aninit

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

11 Long yia Noa i gat 600 krismas, na long de namba 17 bilong namba 2 mun bilong dispela yia, graun i op na bikpela wara i stap aninit long graun i sut i kam antap. Na olgeta dua long skai i op na wara i kapsait i kam daun.
11. Кад је било Ноју шест стотина година, те године другог месеца, седамнаести дан тога месеца, тај дан развалише се сви извори великог бездана, и отворише се уставе небеске;

1 Мој. 8:2, [[|Јов 38:25]], [[|Псал. 8:3]], [[|Псал. 78:23]], [[|Приче 3:20]], [[|Приче 8:28]], [[{{{8}}}|Иса. 24:18]], [[{{{9}}}|Језек. 26:19]], [[{{{10}}}|Мал. 3:10]]

Библијске све речи: aninit

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 7:11:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)