Пређи на садржај

salim

Ток Писин[уреди]

Примери:

ВикицитатиШаблон:tpiGEN 2

Шаблон:tpiGEN 2
5 Претходни: wokim
Следећи: Tru

Шаблон:Peton

Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 2:5:
5 i no gat diwai na gras samting i kamap long graun yet, long wanem, em i no salim ren i kam daun yet. Na i no gat man bilong wokim gaden.
Шаблон:1 Мој. 2