Риме:Енглески/ɑː-

» Риме » Енглески » -ɑː

Rhymes stressed on /ɑː/[уреди]

Notes[уреди]

  1. In some accents, the long vowel sound /ɑː/ is pronounced /æ/, making some words stressed on /æ/ rhymes for words found by following the links on this page.
  2. In accents that have the father-bother merger, words stressed on /ɒ/ are rhymes for words found by following the links on this page.


Rhymes ending in Example Longer
endings
/ɑː/ lah /ɑː/ + vowel...
/ɑːb/ Saab /ɑːb/ + vowel...
/ɑːbz/ Saabs
/ɑːtʃ/   /ɑːtʃ/ + vowel...
/ɑːd/ baaed /ɑːd/ + vowel...
/ɑːf/ half /ɑːf/ + vowel...
/ɑːfs/ laughs
/ɑːft/ craft /ɑːft/ + vowel...
/ɑːɡ/   /ɑːɡ/ + vowel...
/ɑːdʒ/ raj /ɑːdʒ/ + vowel...
/ɑːʒ/ plage
/ɑːk/   /ɑːk/ + vowel...
/ɑːl/ Dahl /ɑːl/ + vowel...
/ɑːm/ balm /ɑːm/ + vowel...
/ɑːmz/ alms
/ɑːn/ soutane /ɑːn/ + vowel...
/ɑːntʃ/ branch /ɑːntʃ/ + vowel...
/ɑːns/ dance /ɑːns/ + vowel...
/ɑːnt/ chant /ɑːnt/ + vowel...
/ɑːnz/ Afrikaans
/ɑːp/   /ɑːp/ + vowel...
/ɑː(ɹ)/
bar /ɑːɹ/ + vowel...
/ɑː(ɹ)b/ barb /ɑː(ɹ)b/ + vowel...
/ɑː(ɹ)bz/ carbs
/ɑː(ɹ)tʃ/ march /ɑː(ɹ)tʃ/ + vowel...
/ɑː(ɹ)tʃt/ arched
/ɑː(ɹ)d/ card /ɑː(ɹ)d/ + vowel...
/ɑː(ɹ)dz/ cards
/ɑː(ɹ)f/ scarf /ɑː(ɹ)f/ + vowel...
/ɑː(ɹ)ɡ/   /ɑː(ɹ)ɡ/ + vowel...
jarhead,
etc
/ɑː(ɹ)h/ + vowel...
/ɑː(ɹ)dʒ/ barge /ɑː(ɹ)dʒ/ + vowel...
/ɑː(ɹ)k/ ark /ɑː(ɹ)k/ + vowel...
/ɑː(ɹ)kt/ marked
/ɑː(ɹ)ks/ Marx
/ɑː(ɹ)l/ snarl /ɑː(ɹ)l/ + vowel...
/ɑː(ɹ)ld/ gnarled
/ɑː(ɹ)lz/ snarls
/ɑː(ɹ)lt/   /ɑː(ɹ)lt/ + vowel...
/ɑː(ɹ)m/ arm /ɑː(ɹ)m/ + vowel...
/ɑː(ɹ)mz/ arms
/ɑː(ɹ)n/ barn /ɑː(ɹ)n/ + vowel...
/ɑː(ɹ)nt/ aren't
/ɑː(ɹ)nz/ barns
/ɑː(ɹ)p/ carp /ɑː(ɹ)p/ + vowel...
/ɑː(ɹ)ps/ carps
/ɑː(ɹ)pt/ carped
/ɑː(ɹ)s/ farce /ɑː(ɹ)s/ + vowel...
/ɑː(ɹ)ʃ/ marsh /ɑː(ɹ)ʃ/ + vowel...
/ɑː(ɹ)st/ karst
/ɑː(ɹ)t/ art /ɑː(ɹ)t/ + vowel...
/ɑː(ɹ)θ/ hearth /ɑː(ɹ)θ/ + vowel...
/ɑː(ɹ)θs/ hearths
/ɑː(ɹ)ð/   /ɑː(ɹ)ð/ + vowel...
/ɑː(ɹ)ts/ arts
/ɑː(ɹ)v/ carve /ɑː(ɹ)v/ + vowel...
/ɑː(ɹ)vz/ carves
/ɑː(ɹ)z/ parse /ɑː(ɹ)z/ + vowel...
/ɑːs/ brass /ɑːs/ + vowel...
/ɑːʃ/ moustache /ɑːʃ/ + vowel...
/ɑːst/ past /ɑːst/ + vowel...
/ɑːt/ baht /ɑːt/ + vowel...
/ɑːθ/ bath /ɑːθ/ + vowel...
/ɑːð/   /ɑːð/ + vowel...
/ɑːðz/ baths
/ɑːts/ bahts
/ɑːv/ halve /ɑːv/ + vowel...
/ɑːvz/ halves
/ɑːw/ + vowel...
/ɑːz/ vase
(British)
/ɑːz/ + vowel...