType() == "etymology language" do
		local parentCode = lang:getParentCode()
		local parent = require("Модул:languages").getByCode(parentCode)
			or require("Модул:etymology languages").getByCode(parentCode)
			or require("Модул:families").getByCode(parentCode)
		
		lang = parent
--		mw.log(terminfo.lang:getCode() .. " " .. terminfo.lang:getType())
	end
	
	return lang
end


local function termError(terminfo)
	if terminfo.lang:getType() == "family" then
		if terminfo.term and terminfo.term ~= "-" then
			require("Модул:debug").track("etymology/family/has-term")
		end
		
		terminfo.term = "-"
	end
	return terminfo
end


local function createLink(terminfo, templateName)
	local link = ""
	
	if terminfo.term == "-" then
		--[=[
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/cognate/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/derived/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/borrowed/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/calque/no-term]]
		]=]
		require("Модул:debug").track(templateName .. "/no-term")
	else
--		mw.log(terminfo.term)
		link = " " .. require("Модул:links").full_link(terminfo, "term", true)
	end
	
	return link
end


function export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories, force_cat)
	local info = {}
	
	
	-- [[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/etymology/sortkey]]
	if sort_key then
		require("Модул:debug").track("etymology/sortkey")
	end
	
	if not categories then
		categories = {}
	end
	
	if source:getCode() == "und" then
		info = {
			display = "undetermined",
			cat_name = "other languages",
		}
	elseif source:getCode() == "mul" then
		info = {
			display = "[[w:Translingualism|translingual]]",
			cat_name = "Translingual",
		}
	elseif source:getCode() == "mul-tax" then
		info = {
			display = "[[w:taxonomic name|taxonomic name]]",
			cat_name = "taxonomic names",
		}
	else
		info.display = source:makeWikipediaLink()
		
		if source:getType() == "family" then
			info.cat_name = source:getCategoryName()
		else
			info.cat_name = source:getCanonicalName()
		end
	end
	
	-- Add the categories, but only if there is a current language
	
	if lang then
		local m_utilities = require("Модул:utilities")
		
		if lang:getCode() == source:getCode() then
			table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " двапут позајмљени изрази")
		else
			table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " појмови изведени из " .. info.cat_name)
		end
		
		categories = m_utilities.format_categories(categories, lang, sort_key, nil, force_cat)
	else
		categories = ""
	end
	
	return "<span class=\"etyl\">" .. info.display .. categories .. "</span>"
end


-- Internal implementation of {{cognate|...}} template
function export.format_cognate(terminfo, sort_key)
	return export.format_derived(nil, terminfo, sort_key, "cognate")
end


-- Internal implementation of {{derived|...}} template
function export.format_derived(lang, terminfo, sort_key, templateName, force_cat)
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)
	
	local link = createLink(terminfo, templateName or "derived")
	
	return export.format_etyl(lang, source, sort_key, nil, force_cat) .. link
end


-- Internal implementation of {{inherited|...}} template
function export.format_inherited(lang, terminfo, sort_key)
	local source = terminfo.lang

	terminfo = termError(terminfo)
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	if not lang:hasAncestor(terminfo.lang) and mw.title.getCurrentTitle().nsText ~= "Шаблон" then
		local function showLanguage(lang)
			return ("[[:Категорија:%s|%s]] (%s)")
				:format(lang:getCategoryName(), lang:getCanonicalName(), lang:getCode())
		end
		local postscript
		local ancestors = lang:getAncestors()
		local moduleLink = "[[Модул:"
			.. require("Модул:languages").getDataModuleName(lang:getCode())
			.. "]]"
		if not ancestors[1] then
			postscript = showLanguage(lang) .. " has no ancestors."
		else
			local ancestorList = table.concat(
				require("Модул:fun").map(
					showLanguage,
					ancestors),
				" and ")
			postscript = ("The ancestor%s of %s %s %s."):format(
				ancestors[2] and "s" or "", lang:getCanonicalName(),
				ancestors[2] and "are" or "is", ancestorList)
		end
		error(("%s is not set as an ancestor of %s in %s. %s")
			:format(showLanguage(terminfo.lang), showLanguage(lang), moduleLink, postscript))
	end
	
	local categories = {}
	
	local link = createLink(terminfo, "inherited")
	
	table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " изрази наслеђени од " .. source:getCanonicalName())
	
	return export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end


-- Internal implementation of {{borrowed|...}} template
function export.format_borrowed(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext, borrowing_type)
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)
	
	terminfo = termError(terminfo)
	
	local text = ""
	local categories = {}

	if lang:getCode() == source:getCode() then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " двапут позајмљени изрази")
	elseif source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " изрази позајмљени од " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " изрази позајмљени од " .. source:getCanonicalName())
	end

	if not notext then
		if borrowing_type == "learned" then
			text = "[[learned borrowing|" .. (nocap and "l" or "L") .. "earned borrowing]] from "
		elseif borrowing_type == "semi-learned" then
			text = "[[semi-learned borrowing|" .. (nocap and "s" or "S") .. "emi-learned borrowing]] from "
		elseif borrowing_type == "orthographic" then
			text = "[[orthographic|" .. (nocap and "o" or "O") .. "rthographic]] [[Додатак:Речник#borrowing|borrowing]] from "
		elseif borrowing_type == "unadapted" then
			text = "[[Додатак:Речник#unadapted borrowing|" .. (nocap and "н" or "Н") .. "еприлагођене позајмице]] from "
		else
			text = "[[Додатак:Речник#loanword|Borrowing]] from "
		end
	end

	if borrowing_type == "learned" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " learned borrowings")
	elseif borrowing_type == "semi-learned" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " semi-learned borrowings")
	elseif borrowing_type == "orthographic" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " orthographic borrowings")
	elseif borrowing_type == "unadapted" then
		if source:getType() == "family" then
			table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " unadapted borrowings from " .. source:getCategoryName())
		else
			table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " unadapted borrowings from " .. source:getCanonicalName())
		end
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "borrowed")
	
	return text .. export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end


-- Internal implementation of {{calque|...}} template
function export.calque(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext)
	local result = ""
	
	if not notext then
		result = result .. "[[Додатак:Речник#calque|" .. (nocap and "c" or "C") .. "alque]] of "
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local categories = {}

	if source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms calqued from " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms calqued from " .. source:getCanonicalName())
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "calque")
	
	result = result .. " " ..  export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
	
	return result
end


-- Internal implementation of {{partial calque|...}} template
function export.partial_calque(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext)
	local result = ""
	
	if not notext then
		result = result .. "[[Додатак:Речник#calque|" .. (nocap and "p" or "P") .. "artial calque]] of "
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local categories = {}

	if source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms partially calqued from " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms partially calqued from " .. source:getCanonicalName())
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "partial_calque")
	
	result = result .. " " ..  export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
	
	return result
end


-- Internal implementation of {{semantic loan|...}} template
function export.format_semantic_loan(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext)
	if nocap then
		require("Модул:debug").track("semantic_loan/nocap")
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local text = ""
	local categories = {}

	if source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " semantic loans from " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " semantic loans from " .. source:getCanonicalName())
	end
	
	if not notext then
		text = "[[w:Semantic loan|" .. (nocap and "s" or "S") .. "emantic loan]] from "
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "semantic_loan")
	
	return text .. export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end

-- Internal implementation of {{phono-semantic matching|...}} template
function export.psm(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext)
	if nocap then
		require("Модул:debug").track("psm/nocap")
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local text = ""
	local categories = {}

	if source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " фоно-семантичке подударности ")
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " фоно-семантичке подударности ")
	end
	
	if not notext then
		text = "[[w:Phono-semantic matching|" .. (nocap and "ф" or "Ф") .. "оно-семантичке подударност]] од "
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "psm")
	
	return text .. export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end

return export