Модул:zh/data/nan-pron/000

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

a-sam 亞杉 A-tang 亞東 A-tang-koan-hē-hia̍p-hōe 亞東關係協會 a-chiu/à-chiu 亞洲 a-jia̍t-tài 亞熱帶 a-se-a/a-sè-a/A-sè-a/A-sòe-a 亞細亞 a-kun 亞軍 A-ūn 亞運 A-ūn-hōe 亞運會 a-iân 亞鉛 a-iân-pán 亞鉛板 a-iân-tháng 亞鉛桶 a-iân-sòaⁿ 亞鉛線 a-iân-phiáⁿ 亞鉛鉼 a-iân-thih 亞鉛鐵 a-môa 亞麻 an-niâ-oeh 俺娘oeh ak-chak 偓促 ak-chak-hóe/ak-chak-hé 偓促火 ak-chak-joa̍h 偓促熱

án-peh 俺伯 án-kong 俺公 án-chek 俺叔 án-ché 俺姐 án-ko͘ 俺姑 án-niâ 俺娘 án-má 俺媽 án-má-thé 俺媽體 án-chím 俺嬸 án-píⁿ 俺扁 án-chó͘ 俺祖 án-sè-ê/án-sòe-ê 俺細的

àⁿ-hīⁿ-thiaⁿ 偃耳聽

bông-bēng 亡命 bông-kok-lô͘ 亡國奴 bông-iûⁿ-pó͘-tiâu 亡羊補牢 bông-lêng 亡靈 bông-hûn 亡魂 bú-lāng/bú-lōng 侮弄 bú-bān 侮慢 bú-jio̍k 侮辱 bián 免 bián-á 免仔 bián-lí-koán 免你管 bián-lōa-kú 免偌久 bián-ǹg 免向 bián-tit 免得 bián-siūⁿ 免想 bián-siàu-siūⁿ 免數想 bián-î/bián-û 免於 bián-iōng 免用 bián-iōng-kàu 免用到 bián-ùi 免畏 bián-e̍k 免疫 bián-e̍k-le̍k 免疫力 bián-lé 免禮 bián-sòe/bián-sè 免稅 bián-chit 免職 bián-chhì 免試 bián-kóng 免講 bián-chek-koân 免責權 bián-hùi 免費 bián-chîⁿ 免錢 bián-tî/bián-tû 免除 bián-kiaⁿ 免驚 bō͘-sit 冒失 bō͘-hoān/mō͘-hoān 冒犯 bō͘-hiám/mō͘-hiám/mō͘-hiám 冒險 bián-liû 冕旒 bêng-châi 冥財

chi̍t-ē 一下 chi̍t-ē-á 一下仔 chi̍t-ē-á 一下子 chi̍t-ē-chhiú 一下手 chi̍t-ê-án-ne 一下按呢 chi̍t-sì-lâng 一世人 chi̍t-kiāⁿ 一件 chi̍t-thêng-á 一停仔 chi̍t-nn̄g-kang 一兩工 chi̍t-nn̄g-ji̍t 一兩日 chi̍t-pòaⁿ-kang 一半工 chi̍t-pòaⁿ-ji̍t 一半日 chi̍t-kù-pòaⁿ-kù 一句半句 chi̍t-chiu 一周 chi̍t-chhùi-khùi 一嘴氣 chi̍t-sì-kè/chi̍t-sì-kòe 一四界 chi̍t-khian 一圈 chi̍t-pû-jiō 一垺尿 chi̍t-hóe 一夥 chi̍t-ke-chi̍t-ke 一家一家 chi̍t-ke-kháu 一家口 chi̍t-kóa 一寡 chi̍t-kóa-á 一寡仔 chi̍t-chhǹg-á 一寸仔 chi̍t-tùi-sî 一對時 chi̍t-sut-á 一屑仔 chi̍t-phí-á 一庀仔 chi̍t-phí-phí-á 一庀庀仔 chi̍t-sim-i̍t--tio̍h 一心憶著 chi̍t-só͘-chāi 一所在 chi̍t-chhiú/it-chhiú 一手 chi̍t-koah 一括 chi̍t-la̍k-bí 一搦米 chi̍t-tah 一搭 chi̍t-chhok 一撮 chi̍t-chhok-á 一撮仔 chi̍t-pái 一擺 chi̍t-táu 一斗 chi̍t-hong-bīn 一方面 chi̍t-pêng 一旁 chi̍t-ji̍t-chi̍t-ji̍t 一日一日 chi̍t-sî 一時 chi̍t-sî-á 一時仔 chi̍t-po͘ 一晡 chi̍t-po͘-kú 一晡久 chi̍t-mê-ji̍t/chi̍t-mî-ji̍t 一暝日 chi̍t-chām-á 一暫仔 chi̍t-goe̍h-gōa/chi̍t-ge̍h-gōa 一月外 chi̍t-goe̍h-thóng/chi̍t-ge̍h-thóng 一月捅 chi̍t-ki-hiuⁿ/it-ki-hiong/it-ki-hiuⁿ 一枝香 chi̍t-iūⁿ 一樣 chi̍t-châng-hiuⁿ 一欉香 chi̍t-pō͘-chhú 一步取 chi̍t-khùi 一氣 chi̍t-káng-hong 一港風 chi̍t-chù-hiuⁿ 一炷香 chi̍t-pêng 一爿 chi̍t-phìⁿ-phâng 一片帆 chi̍t-gû-chhia 一牛車 chi̍t-phí-á 一疕仔 chi̍t-ba̍k-nih 一目nih chi̍t-ba̍k-á 一目仔 chi̍t-ba̍k-sut 一目瞬 chi̍t-bâi-á 一眉仔 chi̍t-khùn 一睏 chi̍t-khùn-á 一睏仔 chi̍t-khùn-lán 一睏懶 chi̍t-khùn-chhiú 一睏手 chi̍t-kho͘ 一箍 chi̍t-kho͘-ûi 一箍圍 chi̍t-phâng-lâng 一篷人 chi̍t-chhok-á 一簇仔 chi̍t-lia̍p-chu 一粒珠 chi̍t-khí-nî/chi̍t-kí-nî 一紀年 chi̍t-chí 一紙 chi̍t-si-á 一絲仔 chi̍t-si-si-á 一絲絲仔 chi̍t-ngauh-hāu 一耦鱟 chi̍t-kha 一腳 chi̍t-pak-hóe/chi̍t-pak-hé 一腹火 chi̍t-kiâⁿ 一行 chi̍t-kak 一角 chi̍t-kak-pak 一角剝 chi̍t-lō͘ 一路 chi̍t-lō͘-siāng/chi̍t-lō͘-siōng 一路上 chi̍t-lō͘-chhú 一路取 chi̍t-su 一軀 chi̍t-tiap-kú 一輒久 chi̍t-tiap-á-kú 一輒仔久 chi̍t-liàn 一輦 chi̍t-chōa 一迣 chi̍t-thàu 一透 chi̍t-chōa 一逝 chi̍t-piⁿ 一邊 chi̍t-chhéⁿ/chi̍t-chhíⁿ 一醒 chi̍t-chhoàng 一闖 chi̍t-chūn 一陣 chi̍t-chūn-á 一陣仔 chi̍t-chūn-hong 一陣風 chi̍t-tia̍p-á 一霎仔 chi̍t-bīn 一面 chi̍t-bīn-tó 一面倒 chi̍t-niá 一領 chi̍t-thâu-bū-chúi 一頭霧水 chi̍t-hiáⁿ 一顯 chi̍t-tiám-á 一點仔 chi̍t-tiám-tiám-á 一點點仔 chi̍t-chê/chi̍t-chôe 一齊 chhit 七 chhit-á 七仔 chhit-á-khoe 七仔科 Chhit-tó͘ 七堵 chhit-se̍k/chhit-sia̍h 七夕 chhit-ko͘-chheⁿ/chhit-ko͘-chhiⁿ 七姑星 chhit-niû-má 七娘媽 chhit-khóng 七孔 chhit-chhùn-kim 七寸金 chhit-chàn-thah 七層塔 chhit-khá-tô͘/chhit-khiáu-tô͘ 七巧圖 chhit-chhái 七彩 chhit-lia̍p-peh-lia̍p/chhit-lia̍p-poeh-lia̍p 七捏八捏 Chhit-chheⁿ/Chhit-chhiⁿ 七星 chhit-chheⁿ-chhioh/chhit-chhiⁿ-chhioh 七星尺 chhit-chheⁿ-chháu/chhit-chhiⁿ-chháu 七星草 chhit-chheⁿ-hî/chhit-chhiⁿ-hû 七星魚 chhit-chheⁿ-lô͘/chhit-chhiⁿ-lô͘ 七星鱸 chhit-pō͘-chôa 七步蛇 Chhit-bí 七美 chhit-tn̂g-á 七腸仔 chhit-sek 七色 chhit-hio̍h-táⁿ 七葉膽 chhit-hio̍h-liân 七葉蓮 chhit-kóng-peh-kóng/chhit-kóng-poeh-kóng 七講八講 chhit-lí-hiang/chhit-lí-hiong 七里香 chiūⁿ/siāng/siōng 上 chhiūⁿ-sian 上sian chiūⁿ-teng 上丁 chiūⁿ-jīm 上任 chiuⁿ-lâi 上來 chiūⁿ-pak 上北 chiūⁿ-siap 上卌 chiūⁿ--khì/chiūⁿ--khù 上去 chiūⁿ-chhú 上取 chiūⁿ-tâi 上台 chiūⁿ-tn̂g 上堂 chiūⁿ-tiûⁿ 上場 chhiūⁿ-bōng/chhiūⁿ-bō͘ 上墓 chiūⁿ-thiⁿ 上天 chiūⁿ-o̍h 上學 chiūⁿ-koaⁿ/Siōng-koan 上官 chiūⁿ-ke-kah 上家甲 chiūⁿ-soaⁿ 上山 chiūⁿ-hōaⁿ 上岸 chiūⁿ-kiā 上崎 chiūⁿ-chhī 上市 chiūⁿ-chhn̂g 上床 chhiūⁿ-tiàm-thang 上店窗 chhiūⁿ-āu-kha 上後腳 chiūⁿ-chhiú 上手 chiūⁿ-kà 上教 chiūⁿ-chhun 上春 chiūⁿ-keh 上格 chiūⁿ-niû 上梁 chiūⁿ-lâu 上樓 chiūⁿ-iūⁿ 上樣 chiūⁿ-kūi 上櫃 chiūⁿ-chiàⁿ 上正 chiūⁿ-hòe-thâu/chiūⁿ-hè-thâu 上歲頭 chhiūⁿ-phú 上殕 chhiūⁿ-chúi/chiūⁿ-chúi 上水 chhiūⁿ-chhî 上溡 chhiūⁿ-bông 上濛 chhiūⁿ-o͘-pan 上烏斑 chiūⁿ-phìⁿ 上片 chiūⁿ-kiuⁿ 上疆 chiūⁿ-ba̍k 上目 chiūⁿ-tâng 上童 chiūⁿ-sǹg 上算 chiūⁿ-pān 上範 chiūⁿ-bah 上肉 chiūⁿ-kioh 上腳 chiūⁿ-chûn 上船 chiūⁿ-sek 上色 chiūⁿ-chhài-chhī 上菜市 chiūⁿ-lo̍h 上落 chiūⁿ-ke/chiūⁿ-koe 上街 chiūⁿ-chîⁿ 上諓 chiūⁿ-sin 上身 chiūⁿ-chhia 上車 chiūⁿ-ūn 上運 chiūⁿ-tiò 上釣 chiūⁿ-mn̂g 上門 chiūⁿ-mn̂g-chhōa 上門娶 chiūⁿ-tīn 上陣 chiūⁿ-lio̍k 上陸 chhiūⁿ-thâu/chiūⁿ-thâu/siāng-thâu/siōng-thâu 上頭 chiūⁿ-bé-hân 上馬寒 chiūⁿ-bé-hong 上馬風 chhiáⁿ 且 chhiáⁿ-chi̍t-piⁿ 且一邊 chhiáⁿ-khòaⁿ 且看 chhiáⁿ-soeh/chhiáⁿ-seh 且說 chhńg-á-hî/chhńg-á-hû/chhǹg-á-hî/chhǹg-á-hû 串仔魚 chhoàn-keng 串供 chhoàn-kháu-keng 串口供 chhoàn-tông 串同 chhoàn-gê 串牙 chhńg-koe-chí 串瓜子 chhoàn-liân 串聯 chhoàn-gê 串芽 chhńg-ōe-phāng 串話縫 chhoàn-kóng 串講 chhoàn-thong 串通 chhǹg-kòe/chhǹg-kè/chhǹg--kòe/chhǹg--kè 串過 chhoàn-mn̂g 串門 chú 主 chú-sū-chiá 主事者 chú-lâng 主人 chú-lâng-ka 主人家 chú-jîn-ong/chú-lâng-ong 主人翁 chú-jīm 主任 chú-sú 主使 chú-siu 主修 chú-kong 主公 chú-le̍k 主力 chú-tōng 主動 chú-chhiòⁿ 主唱 chú-in 主因 chú-úi 主委 chú-hun 主婚 chú-hū 主婦 chú-cháiⁿ 主宰 chú-sím 主審 chú-chiòng 主將 chú-tō 主導 chú-hong 主峰 chú-se̍k 主席 chú-kàn 主幹 chú-tiuⁿ 主張 Chú-āu 主後 chú-chiông 主從 chú-sim-tiāⁿ 主心定 chú-ì 主意 chú-chiàn 主戰 chú-chhî 主持 chú-chhî-jîn 主持人 chú-kong 主攻 chú-chèng 主政 chú-kàu 主教 chú-ji̍t-o̍h 主日學 chú-chí 主旨 chú-ki 主機 chú-ki-pán 主機板 chú-koân 主權 chú-koat 主決 chú-tī 主治 chú-tī-i-su 主治醫師 chú-liû 主流 chú-ián 主演 chú-pôaⁿ 主盤 chú-chè 主祭 chú-lé-jîn 主禮人 chú-pit 主筆 chú-koán 主管 chú-phian 主編 chú-gī 主義 chú-chhâi 主裁 chú-iàu 主要 chú-kiàn 主見 chú-koan 主觀 chú-kak 主角 chú-kè 主計 chú-kè-sek 主計室 chú-kè-chhù 主計處 chú-kè-tiúⁿ 主計長 chú-gí/chú-gú 主語 chú-káng 主講 chú-pin 主賓 chú-te̍k 主軸 chú-pān 主辦 chú-pān-koân 主辦權 chú-thâu 主頭 chú-tê/chú-tôe 主題 chú-kò͘ 主顧 chú-kò͘-kheh 主顧客 chú-si̍t 主食 chú-thé 主體 chi-siāng/chi-siōng 之上 chi-hā 之下 chi-tiong 之中 chi-kau 之交 chi-lāi 之內 chi-chho͘ 之初 chi-chêng 之前 chi-gōa 之外 chi-āu 之後 chi-î/chi-û 之於 chi-sî 之時 chi-chǹg 之鑽 chi-kan 之間 chi-lūi 之類 chi-ku-la̍t 之龜力 chi-ku-liù 之龜溜 chéⁿ/chíⁿ 井 chéⁿ-khàm/chíⁿ-khàm 井勘 chéⁿ-nôa/chíⁿ-nôa 井欄 chéⁿ-chúi/chíⁿ-chúi 井水 chéⁿ-pôaⁿ/chíⁿ-pôaⁿ 井盤 chéⁿ-kòa/chíⁿ-kòa 井蓋 chéⁿ-piⁿ/chíⁿ-piⁿ 井邊 chéⁿ-piⁿ-chháu/chíⁿ-piⁿ-chháu 井邊草 cheh 仄 cheh-siaⁿ 仄聲 chú-sè/chú-sòe 仔細 chheng 仟 chhun 伸 chhun-lûn 伸lûn chhun-ji̍p 伸入 chhun-ûn 伸勻 chhun-kiu 伸勼 chhun-lûn 伸圇 chhun-tián 伸展 chhun-chhiú 伸手 chhun-ê 伸的 chhun-kin-chháu/chhun-kun-chháu 伸筋草 chhun-kin-tîn/chhun-kun-tîn 伸筋藤 chhun-kha 伸腳 chhun-tn̂g 伸長 chhun-tn̂g-chhiú 伸長手 chhun-thâu 伸頭 chhun-thâu-siam 伸頭瞻 chū 住 chū-chí 住址 chū-the̍h 住宅 chū-the̍h-khu 住宅區 chū-ok 住屋 chū-só͘ 住所 chū-chhiú 住手 chū-chhî 住持 chū-bîn 住民 chū-chhù 住處 chū-īⁿ 住院 chô-liāu 佐料 chó-chèng 佐證 chiàm 佔 chiàm-siāng-hong/chiàm-siōng-hong 佔上風 chiàm-tāi-seng 佔代先 chiàm-ūi 佔位 chiàm-khì/chiàm-khù 佔去 chiàm-tē/chiàm-tōe 佔地 chiàm-tōa 佔大 chiàm-tōa-thâu 佔大頭 chiàm-bóe-miâ/chiàm-bé-miâ 佔尾名 chiàm-kì/chiàm-kù 佔據 chiàm-iú 佔有 chiàm-thiāu 佔柱 chiàm-khoân 佔權 chiàm-iōng 佔用 chiàm-ún 佔穩 chiàm--tio̍h 佔著 chiàm-iâⁿ 佔贏 chiàm-khui 佔開 chiàm-léng/chiàm-niá 佔領 chiàm-niá-khu 佔領區 chiàm-thâu-chêng 佔頭前 chiàm-thâu-miâ 佔頭名 chiàm-thâu-khám 佔頭坎 chiàm-hong-thâu 佔風頭 choh 作 chok-loān 作亂 chok-ké 作假 chok-phín 作品 chok-gia̍t 作孽 chok-ka 作家 chò-tùi 作對 chò-tùi-thâu 作對頭 chok-lōng 作弄 chok-pè 作弊 chok-chhái 作彩 chok-koài 作怪 chok-chiàn 作戰 chok-bûn 作文 chò-àm-hō 作暗號 chok-khek 作曲 chok-khek-ka 作曲家 chok-gia̍p 作業 chok-gia̍p-oân 作業員 choh-lo̍k/chok-ga̍k 作樂 chok-hoat 作法 chok-ûi 作為 chò-iōng/chok-iōng 作用 choh-ōe 作畫 chok-sūi 作祟 chok-chiá 作者 chok-khiàn 作譴 chok-hong 作風 chhí 侈 chhim 侵 chhim-lâng-chîⁿ 侵人錢 chhim-chiàm 侵佔 chhim-chè 侵債 chhim-ji̍p 侵入 chhim-chiàm 侵占 chhim-chhú 侵取 chhim-hāi 侵害 chhim-jiáu 侵擾 chhim-khiàm 侵欠 chhim-hoān 侵犯 chhim-ēng/chhim-iōng 侵用 chhim-lia̍k/chhim-lio̍k 侵略 chhim-lia̍k-chiá/chhim-lio̍k-chiá 侵略者 chhim-si̍h 侵蝕 chhim-si̍p 侵襲 chhim-chîⁿ 侵錢 chhek/chhiok 促 chhiok-sú 促使 chhek-óa 促倚 chhek-chiū 促就 chhiok-sêng 促成 chhek-sî-kan 促時間 chhek-hòe-siū/chhek-hè-siū 促歲壽 chak-sí-lâng 促死人 chhek-kiám 促減 chhek-té 促短 chak-cho 促糟 chhek-sè/chhek-sòe 促細 chak-hī 促耳 chhiok-chhéng 促請 chhek-kīn/chhek-kūn 促近 chhiok-chìn 促進 chhiok-siau 促銷 chhek-bé-sì/chhek-bé-sè 促馬勢 chùn-kia̍t 俊傑 chùn-siù 俊秀 chhiò 俏 chhiò-le̍k 俏綠 chhió-sek 俏色 chhng 倉 chhong-chhiok 倉促 chhng-khò͘ 倉庫 chhong-pōng 倉碰 chhong-pōng 倉磅 chhong-khiat 倉頡 chioh 借 chioh-khiā 借khiā chioh-tòa 借tòa chioh--lâi 借來 chioh-chhut 借出 chioh-chō͘ 借助 chioh-kháu 借口 chioh-mn̄g 借問 chioh-toaⁿ 借單 chioh-chhùi 借嘴 chioh-tē/chioh-tōe 借地 chioh-jī/chioh-lī 借字 chioh-si-hoân-hûn 借屍還魂 chioh-tòa 借帶 chioh-khiā 借徛 chioh-kì/chioh-kù 借據 chioh-khoán 借款 chioh-hioh 借歇 chioh-iōng 借用 chioh-tio̍h 借著 chiah-sû 借詞 chioh-ōe 借話 chioh-tāi 借貸 chioh-tiōng 借重 chioh-chîⁿ 借錢 chioh-kiàⁿ 借鏡 chhiòng-tō 倡導 chhiòng-giân 倡言 chhiàng-thâu 倡頭 chhiàⁿ 倩 chhiàⁿ-lâng 倩人 chhiàⁿ-kang 倩工 chhiàⁿ-ê 倩的 chhiàⁿ-chûn 倩船 chhiàⁿ-chhia 倩車 chhun 偆 chhun-chîⁿ 偆錢 chhun-gia̍h 偆額 chhun-pn̄g 偆飯 chò/chòe 做 chò-kiūⁿ/chòe-kiūⁿ 做kiūⁿ chò--che/chòe--che 做一 chò-chi̍t-ē/chòe-chi̍t-ē 做一下 chò-chi̍t-chhùi/chòe-chi̍t-chhùi 做一嘴 chò-chi̍t-sî/chòe-chi̍t-sî 做一時 chò-chi̍t-khùi/chòe-chi̍t-khùi 做一氣 chò-chi̍t-khùn/chòe-chi̍t-khùn 做一睏 chò-sam-seng/chòe-sam-seng 做三牲 chò-put-chèng/chòe-put-chèng 做不正 chò-put-toan/chòe-put-toan 做不端 chò-tiong-lâng/chòe-tiong-lâng 做中人 chò-chú/chòe-chú/choh-chú 做主 chò-chú-lâng/chòe-chú-lâng 做主人 chò-liáu/chòe-liáu 做了 choh-sū 做事 chò-kau-thè/chòe-kau-thòe 做交替 chò-lâng/chòe-lâng/chò--lâng/chòe--lâng 做人 chò-lâng--lo͘/chòe-lâng--lo͘ 做人嘍 chò-lâng-kheh/chòe-lâng-kheh 做人客 chò-jîn-chêng/chòe-jîn-chêng 做人情 chò-sian/chòe-sian 做仙 chò-tāi/chòe-tāi 做代 chò-tāi-chì/chòe-tāi-chì 做代誌 chò-kiāⁿ/chòe-kiāⁿ 做件 chò-kiāⁿ-ê/chòe-kiāⁿ-ê 做件個 chò-i/chòe-i 做伊 chò-i-cháu/chòe-i-cháu 做伊走 chò-hóe/chòe-hé 做伙 chò-phōaⁿ/chòe-phōaⁿ 做伴 chò-phōaⁿ-kiâⁿ/chòe-phōaⁿ-kiâⁿ 做伴行 chò-piān/chòe-piān 做便 chò-piān-ê/chòe-piān-ê 做便的 chò-pó-ke/chòe-pó-ke 做保家 chò-ké/chòe-ké 做假 chò-ke-hóe/chòe-ke-hóe 做傢夥 choh-kè 做價 chò-sian-hong/chòe-sian-hong 做先鋒 chò-kong-chhin/chòe-kong-chhin 做公親 chò-peng/chòe-peng 做兵 chò-chhut/chòe-chhut 做出 chò--chhut-lâi/chòe--chhut-lâi 做出來 chò-kàu/chòe-kàu 做到 chò-kang/chòe-kang 做功 chò-kong-tek/chòe-kong-tek 做功德 chò-ûn/chòe-ûn 做勻 chò-bî-sī/chòe-bî-sī 做唯是 chò-siān-sū/chòe-siān-sū 做善事 chò-gín-á-hì/chòe-gín-á-hì 做囝仔戲 choh-hn̂g 做園 chò-thô͘/chòe-thô͘ 做土 chò-thô͘-ê/chòe-thô͘-ê 做土的 chò-tui/chòe-tui 做堆 chò-tui-khiā/chòe-tui-khiā 做堆徛 chò-bāng/chòe-bāng 做夢 chò-hé/chòe-hé/chò-hóe/chòe-hóe 做夥 chò-hòe-tòa/chòe-hòe-tòa 做夥tòa chò-hóe-kiâⁿ/chòe-hóe-kiâⁿ 做夥行 chò-tōa-ōaⁿ/chòe-tōa-ōaⁿ 做大旱 chò-tōa-chúi/chòe-tōa-chúi 做大水 chò-thò/chòe-thò 做套 choh-hó/chò-hó/chòe-hó 做好 chò-hó-sū/chòe-hó-sū 做好事 chò-piáu/chòe-piáu 做婊 chò-hm̂-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-moâi-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-môe-lâng/chòe-môe-lâng 做媒人 chò-khang/chòe-khang 做孔 chò-oân/chòe-oân 做完 chò-kheh/chòe-kheh 做客 chò-ke/chòe-ke 做家 chò-ke-hóe/chòe-ke-hé 做家伙 chò-tùi/chòe-tùi 做對 chò-tùi-nî/chòe-tùi-nî 做對年 chò-tùi-thâu/chòe-tùi-thâu 做對頭 chò-bóe-gê/chòe-bé-gê 做尾牙 chò-kio̍k/chòe-kio̍k 做局 choh-kang/chò-kang/chòe-kang 做工 chò-kang-gē/chòe-kang-gē 做工藝 chò-kì/chòe-kì 做忌 choh-sek 做息 chò-chêng/chòe-chêng 做情 chò-ì-tì/chòe-ì-tì 做意致 chò-khèng-sêng/chòe-khèng-sêng 做慶成 chò-hì/chòe-hì 做戲 chò-hì-á/chòe-hì-á 做戲仔 chò-chhiú/chòe-chhiú 做手 chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg 做掔爽 chò-iám-hō͘/chòe-iám-hō͘ 做掩護 chò-pàng/chòe-pàng 做放 chò-sòaⁿ-kang/chòe-sòaⁿ-kang 做散工 chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi 做散氣 chò-ōaⁿ/chòe-ōaⁿ 做旱 chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê 做晃個 chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê 做晃兮 chò-thè/chòe-thòe 做替 chò-hōe/chòe-hōe 做會 chò-ē-lâi/chòe-ē-lâi 做會來 chò-goe̍h-lāi/chòe-ge̍h-lāi 做月內 chò-ba̍k/chòe-ba̍k 做木 chò-ba̍k-ê/chòe-ba̍k-ê 做木個 chò-phái/chòe-phái/chò-pháiⁿ/chòe-phái 做歹 chò-pháiⁿ-lâng/chòe-phái-lâng 做歹人 chò-chúi/chòe-chúi 做水 chò-chúi-chai/chòe-chúi-chai 做水災 chò-hoat/chòe-hoat 做法 chò-éng/chòe-éng 做涌 chò-o͘-kui/chòe-o͘-kui 做烏龜 choh-bu̍t 做物 chò-ông/chòe-ông 做王 chò-seⁿ-ji̍t/chòe-siⁿ-ji̍t 做生日 chò-chhân-lâng/chòe-chhân-lâng/choh-chhân-lâng 做田人 chò-chhân-kiáⁿ/chòe-chhân-kiáⁿ 做田囝 chò-lī/chòe-lī 做痢 chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi 做瘦氣 chò-lo̍k-kho̍k/chòe-lo̍k-kho̍k 做硌硞 chò-sîn/chòe-sîn 做神 chò-sió/chòe-sió 做秀 chò-khe/chòe-khe 做科 choh-sit-lâng/chò-sit-lâng/chòe-sit-lâng 做穡人 chò-khang/chòe-khang 做空 chò-khang-chò-sún/chòe-khang-chòe-sún 做空做榫 chò-khiò/chòe-khiò 做竅 chò-khiò-hāi-lâng/chòe-khiò-hāi-lâng 做竅害人 choh-tap 做答 chò-cheh/chòe-choeh 做節 chò-îⁿ-tîⁿ/chòe-îⁿ-tîⁿ 做縈纏 chò-siàⁿ-lâng/chòe-siàⁿ-lâng 做聖人 chò-siaⁿ/chòe-siaⁿ 做聲 chò-bah/chòe-bah 做肉 chò-bah-piáⁿ/chòe-bah-piáⁿ 做肉餅 chò-kha-chhiú/chòe-kha-chhiú 做腳手 chò-táⁿ/chòe-táⁿ 做膽 chò-chhàu-lâng/chòe-chhàu-lâng 做臭人 chò-sek/chòe-sek 做色 chò-khó͘-ōaⁿ/chòe-khó͘-ōaⁿ 做苦旱 chò-tê/chòe-tê 做茶 chò-chng/chòe-chng 做莊 chò-tio̍h/chòe-tio̍h 做著 chò-gē/chòe-gē 做藝 chò-gē-niū/chòe-gē-niū/chò-gī-niū/chòe-gī-niū 做藝量 chò-hó͘-thâu/chòe-hó͘-thâu 做虎頭 chò-hō/chòe-hō 做號 chò-kiàn-pún/chòe-kiàn-pún 做見本 chò-chhin-chiâⁿ/chòe-chhin-chiâⁿ 做親情 chò-kì-hō/chòe-kì-hō 做記號 chò-kì-jīn/chòe-kì-jīn 做記認 chò-chèng/chòe-chèng/choh-chèng 做證 chò-chèng-kì/chòe-chèng-kù 做證據 chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg 做譴爽 chò-kùi/chòe-kùi 做貴 chò-khí/chòe-khí 做起 chò-kòe-kòa/chòe-kè-kòa 做過掛 chò-kòe-thâu/chòe-kè-thâu 做過頭 chò-chiò/chòe-chiò 做醮 chò-tn̂g-kang/chòe-tn̂g-kang 做長工 chò-chūn/chòe-chūn/chò-tīn/chòe-tīn 做陣 chò-chūn-thiàⁿ/chòe-chūn-thiàⁿ 做陣痛 chò-tīn-kiâⁿ/chòe-tīn-kiâⁿ 做陣行 chò-pôe-kheh/chòe-pôe-kheh 做陪客 chò-cha̍p-kang/chòe-cha̍p-kang 做雜工 chò-cha̍p-chhùi-kan/chòe-cha̍p-chhùi-kan 做雜粹工 chò-khò-soaⁿ/chòe-khò-soaⁿ 做靠山 chò-thâu/chòe-thâu 做頭 chò-thâu-ke/chòe-thâu-ke 做頭家 chò-hong-chò-éng/chòe-hong-chòe-éng 做風做湧 chò-hong-thai/chòe-hong-thai 做風颱 chò-thé-thóng/chòe-thé-thóng 做體統 chò-thé-gē/chòe-thé-gē 做體藝 chò-kúi/chòe-kúi 做鬼 chò-kúi-chò-sūi/chòe-kúi-chòe-sūi 做鬼做祟 chò-mī-kâu/chòe-mī-kâu 做麵猴 chhek-peh 側柏 chhek-mn̂g 側門 cheng-chhat 偵察 cheng-chhat-ki 偵察機 cheng-thàm 偵探 cheng-cha 偵查 cheng-chhek 偵測 cheng-phò/cheng-phòa 偵破 cheng-sìn 偵訊 cheng-pān 偵辦 cheng-hông 偵防 chhng/sông 傖 chhui 催 chhui-chhiok 催促 chhui-hòa 催化 chhui-chhian 催千 chhui-kò 催告 chhui-sí 催死 chhui-iû 催油 chhui-bîn 催眠 chhui-chūn 催陣 chè 債 chè-chú 債主 chè-kǹg 債券 chè-bū 債務 chè-bū-jîn 債務人 chè-tâi-ko-tio̍k 債台高築 chè-koân 債權 chè-khoân-jîn 債權人 chhiam-kí/chhiam-kú 僉舉 chhoân 僎 chhoân-piān 僎便 chhoân-liāu 僎料 chhoân-pān 僎辦 chhiūⁿ 像 chhiūⁿ-khoán/siāng-khoán 像款 cheng-ka 僧伽 cheng-lī 僧侶 cheng-to-chiok-siáu 僧多粥少 chiâu 僬 chiâu-ûn 僬勻 chiâu-tio̍h 僬著 chiàm-ūi 僭位 chhiàm-hūn 僭分 chhiàm-kong 僭功 chiàm-tōa 僭大 chiàm-khoân 僭權 chiàm-soah 僭煞 chiàm-ōe 僭話 chhiàm-oa̍t 僭越 chiàm-khui 僭開 chhiàm-tūi 僭隊 chōe-mí-móa/chē-mí-móa 儕彌滿 chōe-ōe/chē-ōe 儕話 chīn-koán 儘管 chhiong 充 chhiong-jīm 充任 chhiong-chok 充作 chhiong-kong 充公 chhiong-hun 充分 chhiong-thiân 充填 chhiong-koaⁿ 充官 chhiong-si̍t 充實 chhiong-khì 充氣 chhiong-phài 充沛 chhiong-boán/chhiong-móa/chhiong-boán 充滿 chhiong-tòng 充當 chhiong-sēng 充盛 chhiong-lo̍h-kong 充落公 chhiong-lo̍h-koaⁿ 充落官 chhiong-hoeh/chhiong-huih 充血 chhiong-chiok 充足 chhiong-tiān 充電 choân 全 choân-lóng 全lóng chn̂g-pī 全備 choân-hù 全副 choân-hù-bú-chong 全副武裝 choân-le̍k 全力 choân-le̍k-í-hù 全力以赴 choân-kok 全國 choân-kok-sèng 全國性 choân-lûi-táⁿ 全壘打 choân-thian-hā 全天下 choân-si 全屍 choân-nî 全年 choân-sim-sîn 全心神 chn̂g-siâⁿ-pán 全成板 choân-châi 全才 choân-sò͘ 全數 choân-sin 全新 choân-su 全書 choân-hōe 全會 choân-koân 全權 choân-bîn 全民 choân-bia̍t 全滅 choân-bô-táⁿ-liap 全無膽懾 choân-jiân 全然 choân-jiân-bô-kâng 全然無仝 choân-kiû 全球 choân-jú 全癒 choân-sēng 全盛 choân-pôaⁿ 全盤 choân-sîn-koàn-chù 全神貫注 choân-phiò 全票 choân-lêng 全能 choân-sit 全蝕 choân-māu 全貌 choân-chek 全責 choân-sin 全身 choân-sin-khu 全身軀 choân-kun 全軍 choân-kun-hok-bu̍t 全軍覆沒 choân-pō͘ 全部 choân-tn̂g 全長 choân-chi̍p 全集 choân-bīn 全面 choân-gia̍h 全額 choân-thé 全體 chheh 冊 chheh-teh 冊teh chheh-pau 冊包 chheh-pau-tòa 冊包帶 chheh-miâ 冊名 chheh-lông 冊囊 chheh-té/chheh-tóe 冊底 chheh-tiàm 冊店 chheh-khò͘ 冊庫 chheh-pâng 冊房 chheh-phāiⁿ-á 冊揹仔 chheh-kè 冊架 chheh-lok-á 冊橐仔 chheh-tû 冊櫥 chheh-thiap-á 冊疊仔 chheh-phôe/chheh-phê 冊皮 chheh-chhiam 冊簽 chheh-chóa 冊紙 chheh-thâng 冊蟲 chheh-ia̍h 冊頁 chheh-ku-á 冊龜仔 chài 再 chài-saⁿ 再三 chài-chhut-sì 再出世 chài-hun 再婚 chài-chiap-chài-lē 再接再厲 chài-hōe 再會 chài-chhù 再次 chài-pán 再版 chài-seng 再生 chài--chiá 再者 chài-kiàn 再見 chài-kóng 再講 chài-khí 再起 chún 准 chún-û 准予 chún-siàu 准數 chún-khó-chèng 准考證 chhìn 凊 chhìn-piaⁿ-piaⁿ 凊乓乓 chhìn-chhìn 凊凊 chhìn-chhìn-chhái-chhái 凊凊采采 chhìn-nah 凊吶 chhìn-teh-teh 凊塊塊 chhìn-chhī 凊市 chhìn-chhái 凊彩 chhìn-chhái-siūⁿ 凊彩想 chhìn-chhái-sî 凊彩時 chhìn-chhái-kóng 凊彩講 chhìn-sim 凊心 chhìn-ki-ki 凊支支 chhìn-chúi 凊水 chhìn-kōaⁿ 凊汗 chhìn-mo͘h 凊瘼 chhìn-mo͘h-nah 凊瘼吶 chhìn-chhiò 凊笑 chhìn-moâi/chhìn-bê/chhìn-môe/chhìn-bôe 凊糜 chhìn-mo̍͘h 凊膜 chhìn-mo͘h-nah 凊膜凹 chhìn-sek 凊色 chhìn-chhài 凊菜 chhìn-chhái 凊采 chhìn-chhái-chhái 凊采采 chhìn-bīn 凊面 chhìn-pn̄g 凊飯 chhìn-pn̄g-tîn 凊飯藤

ek 億 ek-peh-á 億伯仔


ē-kiuⁿ 下kiuⁿ ē-chi̍t-ûn 下一勻 ē-chi̍t-iân 下一椽 ē-chi̍t-kha 下一腳 ē-chi̍t-pòe 下一輩 ē-sì-lâng 下世人 ē-á 下仔 ē-līm 下任 ē-ūi 下位 ē-tang 下冬 ē-chhut-sì 下出世 ē-tn̂g 下剸 ē-sì-hong/ē-sè-hong 下勢風 ē-ûn 下勻 ē-pòaⁿ-kang 下半工 ē-pòaⁿ-nî 下半年 ē-pòaⁿ-ji̍t 下半日 ē-pòaⁿ-po͘ 下半晡 ē-pòaⁿ-mê/ē-pòaⁿ-mî 下半暝 ē-pòaⁿ-goe̍h/ē-pòaⁿ-ge̍h 下半月 ē-pòaⁿ-sin 下半身 ē-chhù 下厝 ē-si 下司 ē-tûn 下唇 ē-hôe 下回 ē-ke 下家 ē-kài 下屆 ē-pang 下幫 ē-té/ē-tóe 下底 ē-té-saⁿ/ē-tóe-saⁿ 下底衫 ē-pâng 下房 ē-chhiú/hā-chhiú/hē-chhiú 下手 ē-táu 下搗 ē-pái 下擺 ē-kái 下改 ē-táu 下斗 ē-táu-chhiu 下斗鬚 ē-pêng 下旁 ē-ji̍t 下日 ē-hng 下昏 ē-hng-àm 下昏暗 ē-hng-mê/ē-hng-mî 下昏暝 ē-hng-tǹg 下昏頓 ē-hng-pn̄g 下昏飯 ē-tàu 下晝 ē-tàu-sî 下晝時 ē-tàu-po͘ 下晝晡 ē-tàu-tǹg 下晝頓 ē-tàu-pn̄g 下晝飯 ē-po͘ 下晡 ē-po͘-sî 下晡時 ē-àm 下暗 ē-kî 下期 ē-keh 下格 ē-chhù 下次 ē-iân 下沿 ē-káng 下港 ē-móa 下滿 ē-pan/hā-pan 下班 ē-pôaⁿ-seng-lí 下盤生理 ē-io 下腰 ē-kha/hā-kha/kē-kha 下腳 ē-kha-chhiú 下腳手 ē-kha-ki/ē-kha-ku 下腳裾 ē-pak 下腹 ē-pak-á 下腹仔 ē-thúi 下腿 ē-ki 下裾 ē-sin/hā-sin 下身 ē-pòe 下輩 ē-kòe/ē-kè 下過 ē-pō͘ 下部 ē-bīn 下面 ē-hoâi/ē-hâi 下頦 ē-thâu 下頭 ē-ham 下頷 ē-gok/ē-kok/ē-ko̍k 下顎

gō͘-sì-saⁿ 五四三 Gō͘-tó͘ 五堵 gō͘-the̍h-kiô 五宅茄 gō͘-thoah-toh 五屜桌 gō͘-chiáng-lâm/gō͘-chióng-lâm 五掌楠 gō͘-ki-chhiu 五支鬚 gō͘-ji̍t-cheh/gō͘-ji̍t-choeh 五日節 gō͘-keⁿ-chá/gō͘-kiⁿ-chá/gō͘-keⁿ-chá 五更早 gō͘-kiⁿ-sî 五更時 gō͘-keⁿ-ke/gō͘-kiⁿ-koe 五更雞 gō͘-goe̍h-cheh/gō͘-ge̍h-choeh/ngō͘-goe̍h-cheh/ngō͘-ge̍h-choeh 五月節 gō͘-goe̍h-hiāⁿ/gō͘-ge̍h-hiāⁿ 五月艾 gō͘-goe̍h-hoe/gō͘-ge̍h-hoe 五月花 gō͘-goe̍h-seh/gō͘-ge̍h-seh 五月雪 gō͘-kin-chháu/gō͘-kun-chháu 五根草 gō͘-pō͘-hó͘ 五步虎 gō͘-pō͘-chôa 五步蛇 gō͘-jiáu-tông 五爪桐 gō͘-jiáu-lâm 五爪楠 gō͘-jiáu-lêng/ngó͘-jiáu-lêng/ngó͘-niáu-lêng 五爪龍 gō͘-kin-kê/gō͘-kun-kê 五筋鮭 gō͘-cháng-thâu 五總頭 gō͘-kha 五腳 gō͘-kha-lâi/gō͘-kha-lê 五腳梨 gō͘-kha-kì 五腳記 gō͘-kha-lí 五腳里 gō͘-hoe-chiaⁿ/ngó͘-hoe-chiaⁿ 五花精 gō͘-hoe-bah 五花肉 gō͘-hio̍h-lâm 五葉楠 gióng-bō͘ 仰慕 gióng-bōng 仰望 gióng-kiû 仰求 gióng-kak 仰角 gióng-nāi 仰賴 gō͘-choh/ngó͘-choh 仵作 Gô-bûn 俄文 gô-lô/ngô͘-lô 俄羅 Gô-lô-su 俄羅斯 Gô-gí/Gô-gú 俄語 gê 倪 gōa-á-nī/jōa-á-nī/lōa-á-nī 偌仔呢 gūi-kun-chú 偽君子 gūi-pè 偽幣 gūi-io̍h 偽藥 gūi-chong 偽裝 gūi-chèng 偽證 gūi-chō 偽造 giâu-sim/hiau-sim 僥心 gî 儀 gî-khì/gī-khì 儀器 gî-iông 儀容 gî-sek/gī-sek 儀式 gî-thài 儀態 gî-piáu 儀表 gî-tūi 儀隊 gām 儑 gām-lâng 儑人 gām-á-hî/gām-á-hû 儑仔魚 gām-siūⁿ 儑想 gām-áu-á 儑拗仔 gām-bīn 儑面 giám-jiân 儼然 giám-ngē/giám-ngī 儼硬 gu̍t-hoe 兀花 goân-hiong 元兇 goân-siau 元宵 goân-siau-cheh/goân-siau-choeh 元宵節 goân-pó/oân-pó/goân-pó 元寶 goân-sòe 元帥 goân-nî 元年 goân-tàn 元旦 goân-khì 元氣 goân-sò͘ 元素 goân-ló 元老 goân-siú 元首 gêng-sim/gîn-sim 凝心 gîn-ok 凝惡 gêng-chúi-chio̍h 凝水石 gêng-chū 凝聚 gêng-chū-le̍k 凝聚力 gêng-hoeh/gêng-huih 凝血 gêng-tāng 凝重 gêng-sng 凝霜 gêng-tiám 凝點

