kisim

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

Sapta 2
19-20 Olsem na God i kisim graun, na em i wokim olgeta kain animal na pisin. Na God i bringim olgeta animal na pisin i go long man, bilong man i ken givim nem long ol. Orait na man i givim nem long olgeta wan wan animal na pisin. Em i givim nem long olgeta animal bilong ples, na long olgeta animal bilong bus, na long olgeta pisin. Na wanem nem man i kolim ol long en, orait dispela nem i stap nem bilong ol. Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela samting inap i stap poroman bilong helpim Adam.
19. Јер Господ Бог11[1] створи11[1] од земље све звери пољске и све птице небеске, и доведе к Адаму да види како ће коју11[1] назвати, па како11[1] Адам назове коју животињу11[1] онако да јој буде име;

Псал. 8:6

1 Moj. 2

20. И Адам11[1] надеде име сваком живинчету и свакој птици небеској и свакој звери пољској; али се не нађе Адаму друг према њему.

1 Moj. 2


1. Мојсијева, глава 2 ,{{{2}}} 1 Moj. 2
19-20 Претходни: wanpis
Следећи: hap

Изведене речи: kisim

5
  1. kisim
  2. kisi isim
  3. kis isi sim
  4. ki is si im
  5. k i s i m
1/А Пар 2/Б Пар 3/В Пар 4/Г Пар 5/Д
1 1 2 2 3 3 4 3 5
1 1:2002аб 12 2:3033 23 3:4064 34 4:5095 45
321 123 1:2:300033[[абв]] 234 2:3:400964 234 3:4:501895 345 543
k 1 i 1:2:3:4 (00000964) s 2:3:4:5 (00028895) i 5 m

Фузи ћирилица: kisim

+

+

++

++

+++

+++


+++++++++++++++

Проширени садржај


++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

циклична група
Paley13.svg🁣🀲🀳🂓
О слици
Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin (in Ток Писин), Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 2:19-20:
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ПОСТАЊЕ 1 [1] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN