Unsupported titles/Thai name of Bangkok

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Thai[уреди]

an inscription of the name in front of the Bangkok City Hall

Etymology[уреди]

Composed of:

กรุงเทพมหานคร (grung-têep-má-hǎa-ná-kɔɔn, literally city of gods, great city),
อมร (à-mɔɔn, god, immortal; eternal, immortal, permanent, perpetual),
รัตนโกสินทร์ (Emerald Buddha, literally gem of Kosindra),
มหินทรายุทธยา (literally Ayutthaya of the Great Indra; Ayutthaya of great ruler(s)),
มหาดิลกภพ (literally great, excellent world),
นพรัตนราชธานี (literally royal town of the nine gems),
บูรีรมย์ (literally town of delight),
อุดม (ù-dom, abundant; full),
ราชนิเวศน์ (palace, literally royal residence),
มหา (má-hǎa, great; high),
สถาน (sà-tǎan, place),
อมร (à-mɔɔn, god, immortal; eternal, immortal, permanent, perpetual),
พิมาน (vimāna),
อวตาร (avatāra),
สถิต (to dwell; to stay),
สักกะ (Śakra),
ทัตติย (allowed; granted; presented),
วิษณุกรรม (Viśvakarman), and
ประสิทธิ์ (to accomplish; to complete).

Literally "the city of gods; the great city, [where] the gem of Kosindra [resides] in perpetuity [/where the immortal gem of Kosindra is]; the Ayutthaya of the Great Indra [/of the great ruler(s)]; the great, excellent world; the royal town of the nine gems; the town of delight, full of royal abodes; the great place; the celestial vimāna [where] avatāra dwell, [of which the erection was] accomplished by Viśvakarman on the consent of Śakra [/the (city which is the) Śakra-permitted accomplishment of Viśvakarman]".

Before the reign of Rama VI, the part อมรรัตนโกสินทร์ (à-mɔɔn-rát-dtà-ná-goo-sǐn) was written บวรรัตนโกสินทร์ (bɔɔn-wɔɔn-rát-dtà-ná-goo-sǐn), from บวร (bɔɔn-wɔɔn, eminent; excellent; prominent; etc) +‎ รัตนโกสินทร์ (Emerald Buddha, literally gem of Kosindra).

Pronunciation[уреди]

Orthographicกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
k r u ŋ e d b m h ā n g r    ɒ m r r ạ t n o k s i n d r ʻ    m h i n d r ā y u d dʰ y ā    m h ā ɗ i l k bʰ b    n b r ạ t n r ā d͡ʑ dʰ ā n ī ɓ ū r ī r m y ʻ    ɒ u ɗ m r ā d͡ʑ n i e w ɕ n ʻ m h ā s tʰ ā n    ɒ m r b i m ā n ɒ w t ā r s tʰ i t    s ạ k k a d ạ t t i y w i ʂ ɳ u k r r m p r a s i d dʰ i ʻ
Phonemicกฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน อะ-มอน-รัด-ตะ-นะ-โก-สิน มะ-หิน-ทะ-รา-ยุด-ทะ-ยา มะ-หา-ดิ-หฺลก-พบ นบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-ทา-นี-บู-รี-รม อุ-ดม-ราด-ชะ-นิ-เวด-มะ-หา-สะ-ถาน อะ-มอน-พิ-มาน-อะ-วะ-ตาน-สะ-ถิด สัก-กะ-ทัด-ติ-ยะ-วิด-สะ-นุ-กำ-ปฺระ-สิด
k ̥ r u ŋ – e d ɓ – m a – h ā – n a – g ɒ n    ɒ a – m ɒ n – r ạ ɗ – t a – n a – o k – s i n    m a – h i n – d a – r ā – y u ɗ – d a – y ā    m a – h ā – ɗ i – h ̥ l k – b ɓ    n ɓ – b a – r ạ ɗ – r ā ɗ – d͡ʑ a – d ā – n ī – ɓ ū – r ī – r m    ɒ u – ɗ m – r ā ɗ – d͡ʑ a – n i – e w ɗ – m a – h ā – s a – tʰ ā n    ɒ a – m ɒ n – b i – m ā n – ɒ a – w a – t ā n – s a – tʰ i ɗ    s ạ k – k a – d ạ ɗ – t i – y a – w i ɗ – s a – n u – k å – p ̥ r a – s i ɗ
РоманизацијаPaiboongrung-têep-má-hǎa-ná-kɔɔn à-mɔɔn-rát-dtà-ná-goo-sǐn má-hǐn-tá-raa-yút-tá-yaa má-hǎa-dì-lòk-póp nóp-pá-rát-râat-chá-taa-nii-buu-rii-rom ù-dom-râat-chá-ní-wêet-má-hǎa-sà-tǎan à-mɔɔn-pí-maan-à-wá-dtaan-sà-tìt sàk-gà-tát-dtì-yá-wít-sà-nú-gam-bprà-sìt
Royal Institutekrung-thep-ma-ha-na-khon a-mon-rat-ta-na-ko-sin ma-hin-tha-ra-yut-tha-ya ma-ha-di-lok-phop nop-pha-rat-rat-cha-tha-ni-bu-ri-rom u-dom-rat-cha-ni-wet-ma-ha-sa-than a-mon-phi-man-a-wa-tan-sa-thit sak-ka-that-ti-ya-wit-sa-nu-kam-pra-sit
(standard) IPA(key)/kruŋ˧.tʰeːp̚˥˩.ma˦˥.haː˩˩˦.na˦˥.kʰɔːn˧.ʔa˨˩.mɔːn˧.rat̚˦˥.ta˨˩.na˦˥.koː˧.sin˩˩˦.ma˦˥.hin˩˩˦.tʰa˦˥.raː˧.jut̚˦˥.tʰa˦˥.jaː˧.ma˦˥.haː˩˩˦.di˨˩.lok̚˨˩.pʰop̚˦˥.nop̚˦˥.pʰa˦˥.rat̚˦˥.raːt̚˥˩.t͡ɕʰa˦˥.tʰaː˧.niː˧.buː˧.riː˧.rom˧.ʔu˨˩.dom˧.raːt̚˥˩.t͡ɕʰa˦˥.ni˦˥.weːt̚˥˩.ma˦˥.haː˩˩˦.sa˨˩.tʰaːn˩˩˦.ʔa˨˩.mɔːn˧.pʰi˦˥.maːn˧.ʔa˨˩.wa˦˥.taːn˧.sa˨˩.tʰit̚˨˩.sak̚˨˩.ka˨˩.tʰat̚˦˥.ti˨˩.ja˦˥.wit̚˦˥.sa˨˩.nu˦˥.kam˧.pra˨˩.sit̚˨˩/

Proper noun[уреди]

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ (grung-têep-má-hǎa-ná-kɔɔn à-mɔɔn-rát-dtà-ná-goo-sǐn má-hǐn-tá-raa-yút-tá-yaa má-hǎa-dì-lòk-póp nóp-pá-rát-râat-chá-taa-nii-buu-rii-rom ù-dom-râat-chá-ní-wêet-má-hǎa-sà-tǎan à-mɔɔn-pí-maan-à-wá-dtaan-sà-tìt sàk-gà-tát-dtì-yá-wít-sà-nú-gam-bprà-sìt)

 1. the ceremonial name of Bangkok, the capital of Thailand.
  • Lua грешка in Модул:quote at line 179: attempt to call field 'quote_impl' (a nil value).
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
  • 1991, Sombat Phlāinō̜i, ʻAnyamanī niyāi: rư̄ang khō̜ng ʻanyamanī thī mī prākot yū nai tamnān, niyāi, læ prawattisāt rūam thưng khwāmmāi, khwāmchư̄a mư̄a nam mā chai pen khrư̄angpradap[текст потребан]:
  • กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
  • 2001, Kīrati Kīattiyākō̜n, มหากษัตราธิราช:
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์
  • (Can we date this quote?), อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, พินิจไทยไตรภาค: ทุติยภาคซ ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี:
   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ (ในสมัยรีชกาลที่ ๔ เปลี่ยน [] )
  • 2003, Wutthichai Mūnsin, Siriphō̜n Dāpphēt, ʻAnongkhanā Mānitphisitkun[текст потребан], พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์:
   [] ทรง พระราชทาน
   นามราชธานีแห่งใหม่ ว่า กรุงเทพ
   มหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรา
   ยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรี
   รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
   พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
   มี ความ หมาย ว่า เป็น พระนคร ที่ ารง []