hā-lēng 下令 hā-choh 下作 hā-hoān 下凡 hā-lia̍t 下列 hē-la̍t 下力 hē-kang-hu 下功夫 hā-ngó͘ 下午 hā-lâm/hē-lâm 下南 hā-tâi 下台 hē-miā 下命 hā-bēng-lēng 下命令 hā-tiûⁿ 下場 hā-tūi 下墜 hā-sū 下士 hā-lí 下女 hā-kà 下嫁 hē-ko͘-tù 下孤注 hā-chân 下層 hā-sio̍k 下屬 hā-san 下山 hē-kang-hu 下工夫 hē-āu-chhiú 下後手 hā-sim-sîn/hē-sim-sîn 下心神 hē-sèⁿ-miā 下性命 hā-chêng 下情 hā-ì-sek 下意識 hā-chhò 下挫 hā-hòng 下放 hā-bûn 下文 hā-sûn 下旬 hē-pún 下本 hē-pún-chîⁿ 下本錢 hā-sau/hā-siau 下梢 hā-thah 下榻 hā-lâu 下樓 hē-giô 下橈 hē-to̍k 下毒 hē-to̍k-chhiú 下毒手 hā-súi 下水 hā-chúi-kau 下水溝 hā-liû 下流 hā-siau 下消 hā-iû 下游 hā-lī 下痢 hē-sîn-thok-pu̍t 下神託佛 hē-pit 下筆 hā-téng 下等 hā-téng-hā 下等下 hā-téng-hòe/hā-téng-hè 下等貨 hā-chhek 下策 hā-kip 下級 hā-kiat-lūn 下結論 hē-pûi 下肥 hē-chûn 下船 hē-sek 下色 hē-lo̍h 下落 hā-chòng 下葬 hā-io̍h/hē-io̍h 下藥 hā-hêng 下行 hā-khò 下課 hā-hòe/hā-hè 下貨 hē-lō͘ 下賂 hā-chiān 下賤 hā-kūi 下跪 hā-su̍t 下述 hā-iû 下遊 hā-ta̍t 下達 hā-hiong 下鄉 hē-tāng 下重 hā-iá 下野 hē-tiāⁿ/hē-tiàⁿ 下錠 hā-kàng 下降 hā-hān 下限 hā-hām 下陷 hē-goān 下願 hā-má-ui 下馬威 hā-thé 下體 ha̍t 乏 ha̍t-ha̍t 乏乏 hoa̍t-jîn-būn-chin 乏人問津 ha̍t-chè 乏制 ha̍t-siān-khó-tîn 乏善可陳 ha̍t-chúi 乏水 ha̍t-o 乏窩 hō͘-lâng 予人 hō͘-lâng-chio 予人招 hō͘-lâng-mē/hō͘-lâng-mā 予人罵 hûn/ûn 云 hûn-sam 云衫 hō͘ 互 hō͘-put-chhim-hoān 互不侵犯 hō͘-put-sio-niū 互不相讓 hō͘-lâng-chio 互人招 hō͘-lâng-lia̍h-pau 互人掠包 hō͘-lâng-chhiáⁿ 互人請 hō͘-sìn 互信 hō͘-lī 互利 hō͘-chō͘ 互助 hō͘-tōng 互動 hō͘-hūi 互惠 hō͘-ōaⁿ 互換 hō͘-ī 互異 hō͘-siang/hō͘-siong 互相 hō͘-pó͘ 互補 hō͘-thong 互通 hō͘-liâm 互連 hō͘-soán 互選 hāi-chāi 亥在 Heng-lī 亨利 heng-thong 亨通 hiáng-siū 享受 hióng-liân/hiáng-nî 享年 hiáng-iú 享有 hiáng-lo̍k/hióng-lo̍k 享樂 hiáng-iōng 享用 hiáng-hok/hióng-hok/hióng-hok 享福 hiáng-ī 享譽 hù 付 hù-chhut 付出 hù-ìn 付印 hù-siàu 付數 hù-khoán 付款 hù-chheng 付清 hù-hiān-kim 付現金 hù-kip 付給 hù-thok 付託 hù-chîⁿ 付錢 hūn 份 hūn-lāi 份內 hūn-gōa 份外 hūn-kó͘ 份股 hūn-kó͘-hūn 份股份 hūn-kó͘-tu 份股株 hūn-liāng/hūn-liōng 份量 hūn-gia̍h 份額 hóng 仿 hóng-á 仿仔 hóng-kó͘ 仿古 hóng-chè 仿製 hóng-chō 仿造 ho̍k 伏 ho̍k-pit 伏筆 ho̍k-hi 伏羲 hoa̍h 伐 hoa̍h-tōa-pō͘ 伐大步 hoa̍t-bo̍k 伐木 hoa̍h-kòe/hoa̍h-kè 伐過 hiu 休 hiu-kà 休假 hiu-khek 休克 hiu-peng 休兵 Hiu-sū-tùn 休士頓 hiu-jī 休字 hiu-ha̍k 休學 hiu-sek-sek 休息室 hiû-khé 休憩 hiu-chiàn 休戰 hiu-su 休書 hiu-hōe 休會 hiu-chí 休止 hiu-chí-hû 休止符 hiu-êng-oa̍h-tāng 休閒活動 hiu-iáng/hiu-ióng 休養 hóe/hé 伙 hóe-kì/hé-kì 伙計 hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun 伙頭軍 hóe-si̍t/hé-si̍t 伙食 hô-mih-khó͘ 何乜苦 hô-khì-hô-chiông/hô-khù-hô-chiông 何去何從 hô-chāi 何在 hô-kan 何干 hô-tit-lî-khó͘ 何得而苦 hô-tit-khó͘ 何得苦 hô-pit 何必 hô-pit-khó͘ 何必苦 hô-kò͘ 何故 hô-hong 何方 hô-lo̍k-put-ûi 何樂不為 hô-hòng 何況 hô-téng 何等 hô-khó͘ 何苦 hô-chhù 何處 hô-siú-o͘ 何首烏 hu̍t/pu̍t 佛 hu̍t-sū 佛事 hu̍t-á-seⁿ/hu̍t-á-siⁿ 佛仔生 hu̍t-siōng/hu̍t-siāng/hu̍t-siōng/pu̍t-siōng 佛像 hu̍t-tn̂g 佛堂 hu̍t-thah 佛塔 hu̍t-ha̍k 佛學 hu̍t-ka 佛家 hu̍t-sī 佛寺 hu̍t-sèng 佛性 hu̍t-chhiú-kam 佛手柑 hu̍t-chhiú-koe 佛手瓜 hu̍t-chhiú-koe-chhiu 佛手瓜鬚 hu̍t-chiáng-chî/hu̍t-chióng-chû 佛掌薯 Hu̍t-kàu/pu̍t-kàu 佛教 hu̍t-song-hoe 佛桑花 hu̍t-tiān 佛殿 hu̍t-hoat 佛法 hu̍t-chu 佛珠 hu̍t-gán-tek 佛眼竹 hu̍t-chó͘/pu̍t-chó͘/hu̍t-chó͘ 佛祖 hu̍t-keng 佛經 hu̍t-hīⁿ-chháu 佛耳草 hu̍t-bûn 佛門 hu̍t-tô 佛陀 hu̍t-thâu-kó 佛頭果 hu̍t-hut 佛骨 hu̍t-kham/pu̍t-kham 佛龕 ha̍h/kah 佮 hâu 侯 hē/kè 係 hē-sò͘ 係數 hē-hāng 係項 hu-ló͘ 俘虜 hú-sī 俯視 hōng-kip 俸給 hēng-bián 倖免 hāu 候 hāu-hē 候下 hāu-kè 候價 hāu-ki-sek 候機室 hāu-sī 候示 hāu-tán 候等 hāu-khoeh/hāu-kheh 候缺 hāu-me̍h 候脈 hāu-pó͘ 候補 hāu-chhia-sek 候車室 hāu-soán 候選 hāu-kà 候駕 hū 傅 hiau 僥 hiau--lâng 僥人 hiâu-hēng/hiau-hēng 僥倖 hiau-hēng-sí 僥倖死 hiau-hēng-chîⁿ 僥倖錢 hiau-hoán 僥反 hiau-láng-té/hiau-láng-tóe 僥籠底 hiau-pōe 僥背 hiau-than 僥蟶 hiau-hū 僥負 hiaⁿ 兄 hiaⁿ-ko 兄哥 hiaⁿ-mōe 兄妹 hiaⁿ-só 兄嫂 hiaⁿ-só-lâng 兄嫂人 hiaⁿ-tī-á/hiaⁿ-tî-á 兄弟仔 hiaⁿ-tī-á-kûn 兄弟仔群 heng-tióng 兄長 hiaⁿ-thâu 兄頭 hiong 兇 hiong-to 兇刀 hiong-hiâm 兇嫌 hiong-nî-pháiⁿ-tang 兇年歹冬 hiong-sim 兇心 hiong-ok 兇惡 hiong-pō/hiong-po̍k 兇暴 hiong-sí 兇死 hiong-sat 兇殺 hiong-hoān 兇犯 hiong-kông 兇狂 hiong-béng 兇猛 hiong-kài-kài 兇蓋蓋 hiong-sin 兇身 hiong-hiám 兇險 hiong-pà-pà 兇霸霸 hiong-kúi-kúi 兇鬼鬼 hoān 凡 hoān-tú-sì/hoān-tú-sè 凡tú勢 hoân-sū 凡事 hoân-nā 凡但 hoān-sì/hoān-sè 凡勢 hoân-chāi/hoān-chāi 凡在 hoân-tîn 凡塵 hoân-sī 凡是 hoân-nā 凡若 hoân-nā-sī 凡若是 hoān-kan/hān-kan 凡間

it-tiōng-hông 一丈紅 it-sè 一世 it-chhoàn-hông 一串紅 it-tan-hó 一丹好 it-kú-á 一久仔 it-lâi 一來 it-tó-chúi 一倒水 it-chài 一再 it-chhè 一切 it-chek 一則 it-lô-éng-e̍k 一勞永逸 it-hiòng 一向 it-bī 一味 it-jī-pêⁿ/it-jī-pîⁿ 一字平 it-tēng 一定 it-bóe/it-bé 一尾 it-kí 一己 it-se̍k-chi-tē/it-se̍k-chi-tōe 一席之地 it-tài 一帶 it-liân-poàn-chài 一年半載 it-tó-it 一度一 it-tó-hó 一度好 it-siong-chêng-goān 一廂情願 it-lu̍t 一律 it-sim-it-ì 一心一意 it-ì-ko͘-hêng 一意孤行 it-èng-kū-choân 一應俱全 it-ki-chi-tiông 一技之長 it-pá-choa 一把抓 it-só͘-khong 一掃空 it-sàu-jî-khong 一掃而空 it-tàn 一旦 it-chá 一早 it-sī-it, lī-sī-lī 一是一二是二 it-sî-chi-kan 一時之間 it--goe̍h/it--ge̍h 一月 it-tiau 一朝 it-ki-to̍k-siù 一枝獨秀 it-ki-hoe 一枝花 it-tiâu-kin/it-tiâu-kun 一條根 it-khài 一概 it-bô͘-it-iūⁿ 一模一樣 it-iông-hòa-thòaⁿ 一氧化碳 it-pho-sam-chiat 一波三折 it-phài-hô͘-giân 一派胡言 it-iû/it-liû 一流 it-liû-súi 一流水 it-phàu-jî-hông 一炮而紅 it-bû-só͘-ti 一無所知 it-seng 一生 it-hai 一痎 it-chīn 一盡 it-bo̍k 一目 it-bo̍k-liáu-jiân 一目了然 it-ti̍t 一直 it-ti̍t-kàu 一直到 it-ti-pòaⁿ-kái 一知半解 it-pit-kau-siau 一筆勾銷 it-pit-sêng 一筆成 it-téng 一等 it-téng-it 一等一 it-téng-hó 一等好 it-tiû-bo̍k-tián 一籌莫展 it-lia̍p-it 一粒一 it-thóng 一統 it-si-put-kòa 一絲不掛 it-bóng-táⁿ-chīn 一網打盡 it-kín 一緊 it-pì-chi-le̍k 一臂之力 it-tì 一致 it-tì-sèng 一致性 it-kí/it-kú 一舉 it-poaⁿ 一般 it-poaⁿ-sèng 一般性 it-sek 一色 it-lo̍h-chhian-tn̄g 一落千丈 it-hio̍h-chháu 一葉草 it-piáu-jîn-châi 一表人才 it-sī-tông-jîn 一視同仁 it-lám-pió 一覽表 it-chhiok-chek-hoat 一觸即發 it-giân-put-ha̍p 一言不合 it-giân-tông 一言堂 it-gí/it-gú 一語 it-koàn 一貫 it-koat-put-chín 一蹶不振 it-má-tong-sian 一馬當先 it-thé 一體 it-bêng-keng-jîn 一鳴驚人 it-tiám-hông 一點紅 it 乙 it-hi 乙烯 iā-hó 也好 iā-chiū-sī 也就是 iā-chiū-sī-kóng 也就是講 iā-bat 也捌 iā-káⁿ 也敢 iā-sī 也是 iā-ē-sái 也會使 iā-sǹg 也算 iā-tio̍h 也著 ia̍h 亦 ia̍h-sī 亦是 i 伊 I-lá-khek 伊拉克 I-su-lân 伊斯蘭 I-su-lân-kàu 伊斯蘭教 I-lang 伊朗 iōng-kim 佣金 i-i 依依 i-i-put-sià 依依不捨 i-óa 依倚 i-goân/i-oân 依原 i-chûn 依存 i-sū 依序 I-sat-i-a 依撒依亞 i-kì/i-kù 依據 i-chhù 依次 i-kui 依歸 i-hoat 依法 i-jiân 依然 i-chiàu 依照 i-iok 依約 i-u̍t 依聿 i-lāi/i-nāi 依賴 i-lāi-tō͘/i-nāi-tō͘ 依賴度 i-lāi-sèng/i-nāi-sèng 依賴性 i-hù 依附 i-khò 依靠 ián 偃 ián-sak 偃sak ián-kau-á 偃交仔 ián-tó 偃倒 ián-khiā 偃徛 ián-toh 偃桌 ián-phak 偃覆 iu 優 iu-sian 優先 iu-lia̍t 優劣 iu-sèng 優勝 iu-sì/iu-sè 優勢 iu-hō͘ 優厚 iu-thāi 優待 iu-hūi 優惠 iu-hūi-thāi-gū 優惠待遇 iu-î/iu-û 優於 iu-ia̍h 優易 iu-thâm-hoe 優曇花 iu-jiû 優柔 iu-ak 優渥 iu-seng 優生 iu-siù 優秀 iu-téng 優等 iu-khoat-tiám 優缺點 iu-bí 優美 iu-liâng/iu-liông 優良 iu-oa̍t 優越 iu-oa̍t-sèng 優越性 iu-ngá 優雅 iu-tiám 優點 iá-kim 冶金

í-hā 以下 í-lâi 以來 í-piān 以便 í-lāi 以內 í-chêng 以前 í-pak 以北 í-lâm 以南 í-ki̍p 以及 í-gōa 以外 Í-thài 以太 í-óng 以往 í-āu 以後 í-chá 以早 í-tang 以東 í-chhú 以此 í-ûi/í-ūi 以為 í-gê-hoân-gê 以牙還牙 í-tì 以致 Í-sek-lia̍t 以色列 Í-se-kiat 以西結 Í-sài-a 以賽亞 í-sin-chok-chek 以身作則 í-sin-chhì-hoat 以身試法 í-hông 以防 í-thian 倚天 ín/ún 允 ín-lâng/ún-lâng/ín--lâng/ún--lâng 允人 ín-chún/ún-chún 允准 ín-sit/ún-sit 允穡 ín-sit-thâu/ún-sit-thâu 允穡頭 ín-chhin/ún-chhin 允親 ín-hí/ún-hí 允許 ín-tùn/ún-tùn 允頓 ín-thâu-lō͘/ún-thâu-lō͘ 允頭路jú-bó/jú-bú 乳母 jú-koe 乳瓜 jī/nn̄g 二 jī-káu-ê-hng/lī-káu-ê-hng 二九下昏 jī-káu-àm 二九暗 jī-káu-mê/jī-káu-mî/lī-káu-mê/lī-káu-mî 二九暝 jī-peh 二伯 jī--lâi 二來 jī-goân 二元 jī-pat-liân 二八年 jī-chhut-lâng 二出人 jī-hù 二副 jī-lúi-chhiú 二壘手 jī-hun-chhin/lī-hun-chhin 二婚親 jī-só 二嫂 jī-choan 二專 jī-pâng 二房 jī-chhiú 二手 jī-cháiⁿ 二指 jī-phiat-chhiu 二撇鬚 jī-ke̍k-thé 二極體 jī-pí 二比 Jī-chúi/lī-chúi 二水 jī-téng-hòe/jī-téng-hè 二等貨 jī-iân-chhe 二緣妻 jī-chiá 二者 jī-lâm 二藍 jī-lō͘-sai 二路司 jī-lō͘-hòe/jī-lō͘-hè/lī-lō͘-hòe/lī-lō͘-hè 二路貨 jī-pō͘-chè 二部制 jîn/lâng/lāng/lîn 人 jîn-teng 人丁 jîn-sè 人世 jîn-tiong/lîn-tiong 人中 jîn-chú 人主 jîn-sū/lîn-sū 人事 jîn-sū-sek 人事室 jîn-sū-chhù 人事處 Jîn-sū-hêng-chèng-kio̍k 人事行政局 jîn-jîn/lâng-lâng 人人 jîn-lâng-chū-gûi 人人自危 jîn-lûn/lîn-lûn 人倫 jîn-kia̍t 人傑 jîn-siōng 人像 jîn-le̍k 人力 jîn-le̍k-chhia 人力車 jîn-sam/jîn-sim/jîn-som/lîn-sam 人參 jîn-kháu 人口 jîn-oân/lîn-oân 人員 jîn-sū 人士 jîn-iau/lîn-iau 人妖 jîn-jī-chhé 人字扯 jîn-ke/lîn-ke 人家 jîn-ke-lâng 人家人 jîn-ke-chhù 人家厝 jîn-kang/lâng-kang 人工 jîn-sim/lîn-sim 人心 jîn-sim-hông-hông 人心惶惶 jîn-chêng/lîn-chêng 人情 jîn-chêng-chè/lîn-chêng-chè 人情債 jîn-châi/lâng-châi/lîn-châi 人才 jîn-keh-chiá/lîn-keh-chiá 人格者 jîn-koân/lîn-koân 人權 jîn-chhù 人次 jîn-bîn/lîn-bîn 人民 jîn-bîn-pè 人民幣 Jîn-bîn-ji̍t-pò 人民日報 jîn-khì/lâng-khì/lîn-khì 人氣 jîn-hái 人海 jîn-móa-ûi-hoān 人滿為患 jîn-tiâu 人潮 jîn-ûi 人為 jîn-ian 人煙 jîn-bu̍t/lîn-bu̍t 人物 jîn-bu̍t-ōe 人物畫 jîn-hoān/lîn-hoān 人犯 jîn-oân 人猿 jîn-sūi 人瑞 jîn-seng/lîn-seng 人生 jîn-seng-koan 人生觀 jîn-thiok/lîn-thiok 人畜 jîn-chīn-kai-ti 人盡皆知 jîn-chéng/jîn-chióng/lîn-chéng/lîn-chióng 人種 jîn-chheng 人稱 jîn-iân/lâng-iân 人緣 jîn-kûn 人群 jîn-pau 人胞 jîn-sim/jîn-som/lîn-som 人蔘 jîn-sim-chhêng 人蔘榕 jîn-hêng-tō/lîn-hêng-tō 人行道 jîn-phêng 人評 jîn-chèng/lîn-chèng 人證 jîn-chit/lîn-chit 人質 jîn-chek 人跡 jîn-sin 人身 jîn-kan/lîn-kan 人間 jîn-chè 人際 jîn-biān-tek 人面竹 jîn-lūi/lîn-lūi 人類 jîn-má/lâng-bé/lîn-má 人馬 jîn-thé 人體 jîn/lîn 仁 jîn-jîn-jîn 仁仁仁 jîn-heng/lîn-heng 仁兄 jîn-chhì-chhang 仁刺蔥 jîn-tek 仁德 jîn-ài/lîn-ài 仁愛 Jîn-ài-lō͘ 仁愛路 Jîn-ài-i-īⁿ 仁愛醫院 jîn-chû/lîn-chû 仁慈 jîn-kí 仁杞 Jîn-bú 仁武 jîn-gī/lîn-gī 仁義 jîn-kut-chôa 仁骨蛇 jīm/līm/nā 任 jīm-sū 任事 jīm-hô/līm-hô 任何 jīm-bián 任免 jīm-ì/līm-ì 任意 jīm-kàu 任教 jīm-kî/līm-kî 任期 jīm-iōng 任用 jīm-sǹg-bē-liáu/jīm-sǹg-bōe-liáu 任算bē了 jīm-chit 任職 jōa-chē 偌儕 jōa-nī/lōa-nī 偌呢 jōa-tāng/lōa-tāng 偌重 jû-ha̍k 儒學 jû-ka/lû-ka 儒家 Jû-kàu 儒教 jû-kùn 儒艮 jû-ngá/lû-ngá 儒雅 jî 兒 jî-hì/lî-hì 兒戲 jî-tông 兒童 jî-tông-chiat 兒童節 ji̍p 入 ji̍p-sè 入世 ji̍p-chú 入主 ji̍p-ngó͘/li̍p-ngó͘ 入伍 ji̍p-lâi/li̍p-lâi 入來 ji̍p-chhim 入侵 ji̍p-tang 入冬 ji̍p-chhùi/li̍p-chhùi 入嘴 ji̍p-ûi 入圍 ji̍p-tiûⁿ/li̍p-tiûⁿ 入場 ji̍p-tiûⁿ-kǹg 入場券 ji̍p-kéng/li̍p-kéng 入境 ji̍p-hē 入夏 ji̍p-ha̍k/ji̍p-o̍h/li̍p-ha̍k/li̍p-o̍h 入學 ji̍p-the̍h 入宅 ji̍p-ke-kah 入家甲 ji̍p-se̍k/li̍p-se̍k 入席 ji̍p-khò͘ 入庫 ji̍p-ì 入意 ji̍p-hō͘-kháu 入戶口 ji̍p-chhiú/li̍p-chhiú 入手 ji̍p-siàu/li̍p-siàu 入數 ji̍p-sin-chhù 入新厝 ji̍p-chhun 入春 ji̍p-bo̍k/li̍p-bo̍k 入木 ji̍p-chat 入札 ji̍p-chhâ 入柴 ji̍p-koan 入棺 ji̍p-sún 入榫 ji̍p-liām/li̍p-liám 入殮 ji̍p-káng/li̍p-káng 入港 ji̍p-bîn/li̍p-bîn 入眠 ji̍p-sîn 入神 ji̍p-chhiu 入秋 ji̍p-siaⁿ/li̍p-siaⁿ 入聲 ji̍p-kó͘ 入股 ji̍p-lê-tiān 入螺鈿 ji̍p-bê/li̍p-bê 入迷 ji̍p-ūn 入運 ji̍p-soán/li̍p-soán 入選 ji̍p-bûn/ji̍p-mn̂g/li̍p-bûn 入門 ji̍p-koh 入閣 ji̍p-īⁿ/li̍p-īⁿ 入院 ji̍p-bū 入霧 ji̍p-tê/ji̍p-tôe 入題 ji̍p-kut/li̍p-kut 入骨 ji̍p-tóng 入黨

khu-phiô 丘薸 koàn-thàu 串透 kú 久 kú-kú 久久 kiú-gióng 久仰 kú--lài/kú-lâi 久來 kú-hāu 久候 kú-nî 久年 kú-nî-oan 久年冤 kú-nî-pēⁿ/kú-nî-pīⁿ 久年病 kú-nî-bān-tāi 久年萬代 kú-nî-tn̂g-goe̍h/kú-nî-tn̂g-ge̍h 久年長月 kú-nî-goān 久年願 kú-pēⁿ/kú-pīⁿ 久病 kiú-nāi 久耐 kiú-kiàn 久見 kiú-ûi 久違 kú-tn̂g 久長 kú-tn̂g-oan 久長冤 kú-tn̂g-pō͘ 久長步 kú-tn̂g-pēⁿ/kú-tn̂g-pīⁿ 久長病 kú-tn̂g-hō͘ 久長雨 koa/koai 乖 koai-koai 乖乖 koai-khá/koai-khiáu 乖巧 koai-chiang/koai-tiang 乖張 koāiⁿ-chn̄g 乖旋 koai-phiah 乖癖 koe-bîn 乖眠 koāi-kin/koāi-kun 乖筋 koai-ió-ió/koai-ioh-ioh 乖育育 koāiⁿ-tio̍h 乖著 koāiⁿ-lê 乖螺 káu/kiú 九 káu-sìn-io̍h 九信藥 káu-peh-lâng/káu-poeh-lâng 九八人 káu-tang-cha̍p-goe̍h/káu-tang-cha̍p-ge̍h 九冬十月 káu-kháng/kiáu-khang 九孔 kiú-koan-chiáu 九官鳥 káu-chan 九層 káu-chàn-thah 九層塔 kiáu-cho̍k 九族 káu--goe̍h/káu--ge̍h 九月 káu-chô 九槽 káu-kang 九江 kiú-choân 九泉 káu-ba̍k-á 九目仔 káu-pit-chhêng 九筆榕 káu-chat-á 九節仔 káu-chat-liân 九節蓮 káu-chat-hê 九節蝦 káu-chat-niau 九節貓 káu-chat-hong 九節風 kiú-kiong 九芎 kiú-kiong-kho 九芎柯 káu-lí-hiong/kiú-lí-hiong 九里香 káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe 九重吹 kiú-tiông-tông 九重桐 káu-têng-chhêng 九重榕 káu-têng-chhiū 九重樹 káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe 九重炊 káu-kàng-chúi 九降水 káu-kàng-lâu 九降流 káu-kàng-hong 九降風 káu-thiâu 九鮡 Kiú-liông 九龍 khit 乞 khit-ê 乞個 khit-kiû 乞求 khit-ê 乞的 khit-thó 乞討 khit-hō͘ 乞雨 khit-chia̍h 乞食 khit-chia̍h-sian 乞食仙 khit-chia̍h-seⁿ/khit-chia̍h-siⁿ 乞食生 khit-chia̍h-chèng 乞食症 khit-chia̍h-siàng 乞食相 khit-chia̍h-óaⁿ 乞食碗 khit-chia̍h-kut 乞食骨 khit-chia̍h-kúi 乞食鬼 ki 乩 koaⁿ 乾 kan-kan-giàn 乾乾giàn kan-liáu 乾了 kan-peng 乾冰 kan-ta 乾凋 kan-ta-giàn 乾凋giàn kan-ta-ū 乾凋有 kan-eh 乾呃 kan-sàu 乾嗽 kan-áu 乾嘔 khiân-khun 乾坤 kan-hān 乾旱 kan-poe 乾杯 kan-kó 乾果 kan-sé/kan-sóe/ta-sé/ta-sóe 乾洗 kan-ta-chhoah 乾焦chhoah kan-sò/ta-sò 乾燥 kan-sián 乾癬 kan-kia̍t 乾竭 kan-chèng 乾證 kan-lo̍k 乾酪 Khiân-liông 乾隆 kan-tiān-tî 乾電池 kan-hong-thai 乾風颱 kan-thai 乾颱 kèng-kó͘/khiàn-kó͘ 亙古 kek-su 亟需 kau 交 kau-hō͘ 交互 kau-tiāng 交仗 kau-hù 交付 kau-tāi 交代 kau-pó 交保 kau-chhut 交出 kau-koah 交割 kau-ka 交加 kau-chham 交參 kau-chhe-kháu 交叉口 kau-chhe-tiám 交叉點 kau-iú 交友 kau-kâⁿ 交含 kau-kâm 交唅 Kau-tāi 交大 ka-tiāⁿ/kau-tiāⁿ/sian-ka-tiāⁿ 交定 kau-bóe/kau-bé 交尾 ka-nn̂g 交崙 kau-tài 交帶 kau-óng 交往 kau-thāi 交待 kau-kō͘ 交怙 kau-chêng 交情 kau-ok 交惡 ka-lún-sún 交懍恂 kau-chiàn 交戰 kau-chhiú 交手 kau-pài 交拜 kau-peⁿ 交拼 kau-chiap 交接 kau-chhah/kau-chhap 交插 kau-ōaⁿ 交換 kau-ōaⁿ-chhiú 交換手 kau-ōaⁿ-ki 交換機 kau-chham 交摻 kau-chham 交攙 kau-siàu 交數 ka-ia̍h/kau-e̍k 交易 kau-e̍k-só͘ 交易所 kau-e̍k-sòe/kau-e̍k-sè 交易稅 kau-chhun 交春 kau-thè/kau-thòe 交替 kau-hōe 交會 kau-ki-liân 交枝連 kau-í 交椅 kau-í-the 交椅the kau-liû 交流 kau-sia̍p 交涉 kau-kài 交界 kau-kài-chhù 交界處 kau-pe̍h-koàn 交白卷 kau-pôaⁿ 交盤 ka-chōe/ka-chē 交睡 kau-chhiu 交秋 kau-kiat 交結 kiau-ká 交絞 kau-chit 交織 kau-liâu 交繚 kau-tîⁿ 交纏 kau-liâu 交聊 kau-í 交與 ka-la̍k/ka-la̍uh 交落 ka-la̍uh-chím 交落枕 ka-la̍uh-chúi 交落水 ka-la̍uh-the 交落胎 ka-la̍uh-sin 交落身 kau--tio̍h 交著 kau-kat/kau-koah 交葛 kau-gī 交誼 kau-gī-thiaⁿ 交誼廳 kau-tâm 交談 kau-hòe/kau-hè 交貨 kau--khí-khì/kau--khí-khù 交起去 kau-chí 交趾 ka-lián-phak 交輦覆 kau-thong 交通 Kau-thong-tāi-ha̍k 交通大學 Kau-thong-kio̍k 交通局 kau-thong-bāng 交通網 kau-thong-chhù 交通處 kau-thong-chhia 交通車 Kau-thong-pō͘ 交通部 kau-hoân 交還 kau-teng 交釘 kau-chiam-tèng 交針釘 kau-kâm/kau-khâⁿ 交銜 kau-hong 交鋒 kau-koan 交關 kau-pôe 交陪 ka-iam 交陰 kau-chè 交際 kau-chè-bú 交際舞 kau-chi̍p 交集 kau-hiáng-khek/kau-hióng-khek 交響曲 kau-hiáng-ga̍k/kau-hióng-ga̍k 交響樂 kau-hî/kau-hû 交魚 kau-ong 交鶲 kau-hêng 交 kiaⁿ-siâⁿ 京城 kiaⁿ-hì 京戲 kiaⁿ-tang-chhài 京東菜 kiaⁿ-hôa 京華 Kiaⁿ-to͘ 京都 kim/taⁿ 今 kim-sè 今世 kin-á-chài 今仔再 kin-á-jit/kin-á-ji̍t 今仔日 kin-á-chá-khí 今仔早起 kin-á-chài 今仔載 kim-iā 今夜 kin-nî 今年 kim-āu/kim-hiō 今後 kim-àm 今暗 kim-seng 今生 kài 介 kài-ji̍p 介入 kài-ì 介意 kài-hoâi 介懷 kài-î/kài-û 介於 kài-siāu 介紹 kài-siāu-jîn 介紹人 kài-siāu-só͘ 介紹所 kài-chit 介質 kài-bīn 介面 kài-bīn-khah 介面卡 kâng 仝 kâng-chi̍t-iūⁿ 仝一樣 kâng-pêng 仝旁 kâng-sî 仝時 kâng-toh 仝桌 kâng-khoán 仝款 kâng-hō 仝號 kâng-hâng 仝行 kâng-pòe 仝輩 kâng-tô͘ 仝途 kâng-lūi 仝類 kâng-tóng 仝黨 kit 仡 kiāⁿ 件 kiāⁿ-sò͘ 件數 khì-he̍k 企劃 khì-ōe-thiaⁿ 企劃廳 khì-tô͘ 企圖 khì-bōng 企望 khì-gia̍p 企業 khì-gia̍p-hòa 企業化 khì-gia̍p-ka 企業家 khiā-koán 企管 khì-gô 企鵝 khòng-lē 伉儷 kó͘ 估 kó͘-kè 估價 kó͘-kè-toaⁿ 估價單 kó͘-siàu 估數 kó͘-sǹg 估算 kó͘-kè 估計 khiā-lâm-iâ/kiâ-lâm-iâ 伽藍爺 ka-lâm-chiáu 伽藍鳥 kē/te 低 kē-nah 低nah kē-hā 低下 kē-kó͘ 低估 kē-kè 低價 kē-hun 低分 kē-chhù-á 低厝仔 kē-tē/kē-tōe 低地 kē-chu-thài 低姿態 kē-sêng-pún 低成本 kē-î/kē-û 低於 kē-í 低椅 kē-khì-ap 低氣壓 kē-chúi 低水 kē-tîm 低沈 kē-ô͘ 低湖 kē-un 低溫 kē-o 低窩 kē-kha-káu 低腳狗 kē-lo̍h 低落 kē-lō͘ 低路 kē-lō͘-sai 低路司 kē-lō͘-hòe/kē-lō͘-hè 低路貨 kē-kai 低階 kē-im 低音 kē-im-koán 低音管 kap-chhùi 佮嘴 kap-sòaⁿ 佮線 kah-sek 佮色 kap-io̍k 佮藥 ka-jîn 佳人 ka-chok 佳作 Ka-tang 佳冬 ka-chài 佳哉 ka-chài-bô 佳在無 ka-chiat 佳節 ka-lo̍h-chài 佳落哉 ka-ōe 佳話 Ka-lí 佳里 ka-im 佳音 ka-ngâu 佳餚 ka-lē 佳麗 keng/kèng 供 keng-chhut 供出 keng-kháu-keng 供口供 kiong-èng 供應 keng-tâu 供投 kiong-chúi 供水 kiong-kiû 供求 kèng-mi̍h 供物 kiong-chheng 供稱 keng-toan 供端 kiong-kip 供給 keng-i 供衣 keng-i-chóa 供衣紙 kiong-sû 供詞 kiong-su̍t 供述 kiong-siau 供銷 kèng-su 供需 keng-thé/keng-thóe 供體 kióng-chhí/kióng-chhú 供鼠 kio̍k-hān 侷限 kū-ka 俱佳 kū-pī 俱備 kū-choân 俱全 khū-lo̍k-pō͘/kū-lo̍k-pō͘ 俱樂部 kò-jîn 個人 kô-kô/gê-gê 個個 kò-pia̍t 個別 kò-gōa-goe̍h/kò-gōa-ge̍h 個外月 kò-sèng 個性 kò-thóng-goe̍h/kò-thóng-ge̍h 個捅月 kò-sò͘ 個數 kò-àn 個案 kò-thé 個體 koaⁿ 倌 khut-kiông 倔強 kù 倨 ké 假 ké-cháng 假cháng ké-chhoah 假chhoah ké-gâu 假gâu ké-khiàng 假khiàng ké-tìⁿ 假tìⁿ ké-tìⁿ-chheⁿ/ké-tìⁿ-chhiⁿ 假tìⁿ生 ké-chiūⁿ-chîⁿ 假上諓 ké-lâng 假人 ké-sian 假仙 ká-í-sî-ji̍t 假以時日 ké-iàⁿ 假佯 ká-sú 假使 ká-chià/ká-chioh 假借 ké-chò/ké-chòe 假做 ké-sian-ti 假先知 ké-chhut-ga̍k 假出獄 ké-hun-sò͘ 假分數 ké-pâu 假包 ké-phok 假博 ké-kó͘-phok 假古博 ké-miâ 假名 ké-kun-chú 假君子 ké-chhùi-khí 假嘴齒 ké-kàu-lé 假夠禮 ké-tōa-pān 假大範 ké-hó-sim 假好心 ké-hó-soe 假好衰 ké-hó-gia̍h 假好額 ká-tēng 假定 ké-soaⁿ 假山 ké-iáⁿ 假影 ké-sim 假心 ká-sióng-te̍k 假想敵 ké-ì 假意 ké-chû-pi 假慈悲 ké-gōng 假戇 ké-gōng-thûi 假戇槌 ké-chhiú 假手 ké-khàu-ah 假扣押 ké-pān 假扮 ké-kiān-koai 假掔乖 ké-sàn 假散 ké-su-bûn 假斯文 kà-ji̍t 假日 ké-ū-sim 假有心 ká-kî/kà-kî 假期 ké-ki-lō͘ 假枝路 ké-sí 假死 ké-pâi-ê 假牌個 ké-mi̍h 假物 ké-mé 假猛 ké-siáu 假痟 ké-ê 假的 ké-phôe/ké-phê 假皮 ké-chīn-chêng 假盡情 ké-ba̍k-thâu 假目頭 ké-khùn 假睏 ké-phòa-pēⁿ/ké-phòa-pīⁿ 假破病 ké-khang 假空 ké-khang-ké-sńg 假空假榫 ké-tâng 假童 ké-cheng-kong 假精光 ké-lāu-tōa 假老大 ké-láu-si̍t 假老實 ké-sèng-jîn/ké-sèng-lîn 假聖人 ké-siaⁿ 假聲 ké-jio̍k-kùi 假肉桂 ká-ki 假肢 ké-keng 假肩 ké-kha 假腳 ká-nā/ká-ná 假若 ké-khó͘-koe 假苦瓜 ké-ka-tang 假茄苳 ké-hēng-chhài 假莧菜 ké-khiân 假虔 ké-khiân-ì 假虔意 ké-khiân-chhiò 假虔笑 ké-pâu 假袍 ká-chong 假裝 ká-siat 假設 ké-chèng 假證 ké-siōng 假象 ké-hòe/ké-hè 假貨 ké-chō 假造 kah-ná/ká-ná 假那 ké-chùi 假醉 ká-sek 假釋 ké-chhau-piò 假鈔票 ké-chîⁿ 假錢 ké-thâu-mn̂g/ké-thâu-mo͘ 假頭毛 ké-tiám-tîn 假點陳 ké-khí 假齒 ké-gâu 假 kiāⁿ 健 kiān-tiu 健丟 kiān-koai 健乖 kiān-jî 健兒 kiān-choân 健全 kiān-chāi 健在 kiān-chiòng 健將 kiān-khong 健康 kiān-bông 健忘 kiāⁿ-châng 健欉 kiān-bí 健美 kiān-hêng 健行 kiān-tâm 健談 kiān-sin/kiāⁿ-sin 健身 kiān-sin-pâng 健身房 ka-lé 傀儡 ka-lé-hì 傀儡戲 ka-lé-kha 傀儡腳 kia̍t 傑 kia̍t-chok 傑作 Kiat-khek 傑克 kia̍t-chhut 傑出 kia̍t-hî/kia̍t-hû 傑魚 ke-hóe-thâu/ke-hé-thâu 傢伙頭 ka-kū 傢俱 ke-si 傢司 kheng-tó 傾倒 kheng-thò͘ 傾吐 kheng-hiòng 傾向 kheng-châu-jî-chhut 傾巢而出 kheng-sim 傾心 kheng-khang/kheng-khong 傾空 kheng-theng 傾聽 kheng-siau 傾銷 kheng-siau-sòe/kheng-siau-sè 傾銷稅 kín-iú 僅有 kīn-chhù-î/kīn-chhù-û 僅次於 kiâu-bū 僑務 Kiâu-bū-úi-oân-hōe 僑務委員會 kiâu-thoân 僑團 Kiâu-úi-hōe 僑委會 kiâu-ki/kiâu-ku 僑居 kiâu-bîn 僑民 kiâu-seng 僑生 kiâu-kài 僑界 kiâu-pau 僑胞 kò͘-chú 僱主 kò͘-oân 僱員 kò͘-kang 僱工 kiong-hòa 僵化 kiong-kio̍k 僵局 khiong-si/kiong-si/kiang-si 僵屍 kiong-chhî 僵持 kè 價 kè-ūi 價位 kè-ta̍t 價值 kè-ta̍t-khoán 價值款 kè-ta̍t-koan 價值觀 kè-chha 價差 kè-siàu 價數 kè-kek 價格 kè-khoán 價款 kè-bo̍k 價目 kè-bé 價碼 kè-siaⁿ 價聲 kè-kha 價腳 kè-chîⁿ 價錢 khiām 儉 khiām--ji̍p-khì/khiām--ji̍p-khù 儉入去 khiām-chhùi/khiūⁿ-chhùi 儉嘴 khiām-liám 儉斂 khiām-phok 儉樸 khiām-sí-sí 儉死死 khiām-chúi 儉水 khiām-iōng 儉用 khiūⁿ-siùⁿ 儉相 khiām-séng 儉省 khiām-iok 儉約 khiām-chîⁿ 儉錢 kiáu-sian 儌仙 kiáu-phōaⁿ 儌伴 kiáu-siū 儌岫 kiáu-tô͘ 儌徒 kiáu-siàu 儌數 kiáu-pún 儌本 kiáu-tong 儌東 kiáu-kùn 儌棍 kiáu-tù 儌注 kiáu-kha 儌腳 kiáu-ti/kiáu-tu 儌豬 kiáu-keng 儌間 kng/kong 光 kng-iāⁿ 光iāⁿ kng-khu̍t-khu̍t 光khu̍t-khu̍t kng-kng 光光 kng-chn̂g 光全 kng-hòa-ha̍k 光化學 kong-tāi 光大 kong-ha̍k 光學 kng-tòa 光帶 kong-liân 光年 kng-tō͘ 光度 kong-chhái 光彩 kong-ho̍k 光復 kong-ho̍k-chiat 光復節 kng-phe/kuiⁿ-phoe 光批 kong-bêng/*kng-bêng(白) 光明 kong-kéng 光景 kong-kéng-kiàⁿ 光景鏡 kong-kùn-thûi 光棍槌 kong-êng 光榮 kng-tam-tam 光湛湛 kng-goân 光源 kng-liu-liu 光溜溜 kng-kau 光溝 kng-ku̍t 光滑 kng-iām 光炎 kng-iāⁿ-iāⁿ 光炎炎 kng-iām-iām 光焰焰 kng-iāⁿ-iāⁿ 光焱焱 kng-sih-sih 光熠熠 kng-sih-sih 光熾熾 kng-chheⁿ/kng-chhiⁿ/kng-seⁿ/kng-siⁿ 光生 kong-gán 光眼 kng-bé 光碼 Kong-sū 光緒 kng-sòaⁿ 光線 kng-chhiam 光纖 kong-iāu 光耀 kng-kō 光膏 kng-kō-kō 光膏膏 kong-lîm 光臨 kng-iām 光艷 kong-bông 光芒 kong-hôa 光華 kng-khí-lâi 光起來 kong-hui 光輝 kng-thang 光通 kong-sok 光速 kng-só 光鎖 kng-kiàⁿ 光鏡 kng-siám-siám/kng-sihN-sihN 光閃閃 kong-im 光陰 kng-tiān 光電 kng-thâu/kuiⁿ-thâu 光頭 kng-thâu-soaⁿ 光頭山 kong-kò͘ 光顧 khek 克 khek-chè 克制 khek-ho̍k 克復 khah-lah 克拉 khek-ho̍k 克服 khat-kin/khat-kun 克根 khat-khó͘/khek-khó͘/khat-khó͘ 克苦 khek-khui 克虧 khek-lān 克難 kin-sim 兢心 kang/kong 公 kong-chú 公主 kong-sū 公事 kong-sū-pau 公事包 kong-hiu-ji̍t 公休日 kong-pò͘ 公佈 kong-pò͘-lân 公佈欄 kong-sài 公使 kong-pó 公保 kong-sìn-le̍k 公信力 kong-ká 公假 kong-chè 公債 kong-po̍k 公僕 kong-kè 公價 kong-goân 公元 kong-khek 公克 kong-kiōng 公共 kong-thióng 公冢 kong-hâm 公函 kong-hun 公分 kong-phòaⁿ 公判 kong-bū 公務 kong-bū-oân 公務員 kong-chin 公升 kong-lî 公厘 kong-si 公司 kong-si-chè 公司債 kong-si-hoat 公司法 kong-kò 公告 kong-kò-lân 公告欄 kang-ko 公哥 kong-tùn 公噸 kong-hn̂g 公園 kong-tē/kong-tōe 公地 kong-tn̂g 公堂 kong-pò 公報 kong-thióng 公塚 kong-bōng/kong-bō͘ 公墓 kong-pô-kham 公婆龕 kong-má 公媽 kong-má-pâi 公媽牌 kong-má-kham 公媽龕 kong-chú 公子 kong-chú-iâ 公子爺 kong-chú-iâ-sià 公子爺舍 kong-sun 公孫 kong-sun-á 公孫仔 kong-sun-chhiū 公孫樹 kong-an 公安 Kong-an-kio̍k 公安局 kong-tēng 公定 kong-hāi 公害 kong-ka/kong-ke 公家 kong-ke-taⁿ 公家擔 kong-ke-iōng/kong-ke-ēng 公家用 kong-gū/kong-ú 公寓 kong-sím 公審 kong-chhioh 公尺 kong-chhai/kong-chhe 公差 kong-thóng 公帑 kong-pêⁿ/kong-pîⁿ/kong-pêng 公平 kong-chhek 公廁 kong-thiaⁿ 公廳 kong-sek 公式 kong-tek-sim 公德心 kong-ì 公意 kong-hùn 公憤 kong-só͘ 公所 kong-chhui/kong-thui/kong-thui 公推 kongāiⁿpô 公揹婆 kong-thoaⁿ 公攤 kong-kàu 公教 kong-bûn 公文 kong-bûn-su 公文書 kong-kin/kong-kun 公斤 kong-cho̍k 公族 kong-hōe 公會 kong-iú 公有 kong-àn-toh 公案桌 kong-koân 公權 kong-khoán 公款 kong-chèng/kong-chiàⁿ/kong-chèng 公正 kang-bó/kang-bú 公母 kang-bó-thò/kang-bú-thò 公母套 kong-bîn 公民 kong-koat 公決 kong-hái 公海 kong-ián 公演 kong-jiân 公然 kong-êng 公營 kong-chiok 公爵 kong-bu̍t 公物 kong-tāi 公玳 kong-lí 公理 kong-sán 公產 kong-iōng 公用 kong-bó͘ 公畝 kong-ek 公益 kong-chèng/kong-chiòng 公眾 kong-sī 公示 kong-siā 公社 kong-chè 公祭 kong-su 公私 kong-li̍p 公立 kong-iok 公約 kong-sū 公署 kong-gī 公義 kong-chit 公職 kang-hoe 公花 kong-chhin 公親 kong-siat 公設 kong-sò͘ 公訴 kong-lūn 公論 kong-chu-û-sè 公諸於世 kong-chèng 公證 kong-hùi 公費 kong-lō͘ 公路 kong-lō͘-kio̍k 公路局 kong-chhia 公車 kong-chhia-chhù 公車處 kong-tō 公道 kong-tō-lâng 公道人 kong-tō-peh 公道伯 kong-lí 公里 kong-lî 公釐 kong-kim 公金 kong-gîn/kong-gûn 公銀 kong-chîⁿ 公錢 kong-khai/kong-khui 公開 kong-khai-sìn 公開信 kong-khai-sài 公開賽 kong-koan 公關 kong-khéng 公頃 kong-tê/kong-tôe 公題 kong-î/kong-û 公餘 kong-koán 公館 kong-hî/kong-hû 公魚 kang-lo̍k 公鹿 kong-hûiⁿ 公黃 kāng/khēng/kiōng 共 kāng-chi̍t-ke 共一家 kāng-chi̍t-iūⁿ 共一樣 kiōng-sū 共事 kiōng-hióng 共享 kā-lâng/kāng-lâng 共人 kā-lâng-tiau 共人刁 kāng-phōaⁿ 共伴 kāng-ûn 共勻 kiōng-húi 共匪 kāng-chhù-lāi 共厝內 kāng-chhù-khiā 共厝徛 kāng-kháu-chàu 共口灶 kiōng-tông 共同 Kiōng-tông-chhī-tiûⁿ 共同市場 kāng-miâ 共名 kiōng-hô 共和 kiōng-hô-kok 共和國 Kiōng-hô-tóng 共和黨 kāng-sìⁿ/kāng-sèⁿ 共姓 kāng-sèⁿ-á 共姓仔 kāng-jī-ûn 共字勻 kāng-jī-sèⁿ 共字姓 kāng-jī-siá 共字寫 kiōng-chûn 共存 kāng-phâng 共帆 kâng-sim/kāng-sim/kāng-sim 共心 kāng-pâng-thâu 共房頭 kiōng-iú 共有 kāng-tiâu-chúi 共條水 kiōng-gia̍p 共業 kāng-khoán 共款 kāng-iân 共沿 kiōng-hoān 共犯 kāng-pan 共班 kiōng-seng 共生 kiōng-sán 共產 Kiōng-sán-tóng 共產黨 kāng-chèng-thâu 共症頭 kāng-chó͘-sian 共祖先 kāng-thiāu 共祧 kāng-chéng-thn̂g 共種傳 kiōng-koán 共管 kāng-láng-thn̂g 共籠傳 kāng-chóng/kiōng-chóng 共總 kāng-siaⁿ-sàu 共聲嗽 kāng-pak-lāi 共腹內 kāng-koah 共葛 kiōng-bô͘ 共謀 kiōng-sek 共識 kāng-lō͘ 共路 kiōng-kun 共軍 kāng-pòe 共輩 kāng-tô͘ 共途 kiōng-thong 共通 kāng-tīn 共陣 kāng-bīn 共面 kiōng-bêng 共鳴 kāng-táng/kiōng-tóng 共黨 kî 其 kî-it 其一 kî-tiong 其中 kî-lī 其二 kî-thaⁿ 其他 kî-lāi 其內 kî-gōa 其外 kî-si̍t 其實 kî-āu 其後 kî-sî 其時 kî-chhù 其次 kî-kan 其間 kî-î/kî-û 其餘 khū-pī 具備 kū-iú 具有 khū-kiat 具結 khū-thé 具體 kiam 兼 kiam-jīm 兼任 kiam-khū 兼具 kiam-sì/kiam-sè 兼勢 kiam-tè-chò/kiam-tè-chòe 兼塊做 kiam-chhai 兼差 kiam-tit 兼得 kiam-êng 兼營 kiam-iōng 兼用 kiam-thiāu 兼祧 kiam-koán 兼管 kiam-chit 兼職 kiam-khò 兼課 kiam-pān 兼辦 kiam-kò͘ 兼顧 koàn-a-kun 冠亞軍 koàn-kun/koan-kun 冠軍 koan-koeh-kong/koan-keh-kong 冠郭公 koàn-siú-si 冠首詩 koan-khiu 冠鳩 kí-toh 几桌 kí-toh-á 几桌仔

