I-va

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
I на Морзеовом коду.

Slogovni sistem morzeove azbuke[уреди]

1. Način: po »Slogovnom sistemu«.
Slogovi sa jednim ili dva slova pretstavljaju »tačkice«, a slogovi sa tri i više slova — »crtice«. Pored toga, svaka takva reč počinje odgovarajućim slovom. Na primer:

SLOVO ZNAK PAMTI SE POMOĆU REČI

A .- Am-bar
B Bar-ba-ri-ca, ili: Ber-ba ru-ža
C Cin-ko-gra-fi
Č Čar-ši-ska fir-ma
Ć Ćur-či-sko ši-lo
D -.. Dra-gi-ca
—.-. Džin-gis Ka-nov ep
Đ Đin-đu-va žen-ska
E . Ep
F Fe-do-ren-ko
G - -. Gra-đan-ka
H .... Hu-li-ga-ni
I .. I-va, ili: I-NA
J .— Ju-ris-dik-tor
K -.- Kon-ku-rent
L Le-tar-gi-ja, ili = Li-tar- vo-de
LJ .—. Lju-bljan-ska ban-ka
MMer-mer
N -. Nor-ma, ili: Nur-mi (čuveni trkač)
NJ Nje-goš je pes-nik (ovde izuzetno važi »j« kao posebno slovo)
OOld Sur-hend (Old Surehand)
P .—. Po-bed-nič-ki
R ... Ra-den-ci
S ... Su-za-na
Š —.- Šar-man-tni čo-vek
T - Tor, ili: Ter
U ..- Uz-da-nik
V Ve-te-ri-nar
Z —.. Zdrav-stve-ni-ci
Ž —..- Žen-ski me-da-ljon