Пређи на садржај

Бихаин

Ток Писин

[уреди]

Примери:

ВикицитатиШаблон:tpiGEN 8

Шаблон:tpiGEN 8
1 Претходни: 150
Следећи: dua

Шаблон:tpi119:001

Референце

[уреди]
1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 8:1:
1 Bipo bipo tru God i mekim kamap skai na graun na olgeta samting i stap long en.
→New International Version translation