loān 亂 loān-chông 亂chông loān-ioh 亂ioh loān-sa 亂sa loān-sahN 亂sahN loān-tàn 亂tàn loān-sè 亂世 loān-chú-lâi 亂主來 loān-chú-chhá 亂主吵 loān-chú-soeh/loān-chú-seh 亂主說 loān-chú-kóng 亂主講 loān-kau-chham 亂交參 loān-sú 亂使 loān-sú-lâi 亂使來 loān-sú-chhòng 亂使創 loān-sú-chhá 亂使吵 loān-sú-siūⁿ 亂使想 loān-sú-iōng 亂使用 loān-sú-kóng 亂使講 loān-sú-pìⁿ 亂使變 loān-sú-nāu 亂使鬧 loān-lâi 亂來 loān-chhòng 亂創 loān-chhá 亂吵 loān-chhau-chhau 亂吵吵 loān-chhī-chhā 亂嗤吵 loān-chô-chô 亂嘈嘈 loān-chú-lâi 亂子來 loān-sim 亂心 loān-sèng 亂性 loān-siàng 亂惝 loān-hò͘ 亂戽 loān-liap 亂捏 loān-iā 亂掖 loān-chhau-chhau 亂操操 loān-kiáu-chhá 亂攪吵 loān-chō 亂皂 loān-chin 亂真 lān-sîn/loān-sîn 亂神 loān-hun-hun 亂紛紛 loān-kà-kà 亂絞絞 loān-keng 亂經 loān-mē/loān-mā 亂罵 loān-ioh 亂臆 loān-jû/loān-jî/loān-lû 亂茹 loān-chèⁿ/loān-chìⁿ 亂諍 loān-kóng 亂講 loān-pìⁿ 亂變 loān-phòaⁿ 亂販 loān-cháu 亂走 loān-cheng 亂鐘 loān-bé-bé 亂馬馬 loān-nāu 亂鬧 liáu 了 liáu-theh-theh 了theh-theh liáu-put-tek 了不得 liáu-put-khí 了不起 liáu-liáu 了了 liáu-sū 了事 liáu-ke-hóe/liáu-ke-hé 了傢伙 liáu-chē-lò͘ 了儕咯 liáu-la̍t 了力 liáu-lo͘ 了嘍 liáu-chhùi 了嘴 liáu-tōa-chîⁿ 了大錢 liáu-ke-á 了家仔 liáu-ke-kiáⁿ 了家囝 liáu-bóe/liáu-bé 了尾 liáu-kio̍k 了局 liáu-kang 了工 liáu-āu 了後 liáu-thiat 了徹 liáu-ngō͘ 了悟 liáu-chia̍t 了截 liáu-chia̍t 了捷 liáu-toān 了斷 liáu-pún 了本 liáu-jiân 了然 liáu-pe̍h-la̍t 了白力 liáu-pe̍h-kang 了白工 liáu-chīn 了盡 liáu-sîn 了神 liáu-kiat 了結 liáu-kha-chhiú 了腳手 liáu-kái 了解 liáu-kái-tio̍h 了解著 liáu-chîⁿ 了錢 liáu-lī/liáu-lî 了離 liáu-chiáu-kiáⁿ 了鳥囝 liáu-chiáu-phoe 了鳥胚 lī-chhut 二出 lī-sì-béng 二四猛 lī-pō͘-peh/lī-pō͘-poeh 二步八 lī-iâ 二爺 lī-hoe 二花 lī-hoe-bīn 二花面 lī-lō͘-peh/lī-lō͘-poeh 二路八 lī-lō͘-peh-sai/lī-lō͘-poeh-sai 二路八師 lī-têng-mn̂g 二重門 liāng/liōng 亮 liāng-tō͘/liōng-tō͘ 亮度 liāng-phiò/liōng-phiò 亮票 liāng-thìn/liōng-thìn 亮趁 liāng-lē/liōng-lē 亮麗 lâng-koaⁿ 人乾 lâng-khì-kong-hn̂g/lâng-khù-kong-hn̂g 人去公園 lâng-miâ 人名 lâng-kheh 人客 lâng-kheh-phōaⁿ 人客伴 lâng-kheh-koaⁿ 人客官 lâng-kheh-thiaⁿ 人客廳 lâng-kheh-pâng 人客房 lâng-kheh-keng 人客間 lâng-pa 人巴 lâng-hêng 人形 lîn-chêng-sè-sū 人情世事 lîn-chêng-ōe 人情話 lîn-liá 人惹 lâng-nōa-nōa 人懶懶 lâng-pān 人扮 lâng-iūⁿ 人樣 lâng-khoán 人款 lâng-khak 人殼 lâng-hîm 人熊 lâng-ông/lâng-n̂g 人王 lâng-tha̍h-lâng 人疊人 lâng-phiah 人癖 lâng-khòaⁿ-lâng 人看人 lâng-chèng 人眾 lâng-chèng-chèng 人眾眾 lâng-pān 人範 lâng-iân-chha 人緣差 lâng-phoe 人胚 lâng-sek 人色 lâng-thûn-á 人豚仔 lâng-ta̍h-lâng 人踏人 lâng-chhia 人車 lâng-bīn-khoah 人面闊 lâng-thâu 人頭 lâng-thâu-khak 人頭殼 lâng-thâu-chheⁿ/lâng-thâu-chhiⁿ 人頭生 lâng-gia̍h 人額 lâng-sau 人颼 lâng-go̍k 人鵠 lîn-á-phoh 仁仔粕 lîn-kho͘ 仁枯 lēng 令 lēng-tông 令堂 lēng-mōe 令妹 lēng-ché 令姊 lēng-ti̍t 令姪 lēng-chun 令尊 lēng-tē 令弟 lēng-kî 令旗 lēng-lông 令郎 līm-khòaⁿ-bē-hù/līm-khòaⁿ-bōe-hù 任看bē赴 lêng-lī/léng-lī 伶俐 léng-lī 伶利 lí 你 lí-kâng-koán 你仝管 lí-hiaⁿ-góa-tī 你兄我弟 lí-ka-tī 你家治 lí-góa 你我 lí-chū-kí 你自己 lí-chhiáⁿ 你請 lí-ná-chē 你那坐 láu 佬 láu-á 佬仔 láu-á-cháiⁿ 佬仔指 láu-á-pō͘ 佬仔步 lâi 來 lâi-chia 來chia lâi-hō͘-i 來hō͘伊 lâi-put-ki̍p 來不及 lâi-sè 來世 lâi-lâi-khì-khì/lâi-lâi-khù-khù 來來去去 lâi-sìn 來信 lâi-hâm 來函 lâi-kàu 來到 lâi-sì/lâi-sè 來勢 lâi-khì/lâi-khù 來去 lâi-khì-tò/lâi-khù-tò 來去倒 lâi-khì-siàu/lâi-khù-siàu 來去數 lâi-khì-tńg/lâi-khù-tńg 來去轉 lâi-hôe 來回 lâi-kheh 來客 lâi-óng 來往 lâi-óng-siàu 來往數 lâi-ì 來意 lâi-phe/lâi-phoe 來批 lâi-le̍k 來歷 lâi-le̍k-put-bêng 來歷不明 lâi-goân 來源 lâi-seng 來生 lâi--ê-lâng 來的人 lâi-chū 來自 lâi-hóng 來訪 lâi-pin 來賓 lâi-lō͘ 來路 lâi-lō͘-put-bêng 來路不明 lâi-tiān 來電 lē 例 lē-ká-ji̍t 例假日 lē-gōa 例外 lē-hōe 例會 lē-àn 例案 lē-hêng 例行 lē-chèng 例證 lī 俐 lī-lo̍h 俐落 Lûn-tun 倫敦 lûn-lí 倫理 lian-to͘-gian 倫琴 liâu-lô 僚儸 lâng 儂 lū-kū 儢拒 láng 儱 lô 儸 lúi-pêⁿ/lúi-pîⁿ 兌平 lúi-ōaⁿ/tê-ōaⁿ/thùi-ōaⁿ/túi-ōaⁿ 兌換 lúi-chîⁿ/tūi-chîⁿ 兌錢 lúi-chê/lúi-chôe 兌齊 li̍p-hóe/li̍p-hé 入伙 li̍p-phe/li̍p-phoe 入批 li̍p-mê/li̍p-mî 入暝 li̍p-mn̂g-hó͘ 入毛虎 li̍p-kún-chúi 入滾水 li̍p-phōe/li̍p-phē 入被 li̍p-hiong-sûi-sio̍k 入鄉隨俗 li̍p-hong-sûi-sio̍k 入風隨俗 lāi/lōe 內 lāi-tiong 內中 lāi-loān 內亂 lāi-chè 內債 lāi-siang/lāi-siong/lāi-siong/lōe-siong 內傷 lāi-kong 內公 lāi-chhut-hoeh/lāi-chhut-huih 內出血 lāi-hun-pì 內分泌 lāi-kong 內功 lāi-bū 內務 lāi-khîn/lāi-khûn/lōe-khîn/lōe-khûn 內勤 lāi-ûn 內勻 lāi-poān/lōe-poān 內叛 lāi-kháu 內口 lāi-chāi/lōe-chāi 內在 lāi-chāi-ê 內在的 lōe-tē/lōe-tōe 內地 Lāi-po͘ 內埔 lāi-tiâⁿ 內埕 Lāi-le̍k 內壢 lāi-gōa 內外 lāi-gōa-kong 內外攻 lāi-leng/lāi-ni 內奶 lāi-kan 內奸 lāi-má 內媽 lāi-sun 內孫 lāi-tēng/lōe-tēng 內定 lāi-ke 內家 lāi-iông/lōe-iông 內容 lāi-soaⁿ 內山 lāi-soaⁿ-lâng 內山人 lāi-soaⁿ-sông 內山傖 lāi-soaⁿ-kheh 內山客 lāi-soaⁿ-kâu 內山猴 lōe-bō͘/lāi-bō͘ 內幕 lāi-té/lāi-tóe 內底 lāi-té-saⁿ/lāi-tóe-saⁿ 內底衫 lāi-sim 內心 lōe-chêng 內情 lāi-èng/lōe-èng 內應 lōe-chiàn 內戰 lāi-pâng 內房 lāi-châi/lōe-châi 內才 lōe-chèng 內政 Lāi-chèng-pō͘ 內政部 lāi-chèng-pō͘-tiúⁿ 內政部長 lāi-kéng 內景 lāi-ho̍k/lōe-ho̍k 內服 lāi-iân 內椽 lāi-hô 內河 lāi-hái 內海 lāi-hâm/lōe-hâm 內涵 lāi-káng 內港 Lāi-ô͘ 內湖 Lāi-ô͘-khu 內湖區 lāi-pêng 內爿 lāi-chhiûⁿ 內牆 lāi-kiù 內疚 lāi-chèng 內症 lāi-tī 內痔 lāi-chó͘ 內祖 lāi-kho 內科 lāi-kho-i-seng 內科醫生 lāi-koáiⁿ 內稈 lāi-lî-á 內籬仔 lāi-sòaⁿ 內線 lāi-thai 內胎 lāi-sīn 內腎 lāi-kha-ba̍k-kut 內腳目骨 lāi-pak 內腹 Lāi-bông-kó͘ 內蒙古 lāi-hâng 內行 lāi-hâng-lâng 內行人 lāi-hâng-ê 內行個 lāi-hâng--ê 內行的 lāi-i 內衣 lāi-saⁿ/nâi-lín-guh 內衫 lāi-saⁿ-khò͘ 內衫褲 lāi-kah-á 內裌仔 lāi-kûn 內裙 lāi-lí 內裡 lāi-ku/lāi-ki 內裾 lāi-khò͘ 內褲 lāi-chhin 內親 lāi-kak 內角 lāi-hōng 內訌 lāi-sin 內身 lāi-tō 內道 lāi-pō͘ 內部 lāi-lí 內里 lāi-iá 內野 lāi-iá-chhiú 內野手 lāi-siau 內銷 lāi-mn̂g 內門 lōe-koh 內閣 lāi-koh-chè 內閣制 lāi-lio̍k 內陸 lāi-chiàng/lāi-chiòng 內障 lāi-bīn 內面 lāi-bīn-keng 內面間 lāi-niá-saⁿ 內領衫 lāi-thâu 內頭 lāi-chhiú 內首 lāi-kái 內骱 lióng/niú/nn̄g/nō͘ 兩 lióng-tú-sióng 兩tú償 lióng-kau-kâⁿ 兩交含 lióng-kong 兩光 lióng-choân 兩全 lióng-gān 兩岸 liáng-sim-goān 兩心願 lióng-tú-sióng 兩抵償 lióng-pāi-kū-siong 兩敗俱傷 lióng-hong 兩方 lióng-chhe 兩棲 lióng-ke̍k 兩極 lióng-iōng 兩用 lióng-gán 兩眼 lióng-chiá 兩者 lióng-kha-kiâⁿ 兩腳行 lióng-kha-khiâ 兩腳騎 lióng-chhin 兩親 lióng-chō 兩造 lióng-lân 兩難 lióng-bīn/nn̄g-bīn 兩面 lióng-thâu-kâⁿ 兩頭含 la̍k/lio̍k 六 La̍k-sìn 六信 lio̍k-lio̍k-hún 六六粉 lio̍k-ha̍p 六合 Lio̍k-ha̍p-chhái 六合彩 lio̍k-hô 六和 La̍k-tó͘ 六堵 la̍k-tāi-chiu 六大洲 la̍k-cháiⁿ-ê 六指的 la̍k-liām-á 六捻仔 la̍k--goe̍h/la̍k--ge̍h 六月 la̍k-goe̍h-tang/la̍k-ge̍h-tang 六月冬 la̍k-goe̍h-tang-á/la̍k-ge̍h-tang-á 六月冬仔 la̍k-goe̍h-seh/la̍k-ge̍h-seh 六月雪 lio̍k-kin/lio̍k-kun 六根 lio̍k-bû 六無 la̍k-kah 六甲 lio̍k-thiok 六畜 lio̍k-sîn-chháu 六神草 lio̍k-lé 六禮 La̍k-kha 六腳 lio̍k-chhin 六親 la̍k-kak 六角 la̍k-kak-eng 六角英 la̍k-kak-chháu 六角草 lio̍k-chha̍t 六賊 la̍k-khin 六輕 la̍k-tiám-pòaⁿ 六點半 La̍k-ku 六龜 liam 冉 liam-liam 冉冉 liam-kha-liam-chhiú 冉腳冉手 lēng/liōng 冗 lēng-hò͘-hò͘ 冗m̂絆? lēng-lēng/liōng-liōng/liōng-liōng/lēng-lēng 冗冗 liōng-sēng 冗剩 liōng-chá 冗早 lēng-khùi 冗氣 liōng-sēng 冗盛 lēng-khang 冗空 liōng-hān 冗限 lēng-hò͘-hò͘ 冗霍霍 lēng-sang 冗鬆 léng 冷 léng-ki-ki 冷ki-ki léng-léng-á 冷冷仔 léng-chhìn 冷凊 léng-chhìn-chhìn 冷凊凊 léng-tòng 冷凍 léng-tòng-che 冷凍劑 léng-tòng-ki 冷凍機 léng-tòng-si̍t-phín 冷凍食品 léng-khiok 冷卻 léng-ki-ki 冷吱吱 léng-sngh-sngh 冷嗖嗖 léng-sih-sih 冷嘶嘶 léng-tiûⁿ 冷場 léng-bôe 冷媒 léng-kiong 冷宮 léng-kám-chèng 冷感症 léng-chiàn 冷戰 léng-pâng 冷房 léng-pōaⁿ 冷拌 léng-ki-ki 冷支支 léng-sim-sim 冷森森 léng-khì 冷氣 léng-khì-ki 冷氣機 léng-khì-siat-pī 冷氣設備 léng-chúi 冷水 léng-kōaⁿ 冷汗 léng-chôaⁿ 冷泉 léng-tām 冷淡 léng-chheng 冷清 léng-chheng-chheng 冷清清 léng-bo̍k 冷漠 léng-sià 冷瀉 léng-sih-sih 冷皙皙 léng-pôaⁿ 冷盤 léng-gán 冷眼 léng-chhiò 冷笑 léng-sek 冷色 léng-chhài 冷菜 léng-lo̍k 冷落 léng-tio̍h 冷著 léng-chông 冷藏 léng-hiat 冷血 léng-khok 冷酷 léng-chhèng 冷銃 léng-hong 冷鋒 léng-mn̂g 冷門 léng-mn̂g-hòe/léng-mn̂g-hè 冷門貨 léng-sng-sng 冷霜霜 léng-chēng 冷靜 léng-chēng--lo̍h-lâi 冷靜落來 léng-bīn 冷面 léng-hong 冷風 léng-pn̄g 冷飯 léng-pn̄g-thoân 冷飯團 léng-pn̄g-tîn 冷飯藤 léng-tiáⁿ 冷鼎 lêng-loān 凌亂 lêng-le̍k 凌勒 lêng-sîn 凌晨 lêng-tī 凌治 lêng-le̍k 凌轢 lêng-jio̍k 凌辱 lêng-tî/lêng-tī 凌遲 lêng-hûn 凌雲 lêng-siau-hoe 凌霄花 lêng-kà 凌駕 lím 凜 lím-lím-á 凜凜仔 lím-kîⁿ 凜墘

mih-lâng 乜人 mih-tāi 乜代 mō͘ 冒 mō͘-chhiong 冒充 mō͘-miâ 冒名 mō͘-kò 冒告 mō͘-chiam 冒尖 mō͘-liap 冒捏 mō͘-liap 冒攝 mō͘-sú 冒暑 mō͘-pâi 冒牌 mō͘-chheng 冒稱 mō͘-chèng 冒證 mō͘-hō͘ 冒雨 mō͘-niá 冒領 mê/mî 冥

nai-sò-chúi 乃掃水 nái-hū 乃父 ngó͘-sè-kî-chhiong 五世其昌 ngó͘-jîn 五仁 ngó͘-tāi-sun 五代孫 ngó͘-lûn 五倫 ngó͘-tàng 五凍 ngó͘-ka-phî/ngó͘-ka-pî/ngó͘-ka-phî 五加皮 ngó͘-ka-sim 五加蔘 ngó͘-koan 五官 ngó͘-koan-toan-chèng 五官端正 ngó͘-choan 五專 ngó͘-hong 五峰 ngó͘-siông 五常 ngó͘-chhái 五彩 ngó͘-chhái-teng 五彩燈 ngó͘-chhái-phin-hun 五彩繽紛 ngó͘-chhái-sek 五彩色 ngó͘-chhái-khēng 五彩虹 ngó͘-liām-chí 五斂子 ngó͘-chheⁿ-kî/ngó͘-chhiⁿ-kî 五星旗 ngó͘-ho̍k 五服 ngó͘-ho̍k-lāi 五服內 ngó͘-hok-gōa/ngó͘-ho̍k-gōa 五服外 ngó͘-ho̍k-chhin 五服親 ngó͘-koân 五權 ngó͘-phî 五皮 ngó͘-té-seⁿ/ngó͘-toán-siⁿ 五短生 ngó͘-té-sin/ngó͘-toán-sin 五短身 ngó͘-kok 五穀 ngó͘-kia̍t 五竭 ngó͘-kia̍t-thâu 五竭頭 ngó͘-keng 五經 ngó͘-kó͘ 五股 ngó͘-chōng 五臟 ngó͘-sek-lâng 五色人 ngó͘-sek-chháu 五色草 ngó͘-sek-chiáu 五色鳥 ngó͘-hoe-cha̍p-sek 五花十色 ngó͘-hó͘-lāi 五虎利 ngó͘-kak-tāi-hā 五角大廈 ngó͘-giân-choa̍t 五言絕 ngó͘-giân-si 五言詩 ngó͘-lō͘ 五路 ngó͘-lō͘-lâng 五路人 ngó͘-khin 五輕 ngó͘-kim 五金 ngó͘-lûi-lēng 五雷令 ngó͘-gân-lio̍k-sek 五顏六色 ngó͘-hiong 五香 ngó͘-hiong-tāu-koaⁿ 五香豆乾 ngó͘-thé 五體 ngó͘-bêng-ke/ngó͘-bêng-koe 五鳴雞 ngó͘ 伍 nā 但 nā-sái 但使 nā-sū 但有 ngô͘-kok 俄國 ngô͘-lô-su-kiōng-hô-kok 俄羅斯共和國 ngáu 偶 ngó͘-siōng 偶像 ngó͘-sò͘ 偶數 ngó͘-jiân 偶然 ngó͘-hoat 偶發 ngō͘-bān 傲慢 ngō͘-sī 傲視 nōa 僆 nn̄g-i 兩伊 nn̄g-ê-chhiú 兩個手 nn̄g-pōe 兩倍 niú-pòaⁿ 兩半 nn̄g-têng 兩層 nn̄g-sûn 兩巡 niú-siúⁿ 兩想 nn̄g-phiat-chhiu 兩撇鬚 nn̄g-hong-bīn 兩方面 nn̄g-pêng 兩旁 nn̄g-po͘ 兩晡 nn̄g-iūⁿ-sim 兩樣心 nn̄g-pō͘-pòaⁿ 兩步半 nn̄g-pêng 兩爿 niú-siùⁿ 兩相 niú-siúⁿ 兩賞 nn̄g-têng-chhin 兩重親 nn̄g-phò͘-lō͘ 兩鋪路

oân-á 丸仔 oe-óa 偎倚 oe-soeh 偎揳 oan 冤 oan-bē-soah/oan-bōe-soah 冤bē煞 oan-siû 冤仇 oan-siû-lâng 冤仇人 oan-ke 冤家 oan-ke-chú 冤家主 oan-ke-lâng 冤家人 oan-ke-niû-chè 冤家量債 oan-khut/oan-un-khut 冤屈 oan-chêng 冤情 oan-óng 冤枉 oan-óng-lō͘ 冤枉路 oan-ga̍k 冤獄 oan-ē 冤禍 oan-siû 冤讎 oan-siû-lâng 冤讎人 oan-kúi 冤鬼 oan-hûn 冤魂

óa-phēng 倚並 óa-hóe-si̍t/óa-hé-si̍t 倚伙食 óa-óa 倚倚 óa-phian-piⁿ 倚偏邊 óa-pn̄g 倚傍 óa-sì/óa-sè 倚勢 óa-piah 倚壁 óa-hōaⁿ 倚岸 óa-tòa 倚帶 óa-nî 倚年 óa-ì 倚意 óa-hōaⁿ 倚按 óa-tàu 倚晝 óa-àm 倚暗 óa-iūⁿ 倚樣 óa-beh/óa-boh 倚欲 óa-kui-pêng 倚歸爿 óa-hái 倚海 óa-lí 倚理 óa-cheh/óa-choeh 倚節 óa-chûn 倚船 óa-hâng 倚行 óa-ke/óa-koe 倚街 óa-lōa/óa-nōa 倚賴 óa-sin 倚身 óa-chhia 倚車 óa-kīn/óa-kūn 倚近 óa-piⁿ 倚邊 óa-tiōng 倚重 óa-khò 倚靠 óa-ūn-tha̍k 倚韻讀 óa-chia̍h 倚食


put-tóng 不tóng put-it-jî-chiok 不一而足 put-sam-sū-lióng 不三似兩 put-sam-sî 不三時 put-tiòng-iōng 不中用 put-jī-kè 不二價 put-jī-hoat-mn̂g 不二法門 put-e̍k-lo̍k-hò͘ 不亦樂乎 put-í-ûi-jiân 不以為然 put-tān/put-tàn 不但 put-chū 不住 put-piān 不便 put-siu 不修 put-tó-ong 不倒翁 put-khek 不克 put-bián 不免 put-choân 不全 put-pat-put-chhit 不八不七 put-chún 不准 put-hoân 不凡 put-chhiat-si̍t-chè 不切實際 put-lī 不利 put-bū-chèng-gia̍p 不務正業 put-sèng-chiú-le̍k 不勝酒力 put-lô-jî-he̍k 不勞而獲 put-iàm-kî-hoân 不厭其煩 put-siū-kàu 不受教 put-chí 不只 put-khó-to-tit 不可多得 put-khó-su-gī 不可思議 put-khó-siu-sip 不可收拾 put-khó-lí-jū 不可理喻 put-khó-hùi-giân 不可諱言 put-ha̍p-sî-gî 不合時宜 put-tông-tiám 不同點 put-chiu 不周 put-siān 不善 put-chāi-chhú-hān 不在此限 put-chāi-ōe-hā 不在話下 put-kham-it-kek 不堪一擊 put-kham-siat-sióng 不堪設想 put-iā-siâⁿ 不夜城 put-sit-ûi 不失為 put-lú-á 不女仔 put-jî/put-jû 不如 put-jî-ì/put-jû-ì 不如意 put-biāu 不妙 put-thò 不妥 put-hông 不妨 put-īn-chèng 不孕症 put-chhûn-thiⁿ 不存天 put-hàu 不孝 put-hàu-kiáⁿ 不孝囝 put-an 不安 put-tēng 不定 put-gî 不宜 put-iông-tì-gî 不容置疑 put-siáu 不少 put-sut 不屑 put-chhêng-chāi/put-chhiâng-chāi 不常在 put-pêng 不平 put-hēng 不幸 put-tō͘ 不度 put-liâm 不廉 put-liâm-chhùi 不廉嘴 put-tek-liáu 不得了 put-tek-í/put-tit-í 不得已 put-tit-lî-ti 不得而知 put-pit 不必 put-bông 不忘 put-ia̍t 不悅 put-chêng 不情 put-he̍k 不惑 put-ì-tiong 不意中 put-sīn 不慎 put-eng-kai 不應該 put-châi 不才 put-chiat-put-khàu 不折不扣 put-chiap-it 不接一 put-te̍k-chhiú-tōaⁿ 不擇手段 put-chi-tó-tē/put-chi-tó-tōe 不支倒地 put-kám-tong 不敢當 put-te̍k 不敵 put-toān 不斷 put-bêng 不明 put-bêng-put-pe̍h 不明不白 put-sī 不是 put-sî 不時 put-ho̍k 不服 put-hiú 不朽 put-hoan-lî-sàn 不歡而散 put-chí 不止 put-chí-á 不止仔 put-chí-sī 不止是 put-chèng 不正 put-chèng-tong 不正當 put-sú-chháu 不死草 put-sú-kúi 不死鬼 put-pí 不比 put-tī 不治 put-hoat 不法 put-tō͘ 不渡 put-boán 不滿 put-ûi-só͘-tōng 不為所動 put-bô 不無 put-kam-che̍k-bo̍k 不甘寂寞 put-iû-hun-soeh/put-iû-hun-seh 不由分說 put-iû-chū-chú 不由自主 put-tòng 不當 put-pe̍h-chi-oan 不白之冤 put-chīn 不盡 put-ba̍k/put-bo̍k 不目 put-ti̍t 不直 put-siang-kan/put-siong-kan 不相干 put-bîn-put-hiu 不眠不休 put-chai-put-kak 不知不覺 put-ti-khì-hiòng/put-ti-khù-hiòng 不知去向 put-ti-chiok 不知足 put-kìm 不禁 put-î 不移 put-hû 不符 put-téng 不等 put-koán 不管 put-koán-sî 不管時 put-iok-lî-tông 不約而同 put-kiat 不結 put-choa̍t 不絕 put-choa̍t-û-ní 不絕於耳 put-gī 不義 put-jī-kò/put-jî-kò/put-lî-kò 不而過 put-nāi-hoân 不耐煩 put-siàu 不肖 put-siàu-teng 不肖丁 put-siàu-chú 不肖子 put-lêng-put 不能不 put-kèng-jî-cháu 不脛而走 put-chū-kak 不自覺 put-liâng/put-liông 不良 put-liâng-hūn-chú/put-liông-hūn-chú 不良份子 put-liâng-siàu-liân/put-liông-siàu-liân 不良少年 put-io̍h-jî-jú 不藥而癒 put-hi-chhú-hêng 不虛此行 put-kiàn-thian 不見天 put-kak 不覺 put-kái 不解 put-kè 不計 put-kè-kî-sò͘ 不計其數 put-kai 不該 put-siông 不詳 put-lūn 不論 put-bô͘-jî-ha̍p 不謀而合 put-piàn 不變 put-hū-chiòng-bōng 不負眾望 put-chiok 不足 put-chiok-ûi-kî 不足為奇 put-khúi 不軌 put-sūi 不遂 put-kò 不過 put-phòe/put-phè 不配 put-ngá 不雅 put-lī-sî/put-lî-sî 不離匙 put-sūn-gán 不順眼 put-khí 不齒 piáⁿ 丙 piáⁿ-téng 丙等 piáⁿ-cho͘/piáⁿ-chó͘ 丙組 pèng/pēng 並 pēng-m̄-sī 並m̄是 pēng-chhiáⁿ 並且 pēng-chhut 並出 pēng-lia̍t 並列 pēng-chûn 並存 pēng-pâi 並排 pēng-pâi-kiâⁿ 並排行 pēng-bô/pèng-bô 並無 pēng-bô-put-tòng 並無不當 pēng-li̍p 並立 pēng-keng 並肩 pēng-hêng 並行 pēng-chìn 並進 pēng-tiōng 並重 pēng-kà-chê-khu/pēng-kà-chôe-khu 並駕齊驅 phín-phóng 乒乓 phak 仆 phak-teh-pài 仆teh拜 phak-teh-khùn 仆teh睏 phak-teh-thiaⁿ 仆teh聽 phak-chúi-siû 仆水泅 phak-hīⁿ-khang 仆耳孔 phak-pài 伏拜 pū-lâng 伏膿 peh 伯 pek-tiōng 伯仲 peh-kong 伯公 peh-kong-chó͘ 伯公祖 pit-lô-á 伯勞仔 peh-ḿ 伯姆 peh-pô 伯婆 pek-chiok 伯爵 phōaⁿ/pōaⁿ 伴 phōaⁿ-lī 伴侶 phōaⁿ-chhiùⁿ 伴唱 phōaⁿ-chē 伴坐 phōaⁿ-tôaⁿ 伴壇 phōaⁿ-chàu 伴奏 phōaⁿ-chhōa 伴娶 phōaⁿ-kè 伴嫁 phōaⁿ-pâng 伴房 phōaⁿ-chhiú 伴手 phōaⁿ-lām 伴濫 phōaⁿ-táⁿ 伴膽 phōaⁿ-bú 伴舞 pò͘-hā 佈下 pò͘-kò 佈告 pò͘-kio̍k 佈局 pò͘-tah 佈搭 pò͘-sì/pò͘-si 佈施 pò͘-kéng 佈景 pò͘-móa 佈滿 pò͘-tì 佈置 pò͘-sū 佈署 pò͘-tō 佈道 pò͘-ta̍t 佈達 pò͘-lûi 佈雷 pu̍t-á 佛仔 pu̍t-á-thô͘ 佛仔土 pu̍t-kong 佛公 pu̍t-jī 佛字 pu̍t-keng 佛宮 pu̍t-biō 佛廟 pu̍t-chhiú 佛手 pu̍t-toh 佛桌 pu̍t-chó͘-seⁿ/pu̍t-chó͘-siⁿ 佛祖生 phoa̍h 佩 pōe-kiàm 佩劍 phē-miā 佩命 phē-sìⁿ-miā 佩性命 pōe-ho̍k 佩服 phoa̍h-thûi 佩槌 phoa̍h-kah 佩甲 phoa̍h-âng 佩紅 phoa̍h-kha 佩腳 phoa̍h-saⁿ 佩衫 phoa̍h-hong 佩風 pah 佰 pèng 併 pèng-kú/ū-pèng-kú 併久 pèng-thun 併吞 pèng-àn 併案 pèng-kho 併科 piān 便 piān-piān 便便 piān-lī 便利 piān-ìn 便印 piān-khì 便器 piān-thò-io̍h 便套藥 piān-thò-ōe 便套話 piān-thò-pn̄g 便套飯 pan-gî/pân-gî 便宜 pân-gî-hòe/pân-gî-hè 便宜貨 piān-khang-khòe/piān-khang-khè 便工課 piān-só͘ 便所 piān-só͘-chóa 便所紙 piān-chia̍p 便捷 piān-hng 便方 piān-iú 便有 piān-ho̍k 便服 piān-tiâu 便條 piān-kiô 便橋 piān-bîn 便民 piān-tong 便當 piān-tong-a̍h 便當盒 piān-khòaⁿ 便看 piān-pì 便秘 piān-khang-khòe/piān-khang-khè 便空課 piān-nā 便若 piān-chhài 便菜 piān-chhài-pn̄g 便菜飯 piān-io̍h 便藥 piān-i 便衣 piān-saⁿ 便衫 piān-hòe/piān-hè 便貨 piān-chhia 便車 piān-tō 便道 piān-pn̄g 便飯 pó 保 pó-bē-tiâu/pó-bōe-tiâu 保bē-tiâu pó-chū 保住 pó-iū 保佑 pó-ta̍t 保值 pó-kiān 保健 pó-choân 保全 Pó-ka-lī-a 保加利亞 pó-chûn 保存 pó-siú 保守 pó-siú-phài 保守派 pó-siú-tóng 保守黨 pó-an 保安 pó-an-to 保安刀 pó-ke 保家 pó-ke-lâng 保家人 pó-ke-toaⁿ 保家單 pó-ke-phe/pó-ke-phoe 保家批 pó-ke-teng 保家燈 pó-bi̍t 保密 pó-pì 保庇 pó-sioh 保惜 pó-chhî 保持 pó-loán 保暖 pó-iú 保有 pó-un-poe 保溫杯 pó-un-siuⁿ 保溫箱 pó-un-koàn 保溫罐 pó-liû 保留 pó-liû-tē/pó-liû-tōe 保留地 pó-sòe/pó-sè 保稅 pó-koán 保管 pó-koán-jîn 保管人 Pó-lô 保羅 pó-io̍k 保育 pó-thai 保胎 pó-ōe 保衛 pó-chèng 保証 pó-jīn 保認 pó-chèng 保證 pó-chèng-līn 保證人 pó-chèng-su 保證書 pó-chèng-kim 保證金 pó-kéng 保警 pó-hō͘ 保護 pó-hùi 保費 pó-sin-hû 保身符 pó-sàng 保送 pó-sek 保釋 pó-tiōng 保重 pó-pio 保鏢 pó-pio 保鑣 pó-hông 保防 pó-chiàng/pó-chiòng 保障 pó-hiám 保險 pó-hiám-thò 保險套 pó-hiám-kūi 保險櫃 pó-hiám-hoat 保險法 pó-hiám-siuⁿ 保險箱 pó-hiám-hùi 保險費 pó-hiám-kim 保險金 pó-niá 保領 pó-iáng/pó-ióng 保養 pó-iáng-phín/pó-ióng-phín 保養品 pó-lê-liông 保麗龍 pē/pōe 倍 pōe-chēng 倍增 pōe-sò͘ 倍數 pheⁿ-lâng/phiⁿ-lâng/pheⁿ--lâng/phiⁿ--lâng 偏人 phian-kē 偏低 phian-phian 偏偏 phian-phian-boeh 偏偏欲 phian-phiah 偏僻 phian-phiah-ōe 偏僻話 phian-phiah-lō͘ 偏僻路 phian-pak 偏北 phian-miâ 偏名 phian-hiòng 偏向 phian-chip 偏執 phian-hó 偏好 phian-chha 偏差 phian-kióng 偏強 phian-sim 偏心 phian-ài 偏愛 phian-pâng 偏房 phian-tiān 偏殿 phian-sán 偏產 phian-thiāu 偏祧 phian-su 偏私 pheⁿ-chhìn-thâu/phiⁿ-chhìn-thâu 偏秤頭 phian-khang-àm-lō͘ 偏空暗路 phian-khiàu 偏竅 pheⁿ-pho͘-hêng/phiⁿ-pho͘-hêng 偏舖還 phian-hō 偏號 phian-thán 偏袒 phian-kiàn 偏見 phian-sī 偏視 phian-hō͘ 偏護 phian-lō͘ 偏路 phian-tô͘ 偏途 phian-oán 偏遠 pheⁿ-hêng/phiⁿ-hêng 偏還 phian-piⁿ 偏邊 phian-tiōng 偏重 phian-tiōng-tī 偏重tī phian-mn̂g 偏門 phian-lī/phian-lî 偏離 pheⁿ-thâu/phiⁿ-thâu 偏頭 phian-thâu-thiàⁿ 偏頭痛 phian-thâu-hong 偏頭風 phian-si̍t 偏食 pn̄g 傍 pn̄g-koaⁿ-khò-sì/pn̄g-koaⁿ-khò-sè 傍官靠勢 pn̄g-siûⁿ 傍瘍 pn̄g-hok-khì 傍福氣 pn̄g-ìm 傍蔭 pn̄g-soe 傍衰 pī-chhú 備取 pī-siū 備受 pī-bông-lio̍k 備忘錄 pī-chiàn 備戰 pī-iú 備有 pī-cha/pī-chhâ 備查 pī-àn 備案 pī-iōng 備用 pī-jî-put-iōng 備而不用 pī-thai 備胎 pī-pān 備辦 phak 僕 phak-hī-khang 僕耳腔 phiah 僻 phiah-siah 僻嗇 phiah-chèng 僻症 phiah-kak 僻角 phiah-ōe 僻話 phiah-hn̄g 僻遠 phek-chēng/phiah-chēng 僻靜 phiah-phīⁿ 僻鼻 pat/peh/poeh 八 pat-ngó͘-chiat 八五折 peh-lâng-kng/poeh-lâng-kng 八人扛 pat-sian 八仙 pat-sian-pîn 八仙屏 pat-sian-toh 八仙桌 pat-sian-chhái 八仙綵 pat-sian-hoe 八仙花 peh-kò͘-goe̍h/poeh-kò͘-ge̍h 八個月 pat-hun 八分 pat-kòa 八卦 Pat-kòa-soaⁿ 八卦山 pat-kòa-chháu 八卦草 pat-kòa-lō͘ 八卦路 pat-ko 八哥 Pat-tó͘ 八堵 pat-pô 八婆 peh-jī/poeh-jī 八字 peh-jī-miā/poeh-jī-miā 八字命 pat-jī-pō͘/pat-lī-pō͘ 八字步 pat-jī-bâi 八字眉 pat-jī-kha/pat-lī-kha 八字腳 peh-jī-tāng/poeh-jī-tāng 八字重 pat-jī-chhiu 八字鬚 pat-pó 八寶 pat-pó-chhiū 八寶樹 pat-pó-moâi/pat-pó-bê 八寶糜 pat-pó-saⁿ 八寶衫 pat-tek 八德 peh-siâⁿ/poeh-siâⁿ 八成 pat-kài 八戒 Pat-chiáng-khe/Pat-chióng-khoe 八掌溪 Pat-táu-chí 八斗子 pat-hong 八方 pat-kéng 八景 peh--goe̍h/poeh--ge̍h 八月 peh-goe̍h-ji̍t/poeh-ge̍h-ji̍t 八月日 peh-goe̍h-cheh/poeh-ge̍h-choeh 八月節 peh-pō͘/poeh-pō͘ 八步 pat-pí 八比 pat-pí-á 八比仔 pat-tin 八珍 pat-kioh/pat-kiok 八腳 peh-bān-á/poeh-bān-á 八萬仔 Peh-hō-hun-ki 八號分機 peh-kak/poeh-kak 八角 peh-kak-liân/poeh-kak-liân 八角蓮 peh-kak-hiuⁿ/poeh-kak-hiuⁿ 八角香 peh-kak-eng/poeh-kak-eng 八角鷹 Pat-thong-koan 八通關 Pat-lí 八里 pat-im 八音 peh-tiau/poeh-tiau 八鵰 peng 兵 peng-loān 兵亂 peng-á 兵仔 peng-á-liâu 兵仔寮 peng-á-sià 兵仔舍 peng-le̍k 兵力 peng-chut 兵卒 peng-khì 兵器 peng-thoân 兵團 peng-kang-chhiúⁿ 兵工廠 peng-ia̍h 兵役 peng-koân 兵權 peng-hoat 兵法 peng-iâⁿ 兵營 peng-chióng 兵種 peng-hû 兵符 peng-niû 兵糧 peng-kha-á 兵腳仔 peng-saⁿ 兵衫 peng-piàn 兵變 peng-tūi 兵隊 peng-bé 兵馬 phàⁿ 冇 phàⁿ-tan-chhiū 冇丹樹 phàⁿ-phàⁿ 冇冇 phàⁿ-nn̄g 冇卵 phàⁿ-kó͘ 冇古 phàⁿ-ham 冇含 phàⁿ-sim 冇心 phàⁿ-chhiú 冇手 phàⁿ-siàu 冇數 phàⁿ-kam 冇柑 phàⁿ-chhâ 冇柴 phàⁿ-kùi 冇桂 phàⁿ-chiuⁿ 冇樟 phàⁿ-phu̍h 冇浡 phàⁿ-thòaⁿ 冇炭 phàⁿ-chio̍h 冇石 phàⁿ-kóng-môa 冇管麻 phàⁿ-bí-á 冇米仔 phàⁿ-lia̍p 冇粒 phàⁿ-chhek 冇粟 phàⁿ-chhek-á 冇粟仔 phàⁿ-thai 冇胎 phàⁿ-khēng 冇虹 phàⁿ-kè 冇計 phàⁿ-ōe 冇話 phàⁿ-tâm 冇談 phàⁿ-thâu 冇頭 phàⁿ-thâu-á 冇頭仔 phàⁿ-thâu-liân 冇頭鰱 phàⁿ-gia̍h 冇額 phàⁿ-kut-siau 冇骨消 peng 冰 peng-jîn 冰人 peng-á-chúi 冰仔水 peng-léng 冰冷 peng-tòng 冰凍 peng-tè 冰塊 peng-soaⁿ 冰山 peng-tiàm 冰店 peng-khò͘ 冰庫 peng-chhiúⁿ 冰廠 peng-chím 冰枕 peng-ki 冰枝 peng-tiâu 冰條 peng-kūi 冰櫃 peng-tû 冰櫥 peng-chúi 冰水 peng-hô 冰河 peng-kî-lîm 冰淇淋 peng-siuⁿ 冰箱 peng-ko 冰糕 peng-thn̂g 冰糖 peng-tē 冰袋 peng-kak 冰角 peng-kái 冰解 peng-chhia 冰車 peng-seh 冰雪 peng-pha̍uh 冰雹 peng-sng 冰霜 peng-ê/peng-ôe 冰鞋 peng-hî/peng-hû 冰魚 peng-tiám 冰點

