тунг

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Навигатор[уреди]

ТT

Слово T на Морзеовом коду.

|001= | a = а |002= | ai = ај |003= | an = ан |004= | ang = анг |005= | ao = ао |006= | ba = ба |007= | bai = бај |008= | ban = бан |009= | bang = банг |010= | bao = бао |011= | bei = беј |012= | ben = бен |013= | beng = бенг |014= | bi = би |015= | bian = бјен |016= | biao = бјао |017= | bie = бје |018= | bin = бин |019= | bing = бинг |020= | bo = бо |021= | bu = бу |022= | ca = ца |023= | cai = цај |024= | can = цан |025= | cang = цанг |026= | cao = цао |027= | ce = це |028= | cen = цен |029= | ceng = ценг |030= | cha = ча |031= | chai = чај |032= | chan = чан |033= |chang = чанг |034= | chao = чао |035= | che = че |036= | chen = чен |037= |cheng = ченг |038= | chi = чи |039= |chong = чунг |040= | chou = чоу |041= | chu = чу |042= | chua = чуа |043= | chuai = чуај |044= | chuan = чуaн |045= |chuang = чуaнг |046= | chui = чуеј |047= | chun = чуен |048= | chuo = чуо |049= | ci = ци |050= | cong = цунг |051= | cou = цоу |052= | cu = цу |053= | cuan = цуан |054= | cui = цуеј |055= | cun = цуен |056= | cuo = цуо |057= | da = да |058= | dai = дај |059= | dan = дан |060= | dang = данг |061= | dao = дао |062= | de = де |063= | dei = деј |064= | den = ден |065= | deng = денг |066= | di = ди |067= | dia = дја |068= | dian = дјен |069= |diang = дјанг |070= | diao = дјао |071= | die = дје |072= | ding = динг |073= | diu = дју |074= | dong = дунг |075= | dou = доу |076= | du = ду |077= | duan = дуан |078= | dui = дуеј |079= | dun = дуен |080= | duo = дуо |081= | e = е |082= | ê = е |083= | ei = еј |084= | en = ен |085= | eng = енг |086= | er = ер |087= | fa = фа |088= | fan = фан |089= | fang = фанг |090= | fei = феј |091= | fen = фен |092= | feng = фенг |093= | fo = фо |094= | fou = фоу |095= | fu = фу |096= | ga = га |097= | gai = гај |098= | gan = ган |099= | gang = ганг |100= | gao = гао |101= | ge = ге |102= | gei = геј |103= | gen = ген |104= | geng = генг |105= | gong = гунг |106= | gou = гоу |107= | gu = гу |108= | gua = гуа |109= | guai = гуај |110= | guan = гуан |111= |guang = гуанг |112= | gui = гуеј |113= | gun = гуен |114= | guo = гуо |115= | ha = ха |116= | hai = хај |117= | han = хан |118= | hang = ханг |119= | hao = хао |120= | he = хе |121= | hei = хеј |122= | hen = хен |123= | heng = хенг |124= | hm = хм |125= | hng = хнг |126= | hong = хунг |127= | hou = хоу |128= | hu = ху |129= | hua = хуа |130= | huai = хуај |131= | huan = хуан |132= | huang = хуанг |133= | hui = хуеј |134= | hun = хуен |135= | huo = хуо |136= | ji = ђи |137= | jia = ђа |138= | jian = ђен |139= | jiang = ђанг |140= | jiao = ђао |141= | jie = ђе |142= | jin = ђин |143= | jing = ђинг |144= | jiong = ђунг |145= | jiu = ђу |146= | ju = ђу |147= | juan = ђуен |148= | jue = ђуе |149= | jun = ђуен |150= | ka = ка |151= | kai = кај |152= | kan = кан |153= | kang = кан |154= | kao = као |155= | ke = ке |156= | ken = кен |157= | keng = кенг |158= | kong = кунг |159= | kou = коу |160= | ku = ку |161= | kua = куа |162= | kuai = куај |163= | kuan = куан |164= | kuang = куанг |165= | kui = куеј |166= | kun = куен |167= | kuo = куо |168= | la = ла |169= | lai = лај |170= | lan = лан |171= | lang = ланг |172= | lao = лао |173= | le = ле |174= | lei = леј |175= | leng = ленг |176= | li = ли |177= | lia = ља |178= | lian = љен |179= | liang = љанг |180= | liao = љао |181= | lie = ље |182= | lin = лин |183= | ling = линг |184= | liu = љу |185= | long = лунг |186= | lou = лоу |187= | lu = лу |188= | lü = лу |189= | luan = луан |190= | lüe = луе |191= | lun = луен |192= | luo = луо |193= | m = м |194= | ma = ма |195= | mai = мај |196= | man = ман |197= | mang = манг |198= | mao = мао |199= | me = ме |200= | mei = меј |201= | men = мен |202= | meng = менг |203= | mi = ми |204= | mian = мјен |205= | miao = мјао |206= | mie = мје |207= | min = мин |208= | ming = минг |209= | miu = мју |210= | mo = мо |211= | mou = моу |212= | mu = му |213= | n = н |214= | na = на |215= | nai = нај |216= | nan = нан |217= | nang = нанг |218= | nao = нао |219= | ne = не |220= | nei = неј |221= | nen = нен |222= | neng = ненг |223= | ng = нг |224= | ni = ни |225= | nia = ња |226= | nian = њен |227= | niang = њанг |228= | niao = њао |229= | nie = ње |230= | nin = нин |231= | ning = нинг |232= | niu = њу |233= | nong = нунг |234= | nou = ноу |235= | nu = ну |236= | nü = ну |237= | nuan = нуан |238= | nüe = нуе |239= | nuo = нуо |240= | o = о |241= | ou = оу |242= | pa = па |243= | pai = пај |244= | pan = пан |245= | pang = панг |246= | pao = пао |247= | pei = пеј |248= | pen = пен |249= | peng = пенг |250= | pi = пи |251= | pian = пјен |252= | piao = пјао |253= | pie = пје |253= | pin = пин |255= | ping = пинг |256= | po = по |257= | pou = поу |258= | pu = пу |259= | qi = ћи |260= | qia = ћа |261= | qian = ћен |262= |qiang = ћанг |263= | qiao = ћао |264= | qie = ће |265= | qin = ћин |266= | qing = ћинг |267= |qiong = ћунг |268= | qiu = ћу |269= | qu = ћу |270= | quan = ћуен |271= | que = ћуе |272= | qun = ћуен |273= | ran = жан |274= | rang = жанг |275= | rao = жао |276= | re = же |277= | ren = жен |278= | reng = женг |279= | ri = жи |280= | rong = жунг |281= | rou = жоу |282= | ru = жу |283= | rua = жуа |284= | ruan = жуан |285= | rui = жуеј |286= | run = жуен |287= | ruo = жуо |288= | sa = са |289= | sai = сај |290= | san = сан |291= | sang = санг |292= | sao = сао |293= | se = се |294= | sen = сен |295= | seng = сенг |296= | sha = ша |297= | shai = шај |298= | shan = шан |299= | shang = шанг |300= | shao = шао |301= | she = ше |302= | shei = шеј |303= | shen = шен |304= | sheng = шенг |305= | shi = ши |306= | shou = шоу |307= | shu = шу |308= | shua = шуа |309= | shuai = шуај |310= | shuan = шуан |311= |shuang = шуанг |312= | shui = шуеј |313= | shun = шуен |314= | shuo = шуо |315= | si = си |316= | song = сунг |317= | sou = соу |318= | su = су |319= | suan = суан |320= | sui = суеј |321= | sun = суен |322= | suo = суо |323= | ta = та |324= | tai = тај |325= | tan = тан |326= | tang = танг |327= | tao = тао |328= | te = те |329= | teng = тенг |330= | ti = ти |331= | tian = тјен |332= | tiao = тјао |333= | tie = тје |334= | ting = тинг |335= | tong = тунг |336= | tou = тоу |337= | tu = ту |338= | tuan = туан |339= | tui = туеј |340= | tun = туен |341= | tuo = туо |342= | wa = ва |343= | wai = вај |344= | wan = ван |345= | wang = ванг |346= | wei = веј |347= | wen = вен |348= | weng = венг |349= | wo = во |350= | wu = ву |351= | xi = си |352= | xia = сја |353= | xian = сјен |354= |xiang = сјанг |355= | xiao = сјао |356= | xie = сје |357= | xin = син |358= | xing = синг |359= |xiong = сјунг |360= | xiu = сју |361= | xu = сју |362= | xuan = сјуен |363= | xue = сјуе |364= | xun = сјуен |365= | ya = ја |366= | yan = јен |367= | yang = јанг |368= | yao = јао |369= | ye = је |370= | yi = ји |371= | yin = јин |372= | ying = јинг |373= | yo = јо |374= | yong = јунг |375= | you = јоу |376= | yu = ју |377= | yuan = јуен |378= | yue = јуе |379= | yun = јуен |380= | za = ца |381= | zai = цај |382= | zan = цан |383= | zang = цанг |384= | zao = цао |385= | ze = це |386= | zei = цеј |387= | zen = цен |388= | zeng = ценг |389= | zha = џа |390= | zhai = џај |391= | zhan = џан |392= | zhang = џанг |393= | zhao = џао |394= | zhe = џе |395= | zhei = џеј |396= | zhen = џен |397= | zheng = џенг |398= | zhi = џи |399= | zhong = џунг |400= | zhou = џоу |401= | zhu = џу |402= | zhua = џуа |403= | zhuai = џуај |404= | zhuan = џуан |405= | zhuang = џуанг |406= | zhui = џуеј |407= | zhun = џуен |408= | zhuo = џуо |409= | zi = ци |410= | zong = цунг |411= | zou = цоу |412= | zu = цу |413= | zuan = цуан |414= | zui = цуеј |415= | zun = цуен |416= | zuo = цуо