tung

Izvor: Викиречник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Navigator[uredi]

TT

Slovo T na Morzeovom kodu.

|001= | a = a |002= | ai = aj |003= | an = an |004= | ang = ang |005= | ao = ao |006= | ba = ba |007= | bai = baj |008= | ban = ban |009= | bang = bang |010= | bao = bao |011= | bei = bej |012= | ben = ben |013= | beng = beng |014= | bi = bi |015= | bian = bjen |016= | biao = bjao |017= | bie = bje |018= | bin = bin |019= | bing = bing |020= | bo = bo |021= | bu = bu |022= | ca = ca |023= | cai = caj |024= | can = can |025= | cang = cang |026= | cao = cao |027= | ce = ce |028= | cen = cen |029= | ceng = ceng |030= | cha = ča |031= | chai = čaj |032= | chan = čan |033= |chang = čang |034= | chao = čao |035= | che = če |036= | chen = čen |037= |cheng = čeng |038= | chi = či |039= |chong = čung |040= | chou = čou |041= | chu = ču |042= | chua = čua |043= | chuai = čuaj |044= | chuan = čuan |045= |chuang = čuang |046= | chui = čuej |047= | chun = čuen |048= | chuo = čuo |049= | ci = ci |050= | cong = cung |051= | cou = cou |052= | cu = cu |053= | cuan = cuan |054= | cui = cuej |055= | cun = cuen |056= | cuo = cuo |057= | da = da |058= | dai = daj |059= | dan = dan |060= | dang = dang |061= | dao = dao |062= | de = de |063= | dei = dej |064= | den = den |065= | deng = deng |066= | di = di |067= | dia = dja |068= | dian = djen |069= |diang = djang |070= | diao = djao |071= | die = dje |072= | ding = ding |073= | diu = dju |074= | dong = dung |075= | dou = dou |076= | du = du |077= | duan = duan |078= | dui = duej |079= | dun = duen |080= | duo = duo |081= | e = e |082= | ê = e |083= | ei = ej |084= | en = en |085= | eng = eng |086= | er = er |087= | fa = fa |088= | fan = fan |089= | fang = fang |090= | fei = fej |091= | fen = fen |092= | feng = feng |093= | fo = fo |094= | fou = fou |095= | fu = fu |096= | ga = ga |097= | gai = gaj |098= | gan = gan |099= | gang = gang |100= | gao = gao |101= | ge = ge |102= | gei = gej |103= | gen = gen |104= | geng = geng |105= | gong = gung |106= | gou = gou |107= | gu = gu |108= | gua = gua |109= | guai = guaj |110= | guan = guan |111= |guang = guang |112= | gui = guej |113= | gun = guen |114= | guo = guo |115= | ha = ha |116= | hai = haj |117= | han = han |118= | hang = hang |119= | hao = hao |120= | he = he |121= | hei = hej |122= | hen = hen |123= | heng = heng |124= | hm = hm |125= | hng = hng |126= | hong = hung |127= | hou = hou |128= | hu = hu |129= | hua = hua |130= | huai = huaj |131= | huan = huan |132= | huang = huang |133= | hui = huej |134= | hun = huen |135= | huo = huo |136= | ji = đi |137= | jia = đa |138= | jian = đen |139= | jiang = đang |140= | jiao = đao |141= | jie = đe |142= | jin = đin |143= | jing = đing |144= | jiong = đung |145= | jiu = đu |146= | ju = đu |147= | juan = đuen |148= | jue = đue |149= | jun = đuen |150= | ka = ka |151= | kai = kaj |152= | kan = kan |153= | kang = kan |154= | kao = kao |155= | ke = ke |156= | ken = ken |157= | keng = keng |158= | kong = kung |159= | kou = kou |160= | ku = ku |161= | kua = kua |162= | kuai = kuaj |163= | kuan = kuan |164= | kuang = kuang |165= | kui = kuej |166= | kun = kuen |167= | kuo = kuo |168= | la = la |169= | lai = laj |170= | lan = lan |171= | lang = lang |172= | lao = lao |173= | le = le |174= | lei = lej |175= | leng = leng |176= | li = li |177= | lia = lja |178= | lian = ljen |179= | liang = ljang |180= | liao = ljao |181= | lie = lje |182= | lin = lin |183= | ling = ling |184= | liu = lju |185= | long = lung |186= | lou = lou |187= | lu = lu |188= | lü = lu |189= | luan = luan |190= | lüe = lue |191= | lun = luen |192= | luo = luo |193= | m = m |194= | ma = ma |195= | mai = maj |196= | man = man |197= | mang = mang |198= | mao = mao |199= | me = me |200= | mei = mej |201= | men = men |202= | meng = meng |203= | mi = mi |204= | mian = mjen |205= | miao = mjao |206= | mie = mje |207= | min = min |208= | ming = ming |209= | miu = mju |210= | mo = mo |211= | mou = mou |212= | mu = mu |213= | n = n |214= | na = na |215= | nai = naj |216= | nan = nan |217= | nang = nang |218= | nao = nao |219= | ne = ne |220= | nei = nej |221= | nen = nen |222= | neng = neng |223= | ng = ng |224= | ni = ni |225= | nia = nja |226= | nian = njen |227= | niang = njang |228= | niao = njao |229= | nie = nje |230= | nin = nin |231= | ning = ning |232= | niu = nju |233= | nong = nung |234= | nou = nou |235= | nu = nu |236= | nü = nu |237= | nuan = nuan |238= | nüe = nue |239= | nuo = nuo |240= | o = o |241= | ou = ou |242= | pa = pa |243= | pai = paj |244= | pan = pan |245= | pang = pang |246= | pao = pao |247= | pei = pej |248= | pen = pen |249= | peng = peng |250= | pi = pi |251= | pian = pjen |252= | piao = pjao |253= | pie = pje |253= | pin = pin |255= | ping = ping |256= | po = po |257= | pou = pou |258= | pu = pu |259= | qi = ći |260= | qia = ća |261= | qian = ćen |262= |qiang = ćang |263= | qiao = ćao |264= | qie = će |265= | qin = ćin |266= | qing = ćing |267= |qiong = ćung |268= | qiu = ću |269= | qu = ću |270= | quan = ćuen |271= | que = ćue |272= | qun = ćuen |273= | ran = žan |274= | rang = žang |275= | rao = žao |276= | re = že |277= | ren = žen |278= | reng = ženg |279= | ri = ži |280= | rong = žung |281= | rou = žou |282= | ru = žu |283= | rua = žua |284= | ruan = žuan |285= | rui = žuej |286= | run = žuen |287= | ruo = žuo |288= | sa = sa |289= | sai = saj |290= | san = san |291= | sang = sang |292= | sao = sao |293= | se = se |294= | sen = sen |295= | seng = seng |296= | sha = ša |297= | shai = šaj |298= | shan = šan |299= | shang = šang |300= | shao = šao |301= | she = še |302= | shei = šej |303= | shen = šen |304= | sheng = šeng |305= | shi = ši |306= | shou = šou |307= | shu = šu |308= | shua = šua |309= | shuai = šuaj |310= | shuan = šuan |311= |shuang = šuang |312= | shui = šuej |313= | shun = šuen |314= | shuo = šuo |315= | si = si |316= | song = sung |317= | sou = sou |318= | su = su |319= | suan = suan |320= | sui = suej |321= | sun = suen |322= | suo = suo |323= | ta = ta |324= | tai = taj |325= | tan = tan |326= | tang = tang |327= | tao = tao |328= | te = te |329= | teng = teng |330= | ti = ti |331= | tian = tjen |332= | tiao = tjao |333= | tie = tje |334= | ting = ting |335= | tong = tung |336= | tou = tou |337= | tu = tu |338= | tuan = tuan |339= | tui = tuej |340= | tun = tuen |341= | tuo = tuo |342= | wa = va |343= | wai = vaj |344= | wan = van |345= | wang = vang |346= | wei = vej |347= | wen = ven |348= | weng = veng |349= | wo = vo |350= | wu = vu |351= | xi = si |352= | xia = sja |353= | xian = sjen |354= |xiang = sjang |355= | xiao = sjao |356= | xie = sje |357= | xin = sin |358= | xing = sing |359= |xiong = sjung |360= | xiu = sju |361= | xu = sju |362= | xuan = sjuen |363= | xue = sjue |364= | xun = sjuen |365= | ya = ja |366= | yan = jen |367= | yang = jang |368= | yao = jao |369= | ye = je |370= | yi = ji |371= | yin = jin |372= | ying = jing |373= | yo = jo |374= | yong = jung |375= | you = jou |376= | yu = ju |377= | yuan = juen |378= | yue = jue |379= | yun = juen |380= | za = ca |381= | zai = caj |382= | zan = can |383= | zang = cang |384= | zao = cao |385= | ze = ce |386= | zei = cej |387= | zen = cen |388= | zeng = ceng |389= | zha = dža |390= | zhai = džaj |391= | zhan = džan |392= | zhang = džang |393= | zhao = džao |394= | zhe = dže |395= | zhei = džej |396= | zhen = džen |397= | zheng = dženg |398= | zhi = dži |399= | zhong = džung |400= | zhou = džou |401= | zhu = džu |402= | zhua = džua |403= | zhuai = džuaj |404= | zhuan = džuan |405= | zhuang = džuang |406= | zhui = džuej |407= | zhun = džuen |408= | zhuo = džuo |409= | zi = ci |410= | zong = cung |411= | zou = cou |412= | zu = cu |413= | zuan = cuan |414= | zui = cuej |415= | zun = cuen |416= | zuo = cuo