sam-chhit-á 三七仔 sam-put-gō͘-sî 三不五時 sam-put-ho̍k 三不服 sam-put-chiàⁿ 三不正 sam-put-téng 三不等 sam-put-koán 三不管 sam-lēng-ngó͘-sin 三令五申 sam-goân-á 三元仔 sam-goân-hî/sam-goân-hû 三元魚 sam-kong 三光 sam-pat 三八 sam-pat-khiàng 三八khiàng sam-pat-chhùi 三八嘴 sam-pat-pô 三八婆 sam-pat-khùi 三八氣 sam-pat-chi 三八芝 sam-pat-chhiah 三八赤 sam-phiaⁿ-sîn 三兵神 sam-tang-hoe 三冬花 saⁿ-ka-phî 三加皮 saⁿ-cha̍p 三十 sam-chhe/saⁿ-chhe 三叉 saⁿ-chhe-chháu 三叉草 sam-chhe-lō͘/saⁿ-chhe-lō͘ 三叉路 sam-iú-hoa 三友花 saⁿ-ha̍p 三合 saⁿ-ha̍p-īⁿ 三合院 Sam-siong-gîn/Sam-siong-gûn 三商銀 Sam-kok 三國 saⁿ-pó-saⁿ 三堡三 saⁿ-lúi-chhiú 三壘手 sam-niû 三娘 sam-jī-keng 三字經 sam-chàn 三層 saⁿ-chàn-lâu 三層樓 sam-chàn-bah/sam-chân-bah 三層肉 Sam-kiap 三峽 sam-pa-lang 三巴壟 sàm-su 三思 sàm-su-jî-hêng 三思而行 saⁿ-pé-chhia 三把車 saⁿ-pái-nn̄g-pái 三擺兩擺 saⁿ-ki-chhiú 三支手 sam-bûn-hî/sam-bûn-hû 三文魚 sam-pan 三斑 sam-pan-niû 三斑娘 sam-pan-iô 三斑搖 sam-pan-hî/sam-pan-hû 三斑魚 saⁿ-ji̍t-sin 三日新 Saⁿ-chheⁿ/Saⁿ-chhiⁿ 三星 saⁿ-kiⁿ-mê-pòaⁿ/saⁿ-kiⁿ-mî-pòaⁿ 三更暝半 sam-mô͘-kiû 三毛球 saⁿ-liû 三流 sam-siau-pēⁿ/sam-siau-pīⁿ 三消病 sam-un-loán 三溫暖 saⁿ-hóe/saⁿ-hé 三火 sam-seng-phoe 三牲胚 sam-seng-thâu 三牲頭 saⁿ-seⁿ/saⁿ-siⁿ 三生 sam-kài-kong 三界公 sam-hoan-ngó͘-hok 三番五覆 sam-pe̍k 三白 saⁿ-óaⁿ-pn̄g 三碗飯 saⁿ-chat-la̍k-khiau 三節六蹺 saⁿ-chat-khiau 三節曲 saⁿ-chat-khiau 三節蹺 saⁿ-kip-thiàu 三級跳 sam-kong-chiáu 三綱鳥 sam-sòaⁿ-lō͘ 三線路 Sam-chóng 三總 Sam-gī 三義 saⁿ-hīⁿ-chháu 三耳草 saⁿ-kha-tu 三腳tu saⁿ-kha-teng 三腳丁 saⁿ-kha-á 三腳仔 saⁿ-kha-chián 三腳剪 saⁿ-kha-keng 三腳弓 saⁿ-kha-tu 三腳推 saⁿ-kha-kè 三腳架 saⁿ-kha-tu 三腳株 saⁿ-kha-toh 三腳桌 saⁿ-kha-phôe/saⁿ-kha-phê 三腳皮 saⁿ-kha-tiam 三腳砧 saⁿ-kha-phòa 三腳破 saⁿ-kha-hó͘ 三腳虎 saⁿ-kha-niau 三腳貓 saⁿ-kha-teng 三腳釘 saⁿ-kha-bé 三腳馬 saⁿ-kha-pih 三腳鱉 saⁿ-kha-pih 三腳鼊 saⁿ-kha-tiáⁿ 三腳鼎 sam-sek 三色 Sam-chi 三芝 sam-hoa/saⁿ-he/saⁿ-hoe/sam-hoa 三花 saⁿ-hio̍h-lân 三葉蘭 saⁿ-hio̍h-sng 三葉酸 saⁿ-liâm-chháu 三薟草 sam-lâm/saⁿ-lâm 三藍 sam-chōng 三藏 saⁿ-kak 三角 saⁿ-kak-á 三角仔 saⁿ-kak-ko͘ 三角姑 saⁿ-kak-hêng 三角形 saⁿ-kak-mûi 三角梅 saⁿ-kak-png 三角楓 saⁿ-kak-ba̍k 三角目 saⁿ-kak-ko͘ 三角箛 saⁿ-kak-keng 三角肩 saⁿ-kak-hoe 三角花 saⁿ-kak-phiô 三角薸 saⁿ-kak-ko͘ 三角鉤 saⁿ-kak-chhiuⁿ 三角鯧 sam-tho̍k-hōe 三讀會 saⁿ-kun 三軍 Sam-kun-chóng-i-īⁿ 三軍總醫院 Saⁿ-khin 三輕 sam-loa̍h 三辣 saⁿ-pō͘-khek 三部曲 Saⁿ-tēng-po͘ 三重埔 Sam-tiông-chhī 三重市 saⁿ-ki-chhiú 三隻手 saⁿ-thâu-jī 三頭二 saⁿ-thâu-sì 三頭四 saⁿ-chhiu 三鬚 sam-khiok 三麴 saⁿ-tiám-á 三點仔 saⁿ-chhut-thâu 三齣頭 siāng-ūi/siōng-ūi 上位 siāng-chē/siōng-chē 上儕 siāng-goân/siōng-goân 上元 siāng-goân-cheh/siōng-goân-choeh 上元節 siāng-ke/siōng-ke 上加 siāng-phín/siōng-phín 上品 siāng-tōa/siōng-tōa 上大 siāng-hó/siōng-hó 上好 siāng-hó-sì/siōng-hó-sè 上好勢 siāng-ùi/siōng-ùi 上尉 siāng-chió/siōng-chió 上少 siāng-bóe/siōng-bé 上尾 siāng-bóe-chhiú/siōng-bóe-chhiú 上尾手 siāng-tè/siōng-tè/Siōng-tè 上帝 siāng-tè-kong/siōng-tè-kong 上帝公 siāng-tè-iâ/siōng-tè-iâ 上帝爺 siāng-āu-piah/siōng-āu-piah 上後壁 siāng-chá/siōng-chá 上早 siāng-hāu/siōng-kàu 上校 siāng-hoaⁿ-hí/siōng-hoaⁿ-hí 上歡喜 siāng-phái/siōng-phái/siāng-pháiⁿ/siōng-pháiⁿ 上歹 Siōng-hái 上海 Siōng-hái-chhī 上海市 siāng-hái-ke/siōng-hái-koe 上海雞 siāng-bô/siōng-bô 上無 siāng-soah-bóe/siōng-soah-bé 上煞尾 siāng-pan/siōng-pan 上班 siāng-téng-siāng/siōng-téng-siōng 上等上 siāng-kín/siōng-kín 上緊 sióng-siaⁿ 上聲 siāng-chì-chió/siōng-chì-chió 上至少 siāng-kài/siōng-kài 上蓋 siāng-kài-chē/siōng-kài-chē 上蓋儕 siāng-kài-tōa/siōng-kài-tōa 上蓋大 siāng-kài-hó/siōng-kài-hó 上蓋好 siāng-kài-kīn/siōng-kài-kūn 上蓋近 siōng-khò/chiūⁿ-khò 上課 siāng-lō͘-bóe/siōng-lō͘-bé 上路尾 siāng-kīn/siōng-kūn 上近 siāng-thâu-á/siōng-thâu-á 上頭仔 siāng-hiang/siōng-hiang 上香 sè/sì 世 sè-siāng/sè-siōng 世上 sè-sū 世事 sè-kau 世交 sè-tāi 世代 sè-sio̍k 世俗 sè-sio̍k-sū 世俗事 sè-sio̍k-lâng 世俗人 sè-gōa-thô-goân 世外桃源 Sè-chong 世宗 sè-ka 世家 sè-ka-té/sè-ka-tóe 世家底 sè-kio̍k 世局 sè-ki/sè-ku 世居 sè-chêng 世情 sè-kéng 世景 sè-kài 世界 sè-kài-tāi-chiàn 世界大戰 sè-kài-sèng 世界性 sè-kài-tiâu-liû 世界潮流 sè-kài-kip 世界級 sè-kài-koan 世界觀 Sè-bêng 世盟 sè-kí 世紀 sè-bō͘-tiong-sim 世貿中心 sè-kan 世間 sè-kan-sū 世間事 sè-kan-lâng 世間人 sēng 乘 sêng-sèng-tui-kek 乘勝追擊 sêng-sì/sêng-sè/sēng-sì/sēng-sè 乘勢 sêng-chō 乘坐 sêng-kheh 乘客 sêng-tah 乘搭 sēng-àm-o͘ 乘暗烏 sēng-pháiⁿ 乘歹 sêng-hoat 乘法 sēng-khiân 乘虔 sū 事 sū-chú 事主 sū-sū 事事 sū-kiāⁿ 事件 sū-lē 事例 sū-pōe-kong-pòaⁿ 事倍功半 sū-sian 事先 sū-bū 事務 sū-bū-koaⁿ 事務官 sū-bū-sèng 事務性 sū-bū-só͘ 事務所 sū-pòaⁿ-kong-pōe 事半功倍 sū-in 事因 sū-chāi-jîn-ûi 事在人為 sū-gî 事宜 sū-si̍t 事實 sū-bóe/sū-bé 事尾 sū-āu 事後 sū-chêng 事情 sū-thài 事態 sū-kò͘ 事故 sū-gia̍p 事業 sū-gia̍p-ka 事業家 sū-gia̍p-pō͘ 事業部 sū-koân 事權 sū-bu̍t 事物 sū-lí 事理 sū-iû 事由 sū-phòa 事破 sū-toan 事端 sū-piàn 事變 sū-liah 事跡 sū-lō͘ 事路 sū-chek 事蹟 sū-hāng 事項 siû 仇 siû-jîn 仇人 siû-te̍k 仇敵 sū-lí 仕女 sian 仙 sian-tan 仙丹 sian-tan-hoe 仙丹花 sian-jîn/sian-lâng 仙人 sian-jîn-tàng 仙人凍 sian-jîn-chiáng/sian-jîn-chióng 仙人掌 sian-jîn-chháu 仙人草 sian-kong 仙公 sian-kong-pō͘ 仙公步 sian-kó͘ 仙古 sian-kéng 仙境 sian-lí 仙女 sian-chú 仙子 sian-ang-á 仙尪仔 sian-pa-chiáng/sian-pa-chióng 仙巴掌 sian-piàⁿ-sian 仙拚仙 sian-thô 仙桃 sian-thô-chhiū 仙桃樹 sian-chháu 仙草 sian-ho̍h 仙鶴 sian-ho̍h-chháu 仙鶴草 sian-chhí/sian-chhú 仙鼠 sin-oan 伸冤 sin-tiong 伸張 Sin-káng 伸港 su-hāu/sū-hāu/sù-hāu 伺候 sū-ki-lî-tōng 伺機而動 sāi 似 sū-sī-lî-hui 似是而非 sái/sú 使 sái-bē-kiâⁿ/sái-bōe-kiâⁿ 使bē行 sái-bē-cháu/sái-bōe-cháu 使bē走 sái-in-niâ 使in娘 sái-sian-kong 使仙公 sái-tò-thoa-to 使倒拖刀 sái-kù 使倨 sái-chhut 使出 sái-sì/sái-sè 使勢 sái-sì-thâu/sái-sè-thâu 使勢頭 sú-kun-chú 使君子 sù-bēng 使命 sù-bēng-kám 使命感 sái-so/sái-sō 使唆 sái-chhùi-o̍h-chi̍h 使嘴學舌 sái-chhùi-chhok 使嘴撮 sái-chhùi-hoe 使嘴花 su̍t-thó͘-tī 使土地 sái-kàn-kiāu 使姦撟 sái-kàn-chhoh 使姦肏 sái-kha-chhng 使尻川 sái-lōng 使弄 sái-āu-sng 使後栓 sái-tit-kòe/sái-tit-kè 使得過 sái-khiā-ba̍k 使徛目 sái-sim-hēng 使心行 sái-sèng 使性 sái-sèng-tē/sái-sèng-tōe 使性地 sái-sèng-la̍k-tē/sái-sèng-la̍k-tōe 使性搦地 sái-chhiú-lō͘ 使手路 sái-kū 使拒 sái-chhoa̍h-ba̍k 使斜目 sái-àm-la̍t 使暗力 sái-àm-pō͘ 使暗步 sái-àm-to̍k 使暗毒 sái-àm-chìⁿ 使暗箭 sái-àm-hēng 使暗行 sái-àm-lō͘ 使暗路 sái-àm-chiam 使暗針 sái-thùi 使替 sái-thùi-pau 使替包 sái-ē-kiâⁿ 使會行 sái-ē-cháu 使會走 sái-ke̍k-pō͘ 使極步 sái-hoâiⁿ 使橫 sái-phài 使歹 sái-pháiⁿ-phó͘/sái-phái-phó͘ 使歹譜 sái-phài 使派 sú-jiân 使然 sái-ēng/sái-iōng/sú-iōng 使用 sú-iōng-koân 使用權 sú-iōng-lu̍t 使用率 sú-iōng-chiá 使用者 sái-iōng-hùi 使用費 sái-phún 使畚 sái-phiah 使癖 sái-ba̍k-bóe/sái-ba̍k-bé/sái-ba̍k-chìⁿ 使目尾 sái-ba̍k-chìⁿ 使目箭 sái-ba̍k-sek 使目色 sái-ba̍k-kak 使目角 sái-ti̍t-âu 使直喉 sái-phòa-nōa 使破爛 sái-ngē-phīⁿ/sái-ngī-phīⁿ 使硬鼻 sái-phún-iōng 使翸用 sú-chiá 使者 sái-sek-chúi 使色水 sái-tn̄g 使蕩 sái-thǹg-pau 使褪包 sái-phak-chhiú 使覆手 sái-kiàn-sek 使見色 sái-ōe-tú 使話抵 sái-ōe-sng 使話栓 sái-lō͘ 使賂 sái-kòe-kòa/sái-kè-kòa 使過掛 sái-kòe-bīn/sái-kè-bīn 使過面 sái-kòe-bé/sái-kè-bé 使過馬 sài-koán 使館 sái-kiaⁿ 使驚 sái-thóe/siá-thái 使體 sāi 侍 sū-hāu 侍候 sū-chiông 侍從 sī-ōe 侍衛 sio̍h/sio̍k 俗 sio̍k-pháng 俗pháng sio̍k-sū 俗事 sio̍k-lē 俗例 sio̍k-kè 俗價 sio̍k-miâ 俗名 sio̍h-khiàn 俗掔 sio̍k-khì 俗氣 sio̍h-phiah 俗癖 sio̍k-chheng 俗稱 sio̍k-ōe-soeh/sio̍k-ōe-seh 俗話說 sio̍k-gí/sio̍k-gú 俗語 sio̍k-gí-ōe/sio̍k-gú-ōe 俗語話 sio̍k-gí-kóng/sio̍k-gú-kóng 俗語講 sio̍k-hòe/sio̍k-hè 俗貨 sio̍k-bē/sio̍k-bōe 俗賣 sio̍k-i 俗醫 sìn 信 sìn-gióng 信仰 sìn-kiāⁿ 信件 sìn-jīm 信任 sìn-jīm-àn 信任案 sìn-chioh 信借 sìn-hâm 信函 sìn-thian-ong 信天翁 sìn-hōng 信奉 sìn-siú 信守 sìn-sim 信心 sìn-liām 信念 sìn-sit 信息 sìn-pîn 信憑 sìn-kàu 信教 sìn-ho̍k 信服 sìn-iōng 信用 sìn-iōng-chioh 信用借 sìn-siuⁿ 信箱 sìn-tauh-tauh 信篤篤 sìn-chóa 信紙 sìn-gī 信義 sìn-chiá 信者 sìn-siàⁿ 信聖 sìn-hō 信號 sìn-hō-tôaⁿ 信號彈 sìn-hō-teng 信號燈 sìn-hō-chhèng 信號銃 sìn-tē 信袋 sìn-thok 信託 sìn-ī 信譽 sìn-lāi/sìn-nāi 信賴 sìn-chhò 信錯 sìn-khò 信靠 sìn-hî/sìn-hû 信魚 si 俬 siu-siah 修削 siu-chián 修剪 siu-siān 修善 siu-lí 修女 siu-hó 修好 siu-tēng 修定 siu-kiàn 修建 siu-ho̍k 修復 siu-tî 修持 siu-kái 修改 siu-chéng 修整 siu-gia̍p 修業 siu-chèng 修正 siu-chèng-àn 修正案 siu-lí 修理 siu-lí-hùi 修理費 siu-tio̍k 修築 siu-siān 修繕 siu-si̍p 修習 siu-kha 修腳 siu-hēng 修行 siu-pó͘ 修補 siu-tèng 修訂 siu-hō͘ 修護 siu-lō͘ 修路 siu-sin 修身 siu-chō 修造 siu-tō 修道 siu-liān 修鍊 siu-iáng/siu-ióng 修養 siu-chê/siu-chôe 修齊 sông-teh-teh 倯teh-teh sông-khùi 倯氣 sông-sông 傖傖 sông-piah-piah 傖壁壁 sông-tâng 傖筒 sông-tâng-khì 傖筒氣 sòaⁿ 傘 sòaⁿ-peng 傘兵 siūⁿ/siuⁿ 傷 siuⁿ-chē 傷chē siong-bông 傷亡 siong-sì/siong-sè 傷勢 siong-chhùi 傷嘴 siong-hāi 傷害 siong-hāi--tio̍h 傷害到 siong-hāi-chōe 傷害罪 siong-hân 傷寒 siuⁿ-chhím 傷寢 siuⁿ-chió 傷少 siong-sim 傷心 siong-hoān 傷患 siong-chêng 傷情 siong-kám 傷感 siong-kám-chêng 傷感情 siuⁿ-bān 傷慢 siuⁿ-bān-ā 傷慢矣 siuⁿ-koâiⁿ 傷懸 siuⁿ-chá 傷早 siong-sú/siang-sú 傷暑 siong-pún 傷本 siong-pún-chîⁿ 傷本錢 siong-chhân 傷殘 siuⁿ-bô-khoán 傷無款 siuⁿ-sńg 傷爽 siong-sán 傷產 siong-chèng 傷症 siong-hûn/siang-hûn 傷痕 siong-hûn-lúi-lúi 傷痕累累 siong-thiàⁿ 傷痛 siuⁿ-té 傷短 siong-gāi 傷礙 siuⁿ-sè/siuⁿ-sòe 傷細 siuⁿ-pa̍k 傷縛 siong-chiá 傷者 siong-tō͘ 傷肚 siuⁿ-pûi 傷肥 siong-ūi 傷胃 siong-pî 傷脾 siong-náu-kin/siong-náu-kun 傷腦筋 siong-hûn/siong-jiah/siang-jiah/siong-liah 傷跡 siuⁿ-kè 傷路 siuⁿ-kòe/siuⁿ-kè 傷過 siuⁿ-kòe-hūn/siuⁿ-kè-hūn 傷過份 siuⁿ-kòe-thâu/siuⁿ-kè-thâu/siūⁿ-kòe-thàu/siūⁿ-kè-thàu 傷過頭 siong-chiú 傷酒 siong-tiōng 傷重 siong-tiōng-pēⁿ/siong-tiōng-pīⁿ 傷重病 siong-hong 傷風 siong-si̍t 傷食 siâng-chi̍t-ūi 像一位 siâng-chi̍t-lō͘ 像一路 siâng-ûn 像勻 siâng-nî 像年 siāng-khiā-lāi 像徛內 siāng-sim 像心 siâng-pâng-thâu 像房頭 siâng-koah 像括 siâng-sī 像是 siâng-sî 像時 siâng-thiāu 像柱 siâng-tiâu-sim 像條心 siāng-iūⁿ 像樣 siâng-hòe/siâng-hè 像歲 siâng-khùi-lō͘ 像氣路 siâng-tōng-mn̂g 像洞門 siâng-pan 像班 siâng-siā-lí 像社里 siâng-chó͘-kong 像祖公 siâng-phâng 像篷 siâng-pak 像腹 siâng-hâng 像行 siâng-lō͘ 像路 siâng-pòe 像輩 siâng-tô͘ 像途 siâng-hiuⁿ-lí 像鄉里 sióng-chè 償債 siông-miā 償命 seng 先 sian-ka-tiāⁿ 先交定 sian-jîn 先人 seng-lâi 先來 sian-lē 先例 sian-ji̍p-ûi-chú 先入為主 seng-ho͘ 先呼 seng-chhiàng-bêng 先唱明 sian-thian 先天 sian-thian-sèng 先天性 sian-hō͘ 先後 seng-bêng-phín 先明品 sian-kî 先期 sian-ki 先機 sian-bîn 先民 sian-koat 先決 sian-lia̍t 先烈 sian-seⁿ/sian-siⁿ/sin-seⁿ/sin-siⁿ 先生 sian-seⁿ-kong/sian-siⁿ-kong 先生公 sian-seⁿ-niû/sian-siⁿ-niû 先生娘 sian-seⁿ-má/sian-siⁿ-má/sin-seⁿ-má/sin-siⁿ-má 先生媽 sian-seⁿ-lé/sian-siⁿ-lé 先生禮 sian-hoat 先發 sian-ti 先知 sian-chó͘ 先祖 sian-toan 先端 seng-kiâⁿ/sian-hêng 先行 sian-hêng-chiá 先行者 sian-kiàn-chi-bêng 先見之明 sian-kak 先覺 seng-thok-thâu 先託頭 seng-kóng-bêng 先講明 sian-hiân 先賢 sian-chìn 先進 sian-hong 先鋒 sian-khu 先驅

teng--lī-pà 丁字壩 teng-jī-chhioh 丁字尺 teng-bán-kū 丁挽舅 teng-pan 丁斑 teng-nî 丁蓮 teng-hiuⁿ 丁香 teng-hiuⁿ-hî/teng-hiuⁿ-hû 丁香魚 teng-hiuⁿ-chiáu 丁香鳥 tiāng/tiōng 丈 tiūⁿ-lâng 丈人 tiūⁿ-lâng-peh 丈人伯 tiūⁿ-lâng-pâ 丈人爸 tiōng-hu 丈夫 tiūⁿ-ḿ 丈姆 tiūⁿ-ḿ-pô 丈姆婆 thiú 丑 thiú-á/thiúⁿ-á 丑仔 thiú-á-hì 丑仔戲 thiuⁿ-tòaⁿ 丑旦 thiúⁿ-kioh 丑腳 thiúⁿ-ah/thiú-ah 丑鴨 tiu-tiu 丟丟 tèng/tiong/tiòng 中 tiong-siāng/tiong-siōng 中上 tiong-hā 中下 tiong-hā-iû 中下游 tiong-tiong 中中 tiong-tiong-á 中中仔 Tiong-a 中亞 tiong-lâng/tiong-lîn 中人 tiong-lâng-lé 中人禮 tiong-lâng-chîⁿ 中人錢 tiòng-siong/tiòng-siang 中傷 tiong-kiōng 中共 tiong-tn̂g 中剸 tiong-pak-pō͘ 中北部 tiong-khu 中區 tiong-ngó͘ 中午 Tiong-lâm-hái 中南海 Tiong-lâm-bí 中南美 Tiong-lâm-bí-chiu 中南美洲 tiong-lâm-pō͘ 中南部 Tiong-goân 中原 Tiong-goân-tāi-ha̍k 中原大學 tiong-kó͘ 中古 tiong-kó͘-sî-tāi 中古時代 tiong-hô 中和 Tiong-hô-chhī 中和市 Tiong-kok 中國 Tiong-kok-lâng 中國人 Tiong-kok-siong-gîn/Tiong-kok-siong-gûn 中國商銀 Tiong-kok-kok-bîn-tóng 中國國民黨 Tiong-kok-siâⁿ 中國城 Tiong-kok-sek 中國式 Tiong-kok-bûn-hòa-tāi-ha̍k 中國文化大學 Tiong-kok-sî-pò 中國時報 Tiong-kok-hái 中國海 Tiong-kok-chio̍h-iû-kong-si 中國石油公司 Tiong-kok-i-io̍h-ha̍k-īⁿ 中國醫藥學院 Tiong-kok-gîn-hâng/Tiong-kok-gûn-hâng 中國銀行 tiong-thó͘ 中土 tiong-hêng 中型 tiong-tông 中堂 tiong-kian 中堅 Tiong-le̍k 中壢 Tiong-le̍k-chhī 中壢市 tiong-gōa 中外 tiong-iang/tiong-iong/tiong-ng 中央 Tiong-iang-sìn-thok-kio̍k/Tiong-iong-sìn-thok-kio̍k 中央信託局 Tiong-iang-tô͘-su-koán/Tiong-iong-tô͘-su-koán 中央圖書館 Tiong-iang-tōa-ha̍k/Tiong-iong-tōa-ha̍k 中央大學 tiong-iang-úi-oân/tiong-iong-úi-oân 中央委員 tiong-iang-soaⁿ-me̍h/tiong-iong-soaⁿ-me̍h 中央山脈 tiong-iong-chèng-hú/tiong-ng-chèng-hú 中央政府 Tiong-iang-ji̍t-pò/Tiong-iong-ji̍t-pò 中央日報 Tiong-iang-phiau-chún-kio̍k/Tiong-iong-phiau-chún-kio̍k 中央標準局 Tiong-iang-gián-kiù-īⁿ/Tiong-iong-gián-kiù-īⁿ 中央研究院 Tiong-iang-siā/Tiong-iong-siā 中央社 Tiong-iang-gîn-hâng/Tiong-iong-gûn-hâng 中央銀行 tiong-iang-chi̍p-koân/tiong-iong-chi̍p-koân 中央集權 tiong-iang-tóng-pō͘/tiong-iong-tóng-pō͘ 中央黨部 tiong-thò-á 中套仔 tiong-thò-á-lâng 中套仔人 tiong-thò-pān 中妥扮 tiong-chú 中子 tiong-ha̍k/tiong-o̍h 中學 tiong-ha̍k-seng 中學生 tiong-siau 中宵 tiong-chiòng 中將 tiong-ùi 中尉 tiong-tùi-tiong 中對中 tiong-sió 中小 tiong-sió-khì-gia̍p 中小企業 Tiong-san 中山 Tiong-san-khu 中山區 Tiong-san-tn̂g 中山堂 Tiong-san-tāi-ha̍k 中山大學 tiong-liân 中年 tiong-liân-lâng 中年人 tiong-nî-kip 中年級 tiong-tō͘ 中度 tiong-têng 中庭 tiong-iông 中庸 Tiong-kóng 中廣 tiong-sek 中式 tiong-tôaⁿ 中彈 Tiong-iáⁿ 中影 tiong-sim 中心 tiong-sim-jîn-bu̍t 中心人物 tiong-sim-sòaⁿ 中心線 tiong-sèng 中性 tèng-ì/tiòng-ì 中意 tiong-pān 中扮 tiong-pān-lâng 中扮人 tiong-pān-á 中扮仔 tiong-cháiⁿ 中指 Tiong-bûn 中文 tiong-bûn-hē 中文系 tiong-pan 中斑 tiong-toān 中斷 tiong-sûn 中旬 tiong-sî-boán-pò 中時晚報 tiong-tàu 中晝 tiong-tàu-chêng 中晝前 tiong-tàu-kiā 中晝崎 tiong-tàu-āu 中晝後 tiong-tàu-sim 中晝心 tiong-tàu-tǹg 中晝頓 tiong-tàu-pn̄g 中晝飯 tiòng-sú 中暑 tiong-kî 中期 Tiong-tang 中東 tiong-tang-kok-ka 中東國家 tiong-tang-tē-khu/tiong-tang-tōe-khu 中東地區 tiong-hāu 中校 tiong-niû 中梁 tiong-îⁿ/tiong-êⁿ 中楹 tiong-niû 中樑 tiong-chhu 中樞 tiong-chhu-sîn-keng 中樞神經 tiong-lân/tiong-nôa 中欄 Tiong-au 中歐 tiong-chí 中止 tiong-chèng 中正 Tiong-chèng-ki-tiûⁿ 中正機場 Tiong-chèng-kí-liām-tn̂g 中正紀念堂 tiòng-to̍k 中毒 tiòng-khì/tiong-khùi 中氣 Tiong-iû 中油 tiong-pho 中波 Tiong-chiu 中洲 Tiong-káng-khe/Tiong-káng-khoe 中港溪 tiong-iû 中游 tiong-teng 中燈 tiong-iâⁿ 中營 tiong-jiáu/tiong-niáu 中爪 tiòng-chiōng-goân 中狀元 tiòng-chióng 中獎 tiong-seng-tāi 中生代 tiong-sán-kai-kip 中產階級 tiòng-iōng 中用 tiong-pôaⁿ 中盤 Tiong-gián-īⁿ 中研院 Tiong-kho-īⁿ 中科院 tiong-khong 中空 tiong-li̍p 中立 tiong-li̍p-khu 中立區 tiong-li̍p-kok 中立國 tiong-li̍p-tē-tài/tiong-li̍p-tōe-tài 中立地帶 tiong-li̍p-chèng-hu 中立政府 tiong-li̍p-hoat 中立法 tiong-li̍p-phài 中立派 tiong-chām 中站 tiong-téng 中等 tiong-téng-kàu-io̍k 中等教育 tiong-téng-sin-châi 中等身材 tiong-téng-kai-kip 中等階級 tiong-pān 中範 tiong-kip 中級 tiong-choa̍t 中絕 tiong-sòaⁿ 中線 Tiong-koān 中縣 Tiong-Bí 中美 Tiong-bí-chiu 中美洲 tiong-ní-iām 中耳炎 tōa-siaⁿ-âu 中聲喉 tèng-thiaⁿ/tiòng-thiaⁿ 中聽 tiong-chit 中脊 tiong-chit-niû 中脊梁 tiong-chit-êⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-êⁿ 中脊楹 tiong-heng 中興 tiong-heng-tāi-ha̍k 中興大學 Tiong-heng-sin-chhoan 中興新村 Tiong-hôa 中華 Tiong-hôa-bûn-hòa 中華文化 Tiong-hôa-bîn-kok 中華民國 Tiong-hôa-bîn-cho̍k 中華民族 Tiong-hôa-tūi 中華隊 tiong-io̍h 中藥 tiòng-chôa-kó͘ 中蛇蠱 tiong-se 中西 tiong-se-pō͘ 中西部 tiong-kìⁿ-lâng 中見人 Tiong-sī 中視 tiòng-kè 中計 tiong-chit 中質 tiong-tô͘ 中途 tiòng-soán 中選 tiòng-siâ 中邪 tiong-pō͘ 中部 tiong-i 中醫 tiong-hong 中鋒 Tiong-kǹg 中鋼 tiong-kan 中間 tiong-kan-lâng 中間人 tiong-kan-siong 中間商 tiong-kan-phài 中間派 tiong-tūi 中隊 tiong-hui 中非 tiong-im 中音 tiòng-hong 中風 tiong-chhan 中餐 tiong-kó͘ 中鼓 tiong-khí 中齒 tan 丹 Tan-nî-ní 丹尼爾 tan-chio-chhiū 丹招樹 tan-kùi 丹桂 tan-to̍k 丹毒 tan-tiân 丹田 tan-chu 丹疽 tan-soa 丹痧 Tan-be̍h 丹麥 ta-tēng 乾tēng ta--sí 乾死 ta-sò-ki 乾燥機 ta-sò-sò 乾燥燥 ta-sán 乾瘦 ta-sang 乾鬆 tân/têng 亭 têng-á 亭仔 têng-á-kha 亭仔腳 tan 仃 tha-sat 他殺 tá-hāng 他項 tāi/tē 代 tāi-tāi 代代 tāi-kè 代價 tāi-seng/tāi-sian 代先 tāi-lô 代勞 tāi-ìn 代印 tāi-bêng-sû 代名詞 tāi-kang 代工 tāi-táⁿ 代打 tāi-siu 代收 tāi-sò͘ 代數 tāi-su 代書 tāi-thè/tāi-thòe 代替 tāi-pō͘ 代步 tāi-kau 代溝 tāi-ûi 代為 tāi-lí 代理 tāi-lí-jîn 代理人 tāi-lí-siong 代理商 tāi-iōng 代用 tāi-bé 代碼 tāi-koán 代管 tāi-chōe-ko-iûⁿ 代罪羔羊 tāi-hō 代號 tāi-hêng 代行 tāi-piáu 代表 tāi-piáu-jîn 代表人 tāi-piáu-chok 代表作 tāi-giân 代言 tāi-giân-jîn 代言人 tāi-chì 代誌 tāi-khò 代課 tāi-siā 代謝 tāi-gī-sū 代議士 tāi-bé/tāi-bóe 代買 tāi-khí-seng 代起先 tāi-pān 代辦 tāi-siau 代銷 tiōng-chhâi 仲裁 tiān-khè 佃契 tiān-hō͘ 佃戶 tān-phe/tān-phoe 佃批 tiān-lông 佃農 tān-sī 但是 tān-su 但書 tàn-goān 但願 tū-chiok 佇足 te-khong 低空 te-lêng-jî 低能兒 tah-ūi 佗位 tá-lo̍h 佗落 thiau-lāng 佻弄 ti̍t 侄 ti̍t-á 侄仔 tò-lâi 倒來 tò-chhim 倒侵 tò-táu 倒倒 tò-chhut-lâi 倒出來 tò-thì 倒剃 tò-siah 倒削 tò-khàm 倒勘 tò-kiu 倒勼 tò-pau 倒包 tò-pau-lâi 倒包來 tó-pô͘ 倒匍 tò-khì/tò-khù 倒去 tò-péng/tò-hoán 倒反 tò-hoán-chiò 倒反照 tò-péng-kiâⁿ 倒反行 tò-péng-ōe 倒反話 tò-péng-kóng 倒反講 tó-tâi 倒台 tò-tiàu 倒吊 tò-tiàu-hông 倒吊hông tò-tiàu-liân 倒吊蓮 tò-tiàu-hong 倒吊風 tò-hiàng 倒向 tò-hiàng-thian 倒向天 tò-kā 倒咬 tò-kā-lâng 倒咬人 tò-kā-káu 倒咬狗 tò-mn̄g 倒問 tó-tē-lêng/tó-tōe-lêng 倒地柃 tó-tē-khēng/tó-tōe-khēng 倒地瓊 tò-chē-chōe 倒坐罪 tó-thán-khi 倒坦敧 tó-thán-khap 倒坦蓋 tò-thap 倒塌 tò-lap-chē 倒塌坐 tò-siàu-liân 倒少年 tó-soaⁿ-chhiū 倒山樹 táu-tòa 倒帶 tó-chhn̂g 倒床 tó-tiàm 倒店 tò-tōaⁿ 倒彈 tò-khiā-bâi 倒徛眉 tò-khiā-thêng 倒徛騰 tò-hò͘ 倒戽 tó-pâng 倒房 tò-chhiú 倒手 tò-chhiú-pêng 倒手爿 tò-pha 倒拋 tò-pha-sai 倒拋獅 tò-thoa-to 倒拖刀 tò-thoa-thûi 倒拖槌 tò-chhah-pit 倒插筆 táu-ōaⁿ 倒換 tò-hop 倒揜 tó-siàng-hiàng/tò-siàng-hiàng 倒摔向 tò-khau 倒摳 tó-tàⁿ 倒擔 tò-lu 倒攄 tò-lu-chhia 倒攄車 tó-siàu 倒數 tò-oat 倒斡 tò-kè-seⁿ/tò-kè-siⁿ 倒架生 tò-chai 倒栽 tó-àn 倒案 tó-í 倒椅 tó-châng 倒欉 tò-khia 倒欺 tò-pūn 倒泍 tò-pūn-lâu 倒泍流 tò-pūn-hong 倒泍風 tò-lâu 倒流 tò-kek 倒激 tò-chiò 倒照 tò-chiò-iáⁿ 倒照影 tò-chiò-ji̍t 倒照日 tò-chiò-chhiûⁿ 倒照牆 tò-pêng 倒爿 tó-sán 倒產 tò-chó͘ 倒祖 tó-thiāu 倒祧 tò-chhiò-thiⁿ 倒笑天 tò-ká-tòa 倒絞帶 tò-ká-chúi 倒絞水 tò-ká-lâu 倒絞流 tò-hoan-kho͘ 倒翻箍 tò-hoan-thâu 倒翻頭 tó-siaⁿ 倒聲 tó-io 倒腰 tò-kha 倒腳 tó-lo̍h 倒落 tò-khap 倒蓋 tó-thán-pêⁿ/tó-thán-pîⁿ 倒袒平 tó-thán-chhiò 倒袒笑 tò-thiap 倒貼 táu-lō͘-chām 倒路站 tò-ta̍h 倒踏 tò-ta̍h-tiⁿ/tò-ta̍h-teⁿ 倒踏蹬 tò-ta̍h-chîⁿ 倒踏錢 tò-that 倒踢 tó-khiàu-khiàu 倒蹺蹺 táu-chhia 倒車 tó-tńg 倒轉 tò-tńg-lâi 倒轉來 tò-tńg-khì/tò-tńg-khù 倒轉去 tò-thè/tò-thòe 倒退 tò-thè-kiâⁿ/tò-thòe-kiâⁿ 倒退行 tò-thè-chhia/tò-thòe-chhia 倒退車 tò-thè-hāu/tò-thòe-hāu 倒退鱟 tó-ūn 倒運 tò-chiú 倒酒 tò-kau-chhì 倒鉤刺 tò-kau-khí 倒鉤齒 tó-kiàⁿ 倒鏡 tó-iâng/tó-iông 倒陽 tó-lī-lī/tó-lî-lî 倒離離 tò-chheng-chhun 倒青春 tò-bīn 倒面 tò-thâu/tó-thâu 倒頭 tò-thâu-pau 倒頭包 tò-thâu-tiàu 倒頭吊 tò-thâu-liām 倒頭唸 tò-thâu-chai 倒頭栽 tò-thâu-thûi 倒頭槌 tò-thâu-lâu 倒頭流 tò-thâu-o͘ 倒頭烏 tò-thâu-seⁿ/tò-thâu-siⁿ 倒頭生 tò-thâu-kiâⁿ 倒頭行 tò-thâu-soān 倒頭訕 tò-thâu-lō͘ 倒頭路 tó-kî-lîn 倒麒麟 thūi-chî/thūi-chû 倕糬 ta̍t 值 tī-tāi 值代 ti̍t-khîn/ti̍t-khûn 值勤 ti̍t-iā 值夜 tī-tōa-tāi 值大代 ta̍t-tit 值得 ta̍t-tit-khòaⁿ 值得看 ti̍t-ji̍t 值日 ti̍t-ji̍t-koaⁿ 值日官 ti̍t-ji̍t-seng 值日生 ti̍t-seng 值星 ti̍t-seng-koaⁿ 值星官 ti̍t-pan 值班 ta̍t-chîⁿ 值錢 thêng 停 thêng--leh 停leh thêng-tī 停tī thêng--tiâu 停tiâu thêng-chhoán 停喘 thêng-chhùi 停嘴 thêng-o̍h 停學 thêng-si 停屍 thêng-kang 停工 thêng-chiàn 停戰 thêng-chhiú 停手 thêng-pán 停板 thêng-gia̍p 停業 thêng-ki 停機 thêng-hioh 停歇 thêng-chí 停止 thêng-pō͘ 停步 thêng-khùi 停氣 thêng-chúi 停水 thêng-hóe/thêng-hé 停火 thêng-sán 停產 thêng-pôaⁿ 停盤 thêng-khùn 停睏 thêng-tiàⁿ/thêng-tiāⁿ/thêng-tiāⁿ 停碇 thêng-keng 停經 thêng-chit 停職 thêng-kha 停腳 thêng-ōe 停話 thêng-khò 停課 thêng-khí-lâi 停起來 thêng-chhia 停車 thêng-chhia-tiûⁿ 停車場 thêng-pān 停辦 thêng-tiān 停電 thêng-lêng 停靈 thêng-khò 停靠 thêng-tùn 停頓 thau 偷 thau-bih 偷bih thau-chhōa-jiō 偷chhōa尿 thau-khioh 偷khioh thau-khǹg 偷khǹg thau-the̍h 偷the̍h thau-ho̍k 偷伏 thau-thau-á 偷偷仔 thau-kâⁿ 偷含 thau-kā-ke/thau-kā-koe 偷咬雞 thau-pò 偷報 thau-tēng-chhin 偷定親 thau-ni 偷拈 thau-òe 偷挩 thau-liàm-chhiú 偷捻手 thau-the̍h 偷提 thau-ōaⁿ-pau 偷換包 thau-iap 偷揜 thau-poah-kang 偷撥工 thau-hoaⁿ-hí 偷歡喜 thau-tō͘ 偷渡 thau-seⁿ-kiáⁿ/thau-siⁿ-kiáⁿ 偷生囝 thau-seⁿ-ê/thau-siⁿ-ê 偷生的 thau-khòaⁿ 偷看 thau-bi 偷瞇 thau-lió 偷瞭 thau-chiam/thau-siam 偷瞻 thau-chhìn-thâu 偷秤頭 thau-thiaⁿ 偷聽 thau-chhàng 偷藏 thau-si̍p 偷襲 thau-bē/thau-bōe 偷賣 thau--cháu/thau-cháu 偷走 thau-cháu-peng 偷走兵 thau-cháu-chhù 偷走厝 thau-cháu-o̍h 偷走學 thau-cháu-chu 偷走書 thau-cháu-sòe/thau-cháu-sè 偷走稅 thau-cháu-khò 偷走課 thau-tāng 偷重 thau-êng 偷閒 thau-tiān 偷電 thau-niá 偷領 thau-chia̍h 偷食 thau-chia̍h-pō͘ 偷食步 thau-chia̍h-chho 偷食臊 thoân 傳 thoân-hō͘ 傳hō͘ thoân-sè 傳世 thoân-tāi 傳代 thoân-lēng 傳令 thoân-lâi 傳來 thoân-sìn 傳信 thoân-chhut 傳出 thoân-kàu 傳到 thoân-tōng 傳動 thoân-tiàu 傳召 thoân-miâ 傳名 thoân-miâ-siaⁿ 傳名聲 thoân-toaⁿ 傳單 thoân-sû 傳嗣 thoân-kiáⁿ-sun 傳囝孫 thoân-hôe 傳回 thoân-kî 傳奇 thoân-chong-chiap-tāi 傳宗接代 thoân-ka 傳家 thoân-ka-pó 傳家寶 thn̂g-āu-sû 傳後嗣 thoân-chêng 傳情 thoân-sêng 傳承 thoân-siū 傳授 thoân-chiap 傳接 thoân-iông 傳揚 thoân-pò͘ 傳播 thoân-pò͘-iâu-giân 傳播謠言 thoân-kàu 傳教 thoân-kàu-khu 傳教區 thoân-kàu-oân 傳教員 thoân-káu-sū 傳教士 thoân-jiám/thoân-liám 傳染 thoân-jiám-pēⁿ/thoân-jiám-pīⁿ 傳染病 thoân-jia̍t 傳熱 thoân-chin 傳真 thoân-chin-ki 傳真機 thoân-phiò 傳票 thoân-hok-im 傳福音 thn̂g-chéng/thoân-chéng 傳種 thoân-thóng 傳統 thoân-si̍p 傳習 thoân-bûn 傳聞 thoân--lo̍h-khì/thoân--lo̍h-khù 傳落去 thoân-giân 傳言 thoân-sìn 傳訊 toān-kì 傳記 thoân-ōe-tâng 傳話筒 thoân-soat 傳說 thoân-su 傳輸 thoân-su̍t 傳述 thoân-sàng 傳送 thoân-piàn 傳遍 thoân-tō 傳道 thoân-tō-su 傳道師 thoân-ta̍t 傳達 thoân-ta̍t-sek 傳達室 thoân-tē 傳遞 thoân-lô 傳鑼 thoân-khui 傳開 thoân-oa̍t 傳閱 thn̂g-hiuⁿ-hóe/thn̂g-hiuⁿ-hé 傳香火 thn̂g-hiuⁿ-ian 傳香煙 thú-pī 儲備 thú-chûn 儲存 thú-hō͘ 儲戶 thú-khoán 儲款 thú-thiok 儲蓄 thú-thiok-gîn-hâng/thú-thiok-gûn-hâng 儲蓄銀行 thú-chông 儲藏 thû-liāng/thû-liōng 儲量 thú-kim 儲金 tiāu 兆 tiāu-thâu 兆頭 thǹg 兌 thùi-mn̂g 兌毛 thùi-chióng 兌獎 thò͘ 兔 thò͘-á 兔仔 thò͘-á-bóe/thò͘-á-bé 兔仔尾 thò͘-á-phôe/thò͘-á-phê 兔仔皮 thó͘-á-khang 兔仔空 thò͘-á-chháu 兔仔草 thò͘-á-chhài 兔仔菜 thò͘-tûn 兔唇 thò͘-bóe-chháu 兔尾草 thò͘-hīⁿ-chháu 兔耳草 thò͘-thoat 兔脫 tau 兜 tau-tiâu/tau--tiâu 兜tiâu tau-óa 兜倚 tau-sau 兜捎 tau-tah 兜搭 tau-sau 兜梢 tau-liû 兜留 tau-su 兜私 tau-kiⁿ 兜羹 tau-thâng 兜蟲 tau-lêng 兜鈴 tau-kò͘-kheh 兜顧客 tián-hêng 典型 tián-khòe 典契 tián-kò͘ 典故 tián-ga̍k-koaⁿ 典獄官 tián-ga̍k-tiúⁿ 典獄長 tián-lé 典禮 tián-hoān 典範 tián-che̍k 典籍 tián-bē/tián-bōe 典賣 tián-ngá 典雅 thióng 冢 thióng-á-tē/thióng-á-tōe 冢仔地 thióng-á-po͘ 冢仔埔 thióng-á-soaⁿ 冢仔山 thióng-tē/thióng-tōe 冢地 thióng-soaⁿ 冢山 tang 冬 tong-lēng-kiù-chè 冬令救濟 tang-thiⁿ 冬天 tong-kùi 冬季 tang-bóe/tang-bé 冬尾 tang-bóe-thiⁿ 冬尾天 tang-koe 冬瓜 tang-koe-liāu 冬瓜料 tong-bîn 冬眠 tang-sún 冬筍 tang-cheh/tang-choeh 冬節 tang-hún 冬粉 tang-chì 冬至 tang-ko͘ 冬菇 tang-chhài 冬菜 tang-hio̍h-chhiū 冬葉樹 tong-thiông 冬蟲 tong-hông 冬防 tang-chheⁿ/tang-chhiⁿ 冬青 tang-thâu 冬頭 ta 凋 ta-chéⁿ/ta-chíⁿ 凋井 ta-eh 凋呃 ta-sàu 凋嗽 ta-bóe/ta-bé 凋尾 ta-sim 凋心 ta-pit 凋必 ta-liāu 凋料 ta-ki 凋枝 ta-kho̍k/ta-khok 凋枯 ta-chhâ 凋柴 ta-oe 凋椏 ta-chhiū 凋樹 ta-chúi 凋水 ta-khó 凋洘 ta-khok-khok/ta-kho̍k-kho̍k 凋涸涸 ta-thòaⁿ 凋炭 ta-sò 凋燥 ta-sò-jia̍t 凋燥熱 ta-sò-sò 凋燥燥 ta-kè 凋疥 ta-mo͘h 凋瘼 ta-mo͘h-mo͘h 凋瘼瘼 ta-sián 凋癬 ta-tēng 凋碇 ta-keng 凋經 ta-hīⁿ 凋耳 ta-tiú 凋肘 ta-pô͘ 凋脯 ta-pó͘-pó͘ 凋脯脯 ta-chháu 凋草 ta-hio̍h 凋葉 ta-lian 凋蔫 tiau-siā 凋謝 ta-sin 凋身 ta-lī/ta-lî 凋離 tiau-thâu 凋頭 ta-sang 凋鬆 ta-n̂g 凋黃 tàng-siong/tòng-siong 凍傷 tàng-chí 凍子 tàng-sí 凍死 tòng-chhong 凍瘡 tòng-kiat 凍結 tàng-chí 凍趾 tàng-sng 凍酸 tàng-sng 凍霜 tàng-sng-á 凍霜仔 tàng-sng-thiⁿ 凍霜天 tàng-sng-kheh 凍霜客 tàng-lō͘ 凍露

