Akat

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Takođe pogledajte: akat

Lun Bawang[uredi]

Izgovor[uredi]

MFA(ključ): /akʌt/

Vlastita imenica[uredi]

Akat

  1. A male given name

Šablon:Titl

Primeri:

Vikicitati{Sapta 10} {Nem bilong ol lain tumbuna pikinini bilong Noa}

10 Dispela kantri Nimrot i bosim i gat tripela bikpela taun, Babel na Erek na Akat. Dispela tripela† taun i stap long graun bilong Babilonia.
Šablon:1 Moj. 10

Šablon:tpi119:010

{Sapta 10} {Nem bilong ol lain tumbuna pikinini bilong Noa}
10 Prethodni: abus
Sledeći: Babilonia

Šablon:Tetr


Reference[uredi]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 10:10:
(please add an English translation of this quote)