úi-tāi 偉大 úi-chek 偉績

û-chhú-û-kiû 予取予求

ūi-tī 位tī ūi-goân 位元 ūi-ki/ūi-ku 位居 ūi-sò͘ 位數 ūi-tì 位置


return {
	["一"] = "i̍t/chi̍t",
	["一lia̍h長"] = "chi̍t-lia̍h-tn̂g",
	["一丈紅"] = "it-tiōng-hông",
	["一下"] = "chi̍t-ē",
	["一下仔"] = "chi̍t-ē-á",
	["一下子"] = "chi̍t-ē-á",
	["一下手"] = "chi̍t-ē-chhiú",
	["一下按呢"] = "chi̍t-ê-án-ne",
	["一世"] = "it-sè",
	["一世人"] = "chi̍t-sì-lâng",
	["一串紅"] = "it-chhoàn-hông",
	["一丹好"] = "it-tan-hó",
	["一久仔"] = "it-kú-á",
	["一件"] = "chi̍t-kiāⁿ",
	["一來"] = "it-lâi",
	["一倒水"] = "it-tó-chúi",
	["一停仔"] = "chi̍t-thêng-á",
	["一兩工"] = "chi̍t-nn̄g-kang",
	["一兩日"] = "chi̍t-nn̄g-ji̍t",
	["一再"] = "it-chài",
	["一切"] = "it-chhè",
	["一則"] = "it-chek",
	["一勞永逸"] = "it-lô-éng-e̍k",
	["一半工"] = "chi̍t-pòaⁿ-kang",
	["一半日"] = "chi̍t-pòaⁿ-ji̍t",
	["一句半句"] = "chi̍t-kù-pòaⁿ-kù",
	["一向"] = "it-hiòng",
	["一周"] = "chi̍t-chiu",
	["一味"] = "it-bī",
	["一嘴氣"] = "chi̍t-chhùi-khùi",
	["一四界"] = "chi̍t-sì-kè/chi̍t-sì-kòe",
	["一圈"] = "chi̍t-khian",
	["一垺尿"] = "chi̍t-pû-jiō",
	["一夥"] = "chi̍t-hóe",
	["一字平"] = "it-jī-pêⁿ/it-jī-pîⁿ",
	["一定"] = "it-tēng",
	["一家一家"] = "chi̍t-ke-chi̍t-ke",
	["一家口"] = "chi̍t-ke-kháu",
	["一寡"] = "chi̍t-kóa",
	["一寡仔"] = "chi̍t-kóa-á",
	["一寸仔"] = "chi̍t-chhǹg-á",
	["一對時"] = "chi̍t-tùi-sî",
	["一尾"] = "it-bóe/it-bé",
	["一屑仔"] = "chi̍t-sut-á",
	["一己"] = "it-kí",
	["一席之地"] = "it-se̍k-chi-tē/it-se̍k-chi-tōe",
	["一帶"] = "it-tài",
	["一年半載"] = "it-liân-poàn-chài",
	["一庀仔"] = "chi̍t-phí-á",
	["一庀庀仔"] = "chi̍t-phí-phí-á",
	["一度一"] = "it-tó-it",
	["一度好"] = "it-tó-hó",
	["一廂情願"] = "it-siong-chêng-goān",
	["一律"] = "it-lu̍t",
	["一心一意"] = "it-sim-it-ì",
	["一心憶著"] = "chi̍t-sim-i̍t--tio̍h",
	["一意孤行"] = "it-ì-ko͘-hêng",
	["一應俱全"] = "it-èng-kū-choân",
	["一所在"] = "chi̍t-só͘-chāi",
	["一手"] = "chi̍t-chhiú/it-chhiú",
	["一技之長"] = "it-ki-chi-tiông",
	["一把抓"] = "it-pá-choa",
	["一括"] = "chi̍t-koah",
	["一掃空"] = "it-só͘-khong",
	["一掃而空"] = "it-sàu-jî-khong",
	["一搦米"] = "chi̍t-la̍k-bí",
	["一搭"] = "chi̍t-tah",
	["一撮"] = "chi̍t-chhok",
	["一撮仔"] = "chi̍t-chhok-á",
	["一擺"] = "chi̍t-pái",
	["一斗"] = "chi̍t-táu",
	["一方面"] = "chi̍t-hong-bīn",
	["一旁"] = "chi̍t-pêng",
	["一日一日"] = "chi̍t-ji̍t-chi̍t-ji̍t",
	["一旦"] = "it-tàn",
	["一早"] = "it-chá",
	["一是一二是二"] = "it-sī-it, lī-sī-lī",
	["一時"] = "chi̍t-sî",
	["一時之間"] = "it-sî-chi-kan",
	["一時仔"] = "chi̍t-sî-á",
	["一晡"] = "chi̍t-po͘",
	["一晡久"] = "chi̍t-po͘-kú",
	["一暝日"] = "chi̍t-mê-ji̍t/chi̍t-mî-ji̍t",
	["一暫仔"] = "chi̍t-chām-á",
	["一月"] = "it--goe̍h/it--ge̍h",
	["一月外"] = "chi̍t-goe̍h-gōa/chi̍t-ge̍h-gōa",
	["一月捅"] = "chi̍t-goe̍h-thóng/chi̍t-ge̍h-thóng",
	["一朝"] = "it-tiau",
	["一枝獨秀"] = "it-ki-to̍k-siù",
	["一枝花"] = "it-ki-hoe",
	["一枝香"] = "chi̍t-ki-hiuⁿ/it-ki-hiong/it-ki-hiuⁿ",
	["一條根"] = "it-tiâu-kin/it-tiâu-kun",
	["一概"] = "it-khài",
	["一模一樣"] = "it-bô͘-it-iūⁿ",
	["一樣"] = "chi̍t-iūⁿ",
	["一欉香"] = "chi̍t-châng-hiuⁿ",
	["一步取"] = "chi̍t-pō͘-chhú",
	["一氣"] = "chi̍t-khùi",
	["一氧化碳"] = "it-iông-hòa-thòaⁿ",
	["一波三折"] = "it-pho-sam-chiat",
	["一派胡言"] = "it-phài-hô͘-giân",
	["一流"] = "it-iû/it-liû",
	["一流水"] = "it-liû-súi",
	["一港風"] = "chi̍t-káng-hong",
	["一炮而紅"] = "it-phàu-jî-hông",
	["一炷香"] = "chi̍t-chù-hiuⁿ",
	["一無所知"] = "it-bû-só͘-ti",
	["一爿"] = "chi̍t-pêng",
	["一片帆"] = "chi̍t-phìⁿ-phâng",
	["一牛車"] = "chi̍t-gû-chhia",
	["一生"] = "it-seng",
	["一疕仔"] = "chi̍t-phí-á",
	["一痎"] = "it-hai",
	["一盡"] = "it-chīn",
	["一目"] = "it-bo̍k",
	["一目nih"] = "chi̍t-ba̍k-nih",
	["一目了然"] = "it-bo̍k-liáu-jiân",
	["一目仔"] = "chi̍t-ba̍k-á",
	["一目瞬"] = "chi̍t-ba̍k-sut",
	["一直"] = "it-ti̍t",
	["一直到"] = "it-ti̍t-kàu",
	["一眉仔"] = "chi̍t-bâi-á",
	["一睏"] = "chi̍t-khùn",
	["一睏仔"] = "chi̍t-khùn-á",
	["一睏懶"] = "chi̍t-khùn-lán",
	["一睏手"] = "chi̍t-khùn-chhiú",
	["一知半解"] = "it-ti-pòaⁿ-kái",
	["一筆勾銷"] = "it-pit-kau-siau",
	["一筆成"] = "it-pit-sêng",
	["一等"] = "it-téng",
	["一等一"] = "it-téng-it",
	["一等好"] = "it-téng-hó",
	["一箍"] = "chi̍t-kho͘",
	["一箍圍"] = "chi̍t-kho͘-ûi",
	["一篷人"] = "chi̍t-phâng-lâng",
	["一簇仔"] = "chi̍t-chhok-á",
	["一籌莫展"] = "it-tiû-bo̍k-tián",
	["一粒一"] = "it-lia̍p-it",
	["一粒珠"] = "chi̍t-lia̍p-chu",
	["一紀年"] = "chi̍t-khí-nî/chi̍t-kí-nî",
	["一紙"] = "chi̍t-chí",
	["一統"] = "it-thóng",
	["一絲不掛"] = "it-si-put-kòa",
	["一絲仔"] = "chi̍t-si-á",
	["一絲絲仔"] = "chi̍t-si-si-á",
	["一網打盡"] = "it-bóng-táⁿ-chīn",
	["一緊"] = "it-kín",
	["一耦鱟"] = "chi̍t-ngauh-hāu",
	["一腳"] = "chi̍t-kha",
	["一腹火"] = "chi̍t-pak-hóe/chi̍t-pak-hé",
	["一臂之力"] = "it-pì-chi-le̍k",
	["一致"] = "it-tì",
	["一致性"] = "it-tì-sèng",
	["一舉"] = "it-kí/it-kú",
	["一般"] = "it-poaⁿ",
	["一般性"] = "it-poaⁿ-sèng",
	["一色"] = "it-sek",
	["一落千丈"] = "it-lo̍h-chhian-tn̄g",
	["一葉草"] = "it-hio̍h-chháu",
	["一行"] = "chi̍t-kiâⁿ",
	["一表人才"] = "it-piáu-jîn-châi",
	["一視同仁"] = "it-sī-tông-jîn",
	["一覽表"] = "it-lám-pió",
	["一角"] = "chi̍t-kak",
	["一角剝"] = "chi̍t-kak-pak",
	["一觸即發"] = "it-chhiok-chek-hoat",
	["一言不合"] = "it-giân-put-ha̍p",
	["一言堂"] = "it-giân-tông",
	["一語"] = "it-gí/it-gú",
	["一貫"] = "it-koàn",
	["一路"] = "chi̍t-lō͘",
	["一路上"] = "chi̍t-lō͘-siāng/chi̍t-lō͘-siōng",
	["一路取"] = "chi̍t-lō͘-chhú",
	["一蹶不振"] = "it-koat-put-chín",
	["一軀"] = "chi̍t-su",
	["一輒久"] = "chi̍t-tiap-kú",
	["一輒仔久"] = "chi̍t-tiap-á-kú",
	["一輦"] = "chi̍t-liàn",
	["一迣"] = "chi̍t-chōa",
	["一透"] = "chi̍t-thàu",
	["一逝"] = "chi̍t-chōa",
	["一邊"] = "chi̍t-piⁿ",
	["一醒"] = "chi̍t-chhéⁿ/chi̍t-chhíⁿ",
	["一闖"] = "chi̍t-chhoàng",
	["一陣"] = "chi̍t-chūn",
	["一陣仔"] = "chi̍t-chūn-á",
	["一陣風"] = "chi̍t-chūn-hong",
	["一霎仔"] = "chi̍t-tia̍p-á",
	["一面"] = "chi̍t-bīn",
	["一面倒"] = "chi̍t-bīn-tó",
	["一領"] = "chi̍t-niá",
	["一頭霧水"] = "chi̍t-thâu-bū-chúi",
	["一顯"] = "chi̍t-hiáⁿ",
	["一馬當先"] = "it-má-tong-sian",
	["一體"] = "it-thé",
	["一鳴驚人"] = "it-bêng-keng-jîn",
	["一點仔"] = "chi̍t-tiám-á",
	["一點紅"] = "it-tiám-hông",
	["一點點仔"] = "chi̍t-tiám-tiám-á",
	["一齊"] = "chi̍t-chê/chi̍t-chôe",
	["丁"] = "teng",
	["丁字壩"] = "teng--lī-pà",
	["丁字尺"] = "teng-jī-chhioh",
	["丁挽舅"] = "teng-bán-kū",
	["丁斑"] = "teng-pan",
	["丁蓮"] = "teng-nî",
	["丁香"] = "teng-hiuⁿ",
	["丁香魚"] = "teng-hiuⁿ-hî/teng-hiuⁿ-hû",
	["丁香鳥"] = "teng-hiuⁿ-chiáu",
	["七"] = "chhit",
	["七仔"] = "chhit-á",
	["七仔科"] = "chhit-á-khoe",
	["七堵"] = "Chhit-tó͘",
	["七夕"] = "chhit-se̍k/chhit-sia̍h",
	["七姑星"] = "chhit-ko͘-chheⁿ/chhit-ko͘-chhiⁿ",
	["七娘媽"] = "chhit-niû-má",
	["七孔"] = "chhit-khóng",
	["七寸金"] = "chhit-chhùn-kim",
	["七層塔"] = "chhit-chàn-thah",
	["七巧圖"] = "chhit-khá-tô͘/chhit-khiáu-tô͘",
	["七彩"] = "chhit-chhái",
	["七捏八捏"] = "chhit-lia̍p-peh-lia̍p/chhit-lia̍p-poeh-lia̍p",
	["七星"] = "Chhit-chheⁿ/Chhit-chhiⁿ",
	["七星尺"] = "chhit-chheⁿ-chhioh/chhit-chhiⁿ-chhioh",
	["七星草"] = "chhit-chheⁿ-chháu/chhit-chhiⁿ-chháu",
	["七星魚"] = "chhit-chheⁿ-hî/chhit-chhiⁿ-hû",
	["七星鱸"] = "chhit-chheⁿ-lô͘/chhit-chhiⁿ-lô͘",
	["七步蛇"] = "chhit-pō͘-chôa",
	["七美"] = "Chhit-bí",
	["七腸仔"] = "chhit-tn̂g-á",
	["七色"] = "chhit-sek",
	["七葉膽"] = "chhit-hio̍h-táⁿ",
	["七葉蓮"] = "chhit-hio̍h-liân",
	["七講八講"] = "chhit-kóng-peh-kóng/chhit-kóng-poeh-kóng",
	["七里香"] = "chhit-lí-hiang/chhit-lí-hiong",
	["丈"] = "tiāng/tiōng",
	["丈人"] = "tiūⁿ-lâng",
	["丈人伯"] = "tiūⁿ-lâng-peh",
	["丈人爸"] = "tiūⁿ-lâng-pâ",
	["丈夫"] = "tiōng-hu",
	["丈姆"] = "tiūⁿ-ḿ",
	["丈姆婆"] = "tiūⁿ-ḿ-pô",
	["三lián車"] = "saⁿ-lián-chhia",
	["三七仔"] = "sam-chhit-á",
	["三不五時"] = "sam-put-gō͘-sî",
	["三不服"] = "sam-put-ho̍k",
	["三不正"] = "sam-put-chiàⁿ",
	["三不等"] = "sam-put-téng",
	["三不管"] = "sam-put-koán",
	["三令五申"] = "sam-lēng-ngó͘-sin",
	["三元仔"] = "sam-goân-á",
	["三元魚"] = "sam-goân-hî/sam-goân-hû",
	["三光"] = "sam-kong",
	["三八"] = "sam-pat",
	["三八khiàng"] = "sam-pat-khiàng",
	["三八嘴"] = "sam-pat-chhùi",
	["三八婆"] = "sam-pat-pô",
	["三八氣"] = "sam-pat-khùi",
	["三八芝"] = "sam-pat-chi",
	["三八赤"] = "sam-pat-chhiah",
	["三兵神"] = "sam-phiaⁿ-sîn",
	["三冬花"] = "sam-tang-hoe",
	["三加皮"] = "saⁿ-ka-phî",
	["三十"] = "saⁿ-cha̍p",
	["三叉"] = "sam-chhe/saⁿ-chhe",
	["三叉草"] = "saⁿ-chhe-chháu",
	["三叉路"] = "sam-chhe-lō͘/saⁿ-chhe-lō͘",
	["三友花"] = "sam-iú-hoa",
	["三合"] = "saⁿ-ha̍p",
	["三合院"] = "saⁿ-ha̍p-īⁿ",
	["三商銀"] = "Sam-siong-gîn/Sam-siong-gûn",
	["三國"] = "Sam-kok",
	["三堡三"] = "saⁿ-pó-saⁿ",
	["三壘手"] = "saⁿ-lúi-chhiú",
	["三娘"] = "sam-niû",
	["三字經"] = "sam-jī-keng",
	["三層"] = "sam-chàn",
	["三層樓"] = "saⁿ-chàn-lâu",
	["三層肉"] = "sam-chàn-bah/sam-chân-bah",
	["三峽"] = "Sam-kiap",
	["三巴壟"] = "sam-pa-lang",
	["三思"] = "sàm-su",
	["三思而行"] = "sàm-su-jî-hêng",
	["三把車"] = "saⁿ-pé-chhia",
	["三擺兩擺"] = "saⁿ-pái-nn̄g-pái",
	["三支手"] = "saⁿ-ki-chhiú",
	["三文魚"] = "sam-bûn-hî/sam-bûn-hû",
	["三斑"] = "sam-pan",
	["三斑娘"] = "sam-pan-niû",
	["三斑搖"] = "sam-pan-iô",
	["三斑魚"] = "sam-pan-hî/sam-pan-hû",
	["三日新"] = "saⁿ-ji̍t-sin",
	["三星"] = "Saⁿ-chheⁿ/Saⁿ-chhiⁿ",
	["三更暝半"] = "saⁿ-kiⁿ-mê-pòaⁿ/saⁿ-kiⁿ-mî-pòaⁿ",
	["三毛球"] = "sam-mô͘-kiû",
	["三流"] = "saⁿ-liû",
	["三消病"] = "sam-siau-pēⁿ/sam-siau-pīⁿ",
	["三溫暖"] = "sam-un-loán",
	["三火"] = "saⁿ-hóe/saⁿ-hé",
	["三牲胚"] = "sam-seng-phoe",
	["三牲頭"] = "sam-seng-thâu",
	["三生"] = "saⁿ-seⁿ/saⁿ-siⁿ",
	["三界公"] = "sam-kài-kong",
	["三番五覆"] = "sam-hoan-ngó͘-hok",
	["三白"] = "sam-pe̍k",
	["三碗飯"] = "saⁿ-óaⁿ-pn̄g",
	["三節六蹺"] = "saⁿ-chat-la̍k-khiau",
	["三節曲"] = "saⁿ-chat-khiau",
	["三節蹺"] = "saⁿ-chat-khiau",
	["三級跳"] = "saⁿ-kip-thiàu",
	["三綱鳥"] = "sam-kong-chiáu",
	["三線路"] = "sam-sòaⁿ-lō͘",
	["三總"] = "Sam-chóng",
	["三義"] = "Sam-gī",
	["三耳草"] = "saⁿ-hīⁿ-chháu",
	["三腳tu"] = "saⁿ-kha-tu",
	["三腳丁"] = "saⁿ-kha-teng",
	["三腳仔"] = "saⁿ-kha-á",
	["三腳剪"] = "saⁿ-kha-chián",
	["三腳弓"] = "saⁿ-kha-keng",
	["三腳推"] = "saⁿ-kha-tu",
	["三腳架"] = "saⁿ-kha-kè",
	["三腳株"] = "saⁿ-kha-tu",
	["三腳桌"] = "saⁿ-kha-toh",
	["三腳皮"] = "saⁿ-kha-phôe/saⁿ-kha-phê",
	["三腳砧"] = "saⁿ-kha-tiam",
	["三腳破"] = "saⁿ-kha-phòa",
	["三腳虎"] = "saⁿ-kha-hó͘",
	["三腳貓"] = "saⁿ-kha-niau",
	["三腳釘"] = "saⁿ-kha-teng",
	["三腳馬"] = "saⁿ-kha-bé",
	["三腳鱉"] = "saⁿ-kha-pih",
	["三腳鼊"] = "saⁿ-kha-pih",
	["三腳鼎"] = "saⁿ-kha-tiáⁿ",
	["三色"] = "sam-sek",
	["三芝"] = "Sam-chi",
	["三花"] = "sam-hoa/saⁿ-he/saⁿ-hoe/sam-hoa",
	["三葉蘭"] = "saⁿ-hio̍h-lân",
	["三葉酸"] = "saⁿ-hio̍h-sng",
	["三薟草"] = "saⁿ-liâm-chháu",
	["三藍"] = "sam-lâm/saⁿ-lâm",
	["三藏"] = "sam-chōng",
	["三角"] = "saⁿ-kak",
	["三角仔"] = "saⁿ-kak-á",
	["三角姑"] = "saⁿ-kak-ko͘",
	["三角形"] = "saⁿ-kak-hêng",
	["三角梅"] = "saⁿ-kak-mûi",
	["三角楓"] = "saⁿ-kak-png",
	["三角目"] = "saⁿ-kak-ba̍k",
	["三角箛"] = "saⁿ-kak-ko͘",
	["三角肩"] = "saⁿ-kak-keng",
	["三角花"] = "saⁿ-kak-hoe",
	["三角薸"] = "saⁿ-kak-phiô",
	["三角鉤"] = "saⁿ-kak-ko͘",
	["三角鯧"] = "saⁿ-kak-chhiuⁿ",
	["三讀會"] = "sam-tho̍k-hōe",
	["三軍"] = "saⁿ-kun",
	["三軍總醫院"] = "Sam-kun-chóng-i-īⁿ",
	["三輕"] = "Saⁿ-khin",
	["三辣"] = "sam-loa̍h",
	["三部曲"] = "saⁿ-pō͘-khek",
	["三重埔"] = "Saⁿ-tēng-po͘",
	["三重市"] = "Sam-tiông-chhī",
	["三隻手"] = "saⁿ-ki-chhiú",
	["三頭二"] = "saⁿ-thâu-jī",
	["三頭四"] = "saⁿ-thâu-sì",
	["三鬚"] = "saⁿ-chhiu",
	["三麴"] = "sam-khiok",
	["三點仔"] = "saⁿ-tiám-á",
	["三齣頭"] = "saⁿ-chhut-thâu",
	["上"] = "chiūⁿ/siāng/siōng",
	["上sian"] = "chhiūⁿ-sian",
	["上丁"] = "chiūⁿ-teng",
	["上任"] = "chiūⁿ-jīm",
	["上位"] = "siāng-ūi/siōng-ūi",
	["上來"] = "chiuⁿ-lâi",
	["上儕"] = "siāng-chē/siōng-chē",
	["上元"] = "siāng-goân/siōng-goân",
	["上元節"] = "siāng-goân-cheh/siōng-goân-choeh",
	["上加"] = "siāng-ke/siōng-ke",
	["上北"] = "chiūⁿ-pak",
	["上卌"] = "chiūⁿ-siap",
	["上去"] = "chiūⁿ--khì/chiūⁿ--khù",
	["上取"] = "chiūⁿ-chhú",
	["上台"] = "chiūⁿ-tâi",
	["上品"] = "siāng-phín/siōng-phín",
	["上堂"] = "chiūⁿ-tn̂g",
	["上場"] = "chiūⁿ-tiûⁿ",
	["上墓"] = "chhiūⁿ-bōng/chhiūⁿ-bō͘",
	["上大"] = "siāng-tōa/siōng-tōa",
	["上天"] = "chiūⁿ-thiⁿ",
	["上好"] = "siāng-hó/siōng-hó",
	["上好勢"] = "siāng-hó-sì/siōng-hó-sè",
	["上學"] = "chiūⁿ-o̍h",
	["上官"] = "chiūⁿ-koaⁿ/Siōng-koan",
	["上家甲"] = "chiūⁿ-ke-kah",
	["上尉"] = "siāng-ùi/siōng-ùi",
	["上少"] = "siāng-chió/siōng-chió",
	["上尾"] = "siāng-bóe/siōng-bé",
	["上尾手"] = "siāng-bóe-chhiú/siōng-bóe-chhiú",
	["上山"] = "chiūⁿ-soaⁿ",
	["上岸"] = "chiūⁿ-hōaⁿ",
	["上崎"] = "chiūⁿ-kiā",
	["上市"] = "chiūⁿ-chhī",
	["上帝"] = "siāng-tè/siōng-tè/Siōng-tè",
	["上帝公"] = "siāng-tè-kong/siōng-tè-kong",
	["上帝爺"] = "siāng-tè-iâ/siōng-tè-iâ",
	["上床"] = "chiūⁿ-chhn̂g",
	["上店窗"] = "chhiūⁿ-tiàm-thang",
	["上後壁"] = "siāng-āu-piah/siōng-āu-piah",
	["上後腳"] = "chhiūⁿ-āu-kha",
	["上手"] = "chiūⁿ-chhiú",
	["上教"] = "chiūⁿ-kà",
	["上早"] = "siāng-chá/siōng-chá",
	["上春"] = "chiūⁿ-chhun",
	["上校"] = "siāng-hāu/siōng-kàu",
	["上格"] = "chiūⁿ-keh",
	["上梁"] = "chiūⁿ-niû",
	["上樓"] = "chiūⁿ-lâu",
	["上樣"] = "chiūⁿ-iūⁿ",
	["上櫃"] = "chiūⁿ-kūi",
	["上歡喜"] = "siāng-hoaⁿ-hí/siōng-hoaⁿ-hí",
	["上正"] = "chiūⁿ-chiàⁿ",
	["上歲頭"] = "chiūⁿ-hòe-thâu/chiūⁿ-hè-thâu",
	["上歹"] = "siāng-phái/siōng-phái/siāng-pháiⁿ/siōng-pháiⁿ",
	["上殕"] = "chhiūⁿ-phú",
	["上水"] = "chhiūⁿ-chúi/chiūⁿ-chúi",
	["上海"] = "Siōng-hái",
	["上海市"] = "Siōng-hái-chhī",
	["上海雞"] = "siāng-hái-ke/siōng-hái-koe",
	["上溡"] = "chhiūⁿ-chhî",
	["上濛"] = "chhiūⁿ-bông",
	["上烏斑"] = "chhiūⁿ-o͘-pan",
	["上無"] = "siāng-bô/siōng-bô",
	["上煞尾"] = "siāng-soah-bóe/siōng-soah-bé",
	["上片"] = "chiūⁿ-phìⁿ",
	["上班"] = "siāng-pan/siōng-pan",
	["上疆"] = "chiūⁿ-kiuⁿ",
	["上目"] = "chiūⁿ-ba̍k",
	["上童"] = "chiūⁿ-tâng",
	["上等上"] = "siāng-téng-siāng/siōng-téng-siōng",
	["上算"] = "chiūⁿ-sǹg",
	["上範"] = "chiūⁿ-pān",
	["上緊"] = "siāng-kín/siōng-kín",
	["上聲"] = "sióng-siaⁿ",
	["上肉"] = "chiūⁿ-bah",
	["上腳"] = "chiūⁿ-kioh",
	["上至少"] = "siāng-chì-chió/siōng-chì-chió",
	["上船"] = "chiūⁿ-chûn",
	["上色"] = "chiūⁿ-sek",
	["上菜市"] = "chiūⁿ-chhài-chhī",
	["上落"] = "chiūⁿ-lo̍h",
	["上蓋"] = "siāng-kài/siōng-kài",
	["上蓋儕"] = "siāng-kài-chē/siōng-kài-chē",
	["上蓋大"] = "siāng-kài-tōa/siōng-kài-tōa",
	["上蓋好"] = "siāng-kài-hó/siōng-kài-hó",
	["上蓋近"] = "siāng-kài-kīn/siōng-kài-kūn",
	["上街"] = "chiūⁿ-ke/chiūⁿ-koe",
	["上課"] = "siōng-khò/chiūⁿ-khò",
	["上諓"] = "chiūⁿ-chîⁿ",
	["上路尾"] = "siāng-lō͘-bóe/siōng-lō͘-bé",
	["上身"] = "chiūⁿ-sin",
	["上車"] = "chiūⁿ-chhia",
	["上近"] = "siāng-kīn/siōng-kūn",
	["上運"] = "chiūⁿ-ūn",
	["上釣"] = "chiūⁿ-tiò",
	["上門"] = "chiūⁿ-mn̂g",
	["上門娶"] = "chiūⁿ-mn̂g-chhōa",
	["上陣"] = "chiūⁿ-tīn",
	["上陸"] = "chiūⁿ-lio̍k",
	["上頭"] = "chhiūⁿ-thâu/chiūⁿ-thâu/siāng-thâu/siōng-thâu",
	["上頭仔"] = "siāng-thâu-á/siōng-thâu-á",
	["上香"] = "siāng-hiang/siōng-hiang",
	["上馬寒"] = "chiūⁿ-bé-hân",
	["上馬風"] = "chiūⁿ-bé-hong",
	["下"] = "ē/hā/hē",
	["下choh"] = "hā-choh",
	["下kiuⁿ"] = "ē-kiuⁿ",
	["下一勻"] = "ē-chi̍t-ûn",
	["下一椽"] = "ē-chi̍t-iân",
	["下一腳"] = "ē-chi̍t-kha",
	["下一輩"] = "ē-chi̍t-pòe",
	["下世人"] = "ē-sì-lâng",
	["下仔"] = "ē-á",
	["下令"] = "hā-lēng",
	["下任"] = "ē-līm",
	["下位"] = "ē-ūi",
	["下作"] = "hā-choh",
	["下冬"] = "ē-tang",
	["下凡"] = "hā-hoān",
	["下出世"] = "ē-chhut-sì",
	["下列"] = "hā-lia̍t",
	["下剸"] = "ē-tn̂g",
	["下力"] = "hē-la̍t",
	["下功夫"] = "hē-kang-hu",
	["下勢風"] = "ē-sì-hong/ē-sè-hong",
	["下勻"] = "ē-ûn",
	["下午"] = "hā-ngó͘",
	["下半工"] = "ē-pòaⁿ-kang",
	["下半年"] = "ē-pòaⁿ-nî",
	["下半日"] = "ē-pòaⁿ-ji̍t",
	["下半晡"] = "ē-pòaⁿ-po͘",
	["下半暝"] = "ē-pòaⁿ-mê/ē-pòaⁿ-mî",
	["下半月"] = "ē-pòaⁿ-goe̍h/ē-pòaⁿ-ge̍h",
	["下半身"] = "ē-pòaⁿ-sin",
	["下南"] = "hā-lâm/hē-lâm",
	["下厝"] = "ē-chhù",
	["下台"] = "hā-tâi",
	["下司"] = "ē-si",
	["下命"] = "hē-miā",
	["下命令"] = "hā-bēng-lēng",
	["下唇"] = "ē-tûn",
	["下回"] = "ē-hôe",
	["下場"] = "hā-tiûⁿ",
	["下墜"] = "hā-tūi",
	["下士"] = "hā-sū",
	["下女"] = "hā-lí",
	["下嫁"] = "hā-kà",
	["下孤注"] = "hē-ko͘-tù",
	["下家"] = "ē-ke",
	["下屆"] = "ē-kài",
	["下層"] = "hā-chân",
	["下屬"] = "hā-sio̍k",
	["下山"] = "hā-san",
	["下工夫"] = "hē-kang-hu",
	["下幫"] = "ē-pang",
	["下底"] = "ē-té/ē-tóe",
	["下底衫"] = "ē-té-saⁿ/ē-tóe-saⁿ",
	["下後手"] = "hē-āu-chhiú",
	["下心神"] = "hā-sim-sîn/hē-sim-sîn",
	["下性命"] = "hē-sèⁿ-miā",
	["下情"] = "hā-chêng",
	["下意識"] = "hā-ì-sek",
	["下房"] = "ē-pâng",
	["下手"] = "ē-chhiú/hā-chhiú/hē-chhiú",
	["下挫"] = "hā-chhò",
	["下搗"] = "ē-táu",
	["下擺"] = "ē-pái",
	["下改"] = "ē-kái",
	["下放"] = "hā-hòng",
	["下文"] = "hā-bûn",
	["下斗"] = "ē-táu",
	["下斗鬚"] = "ē-táu-chhiu",
	["下旁"] = "ē-pêng",
	["下日"] = "ē-ji̍t",
	["下旬"] = "hā-sûn",
	["下昏"] = "ē-hng",
	["下昏暗"] = "ē-hng-àm",
	["下昏暝"] = "ē-hng-mê/ē-hng-mî",
	["下昏頓"] = "ē-hng-tǹg",
	["下昏飯"] = "ē-hng-pn̄g",
	["下晝"] = "ē-tàu",
	["下晝時"] = "ē-tàu-sî",
	["下晝晡"] = "ē-tàu-po͘",
	["下晝頓"] = "ē-tàu-tǹg",
	["下晝飯"] = "ē-tàu-pn̄g",
	["下晡"] = "ē-po͘",
	["下晡時"] = "ē-po͘-sî",
	["下暗"] = "ē-àm",
	["下期"] = "ē-kî",
	["下本"] = "hē-pún",
	["下本錢"] = "hē-pún-chîⁿ",
	["下格"] = "ē-keh",
	["下梢"] = "hā-sau/hā-siau",
	["下榻"] = "hā-thah",
	["下樓"] = "hā-lâu",
	["下橈"] = "hē-giô",
	["下次"] = "ē-chhù",
	["下毒"] = "hē-to̍k",
	["下毒手"] = "hē-to̍k-chhiú",
	["下水"] = "hā-súi",
	["下水溝"] = "hā-chúi-kau",
	["下沿"] = "ē-iân",
	["下流"] = "hā-liû",
	["下消"] = "hā-siau",
	["下港"] = "ē-káng",
	["下游"] = "hā-iû",
	["下滿"] = "ē-móa",
	["下班"] = "ē-pan/hā-pan",
	["下痢"] = "hā-lī",
	["下盤生理"] = "ē-pôaⁿ-seng-lí",
	["下神託佛"] = "hē-sîn-thok-pu̍t",
	["下筆"] = "hē-pit",
	["下等"] = "hā-téng",
	["下等下"] = "hā-téng-hā",
	["下等貨"] = "hā-téng-hòe/hā-téng-hè",
	["下策"] = "hā-chhek",
	["下級"] = "hā-kip",
	["下結論"] = "hā-kiat-lūn",
	["下肥"] = "hē-pûi",
	["下腰"] = "ē-io",
	["下腳"] = "ē-kha/hā-kha/kē-kha",
	["下腳手"] = "ē-kha-chhiú",
	["下腳裾"] = "ē-kha-ki/ē-kha-ku",
	["下腹"] = "ē-pak",
	["下腹仔"] = "ē-pak-á",
	["下腿"] = "ē-thúi",
	["下船"] = "hē-chûn",
	["下色"] = "hē-sek",
	["下落"] = "hē-lo̍h",
	["下葬"] = "hā-chòng",
	["下藥"] = "hā-io̍h/hē-io̍h",
	["下行"] = "hā-hêng",
	["下裾"] = "ē-ki",
	["下課"] = "hā-khò",
	["下貨"] = "hā-hòe/hā-hè",
	["下賂"] = "hē-lō͘",
	["下賤"] = "hā-chiān",
	["下跪"] = "hā-kūi",
	["下身"] = "ē-sin/hā-sin",
	["下輩"] = "ē-pòe",
	["下述"] = "hā-su̍t",
	["下遊"] = "hā-iû",
	["下過"] = "ē-kòe/ē-kè",
	["下達"] = "hā-ta̍t",
	["下部"] = "ē-pō͘",
	["下鄉"] = "hā-hiong",
	["下重"] = "hē-tāng",
	["下野"] = "hā-iá",
	["下錠"] = "hē-tiāⁿ/hē-tiàⁿ",
	["下降"] = "hā-kàng",
	["下限"] = "hā-hān",
	["下陷"] = "hā-hām",
	["下面"] = "ē-bīn",
	["下頦"] = "ē-hoâi/ē-hâi",
	["下頭"] = "ē-thâu",
	["下頷"] = "ē-ham",
	["下顎"] = "ē-gok/ē-kok/ē-ko̍k",
	["下願"] = "hē-goān",
	["下馬威"] = "hā-má-ui",
	["下體"] = "hā-thé",
	["不"] = "put",
	["不tóng"] = "put-tóng",
	["不一而足"] = "put-it-jî-chiok",
	["不三似兩"] = "put-sam-sū-lióng",
	["不三時"] = "put-sam-sî",
	["不中用"] = "put-tiòng-iōng",
	["不二價"] = "put-jī-kè",
	["不二法門"] = "put-jī-hoat-mn̂g",
	["不亦樂乎"] = "put-e̍k-lo̍k-hò͘",
	["不以為然"] = "put-í-ûi-jiân",
	["不但"] = "put-tān/put-tàn",
	["不住"] = "put-chū",
	["不便"] = "put-piān",
	["不修"] = "put-siu",
	["不倒翁"] = "put-tó-ong",
	["不克"] = "put-khek",
	["不免"] = "put-bián",
	["不全"] = "put-choân",
	["不八不七"] = "put-pat-put-chhit",
	["不准"] = "put-chún",
	["不凡"] = "put-hoân",
	["不切實際"] = "put-chhiat-si̍t-chè",
	["不利"] = "put-lī",
	["不務正業"] = "put-bū-chèng-gia̍p",
	["不勝酒力"] = "put-sèng-chiú-le̍k",
	["不勞而獲"] = "put-lô-jî-he̍k",
	["不厭其煩"] = "put-iàm-kî-hoân",
	["不受教"] = "put-siū-kàu",
	["不只"] = "put-chí",
	["不可多得"] = "put-khó-to-tit",
	["不可思議"] = "put-khó-su-gī",
	["不可收拾"] = "put-khó-siu-sip",
	["不可理喻"] = "put-khó-lí-jū",
	["不可諱言"] = "put-khó-hùi-giân",
	["不合時宜"] = "put-ha̍p-sî-gî",
	["不同點"] = "put-tông-tiám",
	["不周"] = "put-chiu",
	["不善"] = "put-siān",
	["不在此限"] = "put-chāi-chhú-hān",
	["不在話下"] = "put-chāi-ōe-hā",
	["不堪一擊"] = "put-kham-it-kek",
	["不堪設想"] = "put-kham-siat-sióng",
	["不夜城"] = "put-iā-siâⁿ",
	["不失為"] = "put-sit-ûi",
	["不女仔"] = "put-lú-á",
	["不如"] = "put-jî/put-jû",
	["不如意"] = "put-jî-ì/put-jû-ì",
	["不妙"] = "put-biāu",
	["不妥"] = "put-thò",
	["不妨"] = "put-hông",
	["不孕症"] = "put-īn-chèng",
	["不存天"] = "put-chhûn-thiⁿ",
	["不孝"] = "put-hàu",
	["不孝囝"] = "put-hàu-kiáⁿ",
	["不安"] = "put-an",
	["不定"] = "put-tēng",
	["不宜"] = "put-gî",
	["不容置疑"] = "put-iông-tì-gî",
	["不少"] = "put-siáu",
	["不屑"] = "put-sut",
	["不常在"] = "put-chhêng-chāi/put-chhiâng-chāi",
	["不平"] = "put-pêng",
	["不幸"] = "put-hēng",
	["不度"] = "put-tō͘",
	["不廉"] = "put-liâm",
	["不廉嘴"] = "put-liâm-chhùi",
	["不得了"] = "put-tek-liáu",
	["不得已"] = "put-tek-í/put-tit-í",
	["不得而知"] = "put-tit-lî-ti",
	["不必"] = "put-pit",
	["不忘"] = "put-bông",
	["不悅"] = "put-ia̍t",
	["不情"] = "put-chêng",
	["不惑"] = "put-he̍k",
	["不意中"] = "put-ì-tiong",
	["不慎"] = "put-sīn",
	["不應該"] = "put-eng-kai",
	["不才"] = "put-châi",
	["不折不扣"] = "put-chiat-put-khàu",
	["不接一"] = "put-chiap-it",
	["不擇手段"] = "put-te̍k-chhiú-tōaⁿ",
	["不支倒地"] = "put-chi-tó-tē/put-chi-tó-tōe",
	["不敢當"] = "put-kám-tong",
	["不敵"] = "put-te̍k",
	["不斷"] = "put-toān",
	["不明"] = "put-bêng",
	["不明不白"] = "put-bêng-put-pe̍h",
	["不是"] = "put-sī",
	["不時"] = "put-sî",
	["不服"] = "put-ho̍k",
	["不朽"] = "put-hiú",
	["不歡而散"] = "put-hoan-lî-sàn",
	["不止"] = "put-chí",
	["不止仔"] = "put-chí-á",
	["不止是"] = "put-chí-sī",
	["不正"] = "put-chèng",
	["不正當"] = "put-chèng-tong",
	["不死草"] = "put-sú-chháu",
	["不死鬼"] = "put-sú-kúi",
	["不比"] = "put-pí",
	["不治"] = "put-tī",
	["不法"] = "put-hoat",
	["不渡"] = "put-tō͘",
	["不滿"] = "put-boán",
	["不為所動"] = "put-ûi-só͘-tōng",
	["不無"] = "put-bô",
	["不甘寂寞"] = "put-kam-che̍k-bo̍k",
	["不由分說"] = "put-iû-hun-soeh/put-iû-hun-seh",
	["不由自主"] = "put-iû-chū-chú",
	["不當"] = "put-tòng",
	["不白之冤"] = "put-pe̍h-chi-oan",
	["不盡"] = "put-chīn",
	["不目"] = "put-ba̍k/put-bo̍k",
	["不直"] = "put-ti̍t",
	["不相干"] = "put-siang-kan/put-siong-kan",
	["不眠不休"] = "put-bîn-put-hiu",
	["不知不覺"] = "put-chai-put-kak",
	["不知去向"] = "put-ti-khì-hiòng/put-ti-khù-hiòng",
	["不知足"] = "put-ti-chiok",
	["不禁"] = "put-kìm",
	["不移"] = "put-î",
	["不符"] = "put-hû",
	["不等"] = "put-téng",
	["不管"] = "put-koán",
	["不管時"] = "put-koán-sî",
	["不約而同"] = "put-iok-lî-tông",
	["不結"] = "put-kiat",
	["不絕"] = "put-choa̍t",
	["不絕於耳"] = "put-choa̍t-û-ní",
	["不義"] = "put-gī",
	["不而過"] = "put-jī-kò/put-jî-kò/put-lî-kò",
	["不耐煩"] = "put-nāi-hoân",
	["不肖"] = "put-siàu",
	["不肖丁"] = "put-siàu-teng",
	["不肖子"] = "put-siàu-chú",
	["不能不"] = "put-lêng-put",
	["不脛而走"] = "put-kèng-jî-cháu",
	["不自覺"] = "put-chū-kak",
	["不良"] = "put-liâng/put-liông",
	["不良份子"] = "put-liâng-hūn-chú/put-liông-hūn-chú",
	["不良少年"] = "put-liâng-siàu-liân/put-liông-siàu-liân",
	["不藥而癒"] = "put-io̍h-jî-jú",
	["不虛此行"] = "put-hi-chhú-hêng",
	["不見天"] = "put-kiàn-thian",
	["不覺"] = "put-kak",
	["不解"] = "put-kái",
	["不計"] = "put-kè",
	["不計其數"] = "put-kè-kî-sò͘",
	["不該"] = "put-kai",
	["不詳"] = "put-siông",
	["不論"] = "put-lūn",
	["不謀而合"] = "put-bô͘-jî-ha̍p",
	["不變"] = "put-piàn",
	["不負眾望"] = "put-hū-chiòng-bōng",
	["不足"] = "put-chiok",
	["不足為奇"] = "put-chiok-ûi-kî",
	["不軌"] = "put-khúi",
	["不遂"] = "put-sūi",
	["不過"] = "put-kò",
	["不配"] = "put-phòe/put-phè",
	["不雅"] = "put-ngá",
	["不離匙"] = "put-lī-sî/put-lî-sî",
	["不順眼"] = "put-sūn-gán",
	["不齒"] = "put-khí",
	["丑"] = "thiú",
	["丑仔"] = "thiú-á/thiúⁿ-á",
	["丑仔戲"] = "thiú-á-hì",
	["丑旦"] = "thiuⁿ-tòaⁿ",
	["丑腳"] = "thiúⁿ-kioh",
	["丑鴨"] = "thiúⁿ-ah/thiú-ah",
	["且"] = "chhiáⁿ",
	["且一邊"] = "chhiáⁿ-chi̍t-piⁿ",
	["且看"] = "chhiáⁿ-khòaⁿ",
	["且說"] = "chhiáⁿ-soeh/chhiáⁿ-seh",
	["世"] = "sè/sì",
	["世上"] = "sè-siāng/sè-siōng",
	["世事"] = "sè-sū",
	["世交"] = "sè-kau",
	["世代"] = "sè-tāi",
	["世俗"] = "sè-sio̍k",
	["世俗事"] = "sè-sio̍k-sū",
	["世俗人"] = "sè-sio̍k-lâng",
	["世外桃源"] = "sè-gōa-thô-goân",
	["世宗"] = "Sè-chong",
	["世家"] = "sè-ka",
	["世家底"] = "sè-ka-té/sè-ka-tóe",
	["世局"] = "sè-kio̍k",
	["世居"] = "sè-ki/sè-ku",
	["世情"] = "sè-chêng",
	["世景"] = "sè-kéng",
	["世界"] = "sè-kài",
	["世界大戰"] = "sè-kài-tāi-chiàn",
	["世界性"] = "sè-kài-sèng",
	["世界潮流"] = "sè-kài-tiâu-liû",
	["世界級"] = "sè-kài-kip",
	["世界觀"] = "sè-kài-koan",
	["世盟"] = "Sè-bêng",
	["世紀"] = "sè-kí",
	["世貿中心"] = "sè-bō͘-tiong-sim",
	["世間"] = "sè-kan",
	["世間事"] = "sè-kan-sū",
	["世間人"] = "sè-kan-lâng",
	["丘"] = "khu",
	["丘薸"] = "khu-phiô",
	["丙"] = "piáⁿ",
	["丙等"] = "piáⁿ-téng",
	["丙組"] = "piáⁿ-cho͘/piáⁿ-chó͘",
	["丟丟"] = "tiu-tiu",
	["並"] = "pèng/pēng",
	["並m̄是"] = "pēng-m̄-sī",
	["並且"] = "pēng-chhiáⁿ",
	["並出"] = "pēng-chhut",
	["並列"] = "pēng-lia̍t",
	["並存"] = "pēng-chûn",
	["並排"] = "pēng-pâi",
	["並排行"] = "pēng-pâi-kiâⁿ",
	["並無"] = "pēng-bô/pèng-bô",
	["並無不當"] = "pēng-bô-put-tòng",
	["並立"] = "pēng-li̍p",
	["並肩"] = "pēng-keng",
	["並行"] = "pēng-hêng",
	["並進"] = "pēng-chìn",
	["並重"] = "pēng-tiōng",
	["並駕齊驅"] = "pēng-kà-chê-khu/pēng-kà-chôe-khu",
	["中"] = "tèng/tiong/tiòng",
	["中上"] = "tiong-siāng/tiong-siōng",
	["中下"] = "tiong-hā",
	["中下游"] = "tiong-hā-iû",
	["中中"] = "tiong-tiong",
	["中中仔"] = "tiong-tiong-á",
	["中亞"] = "Tiong-a",
	["中人"] = "tiong-lâng/tiong-lîn",
	["中人禮"] = "tiong-lâng-lé",
	["中人錢"] = "tiong-lâng-chîⁿ",
	["中傷"] = "tiòng-siong/tiòng-siang",
	["中共"] = "tiong-kiōng",
	["中剸"] = "tiong-tn̂g",
	["中北部"] = "tiong-pak-pō͘",
	["中區"] = "tiong-khu",
	["中午"] = "tiong-ngó͘",
	["中南海"] = "Tiong-lâm-hái",
	["中南美"] = "Tiong-lâm-bí",
	["中南美洲"] = "Tiong-lâm-bí-chiu",
	["中南部"] = "tiong-lâm-pō͘",
	["中原"] = "Tiong-goân",
	["中原大學"] = "Tiong-goân-tāi-ha̍k",
	["中古"] = "tiong-kó͘",
	["中古時代"] = "tiong-kó͘-sî-tāi",
	["中和"] = "tiong-hô",
	["中和市"] = "Tiong-hô-chhī",
	["中國"] = "Tiong-kok",
	["中國人"] = "Tiong-kok-lâng",
	["中國商銀"] = "Tiong-kok-siong-gîn/Tiong-kok-siong-gûn",
	["中國國民黨"] = "Tiong-kok-kok-bîn-tóng",
	["中國城"] = "Tiong-kok-siâⁿ",
	["中國式"] = "Tiong-kok-sek",
	["中國文化大學"] = "Tiong-kok-bûn-hòa-tāi-ha̍k",
	["中國時報"] = "Tiong-kok-sî-pò",
	["中國海"] = "Tiong-kok-hái",
	["中國石油公司"] = "Tiong-kok-chio̍h-iû-kong-si",
	["中國醫藥學院"] = "Tiong-kok-i-io̍h-ha̍k-īⁿ",
	["中國銀行"] = "Tiong-kok-gîn-hâng/Tiong-kok-gûn-hâng",
	["中土"] = "tiong-thó͘",
	["中型"] = "tiong-hêng",
	["中堂"] = "tiong-tông",
	["中堅"] = "tiong-kian",
	["中壢"] = "Tiong-le̍k",
	["中壢市"] = "Tiong-le̍k-chhī",
	["中外"] = "tiong-gōa",
	["中央"] = "tiong-iang/tiong-iong/tiong-ng",
	["中央信託局"] = "Tiong-iang-sìn-thok-kio̍k/Tiong-iong-sìn-thok-kio̍k",
	["中央圖書館"] = "Tiong-iang-tô͘-su-koán/Tiong-iong-tô͘-su-koán",
	["中央大學"] = "Tiong-iang-tōa-ha̍k/Tiong-iong-tōa-ha̍k",
	["中央委員"] = "tiong-iang-úi-oân/tiong-iong-úi-oân",
	["中央山脈"] = "tiong-iang-soaⁿ-me̍h/tiong-iong-soaⁿ-me̍h",
	["中央政府"] = "tiong-iong-chèng-hú/tiong-ng-chèng-hú",
	["中央日報"] = "Tiong-iang-ji̍t-pò/Tiong-iong-ji̍t-pò",
	["中央標準局"] = "Tiong-iang-phiau-chún-kio̍k/Tiong-iong-phiau-chún-kio̍k",
	["中央研究院"] = "Tiong-iang-gián-kiù-īⁿ/Tiong-iong-gián-kiù-īⁿ",
	["中央社"] = "Tiong-iang-siā/Tiong-iong-siā",
	["中央銀行"] = "Tiong-iang-gîn-hâng/Tiong-iong-gûn-hâng",
	["中央集權"] = "tiong-iang-chi̍p-koân/tiong-iong-chi̍p-koân",
	["中央黨部"] = "tiong-iang-tóng-pō͘/tiong-iong-tóng-pō͘",
	["中套仔"] = "tiong-thò-á",
	["中套仔人"] = "tiong-thò-á-lâng",
	["中妥扮"] = "tiong-thò-pān",
	["中子"] = "tiong-chú",
	["中學"] = "tiong-ha̍k/tiong-o̍h",
	["中學生"] = "tiong-ha̍k-seng",
	["中宵"] = "tiong-siau",
	["中將"] = "tiong-chiòng",
	["中尉"] = "tiong-ùi",
	["中對中"] = "tiong-tùi-tiong",
	["中小"] = "tiong-sió",
	["中小企業"] = "tiong-sió-khì-gia̍p",
	["中山"] = "Tiong-san",
	["中山區"] = "Tiong-san-khu",
	["中山堂"] = "Tiong-san-tn̂g",
	["中山大學"] = "Tiong-san-tāi-ha̍k",
	["中年"] = "tiong-liân",
	["中年人"] = "tiong-liân-lâng",
	["中年級"] = "tiong-nî-kip",
	["中度"] = "tiong-tō͘",
	["中庭"] = "tiong-têng",
	["中庸"] = "tiong-iông",
	["中廣"] = "Tiong-kóng",
	["中式"] = "tiong-sek",
	["中彈"] = "tiong-tôaⁿ",
	["中影"] = "Tiong-iáⁿ",
	["中心"] = "tiong-sim",
	["中心人物"] = "tiong-sim-jîn-bu̍t",
	["中心線"] = "tiong-sim-sòaⁿ",
	["中性"] = "tiong-sèng",
	["中意"] = "tèng-ì/tiòng-ì",
	["中扮"] = "tiong-pān",
	["中扮人"] = "tiong-pān-lâng",
	["中扮仔"] = "tiong-pān-á",
	["中指"] = "tiong-cháiⁿ",
	["中文"] = "Tiong-bûn",
	["中文系"] = "tiong-bûn-hē",
	["中斑"] = "tiong-pan",
	["中斷"] = "tiong-toān",
	["中旬"] = "tiong-sûn",
	["中時晚報"] = "tiong-sî-boán-pò",
	["中晝"] = "tiong-tàu",
	["中晝前"] = "tiong-tàu-chêng",
	["中晝崎"] = "tiong-tàu-kiā",
	["中晝後"] = "tiong-tàu-āu",
	["中晝心"] = "tiong-tàu-sim",
	["中晝頓"] = "tiong-tàu-tǹg",
	["中晝飯"] = "tiong-tàu-pn̄g",
	["中暑"] = "tiòng-sú",
	["中期"] = "tiong-kî",
	["中東"] = "Tiong-tang",
	["中東國家"] = "tiong-tang-kok-ka",
	["中東地區"] = "tiong-tang-tē-khu/tiong-tang-tōe-khu",
	["中校"] = "tiong-hāu",
	["中梁"] = "tiong-niû",
	["中楹"] = "tiong-îⁿ/tiong-êⁿ",
	["中樑"] = "tiong-niû",
	["中樞"] = "tiong-chhu",
	["中樞神經"] = "tiong-chhu-sîn-keng",
	["中欄"] = "tiong-lân/tiong-nôa",
	["中歐"] = "Tiong-au",
	["中止"] = "tiong-chí",
	["中正"] = "tiong-chèng",
	["中正機場"] = "Tiong-chèng-ki-tiûⁿ",
	["中正紀念堂"] = "Tiong-chèng-kí-liām-tn̂g",
	["中毒"] = "tiòng-to̍k",
	["中氣"] = "tiòng-khì/tiong-khùi",
	["中油"] = "Tiong-iû",
	["中波"] = "tiong-pho",
	["中洲"] = "Tiong-chiu",
	["中港溪"] = "Tiong-káng-khe/Tiong-káng-khoe",
	["中游"] = "tiong-iû",
	["中燈"] = "tiong-teng",
	["中營"] = "tiong-iâⁿ",
	["中爪"] = "tiong-jiáu/tiong-niáu",
	["中狀元"] = "tiòng-chiōng-goân",
	["中獎"] = "tiòng-chióng",
	["中生代"] = "tiong-seng-tāi",
	["中產階級"] = "tiong-sán-kai-kip",
	["中用"] = "tiòng-iōng",
	["中盤"] = "tiong-pôaⁿ",
	["中研院"] = "Tiong-gián-īⁿ",
	["中科院"] = "Tiong-kho-īⁿ",
	["中空"] = "tiong-khong",
	["中立"] = "tiong-li̍p",
	["中立區"] = "tiong-li̍p-khu",
	["中立國"] = "tiong-li̍p-kok",
	["中立地帶"] = "tiong-li̍p-tē-tài/tiong-li̍p-tōe-tài",
	["中立政府"] = "tiong-li̍p-chèng-hu",
	["中立法"] = "tiong-li̍p-hoat",
	["中立派"] = "tiong-li̍p-phài",
	["中站"] = "tiong-chām",
	["中等"] = "tiong-téng",
	["中等教育"] = "tiong-téng-kàu-io̍k",
	["中等身材"] = "tiong-téng-sin-châi",
	["中等階級"] = "tiong-téng-kai-kip",
	["中範"] = "tiong-pān",
	["中級"] = "tiong-kip",
	["中絕"] = "tiong-choa̍t",
	["中線"] = "tiong-sòaⁿ",
	["中縣"] = "Tiong-koān",
	["中美"] = "Tiong-Bí",
	["中美洲"] = "Tiong-bí-chiu",
	["中耳炎"] = "tiong-ní-iām",
	["中聲喉"] = "tōa-siaⁿ-âu",
	["中聽"] = "tèng-thiaⁿ/tiòng-thiaⁿ",
	["中脊"] = "tiong-chit",
	["中脊梁"] = "tiong-chit-niû",
	["中脊楹"] = "tiong-chit-êⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-êⁿ",
	["中興"] = "tiong-heng",
	["中興大學"] = "tiong-heng-tāi-ha̍k",
	["中興新村"] = "Tiong-heng-sin-chhoan",
	["中華"] = "Tiong-hôa",
	["中華文化"] = "Tiong-hôa-bûn-hòa",
	["中華民國"] = "Tiong-hôa-bîn-kok",
	["中華民族"] = "Tiong-hôa-bîn-cho̍k",
	["中華隊"] = "Tiong-hôa-tūi",
	["中藥"] = "tiong-io̍h",
	["中蛇蠱"] = "tiòng-chôa-kó͘",
	["中西"] = "tiong-se",
	["中西部"] = "tiong-se-pō͘",
	["中見人"] = "tiong-kìⁿ-lâng",
	["中視"] = "Tiong-sī",
	["中計"] = "tiòng-kè",
	["中質"] = "tiong-chit",
	["中途"] = "tiong-tô͘",
	["中選"] = "tiòng-soán",
	["中邪"] = "tiòng-siâ",
	["中部"] = "tiong-pō͘",
	["中醫"] = "tiong-i",
	["中鋒"] = "tiong-hong",
	["中鋼"] = "Tiong-kǹg",
	["中間"] = "tiong-kan",
	["中間人"] = "tiong-kan-lâng",
	["中間商"] = "tiong-kan-siong",
	["中間派"] = "tiong-kan-phài",
	["中隊"] = "tiong-tūi",
	["中非"] = "tiong-hui",
	["中音"] = "tiong-im",
	["中風"] = "tiòng-hong",
	["中餐"] = "tiong-chhan",
	["中鼓"] = "tiong-kó͘",
	["中齒"] = "tiong-khí",
	["串仔魚"] = "chhńg-á-hî/chhńg-á-hû/chhǹg-á-hî/chhǹg-á-hû",
	["串供"] = "chhoàn-keng",
	["串口供"] = "chhoàn-kháu-keng",
	["串同"] = "chhoàn-tông",
	["串牙"] = "chhoàn-gê",
	["串瓜子"] = "chhńg-koe-chí",
	["串聯"] = "chhoàn-liân",
	["串芽"] = "chhoàn-gê",
	["串話縫"] = "chhńg-ōe-phāng",
	["串講"] = "chhoàn-kóng",
	["串透"] = "koàn-thàu",
	["串通"] = "chhoàn-thong",
	["串過"] = "chhǹg-kòe/chhǹg-kè/chhǹg--kòe/chhǹg--kè",
	["串門"] = "chhoàn-mn̂g",
	["丸"] = "oân",
	["丸仔"] = "oân-á",
	["丹"] = "tan",
	["丹尼爾"] = "Tan-nî-ní",
	["丹招樹"] = "tan-chio-chhiū",
	["丹桂"] = "tan-kùi",
	["丹毒"] = "tan-to̍k",
	["丹田"] = "tan-tiân",
	["丹疽"] = "tan-chu",
	["丹痧"] = "tan-soa",
	["丹麥"] = "Tan-be̍h",
	["主"] = "chú",
	["主事者"] = "chú-sū-chiá",
	["主人"] = "chú-lâng",
	["主人家"] = "chú-lâng-ka",
	["主人翁"] = "chú-jîn-ong/chú-lâng-ong",
	["主任"] = "chú-jīm",
	["主使"] = "chú-sú",
	["主修"] = "chú-siu",
	["主公"] = "chú-kong",
	["主力"] = "chú-le̍k",
	["主動"] = "chú-tōng",
	["主唱"] = "chú-chhiòⁿ",
	["主因"] = "chú-in",
	["主委"] = "chú-úi",
	["主婚"] = "chú-hun",
	["主婦"] = "chú-hū",
	["主宰"] = "chú-cháiⁿ",
	["主審"] = "chú-sím",
	["主將"] = "chú-chiòng",
	["主導"] = "chú-tō",
	["主峰"] = "chú-hong",
	["主席"] = "chú-se̍k",
	["主幹"] = "chú-kàn",
	["主張"] = "chú-tiuⁿ",
	["主後"] = "Chú-āu",
	["主從"] = "chú-chiông",
	["主心定"] = "chú-sim-tiāⁿ",
	["主意"] = "chú-ì",
	["主戰"] = "chú-chiàn",
	["主持"] = "chú-chhî",
	["主持人"] = "chú-chhî-jîn",
	["主攻"] = "chú-kong",
	["主政"] = "chú-chèng",
	["主教"] = "chú-kàu",
	["主日學"] = "chú-ji̍t-o̍h",
	["主旨"] = "chú-chí",
	["主機"] = "chú-ki",
	["主機板"] = "chú-ki-pán",
	["主權"] = "chú-koân",
	["主決"] = "chú-koat",
	["主治"] = "chú-tī",
	["主治醫師"] = "chú-tī-i-su",
	["主流"] = "chú-liû",
	["主演"] = "chú-ián",
	["主盤"] = "chú-pôaⁿ",
	["主祭"] = "chú-chè",
	["主禮人"] = "chú-lé-jîn",
	["主筆"] = "chú-pit",
	["主管"] = "chú-koán",
	["主編"] = "chú-phian",
	["主義"] = "chú-gī",
	["主裁"] = "chú-chhâi",
	["主要"] = "chú-iàu",
	["主見"] = "chú-kiàn",
	["主觀"] = "chú-koan",
	["主角"] = "chú-kak",
	["主計"] = "chú-kè",
	["主計室"] = "chú-kè-sek",
	["主計處"] = "chú-kè-chhù",
	["主計長"] = "chú-kè-tiúⁿ",
	["主語"] = "chú-gí/chú-gú",
	["主講"] = "chú-káng",
	["主賓"] = "chú-pin",
	["主軸"] = "chú-te̍k",
	["主辦"] = "chú-pān",
	["主辦權"] = "chú-pān-koân",
	["主頭"] = "chú-thâu",
	["主題"] = "chú-tê/chú-tôe",
	["主顧"] = "chú-kò͘",
	["主顧客"] = "chú-kò͘-kheh",
	["主食"] = "chú-si̍t",
	["主體"] = "chú-thé",
	["乃"] = "nái",
	["乃掃水"] = "nai-sò-chúi",
	["乃父"] = "nái-hū",
	["久"] = "kú",
	["久久"] = "kú-kú",
	["久仰"] = "kiú-gióng",
	["久來"] = "kú--lài/kú-lâi",
	["久候"] = "kú-hāu",
	["久年"] = "kú-nî",
	["久年冤"] = "kú-nî-oan",
	["久年病"] = "kú-nî-pēⁿ/kú-nî-pīⁿ",
	["久年萬代"] = "kú-nî-bān-tāi",
	["久年長月"] = "kú-nî-tn̂g-goe̍h/kú-nî-tn̂g-ge̍h",
	["久年願"] = "kú-nî-goān",
	["久病"] = "kú-pēⁿ/kú-pīⁿ",
	["久耐"] = "kiú-nāi",
	["久見"] = "kiú-kiàn",
	["久違"] = "kiú-ûi",
	["久長"] = "kú-tn̂g",
	["久長冤"] = "kú-tn̂g-oan",
	["久長步"] = "kú-tn̂g-pō͘",
	["久長病"] = "kú-tn̂g-pēⁿ/kú-tn̂g-pīⁿ",
	["久長雨"] = "kú-tn̂g-hō͘",
	["之上"] = "chi-siāng/chi-siōng",
	["之下"] = "chi-hā",
	["之中"] = "chi-tiong",
	["之交"] = "chi-kau",
	["之內"] = "chi-lāi",
	["之初"] = "chi-chho͘",
	["之前"] = "chi-chêng",
	["之外"] = "chi-gōa",
	["之後"] = "chi-āu",
	["之於"] = "chi-î/chi-û",
	["之時"] = "chi-sî",
	["之鑽"] = "chi-chǹg",
	["之間"] = "chi-kan",
	["之類"] = "chi-lūi",
	["之龜力"] = "chi-ku-la̍t",
	["之龜溜"] = "chi-ku-liù",
	["乏"] = "ha̍t",
	["乏乏"] = "ha̍t-ha̍t",
	["乏人問津"] = "hoa̍t-jîn-būn-chin",
	["乏制"] = "ha̍t-chè",
	["乏善可陳"] = "ha̍t-siān-khó-tîn",
	["乏水"] = "ha̍t-chúi",
	["乏窩"] = "ha̍t-o",
	["乒乓"] = "phín-phóng",
	["乖"] = "koa/koai",
	["乖乖"] = "koai-koai",
	["乖巧"] = "koai-khá/koai-khiáu",
	["乖張"] = "koai-chiang/koai-tiang",
	["乖旋"] = "koāiⁿ-chn̄g",
	["乖癖"] = "koai-phiah",
	["乖眠"] = "koe-bîn",
	["乖筋"] = "koāi-kin/koāi-kun",
	["乖育育"] = "koai-ió-ió/koai-ioh-ioh",
	["乖著"] = "koāiⁿ-tio̍h",
	["乖螺"] = "koāiⁿ-lê",
	["乘"] = "sēng",
	["乘勝追擊"] = "sêng-sèng-tui-kek",
	["乘勢"] = "sêng-sì/sêng-sè/sēng-sì/sēng-sè",
	["乘坐"] = "sêng-chō",
	["乘客"] = "sêng-kheh",
	["乘搭"] = "sêng-tah",
	["乘暗烏"] = "sēng-àm-o͘",
	["乘歹"] = "sēng-pháiⁿ",
	["乘法"] = "sêng-hoat",
	["乘虔"] = "sēng-khiân",
	["乙"] = "it",
	["乙烯"] = "it-hi",
	["乜"] = "Mih",
	["乜人"] = "mih-lâng",
	["乜代"] = "mih-tāi",
	["九"] = "káu/kiú",
	["九信藥"] = "káu-sìn-io̍h",
	["九八人"] = "káu-peh-lâng/káu-poeh-lâng",
	["九冬十月"] = "káu-tang-cha̍p-goe̍h/káu-tang-cha̍p-ge̍h",
	["九孔"] = "káu-kháng/kiáu-khang",
	["九官鳥"] = "kiú-koan-chiáu",
	["九層"] = "káu-chan",
	["九層塔"] = "káu-chàn-thah",
	["九族"] = "kiáu-cho̍k",
	["九月"] = "káu--goe̍h/káu--ge̍h",
	["九槽"] = "káu-chô",
	["九江"] = "káu-kang",
	["九泉"] = "kiú-choân",
	["九目仔"] = "káu-ba̍k-á",
	["九筆榕"] = "káu-pit-chhêng",
	["九節仔"] = "káu-chat-á",
	["九節蓮"] = "káu-chat-liân",
	["九節蝦"] = "káu-chat-hê",
	["九節貓"] = "káu-chat-niau",
	["九節風"] = "káu-chat-hong",
	["九芎"] = "kiú-kiong",
	["九芎柯"] = "kiú-kiong-kho",
	["九里香"] = "káu-lí-hiong/kiú-lí-hiong",
	["九重吹"] = "káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe",
	["九重桐"] = "kiú-tiông-tông",
	["九重榕"] = "káu-têng-chhêng",
	["九重樹"] = "káu-têng-chhiū",
	["九重炊"] = "káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe",
	["九降水"] = "káu-kàng-chúi",
	["九降流"] = "káu-kàng-lâu",
	["九降風"] = "káu-kàng-hong",
	["九鮡"] = "káu-thiâu",
	["九龍"] = "Kiú-liông",
	["乞"] = "khit",
	["乞個"] = "khit-ê",
	["乞求"] = "khit-kiû",
	["乞的"] = "khit-ê",
	["乞討"] = "khit-thó",
	["乞雨"] = "khit-hō͘",
	["乞食"] = "khit-chia̍h",
	["乞食仙"] = "khit-chia̍h-sian",
	["乞食生"] = "khit-chia̍h-seⁿ/khit-chia̍h-siⁿ",
	["乞食症"] = "khit-chia̍h-chèng",
	["乞食相"] = "khit-chia̍h-siàng",
	["乞食碗"] = "khit-chia̍h-óaⁿ",
	["乞食骨"] = "khit-chia̍h-kut",
	["乞食鬼"] = "khit-chia̍h-kúi",
	["也好"] = "iā-hó",
	["也就是"] = "iā-chiū-sī",
	["也就是講"] = "iā-chiū-sī-kóng",
	["也捌"] = "iā-bat",
	["也敢"] = "iā-káⁿ",
	["也是"] = "iā-sī",
	["也會使"] = "iā-ē-sái",
	["也算"] = "iā-sǹg",
	["也著"] = "iā-tio̍h",
	["乩"] = "ki",
	["乳"] = "lú",
	["乳名"] = "jú-miâ/lú-miâ",
	["乳母"] = "jú-bó/jú-bú",
	["乳瓜"] = "jú-koe",
	["乾"] = "koaⁿ",
	["乾tēng"] = "ta-tēng",
	["乾乾giàn"] = "kan-kan-giàn",
	["乾了"] = "kan-liáu",
	["乾冰"] = "kan-peng",
	["乾凋"] = "kan-ta",
	["乾凋giàn"] = "kan-ta-giàn",
	["乾凋有"] = "kan-ta-ū",
	["乾呃"] = "kan-eh",
	["乾嗽"] = "kan-sàu",
	["乾嘔"] = "kan-áu",
	["乾坤"] = "khiân-khun",
	["乾旱"] = "kan-hān",
	["乾杯"] = "kan-poe",
	["乾果"] = "kan-kó",
	["乾死"] = "ta--sí",
	["乾洗"] = "kan-sé/kan-sóe/ta-sé/ta-sóe",
	["乾焦chhoah"] = "kan-ta-chhoah",
	["乾燥"] = "kan-sò/ta-sò",
	["乾燥機"] = "ta-sò-ki",
	["乾燥燥"] = "ta-sò-sò",
	["乾瘦"] = "ta-sán",
	["乾癬"] = "kan-sián",
	["乾竭"] = "kan-kia̍t",
	["乾證"] = "kan-chèng",
	["乾酪"] = "kan-lo̍k",
	["乾隆"] = "Khiân-liông",
	["乾電池"] = "kan-tiān-tî",
	["乾風颱"] = "kan-hong-thai",
	["乾颱"] = "kan-thai",
	["乾鬆"] = "ta-sang",
	["亂"] = "loān",
	["亂chông"] = "loān-chông",
	["亂ioh"] = "loān-ioh",
	["亂sa"] = "loān-sa",
	["亂sahN"] = "loān-sahN",
	["亂tàn"] = "loān-tàn",
	["亂世"] = "loān-sè",
	["亂主來"] = "loān-chú-lâi",
	["亂主吵"] = "loān-chú-chhá",
	["亂主說"] = "loān-chú-soeh/loān-chú-seh",
	["亂主講"] = "loān-chú-kóng",
	["亂交參"] = "loān-kau-chham",
	["亂使"] = "loān-sú",
	["亂使來"] = "loān-sú-lâi",
	["亂使創"] = "loān-sú-chhòng",
	["亂使吵"] = "loān-sú-chhá",
	["亂使想"] = "loān-sú-siūⁿ",
	["亂使用"] = "loān-sú-iōng",
	["亂使講"] = "loān-sú-kóng",
	["亂使變"] = "loān-sú-pìⁿ",
	["亂使鬧"] = "loān-sú-nāu",
	["亂來"] = "loān-lâi",
	["亂創"] = "loān-chhòng",
	["亂吵"] = "loān-chhá",
	["亂吵吵"] = "loān-chhau-chhau",
	["亂嗤吵"] = "loān-chhī-chhā",
	["亂嘈嘈"] = "loān-chô-chô",
	["亂子來"] = "loān-chú-lâi",
	["亂心"] = "loān-sim",
	["亂性"] = "loān-sèng",
	["亂惝"] = "loān-siàng",
	["亂戽"] = "loān-hò͘",
	["亂捏"] = "loān-liap",
	["亂掖"] = "loān-iā",
	["亂操操"] = "loān-chhau-chhau",
	["亂攪吵"] = "loān-kiáu-chhá",
	["亂皂"] = "loān-chō",
	["亂真"] = "loān-chin",
	["亂神"] = "lān-sîn/loān-sîn",
	["亂紛紛"] = "loān-hun-hun",
	["亂絞絞"] = "loān-kà-kà",
	["亂經"] = "loān-keng",
	["亂罵"] = "loān-mē/loān-mā",
	["亂臆"] = "loān-ioh",
	["亂茹"] = "loān-jû/loān-jî/loān-lû",
	["亂諍"] = "loān-chèⁿ/loān-chìⁿ",
	["亂講"] = "loān-kóng",
	["亂變"] = "loān-pìⁿ",
	["亂販"] = "loān-phòaⁿ",
	["亂走"] = "loān-cháu",
	["亂鐘"] = "loān-cheng",
	["亂馬馬"] = "loān-bé-bé",
	["亂鬧"] = "loān-nāu",
	["了"] = "liáu",
	["了theh-theh"] = "liáu-theh-theh",
	["了不得"] = "liáu-put-tek",
	["了不起"] = "liáu-put-khí",
	["了了"] = "liáu-liáu",
	["了事"] = "liáu-sū",
	["了傢伙"] = "liáu-ke-hóe/liáu-ke-hé",
	["了儕咯"] = "liáu-chē-lò͘",
	["了力"] = "liáu-la̍t",
	["了嘍"] = "liáu-lo͘",
	["了嘴"] = "liáu-chhùi",
	["了大錢"] = "liáu-tōa-chîⁿ",
	["了家仔"] = "liáu-ke-á",
	["了家囝"] = "liáu-ke-kiáⁿ",
	["了尾"] = "liáu-bóe/liáu-bé",
	["了局"] = "liáu-kio̍k",
	["了工"] = "liáu-kang",
	["了後"] = "liáu-āu",
	["了徹"] = "liáu-thiat",
	["了悟"] = "liáu-ngō͘",
	["了截"] = "liáu-chia̍t",
	["了捷"] = "liáu-chia̍t",
	["了斷"] = "liáu-toān",
	["了本"] = "liáu-pún",
	["了然"] = "liáu-jiân",
	["了白力"] = "liáu-pe̍h-la̍t",
	["了白工"] = "liáu-pe̍h-kang",
	["了盡"] = "liáu-chīn",
	["了神"] = "liáu-sîn",
	["了結"] = "liáu-kiat",
	["了腳手"] = "liáu-kha-chhiú",
	["了解"] = "liáu-kái",
	["了解著"] = "liáu-kái-tio̍h",
	["了錢"] = "liáu-chîⁿ",
	["了離"] = "liáu-lī/liáu-lî",
	["了鳥囝"] = "liáu-chiáu-kiáⁿ",
	["了鳥胚"] = "liáu-chiáu-phoe",
	["予人"] = "hō͘-lâng",
	["予人招"] = "hō͘-lâng-chio",
	["予人罵"] = "hō͘-lâng-mē/hō͘-lâng-mā",
	["予以"] = "û-í",
	["予取予求"] = "û-chhú-û-kiû",
	["事"] = "sū",
	["事主"] = "sū-chú",
	["事事"] = "sū-sū",
	["事件"] = "sū-kiāⁿ",
	["事例"] = "sū-lē",
	["事倍功半"] = "sū-pōe-kong-pòaⁿ",
	["事先"] = "sū-sian",
	["事務"] = "sū-bū",
	["事務官"] = "sū-bū-koaⁿ",
	["事務性"] = "sū-bū-sèng",
	["事務所"] = "sū-bū-só͘",
	["事半功倍"] = "sū-pòaⁿ-kong-pōe",
	["事因"] = "sū-in",
	["事在人為"] = "sū-chāi-jîn-ûi",
	["事宜"] = "sū-gî",
	["事實"] = "sū-si̍t",
	["事尾"] = "sū-bóe/sū-bé",
	["事後"] = "sū-āu",
	["事情"] = "sū-chêng",
	["事態"] = "sū-thài",
	["事故"] = "sū-kò͘",
	["事業"] = "sū-gia̍p",
	["事業家"] = "sū-gia̍p-ka",
	["事業部"] = "sū-gia̍p-pō͘",
	["事權"] = "sū-koân",
	["事物"] = "sū-bu̍t",
	["事理"] = "sū-lí",
	["事由"] = "sū-iû",
	["事破"] = "sū-phòa",
	["事端"] = "sū-toan",
	["事變"] = "sū-piàn",
	["事跡"] = "sū-liah",
	["事路"] = "sū-lō͘",
	["事蹟"] = "sū-chek",
	["事項"] = "sū-hāng",
	["二"] = "jī/nn̄g",
	["二九下昏"] = "jī-káu-ê-hng/lī-káu-ê-hng",
	["二九暗"] = "jī-káu-àm",
	["二九暝"] = "jī-káu-mê/jī-káu-mî/lī-káu-mê/lī-káu-mî",
	["二伯"] = "jī-peh",
	["二來"] = "jī--lâi",
	["二元"] = "jī-goân",
	["二八年"] = "jī-pat-liân",
	["二出"] = "lī-chhut",
	["二出人"] = "jī-chhut-lâng",
	["二副"] = "jī-hù",
	["二四猛"] = "lī-sì-béng",
	["二壘手"] = "jī-lúi-chhiú",
	["二婚親"] = "jī-hun-chhin/lī-hun-chhin",
	["二嫂"] = "jī-só",
	["二專"] = "jī-choan",
	["二房"] = "jī-pâng",
	["二手"] = "jī-chhiú",
	["二指"] = "jī-cháiⁿ",
	["二撇鬚"] = "jī-phiat-chhiu",
	["二極體"] = "jī-ke̍k-thé",
	["二步八"] = "lī-pō͘-peh/lī-pō͘-poeh",
	["二比"] = "jī-pí",
	["二水"] = "Jī-chúi/lī-chúi",
	["二爺"] = "lī-iâ",
	["二等貨"] = "jī-téng-hòe/jī-téng-hè",
	["二緣妻"] = "jī-iân-chhe",
	["二者"] = "jī-chiá",
	["二花"] = "lī-hoe",
	["二花面"] = "lī-hoe-bīn",
	["二藍"] = "jī-lâm",
	["二路八"] = "lī-lō͘-peh/lī-lō͘-poeh",
	["二路八師"] = "lī-lō͘-peh-sai/lī-lō͘-poeh-sai",
	["二路司"] = "jī-lō͘-sai",
	["二路貨"] = "jī-lō͘-hòe/jī-lō͘-hè/lī-lō͘-hòe/lī-lō͘-hè",
	["二部制"] = "jī-pō͘-chè",
	["二重門"] = "lī-têng-mn̂g",
	["于"] = "î/û",
	["云"] = "hûn/ûn",
	["云衫"] = "hûn-sam",
	["互"] = "hō͘",
	["互不侵犯"] = "hō͘-put-chhim-hoān",
	["互不相讓"] = "hō͘-put-sio-niū",
	["互人招"] = "hō͘-lâng-chio",
	["互人掠包"] = "hō͘-lâng-lia̍h-pau",
	["互人請"] = "hō͘-lâng-chhiáⁿ",
	["互信"] = "hō͘-sìn",
	["互利"] = "hō͘-lī",
	["互助"] = "hō͘-chō͘",
	["互動"] = "hō͘-tōng",
	["互惠"] = "hō͘-hūi",
	["互換"] = "hō͘-ōaⁿ",
	["互異"] = "hō͘-ī",
	["互相"] = "hō͘-siang/hō͘-siong",
	["互補"] = "hō͘-pó͘",
	["互通"] = "hō͘-thong",
	["互連"] = "hō͘-liâm",
	["互選"] = "hō͘-soán",
	["五"] = "gō͘/ngó͘",
	["五世其昌"] = "ngó͘-sè-kî-chhiong",
	["五仁"] = "ngó͘-jîn",
	["五代孫"] = "ngó͘-tāi-sun",
	["五倫"] = "ngó͘-lûn",
	["五凍"] = "ngó͘-tàng",
	["五加皮"] = "ngó͘-ka-phî/ngó͘-ka-pî/ngó͘-ka-phî",
	["五加蔘"] = "ngó͘-ka-sim",
	["五四三"] = "gō͘-sì-saⁿ",
	["五堵"] = "Gō͘-tó͘",
	["五宅茄"] = "gō͘-the̍h-kiô",
	["五官"] = "ngó͘-koan",
	["五官端正"] = "ngó͘-koan-toan-chèng",
	["五專"] = "ngó͘-choan",
	["五屜桌"] = "gō͘-thoah-toh",
	["五峰"] = "ngó͘-hong",
	["五常"] = "ngó͘-siông",
	["五彩"] = "ngó͘-chhái",
	["五彩燈"] = "ngó͘-chhái-teng",
	["五彩繽紛"] = "ngó͘-chhái-phin-hun",
	["五彩色"] = "ngó͘-chhái-sek",
	["五彩虹"] = "ngó͘-chhái-khēng",
	["五掌楠"] = "gō͘-chiáng-lâm/gō͘-chióng-lâm",
	["五支鬚"] = "gō͘-ki-chhiu",
	["五斂子"] = "ngó͘-liām-chí",
	["五日節"] = "gō͘-ji̍t-cheh/gō͘-ji̍t-choeh",
	["五星旗"] = "ngó͘-chheⁿ-kî/ngó͘-chhiⁿ-kî",
	["五更早"] = "gō͘-keⁿ-chá/gō͘-kiⁿ-chá/gō͘-keⁿ-chá",
	["五更時"] = "gō͘-kiⁿ-sî",
	["五更雞"] = "gō͘-keⁿ-ke/gō͘-kiⁿ-koe",
	["五月節"] = "gō͘-goe̍h-cheh/gō͘-ge̍h-choeh/ngō͘-goe̍h-cheh/ngō͘-ge̍h-choeh",
	["五月艾"] = "gō͘-goe̍h-hiāⁿ/gō͘-ge̍h-hiāⁿ",
	["五月花"] = "gō͘-goe̍h-hoe/gō͘-ge̍h-hoe",
	["五月雪"] = "gō͘-goe̍h-seh/gō͘-ge̍h-seh",
	["五服"] = "ngó͘-ho̍k",
	["五服內"] = "ngó͘-ho̍k-lāi",
	["五服外"] = "ngó͘-hok-gōa/ngó͘-ho̍k-gōa",
	["五服親"] = "ngó͘-ho̍k-chhin",
	["五根草"] = "gō͘-kin-chháu/gō͘-kun-chháu",
	["五權"] = "ngó͘-koân",
	["五步虎"] = "gō͘-pō͘-hó͘",
	["五步蛇"] = "gō͘-pō͘-chôa",
	["五爪桐"] = "gō͘-jiáu-tông",
	["五爪楠"] = "gō͘-jiáu-lâm",
	["五爪龍"] = "gō͘-jiáu-lêng/ngó͘-jiáu-lêng/ngó͘-niáu-lêng",
	["五皮"] = "ngó͘-phî",
	["五短生"] = "ngó͘-té-seⁿ/ngó͘-toán-siⁿ",
	["五短身"] = "ngó͘-té-sin/ngó͘-toán-sin",
	["五穀"] = "ngó͘-kok",
	["五竭"] = "ngó͘-kia̍t",
	["五竭頭"] = "ngó͘-kia̍t-thâu",
	["五筋鮭"] = "gō͘-kin-kê/gō͘-kun-kê",
	["五經"] = "ngó͘-keng",
	["五總頭"] = "gō͘-cháng-thâu",
	["五股"] = "ngó͘-kó͘",
	["五腳"] = "gō͘-kha",
	["五腳梨"] = "gō͘-kha-lâi/gō͘-kha-lê",
	["五腳記"] = "gō͘-kha-kì",
	["五腳里"] = "gō͘-kha-lí",
	["五臟"] = "ngó͘-chōng",
	["五色人"] = "ngó͘-sek-lâng",
	["五色草"] = "ngó͘-sek-chháu",
	["五色鳥"] = "ngó͘-sek-chiáu",
	["五花十色"] = "ngó͘-hoe-cha̍p-sek",
	["五花精"] = "gō͘-hoe-chiaⁿ/ngó͘-hoe-chiaⁿ",
	["五花肉"] = "gō͘-hoe-bah",
	["五葉楠"] = "gō͘-hio̍h-lâm",
	["五虎利"] = "ngó͘-hó͘-lāi",
	["五角大廈"] = "ngó͘-kak-tāi-hā",
	["五言絕"] = "ngó͘-giân-choa̍t",
	["五言詩"] = "ngó͘-giân-si",
	["五路"] = "ngó͘-lō͘",
	["五路人"] = "ngó͘-lō͘-lâng",
	["五輕"] = "ngó͘-khin",
	["五金"] = "ngó͘-kim",
	["五雷令"] = "ngó͘-lûi-lēng",
	["五顏六色"] = "ngó͘-gân-lio̍k-sek",
	["五香"] = "ngó͘-hiong",
	["五香豆乾"] = "ngó͘-hiong-tāu-koaⁿ",
	["五體"] = "ngó͘-thé",
	["五鳴雞"] = "ngó͘-bêng-ke/ngó͘-bêng-koe",
	["井"] = "chéⁿ/chíⁿ",
	["井勘"] = "chéⁿ-khàm/chíⁿ-khàm",
	["井欄"] = "chéⁿ-nôa/chíⁿ-nôa",
	["井水"] = "chéⁿ-chúi/chíⁿ-chúi",
	["井盤"] = "chéⁿ-pôaⁿ/chíⁿ-pôaⁿ",
	["井蓋"] = "chéⁿ-kòa/chíⁿ-kòa",
	["井邊"] = "chéⁿ-piⁿ/chíⁿ-piⁿ",
	["井邊草"] = "chéⁿ-piⁿ-chháu/chíⁿ-piⁿ-chháu",
	["亙古"] = "kèng-kó͘/khiàn-kó͘",
	["亞太"] = "A-thài",
	["亞杉"] = "a-sam",
	["亞東"] = "A-tang",
	["亞東關係協會"] = "A-tang-koan-hē-hia̍p-hōe",
	["亞洲"] = "a-chiu/à-chiu",
	["亞熱帶"] = "a-jia̍t-tài",
	["亞細亞"] = "a-se-a/a-sè-a/A-sè-a/A-sòe-a",
	["亞軍"] = "a-kun",
	["亞運"] = "A-ūn",
	["亞運會"] = "A-ūn-hōe",
	["亞鉛"] = "a-iân",
	["亞鉛板"] = "a-iân-pán",
	["亞鉛桶"] = "a-iân-tháng",
	["亞鉛線"] = "a-iân-sòaⁿ",
	["亞鉛鉼"] = "a-iân-phiáⁿ",
	["亞鉛鐵"] = "a-iân-thih",
	["亞麻"] = "a-môa",
	["亟需"] = "kek-su",
	["亡"] = "bông",
	["亡命"] = "bông-bēng",
	["亡國奴"] = "bông-kok-lô͘",
	["亡羊補牢"] = "bông-iûⁿ-pó͘-tiâu",
	["亡靈"] = "bông-lêng",
	["亡魂"] = "bông-hûn",
	["交"] = "kau",
	["交"] = "kau-hêng",
	["交互"] = "kau-hō͘",
	["交仗"] = "kau-tiāng",
	["交付"] = "kau-hù",
	["交代"] = "kau-tāi",
	["交保"] = "kau-pó",
	["交出"] = "kau-chhut",
	["交割"] = "kau-koah",
	["交加"] = "kau-ka",
	["交參"] = "kau-chham",
	["交叉口"] = "kau-chhe-kháu",
	["交叉點"] = "kau-chhe-tiám",
	["交友"] = "kau-iú",
	["交含"] = "kau-kâⁿ",
	["交唅"] = "kau-kâm",
	["交大"] = "Kau-tāi",
	["交定"] = "ka-tiāⁿ/kau-tiāⁿ/sian-ka-tiāⁿ",
	["交尾"] = "kau-bóe/kau-bé",
	["交崙"] = "ka-nn̂g",
	["交帶"] = "kau-tài",
	["交往"] = "kau-óng",
	["交待"] = "kau-thāi",
	["交怙"] = "kau-kō͘",
	["交情"] = "kau-chêng",
	["交惡"] = "kau-ok",
	["交懍恂"] = "ka-lún-sún",
	["交戰"] = "kau-chiàn",
	["交手"] = "kau-chhiú",
	["交拜"] = "kau-pài",
	["交拼"] = "kau-peⁿ",
	["交接"] = "kau-chiap",
	["交插"] = "kau-chhah/kau-chhap",
	["交換"] = "kau-ōaⁿ",
	["交換手"] = "kau-ōaⁿ-chhiú",
	["交換機"] = "kau-ōaⁿ-ki",
	["交摻"] = "kau-chham",
	["交攙"] = "kau-chham",
	["交數"] = "kau-siàu",
	["交易"] = "ka-ia̍h/kau-e̍k",
	["交易所"] = "kau-e̍k-só͘",
	["交易稅"] = "kau-e̍k-sòe/kau-e̍k-sè",
	["交春"] = "kau-chhun",
	["交替"] = "kau-thè/kau-thòe",
	["交會"] = "kau-hōe",
	["交枝連"] = "kau-ki-liân",
	["交椅"] = "kau-í",
	["交椅the"] = "kau-í-the",
	["交流"] = "kau-liû",
	["交涉"] = "kau-sia̍p",
	["交界"] = "kau-kài",
	["交界處"] = "kau-kài-chhù",
	["交白卷"] = "kau-pe̍h-koàn",
	["交盤"] = "kau-pôaⁿ",
	["交睡"] = "ka-chōe/ka-chē",
	["交秋"] = "kau-chhiu",
	["交結"] = "kau-kiat",
	["交絞"] = "kiau-ká",
	["交織"] = "kau-chit",
	["交繚"] = "kau-liâu",
	["交纏"] = "kau-tîⁿ",
	["交聊"] = "kau-liâu",
	["交與"] = "kau-í",
	["交落"] = "ka-la̍k/ka-la̍uh",
	["交落枕"] = "ka-la̍uh-chím",
	["交落水"] = "ka-la̍uh-chúi",
	["交落胎"] = "ka-la̍uh-the",
	["交落身"] = "ka-la̍uh-sin",
	["交著"] = "kau--tio̍h",
	["交葛"] = "kau-kat/kau-koah",
	["交誼"] = "kau-gī",
	["交誼廳"] = "kau-gī-thiaⁿ",
	["交談"] = "kau-tâm",
	["交貨"] = "kau-hòe/kau-hè",
	["交起去"] = "kau--khí-khì/kau--khí-khù",
	["交趾"] = "kau-chí",
	["交輦覆"] = "ka-lián-phak",
	["交通"] = "kau-thong",
	["交通大學"] = "Kau-thong-tāi-ha̍k",
	["交通局"] = "Kau-thong-kio̍k",
	["交通網"] = "kau-thong-bāng",
	["交通處"] = "kau-thong-chhù",
	["交通車"] = "kau-thong-chhia",
	["交通部"] = "Kau-thong-pō͘",
	["交還"] = "kau-hoân",
	["交釘"] = "kau-teng",
	["交針釘"] = "kau-chiam-tèng",
	["交銜"] = "kau-kâm/kau-khâⁿ",
	["交鋒"] = "kau-hong",
	["交關"] = "kau-koan",
	["交陪"] = "kau-pôe",
	["交陰"] = "ka-iam",
	["交際"] = "kau-chè",
	["交際舞"] = "kau-chè-bú",
	["交集"] = "kau-chi̍p",
	["交響曲"] = "kau-hiáng-khek/kau-hióng-khek",
	["交響樂"] = "kau-hiáng-ga̍k/kau-hióng-ga̍k",
	["交魚"] = "kau-hî/kau-hû",
	["交鶲"] = "kau-ong",
	["亥在"] = "hāi-chāi",
	["亦"] = "ia̍h",
	["亦是"] = "ia̍h-sī",
	["亨利"] = "Heng-lī",
	["亨通"] = "heng-thong",
	["享受"] = "hiáng-siū",
	["享年"] = "hióng-liân/hiáng-nî",
	["享有"] = "hiáng-iú",
	["享樂"] = "hiáng-lo̍k/hióng-lo̍k",
	["享用"] = "hiáng-iōng",
	["享福"] = "hiáng-hok/hióng-hok/hióng-hok",
	["享譽"] = "hiáng-ī",
	["京城"] = "kiaⁿ-siâⁿ",
	["京戲"] = "kiaⁿ-hì",
	["京東菜"] = "kiaⁿ-tang-chhài",
	["京華"] = "kiaⁿ-hôa",
	["京都"] = "Kiaⁿ-to͘",
	["亭"] = "tân/têng",
	["亭仔"] = "têng-á",
	["亭仔腳"] = "têng-á-kha",
	["亮"] = "liāng/liōng",
	["亮度"] = "liāng-tō͘/liōng-tō͘",
	["亮票"] = "liāng-phiò/liōng-phiò",
	["亮趁"] = "liāng-thìn/liōng-thìn",
	["亮麗"] = "liāng-lē/liōng-lē",
	["人"] = "jîn/lâng/lāng/lîn",
	["人丁"] = "jîn-teng",
	["人世"] = "jîn-sè",
	["人中"] = "jîn-tiong/lîn-tiong",
	["人主"] = "jîn-chú",
	["人乾"] = "lâng-koaⁿ",
	["人事"] = "jîn-sū/lîn-sū",
	["人事室"] = "jîn-sū-sek",
	["人事處"] = "jîn-sū-chhù",
	["人事行政局"] = "Jîn-sū-hêng-chèng-kio̍k",
	["人人"] = "jîn-jîn/lâng-lâng",
	["人人自危"] = "jîn-lâng-chū-gûi",
	["人倫"] = "jîn-lûn/lîn-lûn",
	["人傑"] = "jîn-kia̍t",
	["人像"] = "jîn-siōng",
	["人力"] = "jîn-le̍k",
	["人力車"] = "jîn-le̍k-chhia",
	["人去公園"] = "lâng-khì-kong-hn̂g/lâng-khù-kong-hn̂g",
	["人參"] = "jîn-sam/jîn-sim/jîn-som/lîn-sam",
	["人口"] = "jîn-kháu",
	["人名"] = "lâng-miâ",
	["人員"] = "jîn-oân/lîn-oân",
	["人士"] = "jîn-sū",
	["人妖"] = "jîn-iau/lîn-iau",
	["人字扯"] = "jîn-jī-chhé",
	["人客"] = "lâng-kheh",
	["人客伴"] = "lâng-kheh-phōaⁿ",
	["人客官"] = "lâng-kheh-koaⁿ",
	["人客廳"] = "lâng-kheh-thiaⁿ",
	["人客房"] = "lâng-kheh-pâng",
	["人客間"] = "lâng-kheh-keng",
	["人家"] = "jîn-ke/lîn-ke",
	["人家人"] = "jîn-ke-lâng",
	["人家厝"] = "jîn-ke-chhù",
	["人工"] = "jîn-kang/lâng-kang",
	["人巴"] = "lâng-pa",
	["人形"] = "lâng-hêng",
	["人心"] = "jîn-sim/lîn-sim",
	["人心惶惶"] = "jîn-sim-hông-hông",
	["人情"] = "jîn-chêng/lîn-chêng",
	["人情世事"] = "lîn-chêng-sè-sū",
	["人情債"] = "jîn-chêng-chè/lîn-chêng-chè",
	["人情話"] = "lîn-chêng-ōe",
	["人惹"] = "lîn-liá",
	["人懶懶"] = "lâng-nōa-nōa",
	["人才"] = "jîn-châi/lâng-châi/lîn-châi",
	["人扮"] = "lâng-pān",
	["人格者"] = "jîn-keh-chiá/lîn-keh-chiá",
	["人樣"] = "lâng-iūⁿ",
	["人權"] = "jîn-koân/lîn-koân",
	["人次"] = "jîn-chhù",
	["人款"] = "lâng-khoán",
	["人殼"] = "lâng-khak",
	["人民"] = "jîn-bîn/lîn-bîn",
	["人民幣"] = "jîn-bîn-pè",
	["人民日報"] = "Jîn-bîn-ji̍t-pò",
	["人氣"] = "jîn-khì/lâng-khì/lîn-khì",
	["人海"] = "jîn-hái",
	["人滿為患"] = "jîn-móa-ûi-hoān",
	["人潮"] = "jîn-tiâu",
	["人為"] = "jîn-ûi",
	["人煙"] = "jîn-ian",
	["人熊"] = "lâng-hîm",
	["人物"] = "jîn-bu̍t/lîn-bu̍t",
	["人物畫"] = "jîn-bu̍t-ōe",
	["人犯"] = "jîn-hoān/lîn-hoān",
	["人猿"] = "jîn-oân",
	["人王"] = "lâng-ông/lâng-n̂g",
	["人瑞"] = "jîn-sūi",
	["人生"] = "jîn-seng/lîn-seng",
	["人生觀"] = "jîn-seng-koan",
	["人畜"] = "jîn-thiok/lîn-thiok",
	["人疊人"] = "lâng-tha̍h-lâng",
	["人癖"] = "lâng-phiah",
	["人盡皆知"] = "jîn-chīn-kai-ti",
	["人看人"] = "lâng-khòaⁿ-lâng",
	["人眾"] = "lâng-chèng",
	["人眾眾"] = "lâng-chèng-chèng",
	["人種"] = "jîn-chéng/jîn-chióng/lîn-chéng/lîn-chióng",
	["人稱"] = "jîn-chheng",
	["人範"] = "lâng-pān",
	["人緣"] = "jîn-iân/lâng-iân",
	["人緣差"] = "lâng-iân-chha",
	["人群"] = "jîn-kûn",
	["人胚"] = "lâng-phoe",
	["人胞"] = "jîn-pau",
	["人色"] = "lâng-sek",
	["人蔘"] = "jîn-sim/jîn-som/lîn-som",
	["人蔘榕"] = "jîn-sim-chhêng",
	["人行道"] = "jîn-hêng-tō/lîn-hêng-tō",
	["人評"] = "jîn-phêng",
	["人證"] = "jîn-chèng/lîn-chèng",
	["人豚仔"] = "lâng-thûn-á",
	["人質"] = "jîn-chit/lîn-chit",
	["人跡"] = "jîn-chek",
	["人踏人"] = "lâng-ta̍h-lâng",
	["人身"] = "jîn-sin",
	["人車"] = "lâng-chhia",
	["人間"] = "jîn-kan/lîn-kan",
	["人際"] = "jîn-chè",
	["人面竹"] = "jîn-biān-tek",
	["人面闊"] = "lâng-bīn-khoah",
	["人頭"] = "lâng-thâu",
	["人頭殼"] = "lâng-thâu-khak",
	["人頭生"] = "lâng-thâu-chheⁿ/lâng-thâu-chhiⁿ",
	["人額"] = "lâng-gia̍h",
	["人類"] = "jîn-lūi/lîn-lūi",
	["人颼"] = "lâng-sau",
	["人馬"] = "jîn-má/lâng-bé/lîn-má",
	["人體"] = "jîn-thé",
	["人鵠"] = "lâng-go̍k",
	["仁"] = "jîn/lîn",
	["仁仁仁"] = "jîn-jîn-jîn",
	["仁仔粕"] = "lîn-á-phoh",
	["仁兄"] = "jîn-heng/lîn-heng",
	["仁刺蔥"] = "jîn-chhì-chhang",
	["仁德"] = "jîn-tek",
	["仁愛"] = "jîn-ài/lîn-ài",
	["仁愛路"] = "Jîn-ài-lō͘",
	["仁愛醫院"] = "Jîn-ài-i-īⁿ",
	["仁慈"] = "jîn-chû/lîn-chû",
	["仁杞"] = "jîn-kí",
	["仁枯"] = "lîn-kho͘",
	["仁武"] = "Jîn-bú",
	["仁義"] = "jîn-gī/lîn-gī",
	["仁骨蛇"] = "jîn-kut-chôa",
	["仃"] = "tan",
	["仄"] = "cheh",
	["仄聲"] = "cheh-siaⁿ",
	["仆"] = "phak",
	["仆teh拜"] = "phak-teh-pài",
	["仆teh睏"] = "phak-teh-khùn",
	["仆teh聽"] = "phak-teh-thiaⁿ",
	["仆水泅"] = "phak-chúi-siû",
	["仆耳孔"] = "phak-hīⁿ-khang",
	["仇"] = "siû",
	["仇人"] = "siû-jîn",
	["仇敵"] = "siû-te̍k",
	["今"] = "kim/taⁿ",
	["今世"] = "kim-sè",
	["今仔再"] = "kin-á-chài",
	["今仔日"] = "kin-á-jit/kin-á-ji̍t",
	["今仔早起"] = "kin-á-chá-khí",
	["今仔載"] = "kin-á-chài",
	["今夜"] = "kim-iā",
	["今年"] = "kin-nî",
	["今後"] = "kim-āu/kim-hiō",
	["今暗"] = "kim-àm",
	["今生"] = "kim-seng",
	["介"] = "kài",
	["介入"] = "kài-ji̍p",
	["介意"] = "kài-ì",
	["介懷"] = "kài-hoâi",
	["介於"] = "kài-î/kài-û",
	["介紹"] = "kài-siāu",
	["介紹人"] = "kài-siāu-jîn",
	["介紹所"] = "kài-siāu-só͘",
	["介質"] = "kài-chit",
	["介面"] = "kài-bīn",
	["介面卡"] = "kài-bīn-khah",
	["仔細"] = "chú-sè/chú-sòe",
	["仕女"] = "sū-lí",
	["他殺"] = "tha-sat",
	["他項"] = "tá-hāng",
	["付"] = "hù",
	["付出"] = "hù-chhut",
	["付印"] = "hù-ìn",
	["付數"] = "hù-siàu",
	["付款"] = "hù-khoán",
	["付清"] = "hù-chheng",
	["付現金"] = "hù-hiān-kim",
	["付給"] = "hù-kip",
	["付託"] = "hù-thok",
	["付錢"] = "hù-chîⁿ",
	["仙"] = "sian",
	["仙丹"] = "sian-tan",
	["仙丹花"] = "sian-tan-hoe",
	["仙人"] = "sian-jîn/sian-lâng",
	["仙人凍"] = "sian-jîn-tàng",
	["仙人掌"] = "sian-jîn-chiáng/sian-jîn-chióng",
	["仙人草"] = "sian-jîn-chháu",
	["仙公"] = "sian-kong",
	["仙公步"] = "sian-kong-pō͘",
	["仙古"] = "sian-kó͘",
	["仙境"] = "sian-kéng",
	["仙女"] = "sian-lí",
	["仙子"] = "sian-chú",
	["仙尪仔"] = "sian-ang-á",
	["仙巴掌"] = "sian-pa-chiáng/sian-pa-chióng",
	["仙拚仙"] = "sian-piàⁿ-sian",
	["仙桃"] = "sian-thô",
	["仙桃樹"] = "sian-thô-chhiū",
	["仙草"] = "sian-chháu",
	["仙鶴"] = "sian-ho̍h",
	["仙鶴草"] = "sian-ho̍h-chháu",
	["仙鼠"] = "sian-chhí/sian-chhú",
	["仝"] = "kâng",
	["仝一樣"] = "kâng-chi̍t-iūⁿ",
	["仝旁"] = "kâng-pêng",
	["仝時"] = "kâng-sî",
	["仝桌"] = "kâng-toh",
	["仝款"] = "kâng-khoán",
	["仝號"] = "kâng-hō",
	["仝行"] = "kâng-hâng",
	["仝輩"] = "kâng-pòe",
	["仝途"] = "kâng-tô͘",
	["仝類"] = "kâng-lūi",
	["仝黨"] = "kâng-tóng",
	["仟"] = "chheng",
	["仡"] = "kit",
	["代"] = "tāi/tē",
	["代代"] = "tāi-tāi",
	["代價"] = "tāi-kè",
	["代先"] = "tāi-seng/tāi-sian",
	["代勞"] = "tāi-lô",
	["代印"] = "tāi-ìn",
	["代名詞"] = "tāi-bêng-sû",
	["代工"] = "tāi-kang",
	["代打"] = "tāi-táⁿ",
	["代收"] = "tāi-siu",
	["代數"] = "tāi-sò͘",
	["代書"] = "tāi-su",
	["代替"] = "tāi-thè/tāi-thòe",
	["代步"] = "tāi-pō͘",
	["代溝"] = "tāi-kau",
	["代為"] = "tāi-ûi",
	["代理"] = "tāi-lí",
	["代理人"] = "tāi-lí-jîn",
	["代理商"] = "tāi-lí-siong",
	["代用"] = "tāi-iōng",
	["代碼"] = "tāi-bé",
	["代管"] = "tāi-koán",
	["代罪羔羊"] = "tāi-chōe-ko-iûⁿ",
	["代號"] = "tāi-hō",
	["代行"] = "tāi-hêng",
	["代表"] = "tāi-piáu",
	["代表人"] = "tāi-piáu-jîn",
	["代表作"] = "tāi-piáu-chok",
	["代言"] = "tāi-giân",
	["代言人"] = "tāi-giân-jîn",
	["代誌"] = "tāi-chì",
	["代課"] = "tāi-khò",
	["代謝"] = "tāi-siā",
	["代議士"] = "tāi-gī-sū",
	["代買"] = "tāi-bé/tāi-bóe",
	["代起先"] = "tāi-khí-seng",
	["代辦"] = "tāi-pān",
	["代銷"] = "tāi-siau",
	["令"] = "lēng",
	["令堂"] = "lēng-tông",
	["令妹"] = "lēng-mōe",
	["令姊"] = "lēng-ché",
	["令姪"] = "lēng-ti̍t",
	["令尊"] = "lēng-chun",
	["令弟"] = "lēng-tē",
	["令旗"] = "lēng-kî",
	["令郎"] = "lēng-lông",
	["以上"] = "í-siāng/í-siōng",
	["以下"] = "í-hā",
	["以來"] = "í-lâi",
	["以便"] = "í-piān",
	["以免"] = "ì-bián",
	["以內"] = "í-lāi",
	["以前"] = "í-chêng",
	["以北"] = "í-pak",
	["以南"] = "í-lâm",
	["以及"] = "í-ki̍p",
	["以外"] = "í-gōa",
	["以太"] = "Í-thài",
	["以往"] = "í-óng",
	["以後"] = "í-āu",
	["以早"] = "í-chá",
	["以東"] = "í-tang",
	["以此"] = "í-chhú",
	["以為"] = "í-ûi/í-ūi",
	["以牙還牙"] = "í-gê-hoân-gê",
	["以致"] = "í-tì",
	["以色列"] = "Í-sek-lia̍t",
	["以西結"] = "Í-se-kiat",
	["以賽亞"] = "Í-sài-a",
	["以身作則"] = "í-sin-chok-chek",
	["以身試法"] = "í-sin-chhì-hoat",
	["以防"] = "í-hông",
	["仰慕"] = "gióng-bō͘",
	["仰望"] = "gióng-bōng",
	["仰求"] = "gióng-kiû",
	["仰角"] = "gióng-kak",
	["仰賴"] = "gióng-nāi",
	["仲裁"] = "tiōng-chhâi",
	["仵作"] = "gō͘-choh/ngó͘-choh",
	["件"] = "kiāⁿ",
	["件數"] = "kiāⁿ-sò͘",
	["任"] = "jīm/līm/nā",
	["任事"] = "jīm-sū",
	["任何"] = "jīm-hô/līm-hô",
	["任免"] = "jīm-bián",
	["任意"] = "jīm-ì/līm-ì",
	["任教"] = "jīm-kàu",
	["任期"] = "jīm-kî/līm-kî",
	["任用"] = "jīm-iōng",
	["任看bē赴"] = "līm-khòaⁿ-bē-hù/līm-khòaⁿ-bōe-hù",
	["任算bē了"] = "jīm-sǹg-bē-liáu/jīm-sǹg-bōe-liáu",
	["任職"] = "jīm-chit",
	["份"] = "hūn",
	["份內"] = "hūn-lāi",
	["份外"] = "hūn-gōa",
	["份股"] = "hūn-kó͘",
	["份股份"] = "hūn-kó͘-hūn",
	["份股株"] = "hūn-kó͘-tu",
	["份量"] = "hūn-liāng/hūn-liōng",
	["份額"] = "hūn-gia̍h",
	["仿"] = "hóng",
	["仿仔"] = "hóng-á",
	["仿古"] = "hóng-kó͘",
	["仿製"] = "hóng-chè",
	["仿造"] = "hóng-chō",
	["企劃"] = "khì-he̍k",
	["企劃廳"] = "khì-ōe-thiaⁿ",
	["企圖"] = "khì-tô͘",
	["企望"] = "khì-bōng",
	["企業"] = "khì-gia̍p",
	["企業化"] = "khì-gia̍p-hòa",
	["企業家"] = "khì-gia̍p-ka",
	["企管"] = "khiā-koán",
	["企鵝"] = "khì-gô",
	["伉儷"] = "khòng-lē",
	["伊"] = "i",
	["伊拉克"] = "I-lá-khek",
	["伊斯蘭"] = "I-su-lân",
	["伊斯蘭教"] = "I-su-lân-kàu",
	["伊朗"] = "I-lang",
	["伍"] = "ngó͘",
	["伏"] = "ho̍k",
	["伏拜"] = "phak-pài",
	["伏筆"] = "ho̍k-pit",
	["伏羲"] = "ho̍k-hi",
	["伏膿"] = "pū-lâng",
	["伐"] = "hoa̍h",
	["伐大步"] = "hoa̍h-tōa-pō͘",
	["伐木"] = "hoa̍t-bo̍k",
	["伐過"] = "hoa̍h-kòe/hoa̍h-kè",
	["休"] = "hiu",
	["休假"] = "hiu-kà",
	["休克"] = "hiu-khek",
	["休兵"] = "hiu-peng",
	["休士頓"] = "Hiu-sū-tùn",
	["休字"] = "hiu-jī",
	["休學"] = "hiu-ha̍k",
	["休息室"] = "hiu-sek-sek",
	["休憩"] = "hiû-khé",
	["休戰"] = "hiu-chiàn",
	["休書"] = "hiu-su",
	["休會"] = "hiu-hōe",
	["休止"] = "hiu-chí",
	["休止符"] = "hiu-chí-hû",
	["休閒活動"] = "hiu-êng-oa̍h-tāng",
	["休養"] = "hiu-iáng/hiu-ióng",
	["伙"] = "hóe/hé",
	["伙計"] = "hóe-kì/hé-kì",
	["伙頭軍"] = "hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun",
	["伙食"] = "hóe-si̍t/hé-si̍t",
	["伯"] = "peh",
	["伯仲"] = "pek-tiōng",
	["伯公"] = "peh-kong",
	["伯公祖"] = "peh-kong-chó͘",
	["伯勞仔"] = "pit-lô-á",
	["伯姆"] = "peh-ḿ",
	["伯婆"] = "peh-pô",
	["伯爵"] = "pek-chiok",
	["估"] = "kó͘",
	["估價"] = "kó͘-kè",
	["估價單"] = "kó͘-kè-toaⁿ",
	["估數"] = "kó͘-siàu",
	["估算"] = "kó͘-sǹg",
	["估計"] = "kó͘-kè",
	["伴"] = "phōaⁿ/pōaⁿ",
	["伴侶"] = "phōaⁿ-lī",
	["伴唱"] = "phōaⁿ-chhiùⁿ",
	["伴坐"] = "phōaⁿ-chē",
	["伴壇"] = "phōaⁿ-tôaⁿ",
	["伴奏"] = "phōaⁿ-chàu",
	["伴娶"] = "phōaⁿ-chhōa",
	["伴嫁"] = "phōaⁿ-kè",
	["伴房"] = "phōaⁿ-pâng",
	["伴手"] = "phōaⁿ-chhiú",
	["伴濫"] = "phōaⁿ-lām",
	["伴膽"] = "phōaⁿ-táⁿ",
	["伴舞"] = "phōaⁿ-bú",
	["伶俐"] = "lêng-lī/léng-lī",
	["伶利"] = "léng-lī",
	["伸"] = "chhun",
	["伸lûn"] = "chhun-lûn",
	["伸入"] = "chhun-ji̍p",
	["伸冤"] = "sin-oan",
	["伸勻"] = "chhun-ûn",
	["伸勼"] = "chhun-kiu",
	["伸圇"] = "chhun-lûn",
	["伸展"] = "chhun-tián",
	["伸張"] = "sin-tiong",
	["伸手"] = "chhun-chhiú",
	["伸港"] = "Sin-káng",
	["伸的"] = "chhun-ê",
	["伸筋草"] = "chhun-kin-chháu/chhun-kun-chháu",
	["伸筋藤"] = "chhun-kin-tîn/chhun-kun-tîn",
	["伸腳"] = "chhun-kha",
	["伸長"] = "chhun-tn̂g",
	["伸長手"] = "chhun-tn̂g-chhiú",
	["伸頭"] = "chhun-thâu",
	["伸頭瞻"] = "chhun-thâu-siam",
	["伺候"] = "su-hāu/sū-hāu/sù-hāu",
	["伺機而動"] = "sū-ki-lî-tōng",
	["似"] = "sāi",
	["似是而非"] = "sū-sī-lî-hui",
	["伽藍爺"] = "khiā-lâm-iâ/kiâ-lâm-iâ",
	["伽藍鳥"] = "ka-lâm-chiáu",
	["佃契"] = "tiān-khè",
	["佃戶"] = "tiān-hō͘",
	["佃批"] = "tān-phe/tān-phoe",
	["佃農"] = "tiān-lông",
	["但"] = "nā",
	["但使"] = "nā-sái",
	["但是"] = "tān-sī",
	["但書"] = "tān-su",
	["但有"] = "nā-sū",
	["但願"] = "tàn-goān",
	["佇足"] = "tū-chiok",
	["佈下"] = "pò͘-hā",
	["佈告"] = "pò͘-kò",
	["佈局"] = "pò͘-kio̍k",
	["佈搭"] = "pò͘-tah",
	["佈施"] = "pò͘-sì/pò͘-si",
	["佈景"] = "pò͘-kéng",
	["佈滿"] = "pò͘-móa",
	["佈置"] = "pò͘-tì",
	["佈署"] = "pò͘-sū",
	["佈道"] = "pò͘-tō",
	["佈達"] = "pò͘-ta̍t",
	["佈雷"] = "pò͘-lûi",
	["位"] = "ūi",
	["位tī"] = "ūi-tī",
	["位元"] = "ūi-goân",
	["位居"] = "ūi-ki/ūi-ku",
	["位數"] = "ūi-sò͘",
	["位置"] = "ūi-tì",
	["低"] = "kē/te",
	["低nah"] = "kē-nah",
	["低下"] = "kē-hā",
	["低估"] = "kē-kó͘",
	["低價"] = "kē-kè",
	["低分"] = "kē-hun",
	["低厝仔"] = "kē-chhù-á",
	["低地"] = "kē-tē/kē-tōe",
	["低姿態"] = "kē-chu-thài",
	["低成本"] = "kē-sêng-pún",
	["低於"] = "kē-î/kē-û",
	["低椅"] = "kē-í",
	["低氣壓"] = "kē-khì-ap",
	["低水"] = "kē-chúi",
	["低沈"] = "kē-tîm",
	["低湖"] = "kē-ô͘",
	["低溫"] = "kē-un",
	["低空"] = "te-khong",
	["低窩"] = "kē-o",
	["低能兒"] = "te-lêng-jî",
	["低腳狗"] = "kē-kha-káu",
	["低落"] = "kē-lo̍h",
	["低路"] = "kē-lō͘",
	["低路司"] = "kē-lō͘-sai",
	["低路貨"] = "kē-lō͘-hòe/kē-lō͘-hè",
	["低階"] = "kē-kai",
	["低音"] = "kē-im",
	["低音管"] = "kē-im-koán",
	["住"] = "chū",
	["住址"] = "chū-chí",
	["住宅"] = "chū-the̍h",
	["住宅區"] = "chū-the̍h-khu",
	["住屋"] = "chū-ok",
	["住所"] = "chū-só͘",
	["住手"] = "chū-chhiú",
	["住持"] = "chū-chhî",
	["住民"] = "chū-bîn",
	["住處"] = "chū-chhù",
	["住院"] = "chū-īⁿ",
	["佐料"] = "chô-liāu",
	["佐證"] = "chó-chèng",
	["佔"] = "chiàm",
	["佔上風"] = "chiàm-siāng-hong/chiàm-siōng-hong",
	["佔代先"] = "chiàm-tāi-seng",
	["佔位"] = "chiàm-ūi",
	["佔去"] = "chiàm-khì/chiàm-khù",
	["佔地"] = "chiàm-tē/chiàm-tōe",
	["佔大"] = "chiàm-tōa",
	["佔大頭"] = "chiàm-tōa-thâu",
	["佔尾名"] = "chiàm-bóe-miâ/chiàm-bé-miâ",
	["佔據"] = "chiàm-kì/chiàm-kù",
	["佔有"] = "chiàm-iú",
	["佔柱"] = "chiàm-thiāu",
	["佔權"] = "chiàm-khoân",
	["佔用"] = "chiàm-iōng",
	["佔穩"] = "chiàm-ún",
	["佔著"] = "chiàm--tio̍h",
	["佔贏"] = "chiàm-iâⁿ",
	["佔開"] = "chiàm-khui",
	["佔領"] = "chiàm-léng/chiàm-niá",
	["佔領區"] = "chiàm-niá-khu",
	["佔頭前"] = "chiàm-thâu-chêng",
	["佔頭名"] = "chiàm-thâu-miâ",
	["佔頭坎"] = "chiàm-thâu-khám",
	["佔風頭"] = "chiàm-hong-thâu",
	["何"] = "ôa",
	["何乜苦"] = "hô-mih-khó͘",
	["何去何從"] = "hô-khì-hô-chiông/hô-khù-hô-chiông",
	["何在"] = "hô-chāi",
	["何干"] = "hô-kan",
	["何得而苦"] = "hô-tit-lî-khó͘",
	["何得苦"] = "hô-tit-khó͘",
	["何必"] = "hô-pit",
	["何必苦"] = "hô-pit-khó͘",
	["何故"] = "hô-kò͘",
	["何方"] = "hô-hong",
	["何樂不為"] = "hô-lo̍k-put-ûi",
	["何況"] = "hô-hòng",
	["何等"] = "hô-téng",
	["何苦"] = "hô-khó͘",
	["何處"] = "hô-chhù",
	["何首烏"] = "hô-siú-o͘",
	["佗位"] = "tah-ūi",
	["佗落"] = "tá-lo̍h",
	["佛"] = "hu̍t/pu̍t",
	["佛事"] = "hu̍t-sū",
	["佛仔"] = "pu̍t-á",
	["佛仔土"] = "pu̍t-á-thô͘",
	["佛仔生"] = "hu̍t-á-seⁿ/hu̍t-á-siⁿ",
	["佛像"] = "hu̍t-siōng/hu̍t-siāng/hu̍t-siōng/pu̍t-siōng",
	["佛公"] = "pu̍t-kong",
	["佛堂"] = "hu̍t-tn̂g",
	["佛塔"] = "hu̍t-thah",
	["佛字"] = "pu̍t-jī",
	["佛學"] = "hu̍t-ha̍k",
	["佛宮"] = "pu̍t-keng",
	["佛家"] = "hu̍t-ka",
	["佛寺"] = "hu̍t-sī",
	["佛廟"] = "pu̍t-biō",
	["佛性"] = "hu̍t-sèng",
	["佛手"] = "pu̍t-chhiú",
	["佛手柑"] = "hu̍t-chhiú-kam",
	["佛手瓜"] = "hu̍t-chhiú-koe",
	["佛手瓜鬚"] = "hu̍t-chhiú-koe-chhiu",
	["佛掌薯"] = "hu̍t-chiáng-chî/hu̍t-chióng-chû",
	["佛教"] = "Hu̍t-kàu/pu̍t-kàu",
	["佛桌"] = "pu̍t-toh",
	["佛桑花"] = "hu̍t-song-hoe",
	["佛殿"] = "hu̍t-tiān",
	["佛法"] = "hu̍t-hoat",
	["佛珠"] = "hu̍t-chu",
	["佛眼竹"] = "hu̍t-gán-tek",
	["佛祖"] = "hu̍t-chó͘/pu̍t-chó͘/hu̍t-chó͘",
	["佛祖生"] = "pu̍t-chó͘-seⁿ/pu̍t-chó͘-siⁿ",
	["佛經"] = "hu̍t-keng",
	["佛耳草"] = "hu̍t-hīⁿ-chháu",
	["佛門"] = "hu̍t-bûn",
	["佛陀"] = "hu̍t-tô",
	["佛頭果"] = "hu̍t-thâu-kó",
	["佛骨"] = "hu̍t-hut",
	["佛龕"] = "hu̍t-kham/pu̍t-kham",
	["作"] = "choh",
	["作亂"] = "chok-loān",
	["作假"] = "chok-ké",
	["作品"] = "chok-phín",
	["作孽"] = "chok-gia̍t",
	["作家"] = "chok-ka",
	["作對"] = "chò-tùi",
	["作對頭"] = "chò-tùi-thâu",
	["作弄"] = "chok-lōng",
	["作弊"] = "chok-pè",
	["作彩"] = "chok-chhái",
	["作怪"] = "chok-koài",
	["作戰"] = "chok-chiàn",
	["作文"] = "chok-bûn",
	["作暗號"] = "chò-àm-hō",
	["作曲"] = "chok-khek",
	["作曲家"] = "chok-khek-ka",
	["作業"] = "chok-gia̍p",
	["作業員"] = "chok-gia̍p-oân",
	["作樂"] = "choh-lo̍k/chok-ga̍k",
	["作法"] = "chok-hoat",
	["作為"] = "chok-ûi",
	["作用"] = "chò-iōng/chok-iōng",
	["作畫"] = "choh-ōe",
	["作祟"] = "chok-sūi",
	["作者"] = "chok-chiá",
	["作譴"] = "chok-khiàn",
	["作風"] = "chok-hong",
	["你"] = "lí",
	["你仝管"] = "lí-kâng-koán",
	["你兄我弟"] = "lí-hiaⁿ-góa-tī",
	["你家治"] = "lí-ka-tī",
	["你我"] = "lí-góa",
	["你自己"] = "lí-chū-kí",
	["你請"] = "lí-chhiáⁿ",
	["你那坐"] = "lí-ná-chē",
	["佣金"] = "iōng-kim",
	["佩"] = "phoa̍h",
	["佩劍"] = "pōe-kiàm",
	["佩命"] = "phē-miā",
	["佩性命"] = "phē-sìⁿ-miā",
	["佩服"] = "pōe-ho̍k",
	["佩槌"] = "phoa̍h-thûi",
	["佩甲"] = "phoa̍h-kah",
	["佩紅"] = "phoa̍h-âng",
	["佩腳"] = "phoa̍h-kha",
	["佩衫"] = "phoa̍h-saⁿ",
	["佩風"] = "phoa̍h-hong",
	["佬"] = "láu",
	["佬仔"] = "láu-á",
	["佬仔指"] = "láu-á-cháiⁿ",
	["佬仔步"] = "láu-á-pō͘",
	["佮"] = "ha̍h/kah",
	["佮嘴"] = "kap-chhùi",
	["佮線"] = "kap-sòaⁿ",
	["佮色"] = "kah-sek",
	["佮藥"] = "kap-io̍k",
	["佰"] = "pah",
	["佳人"] = "ka-jîn",
	["佳作"] = "ka-chok",
	["佳冬"] = "Ka-tang",
	["佳哉"] = "ka-chài",
	["佳在無"] = "ka-chài-bô",
	["佳節"] = "ka-chiat",
	["佳落哉"] = "ka-lo̍h-chài",
	["佳話"] = "ka-ōe",
	["佳里"] = "Ka-lí",
	["佳音"] = "ka-im",
	["佳餚"] = "ka-ngâu",
	["佳麗"] = "ka-lē",
	["併"] = "pèng",
	["併久"] = "pèng-kú/ū-pèng-kú",
	["併吞"] = "pèng-thun",
	["併案"] = "pèng-àn",
	["併科"] = "pèng-kho",
	["佻弄"] = "thiau-lāng",
	["使"] = "sái/sú",
	["使bē行"] = "sái-bē-kiâⁿ/sái-bōe-kiâⁿ",
	["使bē走"] = "sái-bē-cháu/sái-bōe-cháu",
	["使in娘"] = "sái-in-niâ",
	["使仙公"] = "sái-sian-kong",
	["使倒拖刀"] = "sái-tò-thoa-to",
	["使倨"] = "sái-kù",
	["使出"] = "sái-chhut",
	["使勢"] = "sái-sì/sái-sè",
	["使勢頭"] = "sái-sì-thâu/sái-sè-thâu",
	["使君子"] = "sú-kun-chú",
	["使命"] = "sù-bēng",
	["使命感"] = "sù-bēng-kám",
	["使唆"] = "sái-so/sái-sō",
	["使嘴學舌"] = "sái-chhùi-o̍h-chi̍h",
	["使嘴撮"] = "sái-chhùi-chhok",
	["使嘴花"] = "sái-chhùi-hoe",
	["使土地"] = "su̍t-thó͘-tī",
	["使姦撟"] = "sái-kàn-kiāu",
	["使姦肏"] = "sái-kàn-chhoh",
	["使尻川"] = "sái-kha-chhng",
	["使弄"] = "sái-lōng",
	["使後栓"] = "sái-āu-sng",
	["使得過"] = "sái-tit-kòe/sái-tit-kè",
	["使徛目"] = "sái-khiā-ba̍k",
	["使心行"] = "sái-sim-hēng",
	["使性"] = "sái-sèng",
	["使性地"] = "sái-sèng-tē/sái-sèng-tōe",
	["使性搦地"] = "sái-sèng-la̍k-tē/sái-sèng-la̍k-tōe",
	["使手路"] = "sái-chhiú-lō͘",
	["使拒"] = "sái-kū",
	["使斜目"] = "sái-chhoa̍h-ba̍k",
	["使暗力"] = "sái-àm-la̍t",
	["使暗步"] = "sái-àm-pō͘",
	["使暗毒"] = "sái-àm-to̍k",
	["使暗箭"] = "sái-àm-chìⁿ",
	["使暗行"] = "sái-àm-hēng",
	["使暗路"] = "sái-àm-lō͘",
	["使暗針"] = "sái-àm-chiam",
	["使替"] = "sái-thùi",
	["使替包"] = "sái-thùi-pau",
	["使會行"] = "sái-ē-kiâⁿ",
	["使會走"] = "sái-ē-cháu",
	["使極步"] = "sái-ke̍k-pō͘",
	["使橫"] = "sái-hoâiⁿ",
	["使歹"] = "sái-phài",
	["使歹譜"] = "sái-pháiⁿ-phó͘/sái-phái-phó͘",
	["使派"] = "sái-phài",
	["使然"] = "sú-jiân",
	["使用"] = "sái-ēng/sái-iōng/sú-iōng",
	["使用權"] = "sú-iōng-koân",
	["使用率"] = "sú-iōng-lu̍t",
	["使用者"] = "sú-iōng-chiá",
	["使用費"] = "sái-iōng-hùi",
	["使畚"] = "sái-phún",
	["使癖"] = "sái-phiah",
	["使目尾"] = "sái-ba̍k-bóe/sái-ba̍k-bé/sái-ba̍k-chìⁿ",
	["使目箭"] = "sái-ba̍k-chìⁿ",
	["使目色"] = "sái-ba̍k-sek",
	["使目角"] = "sái-ba̍k-kak",
	["使直喉"] = "sái-ti̍t-âu",
	["使破爛"] = "sái-phòa-nōa",
	["使硬鼻"] = "sái-ngē-phīⁿ/sái-ngī-phīⁿ",
	["使翸用"] = "sái-phún-iōng",
	["使者"] = "sú-chiá",
	["使色水"] = "sái-sek-chúi",
	["使蕩"] = "sái-tn̄g",
	["使褪包"] = "sái-thǹg-pau",
	["使覆手"] = "sái-phak-chhiú",
	["使見色"] = "sái-kiàn-sek",
	["使話抵"] = "sái-ōe-tú",
	["使話栓"] = "sái-ōe-sng",
	["使賂"] = "sái-lō͘",
	["使過掛"] = "sái-kòe-kòa/sái-kè-kòa",
	["使過面"] = "sái-kòe-bīn/sái-kè-bīn",
	["使過馬"] = "sái-kòe-bé/sái-kè-bé",
	["使館"] = "sài-koán",
	["使驚"] = "sái-kiaⁿ",
	["使體"] = "sái-thóe/siá-thái",
	["侄"] = "ti̍t",
	["侄仔"] = "ti̍t-á",
	["來"] = "lâi",
	["來chia"] = "lâi-chia",
	["來hō͘伊"] = "lâi-hō͘-i",
	["來不及"] = "lâi-put-ki̍p",
	["來世"] = "lâi-sè",
	["來來去去"] = "lâi-lâi-khì-khì/lâi-lâi-khù-khù",
	["來信"] = "lâi-sìn",
	["來函"] = "lâi-hâm",
	["來到"] = "lâi-kàu",
	["來勢"] = "lâi-sì/lâi-sè",
	["來去"] = "lâi-khì/lâi-khù",
	["來去倒"] = "lâi-khì-tò/lâi-khù-tò",
	["來去數"] = "lâi-khì-siàu/lâi-khù-siàu",
	["來去轉"] = "lâi-khì-tńg/lâi-khù-tńg",
	["來回"] = "lâi-hôe",
	["來客"] = "lâi-kheh",
	["來往"] = "lâi-óng",
	["來往數"] = "lâi-óng-siàu",
	["來意"] = "lâi-ì",
	["來批"] = "lâi-phe/lâi-phoe",
	["來歷"] = "lâi-le̍k",
	["來歷不明"] = "lâi-le̍k-put-bêng",
	["來源"] = "lâi-goân",
	["來生"] = "lâi-seng",
	["來的人"] = "lâi--ê-lâng",
	["來自"] = "lâi-chū",
	["來訪"] = "lâi-hóng",
	["來賓"] = "lâi-pin",
	["來路"] = "lâi-lō͘",
	["來路不明"] = "lâi-lō͘-put-bêng",
	["來電"] = "lâi-tiān",
	["侈"] = "chhí",
	["例"] = "lē",
	["例假日"] = "lē-ká-ji̍t",
	["例外"] = "lē-gōa",
	["例會"] = "lē-hōe",
	["例案"] = "lē-àn",
	["例行"] = "lē-hêng",
	["例證"] = "lē-chèng",
	["侍"] = "sāi",
	["侍候"] = "sū-hāu",
	["侍從"] = "sū-chiông",
	["侍衛"] = "sī-ōe",
	["供"] = "keng/kèng",
	["供出"] = "keng-chhut",
	["供口供"] = "keng-kháu-keng",
	["供應"] = "kiong-èng",
	["供投"] = "keng-tâu",
	["供水"] = "kiong-chúi",
	["供求"] = "kiong-kiû",
	["供物"] = "kèng-mi̍h",
	["供稱"] = "kiong-chheng",
	["供端"] = "keng-toan",
	["供給"] = "kiong-kip",
	["供衣"] = "keng-i",
	["供衣紙"] = "keng-i-chóa",
	["供詞"] = "kiong-sû",
	["供述"] = "kiong-su̍t",
	["供銷"] = "kiong-siau",
	["供需"] = "kèng-su",
	["供體"] = "keng-thé/keng-thóe",
	["供鼠"] = "kióng-chhí/kióng-chhú",
	["依依"] = "i-i",
	["依依不捨"] = "i-i-put-sià",
	["依倚"] = "i-óa",
	["依原"] = "i-goân/i-oân",
	["依存"] = "i-chûn",
	["依序"] = "i-sū",
	["依撒依亞"] = "I-sat-i-a",
	["依據"] = "i-kì/i-kù",
	["依次"] = "i-chhù",
	["依歸"] = "i-kui",
	["依法"] = "i-hoat",
	["依然"] = "i-jiân",
	["依照"] = "i-chiàu",
	["依約"] = "i-iok",
	["依聿"] = "i-u̍t",
	["依賴"] = "i-lāi/i-nāi",
	["依賴度"] = "i-lāi-tō͘/i-nāi-tō͘",
	["依賴性"] = "i-lāi-sèng/i-nāi-sèng",
	["依附"] = "i-hù",
	["依靠"] = "i-khò",
	["侮弄"] = "bú-lāng/bú-lōng",
	["侮慢"] = "bú-bān",
	["侮辱"] = "bú-jio̍k",
	["侯"] = "hâu",
	["侵"] = "chhim",
	["侵人錢"] = "chhim-lâng-chîⁿ",
	["侵佔"] = "chhim-chiàm",
	["侵債"] = "chhim-chè",
	["侵入"] = "chhim-ji̍p",
	["侵占"] = "chhim-chiàm",
	["侵取"] = "chhim-chhú",
	["侵害"] = "chhim-hāi",
	["侵擾"] = "chhim-jiáu",
	["侵欠"] = "chhim-khiàm",
	["侵犯"] = "chhim-hoān",
	["侵用"] = "chhim-ēng/chhim-iōng",
	["侵略"] = "chhim-lia̍k/chhim-lio̍k",
	["侵略者"] = "chhim-lia̍k-chiá/chhim-lio̍k-chiá",
	["侵蝕"] = "chhim-si̍h",
	["侵襲"] = "chhim-si̍p",
	["侵錢"] = "chhim-chîⁿ",
	["侷限"] = "kio̍k-hān",
	["便"] = "piān",
	["便便"] = "piān-piān",
	["便利"] = "piān-lī",
	["便印"] = "piān-ìn",
	["便器"] = "piān-khì",
	["便套藥"] = "piān-thò-io̍h",
	["便套話"] = "piān-thò-ōe",
	["便套飯"] = "piān-thò-pn̄g",
	["便宜"] = "pan-gî/pân-gî",
	["便宜貨"] = "pân-gî-hòe/pân-gî-hè",
	["便工課"] = "piān-khang-khòe/piān-khang-khè",
	["便所"] = "piān-só͘",
	["便所紙"] = "piān-só͘-chóa",
	["便捷"] = "piān-chia̍p",
	["便方"] = "piān-hng",
	["便有"] = "piān-iú",
	["便服"] = "piān-ho̍k",
	["便條"] = "piān-tiâu",
	["便橋"] = "piān-kiô",
	["便民"] = "piān-bîn",
	["便當"] = "piān-tong",
	["便當盒"] = "piān-tong-a̍h",
	["便看"] = "piān-khòaⁿ",
	["便秘"] = "piān-pì",
	["便空課"] = "piān-khang-khòe/piān-khang-khè",
	["便若"] = "piān-nā",
	["便菜"] = "piān-chhài",
	["便菜飯"] = "piān-chhài-pn̄g",
	["便藥"] = "piān-io̍h",
	["便衣"] = "piān-i",
	["便衫"] = "piān-saⁿ",
	["便貨"] = "piān-hòe/piān-hè",
	["便車"] = "piān-chhia",
	["便道"] = "piān-tō",
	["便飯"] = "piān-pn̄g",
	["係"] = "hē/kè",
	["係數"] = "hē-sò͘",
	["係項"] = "hē-hāng",
	["促"] = "chhek/chhiok",
	["促使"] = "chhiok-sú",
	["促倚"] = "chhek-óa",
	["促就"] = "chhek-chiū",
	["促成"] = "chhiok-sêng",
	["促時間"] = "chhek-sî-kan",
	["促歲壽"] = "chhek-hòe-siū/chhek-hè-siū",
	["促死人"] = "chak-sí-lâng",
	["促減"] = "chhek-kiám",
	["促短"] = "chhek-té",
	["促糟"] = "chak-cho",
	["促細"] = "chhek-sè/chhek-sòe",
	["促耳"] = "chak-hī",
	["促請"] = "chhiok-chhéng",
	["促近"] = "chhek-kīn/chhek-kūn",
	["促進"] = "chhiok-chìn",
	["促銷"] = "chhiok-siau",
	["促馬勢"] = "chhek-bé-sì/chhek-bé-sè",
	["俄國"] = "ngô͘-kok",
	["俄文"] = "Gô-bûn",
	["俄羅"] = "gô-lô/ngô͘-lô",
	["俄羅斯"] = "Gô-lô-su",
	["俄羅斯共和國"] = "ngô͘-lô-su-kiōng-hô-kok",
	["俄語"] = "Gô-gí/Gô-gú",
	["俊傑"] = "chùn-kia̍t",
	["俊秀"] = "chùn-siù",
	["俏"] = "chhiò",
	["俏綠"] = "chhiò-le̍k",
	["俏色"] = "chhió-sek",
	["俐"] = "lī",
	["俐落"] = "lī-lo̍h",
	["俗"] = "sio̍h/sio̍k",
	["俗pháng"] = "sio̍k-pháng",
	["俗事"] = "sio̍k-sū",
	["俗例"] = "sio̍k-lē",
	["俗價"] = "sio̍k-kè",
	["俗名"] = "sio̍k-miâ",
	["俗掔"] = "sio̍h-khiàn",
	["俗氣"] = "sio̍k-khì",
	["俗癖"] = "sio̍h-phiah",
	["俗稱"] = "sio̍k-chheng",
	["俗話說"] = "sio̍k-ōe-soeh/sio̍k-ōe-seh",
	["俗語"] = "sio̍k-gí/sio̍k-gú",
	["俗語話"] = "sio̍k-gí-ōe/sio̍k-gú-ōe",
	["俗語講"] = "sio̍k-gí-kóng/sio̍k-gú-kóng",
	["俗貨"] = "sio̍k-hòe/sio̍k-hè",
	["俗賣"] = "sio̍k-bē/sio̍k-bōe",
	["俗醫"] = "sio̍k-i",
	["俘虜"] = "hu-ló͘",
	["保"] = "pó",
	["保bē-tiâu"] = "pó-bē-tiâu/pó-bōe-tiâu",
	["保住"] = "pó-chū",
	["保佑"] = "pó-iū",
	["保值"] = "pó-ta̍t",
	["保健"] = "pó-kiān",
	["保全"] = "pó-choân",
	["保加利亞"] = "Pó-ka-lī-a",
	["保存"] = "pó-chûn",
	["保守"] = "pó-siú",
	["保守派"] = "pó-siú-phài",
	["保守黨"] = "pó-siú-tóng",
	["保安"] = "pó-an",
	["保安刀"] = "pó-an-to",
	["保家"] = "pó-ke",
	["保家人"] = "pó-ke-lâng",
	["保家單"] = "pó-ke-toaⁿ",
	["保家批"] = "pó-ke-phe/pó-ke-phoe",
	["保家燈"] = "pó-ke-teng",
	["保密"] = "pó-bi̍t",
	["保庇"] = "pó-pì",
	["保惜"] = "pó-sioh",
	["保持"] = "pó-chhî",
	["保暖"] = "pó-loán",
	["保有"] = "pó-iú",
	["保溫杯"] = "pó-un-poe",
	["保溫箱"] = "pó-un-siuⁿ",
	["保溫罐"] = "pó-un-koàn",
	["保留"] = "pó-liû",
	["保留地"] = "pó-liû-tē/pó-liû-tōe",
	["保稅"] = "pó-sòe/pó-sè",
	["保管"] = "pó-koán",
	["保管人"] = "pó-koán-jîn",
	["保羅"] = "Pó-lô",
	["保育"] = "pó-io̍k",
	["保胎"] = "pó-thai",
	["保衛"] = "pó-ōe",
	["保証"] = "pó-chèng",
	["保認"] = "pó-jīn",
	["保證"] = "pó-chèng",
	["保證人"] = "pó-chèng-līn",
	["保證書"] = "pó-chèng-su",
	["保證金"] = "pó-chèng-kim",
	["保警"] = "pó-kéng",
	["保護"] = "pó-hō͘",
	["保費"] = "pó-hùi",
	["保身符"] = "pó-sin-hû",
	["保送"] = "pó-sàng",
	["保釋"] = "pó-sek",
	["保重"] = "pó-tiōng",
	["保鏢"] = "pó-pio",
	["保鑣"] = "pó-pio",
	["保防"] = "pó-hông",
	["保障"] = "pó-chiàng/pó-chiòng",
	["保險"] = "pó-hiám",
	["保險套"] = "pó-hiám-thò",
	["保險櫃"] = "pó-hiám-kūi",
	["保險法"] = "pó-hiám-hoat",
	["保險箱"] = "pó-hiám-siuⁿ",
	["保險費"] = "pó-hiám-hùi",
	["保險金"] = "pó-hiám-kim",
	["保領"] = "pó-niá",
	["保養"] = "pó-iáng/pó-ióng",
	["保養品"] = "pó-iáng-phín/pó-ióng-phín",
	["保麗龍"] = "pó-lê-liông",
	["信"] = "sìn",
	["信仰"] = "sìn-gióng",
	["信件"] = "sìn-kiāⁿ",
	["信任"] = "sìn-jīm",
	["信任案"] = "sìn-jīm-àn",
	["信借"] = "sìn-chioh",
	["信函"] = "sìn-hâm",
	["信天翁"] = "sìn-thian-ong",
	["信奉"] = "sìn-hōng",
	["信守"] = "sìn-siú",
	["信心"] = "sìn-sim",
	["信念"] = "sìn-liām",
	["信息"] = "sìn-sit",
	["信憑"] = "sìn-pîn",
	["信教"] = "sìn-kàu",
	["信服"] = "sìn-ho̍k",
	["信用"] = "sìn-iōng",
	["信用借"] = "sìn-iōng-chioh",
	["信箱"] = "sìn-siuⁿ",
	["信篤篤"] = "sìn-tauh-tauh",
	["信紙"] = "sìn-chóa",
	["信義"] = "sìn-gī",
	["信者"] = "sìn-chiá",
	["信聖"] = "sìn-siàⁿ",
	["信號"] = "sìn-hō",
	["信號彈"] = "sìn-hō-tôaⁿ",
	["信號燈"] = "sìn-hō-teng",
	["信號銃"] = "sìn-hō-chhèng",
	["信袋"] = "sìn-tē",
	["信託"] = "sìn-thok",
	["信譽"] = "sìn-ī",
	["信賴"] = "sìn-lāi/sìn-nāi",
	["信錯"] = "sìn-chhò",
	["信靠"] = "sìn-khò",
	["信魚"] = "sìn-hî/sìn-hû",
	["俬"] = "si",
	["修削"] = "siu-siah",
	["修剪"] = "siu-chián",
	["修善"] = "siu-siān",
	["修女"] = "siu-lí",
	["修好"] = "siu-hó",
	["修定"] = "siu-tēng",
	["修建"] = "siu-kiàn",
	["修復"] = "siu-ho̍k",
	["修持"] = "siu-tî",
	["修改"] = "siu-kái",
	["修整"] = "siu-chéng",
	["修業"] = "siu-gia̍p",
	["修正"] = "siu-chèng",
	["修正案"] = "siu-chèng-àn",
	["修理"] = "siu-lí",
	["修理費"] = "siu-lí-hùi",
	["修築"] = "siu-tio̍k",
	["修繕"] = "siu-siān",
	["修習"] = "siu-si̍p",
	["修腳"] = "siu-kha",
	["修行"] = "siu-hēng",
	["修補"] = "siu-pó͘",
	["修訂"] = "siu-tèng",
	["修護"] = "siu-hō͘",
	["修路"] = "siu-lō͘",
	["修身"] = "siu-sin",
	["修造"] = "siu-chō",
	["修道"] = "siu-tō",
	["修鍊"] = "siu-liān",
	["修養"] = "siu-iáng/siu-ióng",
	["修齊"] = "siu-chê/siu-chôe",
	["俯視"] = "hú-sī",
	["俱佳"] = "kū-ka",
	["俱備"] = "kū-pī",
	["俱全"] = "kū-choân",
	["俱樂部"] = "khū-lo̍k-pō͘/kū-lo̍k-pō͘",
	["俸給"] = "hōng-kip",
	["俺"] = "án",
	["俺伯"] = "án-peh",
	["俺公"] = "án-kong",
	["俺叔"] = "án-chek",
	["俺姐"] = "án-ché",
	["俺姑"] = "án-ko͘",
	["俺娘"] = "án-niâ",
	["俺娘oeh"] = "an-niâ-oeh",
	["俺媽"] = "án-má",
	["俺媽體"] = "án-má-thé",
	["俺嬸"] = "án-chím",
	["俺扁"] = "án-píⁿ",
	["俺祖"] = "án-chó͘",
	["俺細的"] = "án-sè-ê/án-sòe-ê",
	["倉"] = "chhng",
	["倉促"] = "chhong-chhiok",
	["倉庫"] = "chhng-khò͘",
	["倉碰"] = "chhong-pōng",
	["倉磅"] = "chhong-pōng",
	["倉頡"] = "chhong-khiat",
	["個"] = "ê",
	["個人"] = "kò-jîn",
	["個個"] = "kô-kô/gê-gê",
	["個別"] = "kò-pia̍t",
	["個外月"] = "kò-gōa-goe̍h/kò-gōa-ge̍h",
	["個性"] = "kò-sèng",
	["個捅月"] = "kò-thóng-goe̍h/kò-thóng-ge̍h",
	["個數"] = "kò-sò͘",
	["個案"] = "kò-àn",
	["個體"] = "kò-thé",
	["倌"] = "koaⁿ",
	["倍"] = "pē/pōe",
	["倍增"] = "pōe-chēng",
	["倍數"] = "pōe-sò͘",
	["倒來"] = "tò-lâi",
	["倒侵"] = "tò-chhim",
	["倒倒"] = "tò-táu",
	["倒出來"] = "tò-chhut-lâi",
	["倒剃"] = "tò-thì",
	["倒削"] = "tò-siah",
	["倒勘"] = "tò-khàm",
	["倒勼"] = "tò-kiu",
	["倒包"] = "tò-pau",
	["倒包來"] = "tò-pau-lâi",
	["倒匍"] = "tó-pô͘",
	["倒去"] = "tò-khì/tò-khù",
	["倒反"] = "tò-péng/tò-hoán",
	["倒反照"] = "tò-hoán-chiò",
	["倒反行"] = "tò-péng-kiâⁿ",
	["倒反話"] = "tò-péng-ōe",
	["倒反講"] = "tò-péng-kóng",
	["倒台"] = "tó-tâi",
	["倒吊"] = "tò-tiàu",
	["倒吊hông"] = "tò-tiàu-hông",
	["倒吊蓮"] = "tò-tiàu-liân",
	["倒吊風"] = "tò-tiàu-hong",
	["倒向"] = "tò-hiàng",
	["倒向天"] = "tò-hiàng-thian",
	["倒咬"] = "tò-kā",
	["倒咬人"] = "tò-kā-lâng",
	["倒咬狗"] = "tò-kā-káu",
	["倒問"] = "tò-mn̄g",
	["倒地柃"] = "tó-tē-lêng/tó-tōe-lêng",
	["倒地瓊"] = "tó-tē-khēng/tó-tōe-khēng",
	["倒坐罪"] = "tò-chē-chōe",
	["倒坦敧"] = "tó-thán-khi",
	["倒坦蓋"] = "tó-thán-khap",
	["倒塌"] = "tò-thap",
	["倒塌坐"] = "tò-lap-chē",
	["倒少年"] = "tò-siàu-liân",
	["倒山樹"] = "tó-soaⁿ-chhiū",
	["倒帶"] = "táu-tòa",
	["倒床"] = "tó-chhn̂g",
	["倒店"] = "tó-tiàm",
	["倒彈"] = "tò-tōaⁿ",
	["倒徛眉"] = "tò-khiā-bâi",
	["倒徛騰"] = "tò-khiā-thêng",
	["倒戽"] = "tò-hò͘",
	["倒房"] = "tó-pâng",
	["倒手"] = "tò-chhiú",
	["倒手爿"] = "tò-chhiú-pêng",
	["倒拋"] = "tò-pha",
	["倒拋獅"] = "tò-pha-sai",
	["倒拖刀"] = "tò-thoa-to",
	["倒拖槌"] = "tò-thoa-thûi",
	["倒插筆"] = "tò-chhah-pit",
	["倒換"] = "táu-ōaⁿ",
	["倒揜"] = "tò-hop",
	["倒摔向"] = "tó-siàng-hiàng/tò-siàng-hiàng",
	["倒摳"] = "tò-khau",
	["倒擔"] = "tó-tàⁿ",
	["倒攄"] = "tò-lu",
	["倒攄車"] = "tò-lu-chhia",
	["倒數"] = "tó-siàu",
	["倒斡"] = "tò-oat",
	["倒架生"] = "tò-kè-seⁿ/tò-kè-siⁿ",
	["倒栽"] = "tò-chai",
	["倒案"] = "tó-àn",
	["倒椅"] = "tó-í",
	["倒欉"] = "tó-châng",
	["倒欺"] = "tò-khia",
	["倒泍"] = "tò-pūn",
	["倒泍流"] = "tò-pūn-lâu",
	["倒泍風"] = "tò-pūn-hong",
	["倒流"] = "tò-lâu",
	["倒激"] = "tò-kek",
	["倒照"] = "tò-chiò",
	["倒照影"] = "tò-chiò-iáⁿ",
	["倒照日"] = "tò-chiò-ji̍t",
	["倒照牆"] = "tò-chiò-chhiûⁿ",
	["倒爿"] = "tò-pêng",
	["倒產"] = "tó-sán",
	["倒祖"] = "tò-chó͘",
	["倒祧"] = "tó-thiāu",
	["倒笑天"] = "tò-chhiò-thiⁿ",
	["倒絞帶"] = "tò-ká-tòa",
	["倒絞水"] = "tò-ká-chúi",
	["倒絞流"] = "tò-ká-lâu",
	["倒翻箍"] = "tò-hoan-kho͘",
	["倒翻頭"] = "tò-hoan-thâu",
	["倒聲"] = "tó-siaⁿ",
	["倒腰"] = "tó-io",
	["倒腳"] = "tò-kha",
	["倒落"] = "tó-lo̍h",
	["倒蓋"] = "tò-khap",
	["倒袒平"] = "tó-thán-pêⁿ/tó-thán-pîⁿ",
	["倒袒笑"] = "tó-thán-chhiò",
	["倒貼"] = "tò-thiap",
	["倒路站"] = "táu-lō͘-chām",
	["倒踏"] = "tò-ta̍h",
	["倒踏蹬"] = "tò-ta̍h-tiⁿ/tò-ta̍h-teⁿ",
	["倒踏錢"] = "tò-ta̍h-chîⁿ",
	["倒踢"] = "tò-that",
	["倒蹺蹺"] = "tó-khiàu-khiàu",
	["倒車"] = "táu-chhia",
	["倒轉"] = "tó-tńg",
	["倒轉來"] = "tò-tńg-lâi",
	["倒轉去"] = "tò-tńg-khì/tò-tńg-khù",
	["倒退"] = "tò-thè/tò-thòe",
	["倒退行"] = "tò-thè-kiâⁿ/tò-thòe-kiâⁿ",
	["倒退車"] = "tò-thè-chhia/tò-thòe-chhia",
	["倒退鱟"] = "tò-thè-hāu/tò-thòe-hāu",
	["倒運"] = "tó-ūn",
	["倒酒"] = "tò-chiú",
	["倒鉤刺"] = "tò-kau-chhì",
	["倒鉤齒"] = "tò-kau-khí",
	["倒鏡"] = "tó-kiàⁿ",
	["倒陽"] = "tó-iâng/tó-iông",
	["倒離離"] = "tó-lī-lī/tó-lî-lî",
	["倒青春"] = "tò-chheng-chhun",
	["倒面"] = "tò-bīn",
	["倒頭"] = "tò-thâu/tó-thâu",
	["倒頭包"] = "tò-thâu-pau",
	["倒頭吊"] = "tò-thâu-tiàu",
	["倒頭唸"] = "tò-thâu-liām",
	["倒頭栽"] = "tò-thâu-chai",
	["倒頭槌"] = "tò-thâu-thûi",
	["倒頭流"] = "tò-thâu-lâu",
	["倒頭烏"] = "tò-thâu-o͘",
	["倒頭生"] = "tò-thâu-seⁿ/tò-thâu-siⁿ",
	["倒頭行"] = "tò-thâu-kiâⁿ",
	["倒頭訕"] = "tò-thâu-soān",
	["倒頭路"] = "tò-thâu-lō͘",
	["倒麒麟"] = "tó-kî-lîn",
	["倔強"] = "khut-kiông",
	["倕糬"] = "thūi-chî/thūi-chû",
	["倖免"] = "hēng-bián",
	["候"] = "hāu",
	["候下"] = "hāu-hē",
	["候價"] = "hāu-kè",
	["候機室"] = "hāu-ki-sek",
	["候示"] = "hāu-sī",
	["候等"] = "hāu-tán",
	["候缺"] = "hāu-khoeh/hāu-kheh",
	["候脈"] = "hāu-me̍h",
	["候補"] = "hāu-pó͘",
	["候車室"] = "hāu-chhia-sek",
	["候選"] = "hāu-soán",
	["候駕"] = "hāu-kà",
	["倚"] = "óa",
	["倚並"] = "óa-phēng",
	["倚伙食"] = "óa-hóe-si̍t/óa-hé-si̍t",
	["倚倚"] = "óa-óa",
	["倚偏邊"] = "óa-phian-piⁿ",
	["倚傍"] = "óa-pn̄g",
	["倚勢"] = "óa-sì/óa-sè",
	["倚壁"] = "óa-piah",
	["倚天"] = "í-thian",
	["倚岸"] = "óa-hōaⁿ",
	["倚帶"] = "óa-tòa",
	["倚年"] = "óa-nî",
	["倚意"] = "óa-ì",
	["倚按"] = "óa-hōaⁿ",
	["倚晝"] = "óa-tàu",
	["倚暗"] = "óa-àm",
	["倚樣"] = "óa-iūⁿ",
	["倚欲"] = "óa-beh/óa-boh",
	["倚歸爿"] = "óa-kui-pêng",
	["倚海"] = "óa-hái",
	["倚理"] = "óa-lí",
	["倚節"] = "óa-cheh/óa-choeh",
	["倚船"] = "óa-chûn",
	["倚行"] = "óa-hâng",
	["倚街"] = "óa-ke/óa-koe",
	["倚賴"] = "óa-lōa/óa-nōa",
	["倚身"] = "óa-sin",
	["倚車"] = "óa-chhia",
	["倚近"] = "óa-kīn/óa-kūn",
	["倚邊"] = "óa-piⁿ",
	["倚重"] = "óa-tiōng",
	["倚靠"] = "óa-khò",
	["倚韻讀"] = "óa-ūn-tha̍k",
	["倚食"] = "óa-chia̍h",
	["借"] = "chioh",
	["借khiā"] = "chioh-khiā",
	["借tòa"] = "chioh-tòa",
	["借來"] = "chioh--lâi",
	["借出"] = "chioh-chhut",
	["借助"] = "chioh-chō͘",
	["借口"] = "chioh-kháu",
	["借問"] = "chioh-mn̄g",
	["借單"] = "chioh-toaⁿ",
	["借嘴"] = "chioh-chhùi",
	["借地"] = "chioh-tē/chioh-tōe",
	["借字"] = "chioh-jī/chioh-lī",
	["借屍還魂"] = "chioh-si-hoân-hûn",
	["借帶"] = "chioh-tòa",
	["借徛"] = "chioh-khiā",
	["借據"] = "chioh-kì/chioh-kù",
	["借款"] = "chioh-khoán",
	["借歇"] = "chioh-hioh",
	["借用"] = "chioh-iōng",
	["借著"] = "chioh-tio̍h",
	["借詞"] = "chiah-sû",
	["借話"] = "chioh-ōe",
	["借貸"] = "chioh-tāi",
	["借重"] = "chioh-tiōng",
	["借錢"] = "chioh-chîⁿ",
	["借鏡"] = "chioh-kiàⁿ",
	["倡導"] = "chhiòng-tō",
	["倡言"] = "chhiòng-giân",
	["倡頭"] = "chhiàng-thâu",
	["倨"] = "kù",
	["倩"] = "chhiàⁿ",
	["倩人"] = "chhiàⁿ-lâng",
	["倩工"] = "chhiàⁿ-kang",
	["倩的"] = "chhiàⁿ-ê",
	["倩船"] = "chhiàⁿ-chûn",
	["倩車"] = "chhiàⁿ-chhia",
	["倪"] = "gê",
	["倫敦"] = "Lûn-tun",
	["倫理"] = "lûn-lí",
	["倫琴"] = "lian-to͘-gian",
	["倭"] = "e",
	["倯teh-teh"] = "sông-teh-teh",
	["倯氣"] = "sông-khùi",
	["值"] = "ta̍t",
	["值代"] = "tī-tāi",
	["值勤"] = "ti̍t-khîn/ti̍t-khûn",
	["值夜"] = "ti̍t-iā",
	["值大代"] = "tī-tōa-tāi",
	["值得"] = "ta̍t-tit",
	["值得看"] = "ta̍t-tit-khòaⁿ",
	["值日"] = "ti̍t-ji̍t",
	["值日官"] = "ti̍t-ji̍t-koaⁿ",
	["值日生"] = "ti̍t-ji̍t-seng",
	["值星"] = "ti̍t-seng",
	["值星官"] = "ti̍t-seng-koaⁿ",
	["值班"] = "ti̍t-pan",
	["值錢"] = "ta̍t-chîⁿ",
	["偃"] = "ián",
	["偃sak"] = "ián-sak",
	["偃交仔"] = "ián-kau-á",
	["偃倒"] = "ián-tó",
	["偃徛"] = "ián-khiā",
	["偃桌"] = "ián-toh",
	["偃耳"] = "àⁿ-hīⁿ",
	["偃耳聽"] = "àⁿ-hīⁿ-thiaⁿ",
	["偃覆"] = "ián-phak",
	["偆"] = "chhun",
	["偆錢"] = "chhun-chîⁿ",
	["偆額"] = "chhun-gia̍h",
	["偆飯"] = "chhun-pn̄g",
	["假"] = "ké",
	["假cháng"] = "ké-cháng",
	["假chhoah"] = "ké-chhoah",
	["假gâu"] = "ké-gâu",
	["假khiàng"] = "ké-khiàng",
	["假tìⁿ"] = "ké-tìⁿ",
	["假tìⁿ生"] = "ké-tìⁿ-chheⁿ/ké-tìⁿ-chhiⁿ",
	["假"] = "ké-gâu",
	["假上諓"] = "ké-chiūⁿ-chîⁿ",
	["假人"] = "ké-lâng",
	["假仙"] = "ké-sian",
	["假以時日"] = "ká-í-sî-ji̍t",
	["假佯"] = "ké-iàⁿ",
	["假使"] = "ká-sú",
	["假借"] = "ká-chià/ká-chioh",
	["假做"] = "ké-chò/ké-chòe",
	["假先知"] = "ké-sian-ti",
	["假出獄"] = "ké-chhut-ga̍k",
	["假分數"] = "ké-hun-sò͘",
	["假包"] = "ké-pâu",
	["假博"] = "ké-phok",
	["假古博"] = "ké-kó͘-phok",
	["假名"] = "ké-miâ",
	["假君子"] = "ké-kun-chú",
	["假嘴齒"] = "ké-chhùi-khí",
	["假夠禮"] = "ké-kàu-lé",
	["假大範"] = "ké-tōa-pān",
	["假好心"] = "ké-hó-sim",
	["假好衰"] = "ké-hó-soe",
	["假好額"] = "ké-hó-gia̍h",
	["假定"] = "ká-tēng",
	["假山"] = "ké-soaⁿ",
	["假影"] = "ké-iáⁿ",
	["假心"] = "ké-sim",
	["假想敵"] = "ká-sióng-te̍k",
	["假意"] = "ké-ì",
	["假慈悲"] = "ké-chû-pi",
	["假戇"] = "ké-gōng",
	["假戇槌"] = "ké-gōng-thûi",
	["假手"] = "ké-chhiú",
	["假扣押"] = "ké-khàu-ah",
	["假扮"] = "ké-pān",
	["假掔乖"] = "ké-kiān-koai",
	["假散"] = "ké-sàn",
	["假斯文"] = "ké-su-bûn",
	["假日"] = "kà-ji̍t",
	["假有心"] = "ké-ū-sim",
	["假期"] = "ká-kî/kà-kî",
	["假枝路"] = "ké-ki-lō͘",
	["假死"] = "ké-sí",
	["假牌個"] = "ké-pâi-ê",
	["假物"] = "ké-mi̍h",
	["假猛"] = "ké-mé",
	["假痟"] = "ké-siáu",
	["假的"] = "ké-ê",
	["假皮"] = "ké-phôe/ké-phê",
	["假盡情"] = "ké-chīn-chêng",
	["假目頭"] = "ké-ba̍k-thâu",
	["假睏"] = "ké-khùn",
	["假破病"] = "ké-phòa-pēⁿ/ké-phòa-pīⁿ",
	["假空"] = "ké-khang",
	["假空假榫"] = "ké-khang-ké-sńg",
	["假童"] = "ké-tâng",
	["假精光"] = "ké-cheng-kong",
	["假老大"] = "ké-lāu-tōa",
	["假老實"] = "ké-láu-si̍t",
	["假聖人"] = "ké-sèng-jîn/ké-sèng-lîn",
	["假聲"] = "ké-siaⁿ",
	["假肉桂"] = "ké-jio̍k-kùi",
	["假肢"] = "ká-ki",
	["假肩"] = "ké-keng",
	["假腳"] = "ké-kha",
	["假若"] = "ká-nā/ká-ná",
	["假苦瓜"] = "ké-khó͘-koe",
	["假茄苳"] = "ké-ka-tang",
	["假莧菜"] = "ké-hēng-chhài",
	["假虔"] = "ké-khiân",
	["假虔意"] = "ké-khiân-ì",
	["假虔笑"] = "ké-khiân-chhiò",
	["假袍"] = "ké-pâu",
	["假裝"] = "ká-chong",
	["假設"] = "ká-siat",
	["假證"] = "ké-chèng",
	["假象"] = "ké-siōng",
	["假貨"] = "ké-hòe/ké-hè",
	["假造"] = "ké-chō",
	["假那"] = "kah-ná/ká-ná",
	["假醉"] = "ké-chùi",
	["假釋"] = "ká-sek",
	["假鈔票"] = "ké-chhau-piò",
	["假錢"] = "ké-chîⁿ",
	["假頭毛"] = "ké-thâu-mn̂g/ké-thâu-mo͘",
	["假點陳"] = "ké-tiám-tîn",
	["假齒"] = "ké-khí",
	["偉人"] = "úi-jîn",
	["偉大"] = "úi-tāi",
	["偉績"] = "úi-chek",
	["偌仔呢"] = "gōa-á-nī/jōa-á-nī/lōa-á-nī",
	["偌儕"] = "jōa-chē",
	["偌呢"] = "jōa-nī/lōa-nī",
	["偌重"] = "jōa-tāng/lōa-tāng",
	["偎倚"] = "oe-óa",
	["偎揳"] = "oe-soeh",
	["偏人"] = "pheⁿ-lâng/phiⁿ-lâng/pheⁿ--lâng/phiⁿ--lâng",
	["偏低"] = "phian-kē",
	["偏偏"] = "phian-phian",
	["偏偏欲"] = "phian-phian-boeh",
	["偏僻"] = "phian-phiah",
	["偏僻話"] = "phian-phiah-ōe",
	["偏僻路"] = "phian-phiah-lō͘",
	["偏北"] = "phian-pak",
	["偏名"] = "phian-miâ",
	["偏向"] = "phian-hiòng",
	["偏執"] = "phian-chip",
	["偏好"] = "phian-hó",
	["偏差"] = "phian-chha",
	["偏強"] = "phian-kióng",
	["偏心"] = "phian-sim",
	["偏愛"] = "phian-ài",
	["偏房"] = "phian-pâng",
	["偏殿"] = "phian-tiān",
	["偏產"] = "phian-sán",
	["偏祧"] = "phian-thiāu",
	["偏私"] = "phian-su",
	["偏秤頭"] = "pheⁿ-chhìn-thâu/phiⁿ-chhìn-thâu",
	["偏空暗路"] = "phian-khang-àm-lō͘",
	["偏竅"] = "phian-khiàu",
	["偏舖還"] = "pheⁿ-pho͘-hêng/phiⁿ-pho͘-hêng",
	["偏號"] = "phian-hō",
	["偏袒"] = "phian-thán",
	["偏見"] = "phian-kiàn",
	["偏視"] = "phian-sī",
	["偏護"] = "phian-hō͘",
	["偏路"] = "phian-lō͘",
	["偏途"] = "phian-tô͘",
	["偏遠"] = "phian-oán",
	["偏還"] = "pheⁿ-hêng/phiⁿ-hêng",
	["偏邊"] = "phian-piⁿ",
	["偏重"] = "phian-tiōng",
	["偏重tī"] = "phian-tiōng-tī",
	["偏門"] = "phian-mn̂g",
	["偏離"] = "phian-lī/phian-lî",
	["偏頭"] = "pheⁿ-thâu/phiⁿ-thâu",
	["偏頭痛"] = "phian-thâu-thiàⁿ",
	["偏頭風"] = "phian-thâu-hong",
	["偏食"] = "phian-si̍t",
	["偓促"] = "ak-chak",
	["偓促火"] = "ak-chak-hóe/ak-chak-hé",
	["偓促熱"] = "ak-chak-joa̍h",
	["做"] = "chò/chòe",
	["做kiūⁿ"] = "chò-kiūⁿ/chòe-kiūⁿ",
	["做一"] = "chò--che/chòe--che",
	["做一下"] = "chò-chi̍t-ē/chòe-chi̍t-ē",
	["做一嘴"] = "chò-chi̍t-chhùi/chòe-chi̍t-chhùi",
	["做一時"] = "chò-chi̍t-sî/chòe-chi̍t-sî",
	["做一氣"] = "chò-chi̍t-khùi/chòe-chi̍t-khùi",
	["做一睏"] = "chò-chi̍t-khùn/chòe-chi̍t-khùn",
	["做三牲"] = "chò-sam-seng/chòe-sam-seng",
	["做不正"] = "chò-put-chèng/chòe-put-chèng",
	["做不端"] = "chò-put-toan/chòe-put-toan",
	["做中人"] = "chò-tiong-lâng/chòe-tiong-lâng",
	["做主"] = "chò-chú/chòe-chú/choh-chú",
	["做主人"] = "chò-chú-lâng/chòe-chú-lâng",
	["做了"] = "chò-liáu/chòe-liáu",
	["做事"] = "choh-sū",
	["做交替"] = "chò-kau-thè/chòe-kau-thòe",
	["做人"] = "chò-lâng/chòe-lâng/chò--lâng/chòe--lâng",
	["做人嘍"] = "chò-lâng--lo͘/chòe-lâng--lo͘",
	["做人客"] = "chò-lâng-kheh/chòe-lâng-kheh",
	["做人情"] = "chò-jîn-chêng/chòe-jîn-chêng",
	["做仙"] = "chò-sian/chòe-sian",
	["做代"] = "chò-tāi/chòe-tāi",
	["做代誌"] = "chò-tāi-chì/chòe-tāi-chì",
	["做件"] = "chò-kiāⁿ/chòe-kiāⁿ",
	["做件個"] = "chò-kiāⁿ-ê/chòe-kiāⁿ-ê",
	["做伊"] = "chò-i/chòe-i",
	["做伊走"] = "chò-i-cháu/chòe-i-cháu",
	["做伙"] = "chò-hóe/chòe-hé",
	["做伴"] = "chò-phōaⁿ/chòe-phōaⁿ",
	["做伴行"] = "chò-phōaⁿ-kiâⁿ/chòe-phōaⁿ-kiâⁿ",
	["做便"] = "chò-piān/chòe-piān",
	["做便的"] = "chò-piān-ê/chòe-piān-ê",
	["做保家"] = "chò-pó-ke/chòe-pó-ke",
	["做假"] = "chò-ké/chòe-ké",
	["做傢夥"] = "chò-ke-hóe/chòe-ke-hóe",
	["做價"] = "choh-kè",
	["做先鋒"] = "chò-sian-hong/chòe-sian-hong",
	["做公親"] = "chò-kong-chhin/chòe-kong-chhin",
	["做兵"] = "chò-peng/chòe-peng",
	["做出"] = "chò-chhut/chòe-chhut",
	["做出來"] = "chò--chhut-lâi/chòe--chhut-lâi",
	["做到"] = "chò-kàu/chòe-kàu",
	["做功"] = "chò-kang/chòe-kang",
	["做功德"] = "chò-kong-tek/chòe-kong-tek",
	["做勻"] = "chò-ûn/chòe-ûn",
	["做唯是"] = "chò-bî-sī/chòe-bî-sī",
	["做善事"] = "chò-siān-sū/chòe-siān-sū",
	["做囝仔戲"] = "chò-gín-á-hì/chòe-gín-á-hì",
	["做園"] = "choh-hn̂g",
	["做土"] = "chò-thô͘/chòe-thô͘",
	["做土的"] = "chò-thô͘-ê/chòe-thô͘-ê",
	["做堆"] = "chò-tui/chòe-tui",
	["做堆徛"] = "chò-tui-khiā/chòe-tui-khiā",
	["做夢"] = "chò-bāng/chòe-bāng",
	["做夥"] = "chò-hé/chòe-hé/chò-hóe/chòe-hóe",
	["做夥tòa"] = "chò-hòe-tòa/chòe-hòe-tòa",
	["做夥行"] = "chò-hóe-kiâⁿ/chòe-hóe-kiâⁿ",
	["做大旱"] = "chò-tōa-ōaⁿ/chòe-tōa-ōaⁿ",
	["做大水"] = "chò-tōa-chúi/chòe-tōa-chúi",
	["做套"] = "chò-thò/chòe-thò",
	["做好"] = "choh-hó/chò-hó/chòe-hó",
	["做好事"] = "chò-hó-sū/chòe-hó-sū",
	["做婊"] = "chò-piáu/chòe-piáu",
	["做媒人"] = "chò-hm̂-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-moâi-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-môe-lâng/chòe-môe-lâng",
	["做孔"] = "chò-khang/chòe-khang",
	["做完"] = "chò-oân/chòe-oân",
	["做客"] = "chò-kheh/chòe-kheh",
	["做家"] = "chò-ke/chòe-ke",
	["做家伙"] = "chò-ke-hóe/chòe-ke-hé",
	["做對"] = "chò-tùi/chòe-tùi",
	["做對年"] = "chò-tùi-nî/chòe-tùi-nî",
	["做對頭"] = "chò-tùi-thâu/chòe-tùi-thâu",
	["做尾牙"] = "chò-bóe-gê/chòe-bé-gê",
	["做局"] = "chò-kio̍k/chòe-kio̍k",
	["做工"] = "choh-kang/chò-kang/chòe-kang",
	["做工藝"] = "chò-kang-gē/chòe-kang-gē",
	["做忌"] = "chò-kì/chòe-kì",
	["做息"] = "choh-sek",
	["做情"] = "chò-chêng/chòe-chêng",
	["做意致"] = "chò-ì-tì/chòe-ì-tì",
	["做慶成"] = "chò-khèng-sêng/chòe-khèng-sêng",
	["做戲"] = "chò-hì/chòe-hì",
	["做戲仔"] = "chò-hì-á/chòe-hì-á",
	["做手"] = "chò-chhiú/chòe-chhiú",
	["做掔爽"] = "chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg",
	["做掩護"] = "chò-iám-hō͘/chòe-iám-hō͘",
	["做放"] = "chò-pàng/chòe-pàng",
	["做散工"] = "chò-sòaⁿ-kang/chòe-sòaⁿ-kang",
	["做散氣"] = "chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi",
	["做旱"] = "chò-ōaⁿ/chòe-ōaⁿ",
	["做晃個"] = "chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê",
	["做晃兮"] = "chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê",
	["做替"] = "chò-thè/chòe-thòe",
	["做會"] = "chò-hōe/chòe-hōe",
	["做會來"] = "chò-ē-lâi/chòe-ē-lâi",
	["做月內"] = "chò-goe̍h-lāi/chòe-ge̍h-lāi",
	["做木"] = "chò-ba̍k/chòe-ba̍k",
	["做木個"] = "chò-ba̍k-ê/chòe-ba̍k-ê",
	["做歹"] = "chò-phái/chòe-phái/chò-pháiⁿ/chòe-phái",
	["做歹人"] = "chò-pháiⁿ-lâng/chòe-phái-lâng",
	["做水"] = "chò-chúi/chòe-chúi",
	["做水災"] = "chò-chúi-chai/chòe-chúi-chai",
	["做法"] = "chò-hoat/chòe-hoat",
	["做涌"] = "chò-éng/chòe-éng",
	["做烏龜"] = "chò-o͘-kui/chòe-o͘-kui",
	["做物"] = "choh-bu̍t",
	["做王"] = "chò-ông/chòe-ông",
	["做生日"] = "chò-seⁿ-ji̍t/chòe-siⁿ-ji̍t",
	["做田人"] = "chò-chhân-lâng/chòe-chhân-lâng/choh-chhân-lâng",
	["做田囝"] = "chò-chhân-kiáⁿ/chòe-chhân-kiáⁿ",
	["做痢"] = "chò-lī/chòe-lī",
	["做瘦氣"] = "chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi",
	["做硌硞"] = "chò-lo̍k-kho̍k/chòe-lo̍k-kho̍k",
	["做神"] = "chò-sîn/chòe-sîn",
	["做秀"] = "chò-sió/chòe-sió",
	["做科"] = "chò-khe/chòe-khe",
	["做穡人"] = "choh-sit-lâng/chò-sit-lâng/chòe-sit-lâng",
	["做空"] = "chò-khang/chòe-khang",
	["做空做榫"] = "chò-khang-chò-sún/chòe-khang-chòe-sún",
	["做竅"] = "chò-khiò/chòe-khiò",
	["做竅害人"] = "chò-khiò-hāi-lâng/chòe-khiò-hāi-lâng",
	["做答"] = "choh-tap",
	["做節"] = "chò-cheh/chòe-choeh",
	["做縈纏"] = "chò-îⁿ-tîⁿ/chòe-îⁿ-tîⁿ",
	["做聖人"] = "chò-siàⁿ-lâng/chòe-siàⁿ-lâng",
	["做聲"] = "chò-siaⁿ/chòe-siaⁿ",
	["做肉"] = "chò-bah/chòe-bah",
	["做肉餅"] = "chò-bah-piáⁿ/chòe-bah-piáⁿ",
	["做腳手"] = "chò-kha-chhiú/chòe-kha-chhiú",
	["做膽"] = "chò-táⁿ/chòe-táⁿ",
	["做臭人"] = "chò-chhàu-lâng/chòe-chhàu-lâng",
	["做色"] = "chò-sek/chòe-sek",
	["做苦旱"] = "chò-khó͘-ōaⁿ/chòe-khó͘-ōaⁿ",
	["做茶"] = "chò-tê/chòe-tê",
	["做莊"] = "chò-chng/chòe-chng",
	["做著"] = "chò-tio̍h/chòe-tio̍h",
	["做藝"] = "chò-gē/chòe-gē",
	["做藝量"] = "chò-gē-niū/chòe-gē-niū/chò-gī-niū/chòe-gī-niū",
	["做虎頭"] = "chò-hó͘-thâu/chòe-hó͘-thâu",
	["做號"] = "chò-hō/chòe-hō",
	["做見本"] = "chò-kiàn-pún/chòe-kiàn-pún",
	["做親情"] = "chò-chhin-chiâⁿ/chòe-chhin-chiâⁿ",
	["做記號"] = "chò-kì-hō/chòe-kì-hō",
	["做記認"] = "chò-kì-jīn/chòe-kì-jīn",
	["做證"] = "chò-chèng/chòe-chèng/choh-chèng",
	["做證據"] = "chò-chèng-kì/chòe-chèng-kù",
	["做譴爽"] = "chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg",
	["做貴"] = "chò-kùi/chòe-kùi",
	["做起"] = "chò-khí/chòe-khí",
	["做過掛"] = "chò-kòe-kòa/chòe-kè-kòa",
	["做過頭"] = "chò-kòe-thâu/chòe-kè-thâu",
	["做醮"] = "chò-chiò/chòe-chiò",
	["做長工"] = "chò-tn̂g-kang/chòe-tn̂g-kang",
	["做陣"] = "chò-chūn/chòe-chūn/chò-tīn/chòe-tīn",
	["做陣痛"] = "chò-chūn-thiàⁿ/chòe-chūn-thiàⁿ",
	["做陣行"] = "chò-tīn-kiâⁿ/chòe-tīn-kiâⁿ",
	["做陪客"] = "chò-pôe-kheh/chòe-pôe-kheh",
	["做雜工"] = "chò-cha̍p-kang/chòe-cha̍p-kang",
	["做雜粹工"] = "chò-cha̍p-chhùi-kan/chòe-cha̍p-chhùi-kan",
	["做靠山"] = "chò-khò-soaⁿ/chòe-khò-soaⁿ",
	["做頭"] = "chò-thâu/chòe-thâu",
	["做頭家"] = "chò-thâu-ke/chòe-thâu-ke",
	["做風做湧"] = "chò-hong-chò-éng/chòe-hong-chòe-éng",
	["做風颱"] = "chò-hong-thai/chòe-hong-thai",
	["做體統"] = "chò-thé-thóng/chòe-thé-thóng",
	["做體藝"] = "chò-thé-gē/chòe-thé-gē",
	["做鬼"] = "chò-kúi/chòe-kúi",
	["做鬼做祟"] = "chò-kúi-chò-sūi/chòe-kúi-chòe-sūi",
	["做麵猴"] = "chò-mī-kâu/chòe-mī-kâu",
	["停"] = "thêng",
	["停leh"] = "thêng--leh",
	["停tī"] = "thêng-tī",
	["停tiâu"] = "thêng--tiâu",
	["停喘"] = "thêng-chhoán",
	["停嘴"] = "thêng-chhùi",
	["停學"] = "thêng-o̍h",
	["停屍"] = "thêng-si",
	["停工"] = "thêng-kang",
	["停戰"] = "thêng-chiàn",
	["停手"] = "thêng-chhiú",
	["停板"] = "thêng-pán",
	["停業"] = "thêng-gia̍p",
	["停機"] = "thêng-ki",
	["停歇"] = "thêng-hioh",
	["停止"] = "thêng-chí",
	["停步"] = "thêng-pō͘",
	["停氣"] = "thêng-khùi",
	["停水"] = "thêng-chúi",
	["停火"] = "thêng-hóe/thêng-hé",
	["停產"] = "thêng-sán",
	["停盤"] = "thêng-pôaⁿ",
	["停睏"] = "thêng-khùn",
	["停碇"] = "thêng-tiàⁿ/thêng-tiāⁿ/thêng-tiāⁿ",
	["停經"] = "thêng-keng",
	["停職"] = "thêng-chit",
	["停腳"] = "thêng-kha",
	["停話"] = "thêng-ōe",
	["停課"] = "thêng-khò",
	["停起來"] = "thêng-khí-lâi",
	["停車"] = "thêng-chhia",
	["停車場"] = "thêng-chhia-tiûⁿ",
	["停辦"] = "thêng-pān",
	["停電"] = "thêng-tiān",
	["停靈"] = "thêng-lêng",
	["停靠"] = "thêng-khò",
	["停頓"] = "thêng-tùn",
	["健"] = "kiāⁿ",
	["健丟"] = "kiān-tiu",
	["健乖"] = "kiān-koai",
	["健兒"] = "kiān-jî",
	["健全"] = "kiān-choân",
	["健在"] = "kiān-chāi",
	["健將"] = "kiān-chiòng",
	["健康"] = "kiān-khong",
	["健忘"] = "kiān-bông",
	["健欉"] = "kiāⁿ-châng",
	["健美"] = "kiān-bí",
	["健行"] = "kiān-hêng",
	["健談"] = "kiān-tâm",
	["健身"] = "kiān-sin/kiāⁿ-sin",
	["健身房"] = "kiān-sin-pâng",
	["側柏"] = "chhek-peh",
	["側門"] = "chhek-mn̂g",
	["偵察"] = "cheng-chhat",
	["偵察機"] = "cheng-chhat-ki",
	["偵探"] = "cheng-thàm",
	["偵查"] = "cheng-cha",
	["偵測"] = "cheng-chhek",
	["偵破"] = "cheng-phò/cheng-phòa",
	["偵訊"] = "cheng-sìn",
	["偵辦"] = "cheng-pān",
	["偵防"] = "cheng-hông",
	["偶"] = "ngáu",
	["偶像"] = "ngó͘-siōng",
	["偶數"] = "ngó͘-sò͘",
	["偶然"] = "ngó͘-jiân",
	["偶發"] = "ngó͘-hoat",
	["偷"] = "thau",
	["偷bih"] = "thau-bih",
	["偷chhōa尿"] = "thau-chhōa-jiō",
	["偷khioh"] = "thau-khioh",
	["偷khǹg"] = "thau-khǹg",
	["偷the̍h"] = "thau-the̍h",
	["偷伏"] = "thau-ho̍k",
	["偷偷仔"] = "thau-thau-á",
	["偷含"] = "thau-kâⁿ",
	["偷咬雞"] = "thau-kā-ke/thau-kā-koe",
	["偷報"] = "thau-pò",
	["偷定親"] = "thau-tēng-chhin",
	["偷拈"] = "thau-ni",
	["偷挩"] = "thau-òe",
	["偷捻手"] = "thau-liàm-chhiú",
	["偷提"] = "thau-the̍h",
	["偷換包"] = "thau-ōaⁿ-pau",
	["偷揜"] = "thau-iap",
	["偷撥工"] = "thau-poah-kang",
	["偷歡喜"] = "thau-hoaⁿ-hí",
	["偷渡"] = "thau-tō͘",
	["偷生囝"] = "thau-seⁿ-kiáⁿ/thau-siⁿ-kiáⁿ",
	["偷生的"] = "thau-seⁿ-ê/thau-siⁿ-ê",
	["偷看"] = "thau-khòaⁿ",
	["偷瞇"] = "thau-bi",
	["偷瞭"] = "thau-lió",
	["偷瞻"] = "thau-chiam/thau-siam",
	["偷秤頭"] = "thau-chhìn-thâu",
	["偷聽"] = "thau-thiaⁿ",
	["偷藏"] = "thau-chhàng",
	["偷襲"] = "thau-si̍p",
	["偷賣"] = "thau-bē/thau-bōe",
	["偷走"] = "thau--cháu/thau-cháu",
	["偷走兵"] = "thau-cháu-peng",
	["偷走厝"] = "thau-cháu-chhù",
	["偷走學"] = "thau-cháu-o̍h",
	["偷走書"] = "thau-cháu-chu",
	["偷走稅"] = "thau-cháu-sòe/thau-cháu-sè",
	["偷走課"] = "thau-cháu-khò",
	["偷重"] = "thau-tāng",
	["偷閒"] = "thau-êng",
	["偷電"] = "thau-tiān",
	["偷領"] = "thau-niá",
	["偷食"] = "thau-chia̍h",
	["偷食步"] = "thau-chia̍h-pō͘",
	["偷食臊"] = "thau-chia̍h-chho",
	["偽君子"] = "gūi-kun-chú",
	["偽幣"] = "gūi-pè",
	["偽藥"] = "gūi-io̍h",
	["偽裝"] = "gūi-chong",
	["偽證"] = "gūi-chèng",
	["偽造"] = "gūi-chō",
	["傀儡"] = "ka-lé",
	["傀儡戲"] = "ka-lé-hì",
	["傀儡腳"] = "ka-lé-kha",
	["傅"] = "hū",
	["傍"] = "pn̄g",
	["傍官靠勢"] = "pn̄g-koaⁿ-khò-sì/pn̄g-koaⁿ-khò-sè",
	["傍瘍"] = "pn̄g-siûⁿ",
	["傍福氣"] = "pn̄g-hok-khì",
	["傍蔭"] = "pn̄g-ìm",
	["傍衰"] = "pn̄g-soe",
	["傑"] = "kia̍t",
	["傑作"] = "kia̍t-chok",
	["傑克"] = "Kiat-khek",
	["傑出"] = "kia̍t-chhut",
	["傑魚"] = "kia̍t-hî/kia̍t-hû",
	["傖"] = "chhng/sông",
	["傖傖"] = "sông-sông",
	["傖壁壁"] = "sông-piah-piah",
	["傖筒"] = "sông-tâng",
	["傖筒氣"] = "sông-tâng-